GDINJ – Selo »Gdinj«


Ime / Name
Selo »Gdinj«

Code: GJ-AA-00                               


Adresa / Adresse
Gdinj

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13158°   Longitude: E 16,94020°
Visina / Höhe: 300 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Selo se nalazi na istočnom dijelu otoka, na području zvanom Plame. Sastoji se od  meñusobno povezanih zaselaka:

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Dorf liegt im östlichen Teil der Insel, in der Gegend namens Plame. Es besteht aus den Ortschaften und Weilern

Selo Dugi Dolac
Selo Visoka
Zaseok Banov Dvor
Zaseok Vrvolići
Zaseok Sv. Juraj
Zaseok Nova Crkva
Zaseok Stara Crkva
Zaseok Bonkovići
Zaseok Pokrvenik

Postojalo je u 15. st., ali je jači razvoj doživjelo poslije ratova s Turcima kada pristiže stanovništvo s kopna. Stanovništvo sela prpada tzv. „novom stanovništvu“ koje je na istočnom dijelu otoka imalu posebnu upravu temeljenu na mletačkom privilegiju.

Gdinj entstand im 15. Jh. aber eine stärkere Entwicklung erfolgte nach den Kriegen mit den Türken, als die Bevölkerung vom Festland hierher flüchtete. Die Bevölkerung des Dorfes ist bekannt als die sogenannte „neue Bevölkerung“, die im östlichen Teil der Insel eine spezielle Verwaltung hatte, basierend auf ein venezianisches Privileg.

Vjerojatno je to područje bilo naseljeno mnogo prije, u pretpovijesno doba, dijelom i zbog toga što se smatra da ime Gdinj potječe od riječi „bditi“, što znači „bdjeti“, ali većinom zbog toga što se tu nalazi nekoliko prapovijesnih grobnih gomila i grobova (kameni lijesovi ili kosturnice) koji su pronađeni u blizini Gdinja, od strane arheoloških istraživača.

Wahrscheinlich war dieses Gebiet schon lange vorher, in prähistorischer Zeit, besiedelt, zum Teil, weil man glaubt, dass der Name Gdinj von dem Wort „watch“ stammt, was „beobachten“ bedeutet, aber vor allem, weil es mehrere prähistorische Grabhügel und Gräber gibt (Steinsärge bzw Beinhäuser), die von archäologischen Forschern in der Nähe von Gdynia gefunden wurden.

Dugi Dolac – To je staro pastirsko naselje iz 14. stoljeća, koje je vjerojatno služilo kao mjesto promatranja u brončanom dobu. Na ulici se nalazi nekoliko starih kuća. U blizini crkve nalaze se neke velike renesansne barokne građevine.

Dugi Dolac – Ist eine alte Hirtensiedlung aus dem 14. Jh. Sie diente in der Bronzezeit wahrscheinlich als Beobachtungposten. An der Straße stehen ein paar alte Häuser. Bei der Kirche stehen einige große Renaissance-Barockbauten.

Osamsto metara od centra sela nalazi se starija župna crkva Sv. Jurja, danas Prikazanja Bl. Dj. Marije. Je sagrañena u 16. st. s grobljem iz 16. st. i župnim dvorom, građena u ranorenesansnom stilu, i nažalost, danas dosta zapuštena.

In Stari Crkva, achthundert Meter vom Dorfzentrum entfernt befindet sich die alte Pfarrkirche zum hl. Georg, heute „Darstellung der Jungfrau Maria“ die im 16 Jh. errichtet wurde, mit einem Friedhof aus dem 16. Jh. und einem Pfarrhof, der im Stil der Frührenaissance erbaut wurde, heute aber stark vernachlässigt ist.

Samostalna župa od 1565. g. U selu su zanimljive stare kuće grañene u suhozidu. U selu je i crkva Sv. Lucije koja se spominje 1599. g.

Gdinj ist unabhängige Pfarre seit dem Jahr 1565. Im Dorf finden sich interessante alte Häuser in Trockenmauertechnik. In der Nähe des Dorfes Nova Crkva befindet sich auch die Kirche der hl. Luzia, die bereits 1599 erwähnt wird.

Selo Gdinj je 1880. godine od općine Sućuraj spušten i osnovala svoju općinu. Nova župska crkva Sv. Jurja sagrañena je 1901. g. nastala odvajanjem Bogomolja od župe Gdinja nalazi se u središnjem djelu.

Die Ortschaft Gdinj wurde im Jahr 1880 aus der Gemeinde Sućuraj ausgegliedert und wurde selbständige Gemeinde. Die neue Pfarrkirche zum hl. Georg in Nova Crkva wurde 1901 errichtet und ist durch die Trennung von Bogomolje entstanden. Sie befindet sich im zentralen Teil.

U župi Gdinj, u kojoj danas živi tek oko stotinjak vjernika, postoji čak 11 starih kamenih crkava, crkvica i kapelica, što govori o velikoj, dubokoj i neprekinutoj vjeri u tim krajevima.

In der Pfarrei Gdinj, wo heute nur noch etwa einhundert Gläubige leben, gibt es nicht weniger als 11 alte Steinkirchen, Kirchen und Kapellen, die von einem großen, tiefen und ungebrochenen Glauben in diesen Gebieten sprechen.

Gdinj pripada nekoliko uvala, na južnoj i sjevernoj strani, u kojima uživaju brojni turisti, ali i domaće stanovništvo.

Gdinj hat mehrere Buchten im Süden und Norden, die sowohl von Touristen als auch von Einheimischen gern besucht werden.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Selo Dugi Dolac
Selo Visoka
Zaseok Nova Crkva
Zaseok Stara Crkva
Zaseok Bonkovići