HVAR – Zgrada »Arsenal s Fontikom«


Ime / Name
Zgrada »Arsenal s Fontikom« / Gebäude »Arsenal mit Fontik«

Code: HV-TG-04                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Trg sv. Stjepana 43-44 / Obala Riva 1

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17212°   Longitude: E 16,44175°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*204, *205

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.05.2013 12:00:00


Informacije

Hvarski arsenal jedan je od najbolje sačuvanih objekata svoje vrste na Mediteranu. Prvi Arsenal sagrađen je između 1292. i 1331. godine i služio je kao brodogradilište za galije. Pregrađen je u 14. stoljeću kada je Hvar, zbog svog vojno-strateškog Hvarsko povijesnokazalište značaja, bio službeno uporište venecijanske flote na Jadranu.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST 215-1964


Info

Das Hvar Arsenal ist eines der am besten erhaltenen Objekte seiner Art im Mittelmeerraum. Das erste Arsenal wurde zwischen 1292 und 1331 erbaut und diente als Werft für Galeeren. Im 14. Jh wurde es umgebaut, als Hvar wegen seines militärstrategischen Hvar-Geschichtsdenkmals der offizielle Stützpunkt der venezianischen Flotte an der Adria war.

Arsenal (u obliku bez Fontika koji je adicija ranog 17. stoljeća) je zavrsena1558.-1559. godine. Zapadni ulaz presvođen je finim renesansnim lukom. Prostrana unutrašnjost služilaje za smještaj hvarske ratne galije, kao i za spremanje i popravak drugih brodova.

Der Bau des Arsenals (in der Form ohne Fontik, die im frühen 17. Jahrhunderts angebaut wurde) wurde in den Jahren 1558-1559 abgeschlossen. Der westliche Eingang hat einen schönen Renaissancebogen. Der geräumige Innenraum des diente zur Unterbringung der Kriegsschiffe von Hvar, sowie zur Lagerung und Reparatur anderer Schiffe

Mletački namjesnik, knez Petar Semitecolo, koji je u Hvaru službovao između 1611. i1613.g., sanirao je Arsenal i druge objekte koji su tih godina bili uništeni. Iznad visoke šupljine prizemlja Arsenala napravio je kat i postavio krovište.

Der venezianische Gouverneur, Fürst Petar Semitecolo, der in Hvar zwischen 1611 und 1613 wirkte, erneuerte das Arsenal und andere Gebäude, die in diesen Jahren zerstört wurden. Über dem hohen Raum des Erdgeschosses des Arsenals wurde ein Stockwerk und Dach errichtet.

Izložba 2019. godine / Ausstellung im Jahr 2019

Uz sjeverno pročelje 1611./1612. godine dograđen je Fontik – skladište za žito, u kojem se čuvala općinska zaliha žita i soli. Nad kojim je Belvedere. Fontik, potpuno ustrojen 1613. godine, bio je otvoren svakoga dana, osim nedjelje, dva sata prije podne i dva sata poslije podne.

Entlang der Nordwand des Arsenals wurde im Jahr 1611/1612 das „Fontiko“ („Kornkammer“) – ein Lagerhaus für Getreide – errichtet, wo die kommunalen Getreide- und Salzreserven aufbewahrt wurden. Über ihm befindet sich das Belvedere. Das Fontik wurde im Jahre 1613 fertig gestellt und war jeden Tag, außer Sonntag, zwei Stunden am Vormittag und zwei am Nachmittag geöffnet.

Na ravnom krovu Fontika izgrađena je terasa (Belvedere), koja je okružena prekrasnom renesansnom ogradom.. Do terase se dolazi kamenim stubama. Na taj je način Belveder postao reprezentativni ulaz u kazalište, označen velikim profiliranim vratima s natpisom „Drugu godinu mira, 1612.“

Am Flachdach des Fontik wurde eine Terrasse errichtet (Belvedere), die von einer schönen Renaissancebalustrade umgeben ist. Auf die Terrasse kommt man über eine Steintreppe und auf diese Weise erreicht man über das Belvedere den repräsentativen Theatereingang, auf dessen großem profilierten Tor die Inschrift „Zweites Friedensjahr 1612“ zu lesen ist.

Završetak radova u prizemlju Arsenala obilježio je natpisom „Prva godina mira 1611“ na istočnim vratima prizemlja. 1952. godine belvederu je vraćen prijašnji izgled.

Die Fertigstellung der Arbeiten im Erdgeschoss des Arsenals wurde mit der Inschrift „Erstes Friedensjahr 1611“ an der östlichen Tür des Erdgeschosses markiert. Im Jahr 1952 wurde das frühere Aussehen der Aussichtsterrasse wiederhergestellt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Hvarski Arsenal dobitnik prestižne Nagrade europske baštine – Europa Nostra nagrade za 2020. godinu. Priznato je:

Das Arsenal war Gewinner des renommierten European Heritage Award – Europa Nostra Award für das Jahr 2020. Gewürdigt wurde:

“Izuzetno zahtjevan projekt revitalizacije Arsenala uključivao je tehničku dokumentaciju, istraživačke radove i konzervatorski elaborat (1989.-2005.); rekonstrukciju nosive konstrukcije (2005.-2009.); arheološka iskapanja (1994-1996. i 2014-2015.); fazu rekonstrukcije i obnove (2014.-2018.); i završne radove u unutrašnjosti zgrade, uključujući opremanje kazališta, galerije i kapetanske sobe (2018.-2019.).

Das äußerst anspruchsvolle Revitalisierungsprojekt von Arsenal umfasste technische Dokumentation, Forschungsarbeiten und eine Erhaltungsstudie (1989-2005). Rekonstruktion der tragenden Struktur (2005-2009); archäologische Ausgrabungen (1994-1996 und 2014-2015); Wiederaufbau und Wiederaufbauphase (2014-2018); und Abschluss der Arbeiten im Gebäude, einschließlich der Ausstattung des Theaters, der Galerie und des Kapitänsraums (2018-2019).

Prostor u prizemlju zadržao je svoj izvorni oblik s prezentiranim kamenim zidovima i lukovima, dok suvremena višenamjenska oprema pruža građanima prostor održavanja širokog spektra kulturnih i društvenih događanja. Izvorne venecijanske drvene grede i danas se nalaze na stropu galerije na prvom katu, dok su druge originalne značajke zgrade, ponajviše freske i kazališne lože, sačuvane i restaurirane u njihovom izvornom izgledu.

Der Raum im Erdgeschoss hat seine ursprüngliche Form mit präsentierten Steinmauern und Bögen beibehalten, während moderne Mehrzweckgeräte den Bürgern Raum für eine Vielzahl von kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen bieten. Die originalen venezianischen Holzbalken befinden sich noch immer an der Decke der Galerie im ersten Stock, während andere ursprüngliche Merkmale des Gebäudes, hauptsächlich Fresken und Theaterhütten, in ihrem ursprünglichen Aussehen erhalten und restauriert wurden.

Potrebne inovacije bitne za namjenu zgrade suvremeno su dizajnirane, time naglašavajući izvorni karakter zgrade. Ovi novi elementi ukomponirani u povijesne slojeve zgrade, uspješno su doveli do dramatičnog spoja starog i novog.”

Die notwendigen Neuerungen, die für den Zweck des Gebäudes wesentlich sind, sind modern gestaltet und betonen so den ursprünglichen Charakter des Gebäudes. Diese neuen Elemente, die in die historischen Schichten des Gebäudes integriert sind, haben erfolgreich zu einer dramatischen Verschmelzung von Altem und Neuem geführt.“

(izvor / Quelle: http://www.hvar.hr/portal/)

natrag na vrh / Seitenanfang


Kazališta

Hvarsko je kazalište smješteno u monumentalnoj zgradi Arsenala u samom središtu grada Hvara. Nastalo je u istočnom dijelu prvog kata Arsenala. Kao spomenički objekt i prostor scenskog djelovanja značajan je dio hvarske prošlosti, ali i sadašnjosti.

Theater

Das Theater der Stadt Hvar befindet sich in dem monumentalen Arsenal-Gebäude im Zentrum der Stadt. Es wurde im östlichen Teil des ersten Stocks errichtet. Als monumentales Objekt und Ort der Bühnenaktivität ist es ein bedeutender Teil der Vergangenheit aber auch der Gegenwart der Stadt Hvar.

Na terasi Fontika je ulaz u kazalište, utemeljeno 1611/1612 godine, kao prvo javno kazalište u Europi. Danas je hvarsko kazalište otvoreno za javnu upotrebu i se svrstava u deset najstarijih baroknih teatara Europe. Natpis iznad kazališnog ulaza.

Auf der Terrasse des Fontik ist der Eingang zum Theater, das im Jahr 1611/1612 errichtet wurde und damit eines der ersten öffentlichen Theater Europas war. Heute ist das Hvarer Theater der Öffentlichkeit geöffnet und gehört zu den zehn ältesten Barocktheater Europas. Inschrift über dem Theatereingang.

Iznutra kazalište uredi hvarski knez Semitecolo po uzoru na talijanska kazališta. Odmah na ulazu izložena je Zvir („Zmaj od Lepanta“), drvena pramčana figura (pulena) s hvarske galije Sv. Jerolim, poznate po borbi protiv turskog brodovlja u glasovitoj bitki kod Lepanta 1571. g.

Das Innere des Theaters lies Semitecolo, der Fürst von Hvar, nach dem Vorbild italienischer Theater. Direkt am Eingang ist der „Zvir“ („Drachen von Lepanto“) ausgestellt, eine Holzfigur (Repräsentations-, Galionsfigur) der Galeere Sv. Jerolim, die am Kampf gegen die türkische Flotte in der berühmten Schlacht von Lepanto im Jahr 1571 teilnahm.

Današnji neobarokni izgled Kazalište je sačuvalo iz 19. st. kao 28 najodličnijih obitelji otoka Hvara i Visa, svećenici i hvarski biskup osnovali su 1800. godine kazališno društvo, koje je 1803. godine iznutra obnovilo kazalište i materijalno osiguralo njegov rad.

Die heutige neo-barocke Ausgestaltung des Theaters erfolgte im 19. Jh. als die 28 vornehmsten Familien der Inseln Hvar und Vis, Geistliche und der Bischof von Hvar im Jahr 1800 eine Theatergesellschaft gründeten die 1803 das Theater innen erneuerte und den Theaterbetrieb finanziell absicherte.

Sačuvane su dvije zidne scenografije, freska iz 1819. godine i danas je na začelnom zidu pozornice. Freska s prikazom kneževa dvora izrađena oko 1900. restaurirana je i postavljena na pomične panoe.

Zwei Wandszenen sind erhalten geblieben. Ein Fresko aus dem Jahr 1819 befindet sich auf der Bühnenwand und ein Fresko mit der Ansicht des Fürstenpalastes, um 1900 entstandenen, wurde restauriert und auf beweglichen Paneelen platziert.

1952. godine belvederu je vraćen prijašnji izgled. Od 2010. do 2018. kazalište je temeljito obnovljeno i sada je dostupno javnosti u novom svjetlu.

Im Jahr 1952 wurde das frühere Aussehen der Aussichtsterrasse wiederhergestellt. In den Jahren 2010 – 2018 wurde das Theater gründlich restauriert und steht nunmehr der Öffentlichkeit in neuem Glanz zu Verfügung.

gore / Seitenanfang


Galerija suvremene umjetnosti „Arsenal”

Galerija moderne umjetnosti u Hvaru osnovana je 1957. godine marom dr. Grge Gamulina i dr. Nike Dubokovića. Smještena je u zgradi Arsenala, u predvorju hvarskoga povijesnog Kazališta, a nakon preuređenja 1984. godine dobila je naziv Arsenal.

Zeitgenössische Kunstgalerie „Arsenal“

Die von Dr. Grge Gamulin und Dr. Nike Dubokovic sorgfältig zusammengestellte Galerie zeitgenössischer Kunst in Hvar wurde im Jahr 1957 eröffnet. Sie ist in der Lobby des historischen Theaters im Arsenal untergebracht, und wurde nach dem Umbau im Jahr 1984 Galerie „Arsenal“ genannt.

Prvi stalni postav uredio je dr. Grgo Gamulin, tada jedan od vodećih stručnjaka na području hrvatske suvremene umjetnosti, te je novonastala zbirka odražavala hrvatske likovne težnje toga prijelomnog razdoblja 1950-ih godina, razdoblja stvaranja avangardne umjetnosti i sintetiziranja figurativnosti kao polazne točke prema apstrakciji. Stalni postav Grge Gamulina ostao je do danas jezgra fundusa i njegov najvredniji dio.

Die erste Dauerausstellung erfolgte durch Dr. Grgo Gamulin, einem der führenden Experten auf dem Gebiet zeitgenössischer kroatischer Kunst. Diese Sammlung reflektierte die kroatischen künstlerischen Bestrebungen der Übergangszeit in den 1950er Jahren, einer Zeit der Entstehung der Avantgarde und der Synthese von Figürlichkeit als Ausgangspunkt zur Abstraktion. Die Dauerausstellung von Grge Gamulin blieb Kern des Fundus und sein wertvollster Teil.

Godine 1984. Galerija se preuređuje i postaje dio Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara. Tadašnji je stalni postav napravljen prema prijedlozima dr. Kruna Prijatelja, tako da su izdvojena djela kojima bi je obuhvaćeno vremenski što veće razdoblje slikarstva bivše države, uz grupiranje hvarskih i dubrovačkih slikara.

Im Jahr 1984 wurde die Galerie neu gestaltet und wurde Teil des Zentrums zum Schutz des kulturellen Erbes der Insel Hvar. Die Dauerausstellung wurde nach Vorschlägen des Dr. Kruna Priajelja erstellt. So sollen ausgewählte Werke der Maler aus Hvar und Dubrovnik. die Zeit des ehemaligen Staates veranschaulichen.

Danas je Galerija Arsenal zbirka u sastavu Muzeja hvarske baštine. U prostoru Galerije izmjenjuje se stalni postav koji obuhvaća najvrednije slike, skulpture i grafike iz fundusa te povremene izložbe koje se postavljaju u sklopu projekta Muzeja Hvarsko likovno ljeto.

Heute betreibt die Arsenal Galerie die Sammlung mit dem Museum des Hvarer Erbes. In den Räumlichkeiten der Galerie gibt es eine Dauerausstellung der wertvollsten Gemälde, Skulpturen und Drucke aus dem Fundus sowie Wechselausstellungen, die im Rahmen des Projektes „Museum der Schönen Sommer“ veranstaltet werden.

Programska shema izložbene djelatnosti Muzeja obuhvaća izložbe iz baštine i izložbe suvremenih umjetnika.

Das Ausstellungsprogramm des Museums umfasst Ausstellungen aus dem Erbe sowie Ausstellungen zeitgenössischer Künstler.

(35_24_1_4_1993_Marinko_Petric.pdf – Pregled značajnijih muzejskih i galerijskih zbirki Otoka Hvara)

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links

Reljef »Lav na istočnom pročelju Arsenala« / Relief – Löwe an der Ostfassade des Arsenals
Natpis »ANNO PACIS PRIMO MDCXI« / Inschrift – Erstes Friedensjahr 1611
Natpis »ANNO SECVNDO PACIS MDCXII« / Inschrift – Zweites Friedensjahr 1612
Spomen ploča »Konferencija kulturnih radnika Dalmacije« / Gedenktafe – Konferenz der Kulturschaffenden Dalmatiens
Spomen ploča »Prve konferencije Narodnog fronta Hrvatske za Dalmaciju« / Gedenktafel – Erste Konferenz der Hvarer Volksfront in Dalmatien
Spomen ploča »Desetogodišnjice oslobođenja od talijanskog okupatora« / Gedenktafel – 10. Jahrestag der Befreiung aus der italienischen Besatzung
Objekt »Kamena geodetska osnaka na Fontiku« / Geodätische Basis am Fontik

Muzej hvarske bastine, zbirke / Hvar Heritage Museum, Sammlungen:

Arheološka zbirka i lapidarij „Dr. Grga Novak“ / Archäologische Sammlung und Lapidarium „Dr. Grga Novak“
Galerija Aresenal / Galerie Arsenal
Hvarsko povijesno Kazalište / huistorisches Theater Hvar
Ljetnikovac Hanibala Lucića / Sommerhaus des Hannibal Lucić
Prirodoslovni kabinet „Dr. Grgur Bučić“ / Naturwissenschaftliches Kabinett „Dr. Grgur Bučić“