VELO GRABLJE – Crkvica »Sv. Vid«


Ime / Name
Crkvica »Sv. Vid« / kleine Kirche des hl. Vitus

Code: GV-CK-01                               


Adresa / Adresse
Velo Grablje, južno od odišiljću / südlich der Sendeanlage

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16657°   Longitude: E 16,53084°
Visina / Höhe: 386 m

Zemljište / Grundstücke
*103

Datum snimanja / Erfassungsdatum
21.05.2013 10:11:16


Informacije

Iznad mjesta je crkvica Sv. Vid. Sveti Vid je najznačajniji kulturnopovijesni i graditelski spomenik ovog područja. Crkvica vjerojatno datira iz 11. stoljeća i oblikom se uklapa u poznati tip ranosrednjovjekovnih crkvica na ovum području, osobito na otoku Braču, iako je bolje ovakve gradnje datirati od 9.-12.st. s obzirom na njihove arhitektonske specifičnosti, a osobito ako se nema preciznijih podataka. Tradicija navodi za crikvu „da je od Grkah sagradjena bila“, koji izraz upotrebljavan u narlodom vjerovanju upućuje na veću starinu arheološkog objekta.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-4694, RST 454-1970, RST 905


Info

Über dem Dorf befindet sich die kleine Kirche des hl. Vitus. Die kleine Kirche ist das wichtigste kulturgeschichtliche und bauliche Denkmal der Region. Die Kirche stammt vermutlich aus dem 11. Jh. und passt formal zu den frühmittelalterlichen Kirchen des Bereichs, vor allem der Insel Brač. Sicherer ist, solche Gebäude wegen ihrer architektonischen Besonderheiten in das 9.-12. Jh. zu datieren, vor allem wenn es keine genaueren Angaben gibt. Die Tradition spricht von einer großen Kirche „die von Griechen gebaut wurde“, dieser Begriff im Volksglauben lässt ein höheres Alter des archäologischen Objektes vermuten.

O ranoj nastanjenosti ovog područja svjedoči crkva Sv. Vida (smještena uz takozvani Općeni put, prema Starom Gradu, neposredno nad mjestom) koju se spominje već 1205. godine, a za koju se po lokalnoj predaji smatra da u izmijenjenom obliku potječe od grčkih kolonizatora Hvara.

Die Kirche des hl. Vitus (entlang des sogenannten Allgemeinen Wegs, nach Stari Grad, direkt oberhalb des Ortes) wurde bereits im Jahre 1205 erwähnt. Die lokale Tradition leitet sie von den griechischen Kolonisten der Insel Hvar ab, dafür gibt es aber keinen schriftlichen Beweis.

Današnja crkvica sv. Vida, koji donira obitelj Gazzari, koji su zajedno s obitelji Ozoris bili uključeni u osnivanje sela Velo Grablje. Vjerojatno datira je iz 1452. godine.

Die heutige Kirche des hl. Vitus wurde von der Familie der Gazzari gestiftet, die zusammen mit der Familie Ozoris an der Gründung des Dorfes Velo Grablje beteiligt waren. Sie stammt vermutlich aus dem Jahr 1452.

O ovome na žalost nema pisanih dokaza, a izgled crkve modificiran je temeljitim popravcima provedenim 1875. godine.

Na ulazu natpis 1874 /
Inschrift 1874 am Eingang

Das Aussehen der Kirche wurde durch umfassende Renovierungen im Jahre 1875 verändert.

Unutar crkve, lijevo od ulaza uzidana je kamena škropionica s natpisom. Unutar urezanog kruga je natpis kojemu je po sredini križ s raširenim završecima. Takav križ je karakterističan za ranokršćansko razdoblje. Oblik križa, a i slova upućuju na znatnu starinu škropionice. Natpis: „Ave Maria, Asperges“.

Im Inneren der Kirche, befindet sich auf der linken Seite des Eingangs ein steinernes Weihwasserbecken mit einer Inschrift. Innerhalb des Kreises ist in der Mitte des Kreuzes mit ausgestreckten Enden eine Inschrift eingraviert. Dieses Kreuz ist charakteristisch für die frühchristliche Zeit. Die Form des Kreuzes und die Buchstaben zeugen vom beträchtlichen Alter des Weihwasserbeckens. Die Inschrift:  „Ave Maria, Asperges„.

Tradiciju štovanja kulta sv. Vida pri ovoj crkvici iskazuju i stihovi starinske grabaljske molitve: „Sveti Vide, dôj da vide, Óči nãše vidost vãšu, Da spõsimo dûšu nãšu“

Die Tradition der Anbetung des Kultes um den hl. Vitus findet sich in dieser Kirche im Text des alten Grabljeer Gebets: „Heiliger Vitus, gib zu sehen, gib unseren Augen Licht, rette unsere Seelen“.


Cvrkva Sv. Vida – Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
Broj registra: RST-0454, RST-0905

Kirche des hl. Vitus – Register der Kulturgüter der Republik Kroatien
Registriernummer: RST-0454, RST-0905


Pokretna kulturna dobra je „oltar sa slikom Sv. Vida“

Der Altar mit dem Bild des hl. Vitus ist „bewegliches Kulturgut“

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2012.
Datum tiskanog izdanja: 16.9.2010.
Broj registra: Z-4694

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2012
Veröffentlichungsdatum: 16.9.2010.
Registriernummer Z-4694

natrag na vrh / Seitenanfang


 

Linkovi / Links