ZASTRAŽIŠĆE – Ljetnikovac »Angelini«

Ime / Name
Ljetnikovac / Sommerhaus »Angelini«

Code: ZA-TG-02                                        


Adresa / Adresse
Zastražišće, Vela Stiniva

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,15609°   Longitude: E 16,81430°
Visina / Höhe: 2 m

Zemljište / Grundstücke
*61, *62, *63, *64, *65, *66/1, *66/2, *67/2, 1223 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

U Veloj Stinivi, luci Zastražišća, nalazi se jedna patricijska ladanjska kuća iz 1624. g. obitelji Anđelinović (kasniji vlasnici Duboković Nadalini), primjer našeg skromnog ruralnog baroka.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
(P-1291)


Info

In Vela Stiniva, dem Hafen von Zastražišće, steht das  Landhaus der Patrizierfamilie Anđelinović aus dem Jahr 1624 (Nachbesitzer Duboković Nadalini). Es ist ein schönes Beispiel des bescheidenen ländlichen Barocks.

Kompleks u Stinivi sastoji se od tri osnovna dijela: stambene kuće, Casa d’abitazione, staru kuću zvan Caneva i zgradu Tezon. Prva dva dijela povezana su i smještena u smjeru istok-zapad, dok se Tezon nalazio više na zapadu, što se može vidjeti iz katastarske izmjere kompleksa iz 1834. Isto istraživanje pokazuje da je unutar kompleksa bio izgrađena štednjak okružena dvorištem, Forno con corte, i da je postojao starije mola gdje se nalazi mola iz 1931. godine. Cijela stara kuća namijenjena je za proizvodnju vina, zbog čega se zove Caneva, vinski podrum.

Der Komplex in Stiniva besteht aus drei grundlegenden Teilen: ein Wohnhaus, Casa d’abitazione, ein altes Haus namens Caneva und ein Gebäude namens Tezon. Die ersten beiden Teile waren miteinander verbunden und in Ost-West-Richtung angeordnet, während der Tezon mehr im Westen lag, wie aus der Katastervermessung des Komplexes von 1834 hervorgeht. Die gleiche Untersuchung zeigt, dass innerhalb des Komplexes ein gebauter Ofen umgeben von einem Innenhof, Forno con corte, und dass es einen älteren Pier gab, wo heute der Pier aus dem Jahr 1931 steht. Das gesamte alte Haus war für die Weinherstellung bestimmt, weshalb es Caneva, Weinkeller genannt wird.


Anđelinovići su plemićka obitelj koja potječe od Zečić-Leporinisa. Osnivač obitelji je Anđelin Matijev Zečić, koji se prvi put spominje 1452. godine kao vlasnik zemljišta u blizini Dol, na istočnom dijelu otoka Hvara. Njihov grb predstavlja zeca probijenog strijelom.

Die Anđelinović sind eine Adelsfamilie, die von den Leporini (Zečić oder Zečković) abstammt. Der Familiengründer ist Anđelin Matijev Zečić, der erstmals 1452 als Besitzer von Land in der Nähe von Dol im östlichen Teil der Insel Hvar erwähnt wurde. Ihr Wappen stellt einem mit Pfeil durchbohrten Hasen dar.

Anđelinovići su rijetka obiteljska zajednica hvarske zajednice koja je uspjela obuhvatiti veći dio svojeg velikog imanja na jednom mjestu, oko Zastražišće u zapadnom dijelu Plama. Osnovu ovog velikog posjeda su Leporinijevi posjedi, koji su u ovom dijelu Hvara bili brojni još u 15. Stoljeću. Andelinovići su kao ogranak roda Leporini nasljedili imanja na spomenutom prostoru otoka Hvara.

Die Anđelinović sind eine der wenigen Adelsfamilien der Gemeinde Hvar, die es geschafft hat, den größten Teil ihres großen Anwesens an einem Ort, in der Nähe von Zastražišće im westlichen Teil von Plame, zu errichten. Die Basis dieses großen Anwesens sind die Ländereien der Leporini, die bereits im 15. Jahrhundert in diesem Teil der Insel Hvar ansässig waren. Die Anđelinović erbten das Eigentum der Familie Leporini in dem erwähnten Gebiet der Insel Hvar.

Godine 1624. Gazar Anđelinović od komune dobija veliki posjed, koji će tijekom 17. i 18. stoljeća proširiti na gotovo cijeli prostor otoka Hvara između Zastražišća i Gdinja. Posjed je dobio za zasluge u ratu s Turcima, a zauzvrat je trebao nekadašnje komunalne pašnjake pretvoriti najvećim dijelom u vinograde i organizirati obranu tog dijela otoka.

1624 erwarb Gazar Anđelinović von der Gemeinde große Güter, die sich im 17. und 18. Jh. fast auf das ganze Land zwischen Zastražišća und Gdinj ausdehnten. Das Landgut wurde als Entschädigung für den Krieg gegen die Türken vergeben. Die ehemaligen Gemeindeweiden wurden in Weinberge umgewandelt und die Verteidigung dieses Teils der Insel organisiert.

Tjekom 17. I 18. stolječa Anđelinovići sagradili cijeli niz manjih ladanjsko-gospodarski sklopova smještenih u uvalama njihovog veleposjeda. Najznačajniji je ljetnikovac u uvali Prapatna kod Jelse, te ljetnikovci u uvalama Črvnju, Smarskoj, Veloj Stinivi, te Maloj Stinivi.

Im 17. und 18. Jh. errichteten die Anđelinović eine ganze Reihe kleiner ländlicher Wirtschaftseinheiten auf ihren Anwesen in diversen Buchten. Das bedeutendste Herrenhaus steht in der Bucht von Prapatna bei Jelsa und weitere Sommerhäuser in den Buchten von Črnja, Smarka, Velika Stiniva und Mali Stiniva.

Središte ovog veleposjeda izvorno je bio veliki sklop u Zastražišću koji je sagrađen odmah po primitku investiture 1624. Godine.

Ein großer Komplex in Zastražišće war ursprünglich das Zentrum der Angelini in Zastražišće, das unmittelbar nach Erhalt der Investitur im Jahre 1624 errichtet wurde.

Sredinom 18. stoljeća središte je preseljeno u veliki sklop na Maloj bandi u Jelsi.

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Sitz in einen großen Baukomplex nach Mala Bande in Jelsa verlegt.

Nakon smrti pronalaženog vlasnika Jakova Anđelinovića, u sudskom postupku na sudu bili su podijeljeni pokretnosi kuća u Stinivi, Črvanju i dijelovima pokretnina kuće u Jelsi, među svojim četvorim sinovima Petar, Bernard, Ivan Pavao i Gazar.

Nach dem Tod des Grundbesitzers Jakov Anđelinović, wurde im Nachlassgerichtsverfahren das Mobiliar der Häuser in Stiniva, Črvanj und ein Teil des Hauses in Jelsa unter seinen vier Söhnen Petar, Bernard, Ivan Pavao und Gazar aufgeteilt.

Anđelinijevi su (sa sjedištem u Jelsi) dominirali Zastražišćem gotovo poput kontinentalnih feudlaca – sve do oko 1835. godine, kad je njihov ovdašnji veleposjed kupila obitelj Duboković-Naldini iz Pitava, kasnije u Jelsi.

Die Anđelinji (mit Sitz in Jelsa) herrschten in Zastražišće bis etwa 1835 fast wie kontinentale Feudalherren. Dann kauften ihre Nachbarn, die Familie Duboković-Naldini aus Pitve, das Anwesen und später auch den Sitz in Jelsa.

Većina nezavisnih kompleksa vila i domaćina u uvalama i na kopnu otoka Hvara i Visa potpuno su se transformirali tijekom 19. i 20. stoljeća. Intenzitet promjena najbolje se može vidjeti iz činjenice da je većina kompleksa u Stinivi obilježena kao ruševina u zemljišnim knjigama iz 1834. godine, au kompleksima čija je arhitektura bila bolje očuvana, gotovo kao u pravilu nitko od namještaja su sačuvani.

Die meisten der unabhängigen Villen-und-Gehöftkomplexe in den Buchten und auf dem Land der Inseln Hvar und Vis wurden im 19. und 20. Jahrhundert vollständig umgebaut. Die Intensität der Veränderung lässt sich am besten daran ablesen, dass der Großteil des Komplexes in Stiniva 1834 als Ruine im Kataster markiert worden war, und in den Komplexen, deren Architektur besser erhalten war, fast in der Regel keine der Einrichtungen erhalten geblieben sind.


Linkovi / Links

ZASTRAŽIŠĆE – Veliki sklop / Baukomplex »Angelini«
ZASTRAŽIŠĆE, Črvanj – Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović, kasnije / später Duboković Nadalini)« 
ZASTRAŽIŠĆE – Dvije kule u Zastražišću / zwei Türme in Zastražišće
ZASTRAŽIŠĆE – Grb / Wappen »Anđelinović-Angelini«
ZASTRAŽIŠĆE – Natpis / Inschrift »MDCXXIIII«

BOGOMOLJE, Smrska – Kuća / Haus »Angelini (Angjelinović, danas / heute Visković)«
JELSA – Kuća / Haus »Dr. Niko Duboković Nadalini prije / vorher Anđelinović «
PRAPATNA – Kuća »Angelini (Angjelinović)«