HVAR – Bivša crkva »Sv. Marka«


Ime / Name
Bivša crkva »Sv. Marka« / ehemalige Markuskirche

Code: HV-CI-07                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Sveti Marak 16

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17295°   Longitude: E 16,43960°
Visina / Höhe: 14 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*15

Datum snimanja / Erfassungsdatum
28.10.2014 11:13:47


Informacije

Crkva Sv. Marka prvi puta je spomenuta 1326. godine. U njoj se u 14. i 15. stoljeću skupljalo plemićko Veliko vijeće Hvarske komune. U nekadašnjoj trobrodnoj građevini nalaze se grobovi hvarskih obitelj iz razdoblja od 15. do 18.st., , pa i grob Antuna Lucića, sina pjesnika Hanibala.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-4293, Z-6773, RST 218-1964


Info

Die Kirche des hl. Markus wurde zum ersten Mal im Jahre 1326 erwähnt. In ihr fanden im 14. und 15. Jh. die Sitzungen des Großen Rates der Stadt Hvar statt. Im ehemals dreischiffigen Gebäude befinden sich Gräber von Hvarer Familien aus dem 15. bis zum 18. Jahrhundert, einschließlich dem Grab des Antun Lucic, einem Sohn des Dichters Hanibal.

Raspored najstarijih grobnih ploča u crkvi, koje datiraju od sfredine do kraja 15. Stoljeća, pokazuje da je ona bila manja od današnje.

Die Anordnung der ältesten Grabsteine in der Kirche aus dem 15. Jahrhundert zeigt, dass sie kleiner war als heute.

Oporuka Antuna Gazarovića iz 1420.g. spominje crkvu sv. Jurja koja se nalazila kraj dominikanske crkve. Iz nje potječe konjanička skulptura sv. Jurja koji ubija zmaja, danas u luneti portala župne crkve u Brusju. Može se pretpostaviti da je crkna sv. Jurja srušena prilikom proširenja dominikanske crkve u 16. i 17. stoljeću.

Im Testament des Antun Gazarović aus dem Jahr 1420. wird eine Kirche des hl. Georg, die sich am Ende der Dominikanerkirche befand, erwähnt. Von ihr stammt die Skulptur des hl. Georg der den Drachen tötet, die heute in der Lünette des Kirchenportals in Brusje steht. Es wird angenommen, dass die Kirche des hl. Georg während der Expansion der Dominikanerkirche im 16. und 17. Jahrhundert abgerissen wurde.

U ovoj crkvi je dominikanac Vinko Pribojević 1525. godine održao svoj slavni govor „O porijeklu i zgodama Slavena“, koji je izuzetno vrijedan izvor poznavanja izgleda i života 16.st. na otoku Hvaru.

In dieser Kirche hielt der Dominikaner Vinko Pribojević im Jahr 1525 seine berühmte Rede „Über Entstehung und Schicksal der Slawen“, die eine äußerst wertvolle Quelle aus dem 16. Jh. über das Leben auf der Insel darstellt.

Apsida crkve nije – kao i obično – orijentiran na istok, ali na zapad. Veliki dijelovi istočne fasade s glavnim ulazom još su sačuvani. Današnji ostaci potječu iz 16. i 17. st.

Der Altarraum der Kirche ist nicht – wie üblich- nach Osten ausgerichtet, sondern nach Westen. Große Teile der Ostfassade mit dem Haupteingang sind noch erhalten. Die heute noch stehenden Überreste stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Apsida crkve je krajem 19. st. Pretvorena u kapelu. Crkva je, nažalost, porušena, te je djelomično obnovljena u  19. st.

Die Apsis der Kirche wurde im späten 19. Jahrhundert in eine Kapelle umgewandelt. Die Kirche wurde leider zerstört, und 19. Jahrhundert teilweise wieder aufgebaut.

1579. godine crkva je imala 7 oltara, od kojih je oltar Svetoga Antuna dao  napraviti sin pjesnika Hanibala Lucića, Antun.

Im Jahre 1579 hatte die Kirche sieben Altäre. Einer davon ist der Altar des heiligen Antonius, der von Antun, dem Sohn des Dichters Hanibal Lucić, gemacht wurde.

Kad je 1807. godine crkva srušena umjetnine iz nje su odnešene u druge crkve na otoku. Slika „Sv. Roza i Sv. Petar“ umjetnika Liberale Cozza danas je u crkvi Sv. Nedilje.

Als im Jahre 1807 die Kirche zerstört wurde, wurden ihre Kunstwerke in andere Kirchen der Insel gebracht. Das Bild „hl. Rosa und hl. Petrus“ des Künstlers Liberale Cozza befindet sich heute in der Kirche von Sv. Nedilje.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2016. Datum tiskanog izdanja: 16.6.2016. Broj registra Z-6773

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2016, Veröffentlichungsdatum: 16.6.2016. Registriernummer Z-6773

natrag na vrh / Seitenanfang


Zvonik Crkva Sv. Marka

Zvonik Crkva Sv. Marka – sa zvonikom basilike Sv. Stjepana, zvonikom crkve sv. Marije (franjevačkog samostana) i zvonikom bivše crkve sv. Venerande (nažalost, više ne postojeći) – spada u najljepše spomenike renesanse XVI.st. u Dalmaciji.

Turm der Kirche Sv. Marka

Der Glockenturm der Kirche zählt mit den Türmen der Basilika zum hl. Stefan, dem Turm der Kirche der hl. Maria (Franziskanerkloster) und dem (leider nicht mehr vorhandenem) Turm der ehemaligen Kirche sv. Venerande, zu den schönsten Denkmälern der Renaissance des 16. Jahrhunderts in Dalmatien.

Vrh zvonika crkve sv. Marka bio je srušen udarom groma i ponovno sagrađen na temelju projekta arhitekta Aloisa Hausera 1894. godine. Najraskošniji je i najviši zvonik među zvonicima u Hvaru. Njegove skladne proporcije govore da je Alois Hauser točno rekonstruirao njegov vrh-piramidu.

Der Glockenturm der Kirche sv. Marka wurde mit einem Schlag abgerissen und 1894 nach dem Projekt des Architekten Alois Hauser wieder aufgebaut. Er ist der schönste und höchste Glockenturm in Hvar. Seine harmonischen Proportionen weisen darauf hin, dass Alois Hauser ihn genau rekonstruiert hat.

Treći po redu gradnje, izgrađen u drugoj polovici XVI. stoljeća, djelo Bokanićeve radionice.

Er war der dritte Glockenturm, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet wurde und ist eine Arbeit der Werkstätter Bokanić.

Ovaj je zvonik izgrađen uz sjeverni bok apside crkve sv. Marka, isto kao zvonik crkve sv. Marije od milosti. Građen je po uzoru na zvonik katedrale i crkve sv. Marije od milosti, ali ima svoje karakteristične proporcije, koje ga čine različitim. Njegov vrh nije kupola, već piramida na osmerokutnoj kuli. To daje zvoniku veliku moć i ljepotu. Od svih zvonika u Hvaru najelegantnije je.

Der Glockenturm wurde an der Nordseite der Kirche sv. Marka, neben der Apsis errichtet, genau wie der Glockenturm der Kirche von St. Maria der Gnade. Er wurde nach dem gleichen Muster wie der Glockenturm der Kathedrale und der Kirche St. Maria der Gnade errichtet, hat aber eigene charakteristische Proportionen, die ihn von ihnen unterscheiden. Seine Spitze ist keine Kuppel, sondern eine Pyramide auf einem achteckigen Türmchen (Loggia). Sie verleiht dem Glockenturm große Kraft und Schönheit. Von allen Glockentürmen in Hvar ist er der eleganteste.

Sa svojim tri kata, lođom i piramidom, ima visinu od gotovo 30 m. Sve etaže su rastavili jasno s dvostrukim markapjanom-vijencem. Drugi kat ima bifore, treći trifore.

Mit seinen drei Etagen, der Loggia und der Pyramide hat er eine Höhe von knapp 30 m. Alle Etagen sind durch doppelte Zwischengesimse klar getrennt. Die zweite Etage weist Biforen, die dritte Triforen auf.

Alois Hauser je bio pedantan arhitekt. Rekonstrukcija zvoniku je izvedena stručno i kvalitetno, upravo onako kako je izgledala prije njezinog rušenja,

Alois Hauser war ein pedantischer Architekt. Der Wiederaufbau des Glockenturms erfolgte fachmännisch und in guter Qualität, so wie er vor seinem Abriss aussah,

Natrag na vrh / Seitenanfang


Arheološka zbirka i lapidarij „Dr. Grga Novak“

Archäologische Sammlung und Lapidarium „Dr. Grga Novak“

Zbirka dr. Grge Novaka je rezultat njegovih istraživanja hvarskih predpovijesnih lokalitete u razdoblju od 1912. do 1939. godine, a koja je danas u glavnini sačuvana.

Die Sammlung von Dr. Grge Novak ist das Ergebnis seiner Forschungen über die prähistorischen prähistorischen Orte von Hvar in den Jahren 1912 bis 1939, die heute weitgehend erhalten sind.

Zbirka je osnovana 1966. g. kao javna arheološka zbirka Muzeja hvarske baštine. Godine 1982. temeljito je obnovljena i dopunjena novom građom. Posvećena je  akademiku dr. Grgi Novaku (1888.-1978.), znamenitom hrvatskom arheologu i povjesničaru rođenome u Hvaru.

Die Sammlung wurde im Jahr 1966 als öffentliche archäologische Sammlung des Museums der Hvarer Kultur gegründet. 1982 wurde es gründlich restauriert und um ein neues Gebäude ergänzt. Sie ist dem Akademiker Dr. Grgi Novak (1888-1978), einen berühmten kroatischen Archäologen und Historiker, der in Hvar geboren wurde, gewidmet.

Zbirka se nalazi u povijesnom dijelu grada Hvara, u sklopu nekadašnje dominikanske crkve sv. Marka i to u prostoru nekadašnje apside, a lapidarij je u otkrivenom prostoru crkve. Ukupna površina izložbenog prostora je oko 500 m2, od čega je površina zatvorenog prostora 100 m2, a otvorenoga 400 m2. Osim manjeg depoa u sastavu nekadašnje crkve sv. Marka, Zbirci pripada još nekoliko dislociranih depoa.

Die Sammlung befindet sich im historischen Teil der Stadt Hvar, in der ehemaligen Dominikanerkirche Sv. Marka im Bereich der ehemaligen Apsis, und das Lapidarium im ungedeckten Kirchenraum. Die Gesamtfläche der Ausstellungsfläche beträgt ca. 500 m2, davon beträgt die Fläche des geschlossenen Raumes 100 m2 und die der offenen 400 m2. Neben dem kleineren Depot in der ehemaligen Kirche Sv. Marka, gehören zur Sammlung noch mehrere dislozierte Depots.

Arheološka zbirka ima više od 2.500 predmeta, od čega je izloženo 427. Izloženi su tragovi čovjekove prisutnosti na otoku Hvaru, od onih najranijih, prije otprilike 6.000 g. pr. Krista, pa do 5./6. st., tj. do kraja antike. Od prapovijesnih predmeta izložene su keramičke posude, cjelovite ili njihovi ulomci, kamene, kremene i koštane izrađevine, te grude vulkanskog stakla opsidijana, sve nalazi iz hvarskih špilja (Markove, Grapčeve, Pokarvenika) i brojnih prapovijesnih grobnih gomila. Od predmeta iz antičkog razdoblja izloženi su kameni reljefi, keramičke posude, ulomci opeka, uljanice, suznice od stakla, novac te ukrasni predmeti od metala, stakla i kosti, većim dijelom nepoznatog mjesta nalaza. Antičko razdoblje upotpunjuju amfore, olovne sidrene prečke, keramičko posuđe te nalazi brodske opreme i pribora iz hvarskog podmorja.

Die archäologische Sammlung umfasst mehr als 2.500 Exponate, von denen 427 Exponate ausgestellt sind. Die Sammlung zeigt Spuren der Präsenz des Menschen auf der Insel Hvar, von 4000 v. Chr. bis zum Ende der Antike 5/6. Jh. Aus prähistorischen Zeit werden Keramikgefäße, komplett oder Fragmente davon, Stein-, Feuerbestattungs- und Knochenobjekte sowie undurchsichtiges grünes vulkanisches Glas (Obsidian) ausgestellt, die alle in Höhlen der Insel Hvar (Markova, Grapčeva, Pokarvenika) und zahlreichen prähistorischen Gräbern gefunden wurden. Von antiken Objekten sind Steinreliefs, Keramikgefäße, Bruchstücke von Ziegeln, Öllampen, Gläser, Münzen und Schmuckgegenstände aus Metall, Glas und Knochen zu sehen, die größtenteils unbekannt sind. Die antike Epoche vollendet Amphoren, Bleianker, Keramiktöpfe und findet Schiffsausrüstung und Zubehör aus gesunkenen Schiffen.

Lapidarna zbirka obuhvaća 112 predmeta i gotovo je u cijelosti izložena uz perimetralne zidove nekadašnje crkve i prostor nekadašnje sakristije. Sastoji se od umjetničkih, heraldičkih i epigrafskih spomenika te arhitektonskih ulomaka iz renesansne i novije prošlosti grada Hvara. Posebnu cjelinu lapidarija čine grobne ploče iz 15. i 16. st. u prostoru crkve, s grbovima hvarskih plemićkih obitelji. Fond lapidarne zbirke nastao je od poklona hvarskih institucija, tvrtki i pojedinaca te, u manjem opsegu, otkupima.

Die Lapidarsammlung umfasst 112 Objekte und ist fast vollständig innerhalb der ehemaligen Kirche und der ehemaligen Sakristei ausgestellt. Sie besteht aus künstlerischen, heraldischen und epigraphischen Denkmälern sowie architektonischen Überresten aus der Renaissance und der jüngsten Vergangenheit der Stadt Hvar. Ein besonderes Ensemble von Denkmälern sind die Skulpturen aus dem 15. und 16. Jahrhundert im Kirchenbereich mit den Wappen der Adelsfamilien von Hvar. Die Fundamente der lapidaren Sammlung stammen aus den Schenkungen der Institutionen, Firmen und Einzelpersonen von Hvar und in geringerem Maße auch aus den Käufen.

U sklopu Arheološke zbirke i lapidarija „Dr. Grga Novak“ djeluje i galerija Sveti Marko (u prostoru nekadašnje sakristije), u kojoj se priređuju manje kulturno-povijesne i likovne izložbe. Otkriveni prostor crkve u ljetnim mjesecima služi za izložbe, predavanja te glazbena i scenska događanja.

Innerhalb der Archäologischen Sammlung und des Denkmals „Dr. Grga Novak“ befindet sich auch die Galerie Sv. Marko (im Bereich der ehemaligen Sakristei), in der einige kulturhistorische und Kunstausstellungen organisiert werden. Der ungedeckte Bereich der Kirche dient in den Sommermonaten Ausstellungen, Vorträgen sowie Musik- und Bühnenveranstaltungen.

Za budućnost Zbirke najbitniji je i najnužniji projekt sanacije i revitalizacije objekta u kojemu se nalazi, te konceptualno i prostorno prerastanje Zbirke u suvremeni gradski muzej.

Das wichtigste Projekt für die Zukunft der Sammlung ist die Sanierung und Revitalisierung des Gebäudes, in dem es sich befindet, sowie die konzeptionelle und räumliche Erweiterung der Sammlung zu einem modernen Stadtmuseum.

(Izvor / Quelle: Marinko Petric – Pregled značajnijih muzejskih i galerijskih zbirki Otoka Hvara)

Lista zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2009. Datum tiskanog izdanja: 05. 02. 2010. Broj registra Z-4293

Liste der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 04/2009. Veröffentlichungsdatum: 05. 02. 2010. Registriernummer Z-4293

Natrag na vrh / Seitenanfang


Arheološka zbirka Pauline Novak

Privatna zbirka nasljednici obitelji dr. Grge Novaka; nije otvorena za javnost; sadržava predpovijesne arheološke predmete.

Archäologische Sammlung Pauline Novak

Privatsammlung der Nachfolger der Familie Dr. Grge Novak; nicht für die Öffentlichkeit zugänglich; enthält prähistorische archäologische Objekte.

(Izvor / Quelle: Marinko Petric – Pregled značajnijih muzejskih i galerijskih zbirki Otoka Hvara)

Natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Bivši Dominikanski samostan »Sv. Marak« / ehemaliges Dominikanerkloster zum hl. Markus
Grb „Obitelj Bartučevića – loza Hortenzija Bartučevića“ / Wappen der Familie Bartučević – Geschlecht Hortenzija Bartučevića
Grb »Piretić« / Wappen der Piretić
Reljef »Lav na južnoj strani crkve sv. Marka« / Relief – Löwe an der Südseite der Markuskirche
Spomen ploča / Gedenktafel »Vicko Priboević«

Muzej hvarske bastine, zbirke / Hvar Heritage Museum, Sammlungen:

Arheološka zbirka i lapidarij „Dr. Grga Novak“ / Archäologische Sammlung und Lapidarium „Dr. Grga Novak“
Galerija Aresenal / Galerie Arsenal
Hvarsko povijesno Kazalište / huistorisches Theater Hvar
Ljetnikovac Hanibala Lucića / Sommerhaus des Hannibal Lucić
Prirodoslovni kabinet „Dr. Grgur Bučić“ / Naturwissenschaftliches Kabinett „Dr. Grgur Bučić“