JELSA – Župna crkva trvđana »Sv. Marije Uznesenja (ex. Sv. Fabijana i Sebastijana)«


Ime / Name
Župna crkva trvđana »Sv. Marije Uznesenja (ex. Sv. Fabijana i Sebastijana)« / Pfarr-/Wehrkirche Mariä Himmelfahrt (früher Kirche der heiligen Fabian und Sebastian)

Code: JE-CI-01                              


Adresa / Adresse
Jelsa, Trg križonoše

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16069°   Longitude: E 16,69256°
Visina / Höhe: 6 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*202, (*199, *200, *201, *211)

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.05.2013 13:20:51


Informacije

Župna crkva sv. Fabijana i Sebastijana spominje se kao postojeća u statutu 1331. g. pod imenom Sv. Marije (Santa Maria de Ielsa). Radilo se o osamljenoj romaničkoj ili ranogotičkoj crkvici koja je stajala na hridi zvanoj Glavica.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5600, RST-32, 35/131-62


Info

Die Pfarrkirche der Heiligen Fabian und Sebastian wird im Statut von 1331 unter dem Namen St. Maria (Santa Maria de Ielsa) erwähnt. Es handelte sich um eine romanische oder frühgotische Kirche, die etwas abseits auf einer Klippe namens Glavica stand.

Crkva postala je okupljalište bogate bratovštine sv. Fabijana i Sebastijana, osnovane 1519. g, po kojoj crkva tijekom 16. st. dobija ime. Crkva postaje službeno župna 1604. g. Zbog turske opasnosti ova je crkva fortificirana 1535. g. Budući da je fortifikaciju i proširenje crkve napravila bratovština Sv. Fabijana i Sebastijana, crkva je po njoj dobila i ime koje je nosila sve do 2000. godine, a tada vraća svoj stari naziv – Crkva uznesenja Marijina.

Die Kirche wurde Versammlungsort der reichen Bruderschaft „St. Fabian und Sebastian“, gegründet 1519, von der die  Kirche im 16. Jahrhundert ihren Namen erhielt. Die Kirche wird 1604 offizielle Pfarrkirche. Aufgrund der türkischen Bedrohung wird die Kirche im Jahr 1535 befestigt. Die Befestigung und Erweiterung der Kirche erfolgte durch die Bruderschaft „St. Fabian und Sebastian“. Die Kirche trug auch bis zum Jahr 2000 deren Namen. Erst danach erhielt sie wieder in ihrem alten Namen – Kirche Mariä Himmelfahrt.

Doživjela je veću nesreću kada je 26. prosinca 1771. g. udarac groma prouzročio požar u kojem je stradala pala na oltaru bratovštine sv. Fabijana i Sebastijana, nabavljena u Veneciji za veliku svotu 1576. g., a prema predaji njen autor je bio Paolo Veronese. Uz palu je stradala i Gospa iz Čitluka (mjesto u Bosni i Hercegovini), prenesena u Jelsu 1539. g.

Ein großes Unglück geschah am 26. Dezember 1771 als ein Brand, verursacht durch Blitzschlag, den Altar der Bruderschaft von St. Fabian und Sebastian zerstörte, der 1576 in Venedig um eine große Summe erworben wurde, und nach der Überlieferung einst von Paolo Veronese geschaffen wurde. Mit dem Altar zerstört wurde auch das Bild „Unsere Frau von Čitluk (Ort in Bosnien-Herzegowina)“ das im Jahr 1539 nach Jelsa gebracht wurde.

Tlocrt župne crkve se sastoji od središnjeg broda, utvrñene, četverekutne apside-kule, sperun-bastion, vrtni zid-obrambeni, kapele iz 17. st.

Der Grundriss der Pfarrkirche besteht aus einem zentralen Schiff, befestigte, viereckige Apsidentürme, Sperrbastion, Garten-Verteidigungsmauer und Kapelle aus dem 17. Jh.

Crkva je produžavana izmeñu 1879. g. i 1887. g. (memorijska ploča pri polaganju temelja). Tada je sagrañeno novo pročelje, staro je izgubljeno, nestao je natpis iz 1573. g. sat-kula iz 1780. g. na čijem mjestu je današnji zvonik.

Die Kirche wurde zwischen 1879 und 1887 erweitert (Erinnerungstafel an die Grundsteinlegung). Man baute man eine neue Fassade. Die alte ging, ebenso wie eine Inschrift von 1573 und der Uhrturm aus dem Jahre 1780 verloren. Der heutige Glockenturm wurde an dessen Stelle errichtet.

Danas su u crkvi dvije velike bočne kapele: Gospa od Ruzarija sa sjeverne strane i Sv. Fabijana i Sebastijana s južne iz 17. st. Dvije manje kapele sagrađene su u 19. stoljeću.

Heute besitzt die Kirche zwei große Seitenkapellen:  „Unsere liebe Frau vom Rosenkranz“ an der Nordseite und die der hl. Fabian und Sebastian im Süden . Sie stammen aus dem 17. Jh. Zwei kleinere Kapellen wurden im 19. Jh. errichtet.

Na oltaru velike južne kapele je slika »Gospa sa sv. Fabijanom i sv. Sebastijanom» naslikana od flamansko- venecijanskog slikara Pieter de Costera (1612/14 – 1704) i „Sv. Marija Magdalena“ iz crkve augustinaca na Gradini a u prvoj lijevoj reljef Antonija Pora.

Am Altar der großen südlichen Kapelle ist ein Bild „Unserer Lieben Frau mit den Heiligen Fabian und Sebastian“ gemalt von dem flämisch-venezianischen Maler Pieter de Coster (1612/14-1704) sowie das Bild „Maria Magdalena“ aus der Augustinerkirche in Gradina. In der ersten links ein Relief von Antonio Pora.

U istom stoljeću nastaje i sakristija na mjestu obzidanog prostora.

Im 17. Jahrhundert entstand an der Stelle eines vermauerten Raumes die Sakristei.

Glavni mramorni oltar obnovljen 1777. g. a F. Bilinić je 1892. izradio mramornu nišu za kip Gospe na nebo uznesene, koji su 1539. donijeli izbjeglice iz Čitluka-Gabele i darovali ga Jelsi.

Der Hauptaltar aus Marmor, wurde 1777 wieder hergestellt. Im Jahr 1892 fertigte F. Bilinić eine Marmornische für die Statue der Gottesmutter, die im Jahr 1539 von Flüchtlingen aus Čitluka-Gabela nach Jelsa gebracht wurde.

U unutrašnjosti crkve znatniju umjetničku vrijednost imaju: velika srebrna kandila iz 17. st. s grobovima donatora Barozzi, tabernakul u pobočnoj kapeli iz 17. st. i crni drveni križ na glavnom oltaru, dvije planite s figurama iz 15. st., mali gotički križ na kristalu. Jedna od najvrijednijih stvari je Bogorodičin drveni križ na glavnom oltaru donesen u 16. st. u povlačenju pred Turcima.

Im Inneren der Kirche befinden sich Gegenstände von großem künstlerischem Wert: Große silberne Leuchter aus dem 17. Jh., das Grab des Spenders Barozzi, der Tabernakel in der Seitenkapelle aus dem 17. Jh., das schwarze Holzkreuz auf dem Hauptaltar, zwei Planeten mit Figuren aus dem 15. Jh. und ein kleines gotisches Kristallkreuz. Eines der wertvollsten Dinge ist ein Jungfrau Maria – Holzkreuz auf dem Hauptaltar, das im 16. Jh. beim Rückzug vor den Türken gespendet wurde.

U sakristiji se čuvaju dragocjeno ritualno ruho, kandila, nekoliko križeva umjetničke vrijednosti ,kao srebreni renesansno-barokni bratovštinski,i kasnogotički drveni iz bivšeg samostana na Gradini, te nekoliko zavjetnih slika pomoraca.

In der Sakristei werden wertvolle rituelle Schnitzereien, Kerzen, und einige kunstvolle Kreuze, wie ein silbernes Bruderschaftskreuz aus der Renaissance-Barock-Zeit, und ein spätgotisches Holzkreuz aus dem ehemaligen Kloster von Gradina aufbewahrt, sowie einige Bilder dankbarer Seefahrer.

U riznici župne čuva se zbirka liturgijskog ruha i srebrnih predmeta od 15. do 19. st. Grobovi u velikoj kapeli su devastirani pregradnjom u 19. st. Sačuvali su se grobovi u središnjem brodu sa simbolima obrtnika. Gotičko-renenansna Pieta u dvorištu crkve nalazila se na jednom samostanskom hospiciju u ulici  Braće Batos.

Die Schatzkammer der Pfarrkirche beherbergt eine Sammlung von liturgischen Gewändern und Silbergegenständen aus dem 15. bis 19. Jh. Die Gräber in einer der großen Kapelle wurden im 19. Jh. durch Umbauten zerstört, die Gräber im Mittelschiff mit Symbolen der Handwerker blieben erhalten. Die Gotik-Renaissance-Pieta im Innenhof der Kirche befand sich einst in einem Klosterhospiz in der Straße  Braće Batos

Registra kulturnih dobara Republike Hrvartske br. 03/2012, lista zaštićenih kulturnih dobara:
Rješenje: 2.4.2012
Broj registra: Z-5600

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2016, Liste der geschützten Kulturgüter:
Entscheidung vom: 2.4.2012
Registrierungsnummer: Z-5600

natrag na vrh / Seitenanfang


Lapidarij

U prostor između crkve-tvrđave, zvonika i obrambenog zida, 1970. Centar za kulturnu baštinu otoka Hvara pod ravnanjem dr. Nike Dubokovića, smješta Lapidarij s dvadesetak kamenih predmeta iz antičkog i srednjovjekovnog doba Jelse.

Lapidarium

1970 stellte das Hvarer Zentrum für kulturelles Erbe unter der Leitung von Dr. Niko Duboković im Raum zwischen der Wehrkirche, dem Glockenturm und der Wehrmauer ein Lapidarium mit ca. 20 Steingegenständen aus dem antiken und mittelalterlichen Jelsa zusammen.

Značajna je antička rimska stela, reljef Nikole Fiorentinca iz XV. stoljeća, mletački lav kod zvonika, kameni stol viteza Ivana Obradića, venecijanski lav na zvoniku i drugi predmeti koji ukazuju na višestoljetnu naseljenost Jelse.

Besondere Beachtung verdienen u.a. eine antike römische Stele, ein Relief von Nikola dem Florentiner aus dem 15. Jh. und ein Steintisch des Adeligen Ivan Obradić und der venezianische Löwe beim Glockenturm. Die eben genannten ebenso wie die übrigen Gegenstände weisen auf eine mehrere Jahrhunderte zurückreichende Siedlungsgeschichte der Stadt Jelsa.

U lapidarij mogu se vidjeti zbirka kamenih fragmenata iz raznih perioda,nadgobnu stellu rimskog građanina C.Val.Pompeianusa,Pieta iz 15 st.,gornji dio masivnog kamenog stola iz Obradić-Machiedo kuće iz 17.st.,hrvatski natpis na kamenom križu iz 17 st.(TACHO BUDI SVACHOME CHI POSISE NA BRATA SVOEGA).

Eine Sammlung von Steinfragmenten aus verschiedenen Epochen ist im Lapidarium zu sehen, dem Grabstein des römischen Bürgers C.Val.Pompeianus, Pieta aus dem 15. Jahrhundert, dem oberen Teil eines massiven Steintisches aus dem Obradić-Machiedo-Haus aus dem 17. Jahrhundert, einer kroatischen Inschrift auf einem Steinkreuz aus 17. Jahrhundert (TACHO BUDI SVACHOME CHI POSISE NA BRATA SVOEGA).

natrag na vrh / Seitenanfang


Procesija „Za Križen

Procesija „Za Križen“ u Velikom Tjednu XVII. Stoljeće.

Kršćanska je duhovnost tijekom čitave svoje povijesti – uz liturgiju – poznavala oblik bogoštovlja koji zovemo pučka pobožnost, koji je u središnjem dijelu otoka do danas izvorno sačuvan. Pasionska baština na cijelom otoku, posebno u njegovom srednjem dijelu, najslikovitije se očituje u procesiji „Za Križen“, nabožnim pjesmama (Gospin plač) i molitvama. Pobožnost je već stoljećima duboko utkana u dušu otočkog čovjeka. U početku kler nema posebne uloge, pučki pjevači biraju se ad hoc, pjeva se prastari pučko-koralni pasio.

Prozession „Folge dem Kreuz“

„Folge dem Kreuz“ – Prozession in der Karwoche 17. Jh.

Seit den Anfängen des Christentums gibt es neben der reinen Liturgie auch Gottesanbetung, die sich unter dem Begriff der Volksfrömmigkeit zusammenfassen lässt und die bis heute in ihrer ursprünglichsten Art bewahrt werden konnte. Am bildreichsten findet die Hvarer Volksfrömmigkeit ihren Ausdruck in Zusammenhang mit der Passionsgeschichte Christi und hier in der „Folge dem Kreuz“ – Prozession sowie dem Passionslied „Das Wehklagen der Mutter Gottes“. Der Glaube an Christus und die damit zusammenhängende Frömmigkeit ist bereits seit Jahrhunderten fest in den Herzen der Inselbewohner verwurzelt. Während der Prozession fällt dem Klerus zu Anfang keine tragende Rolle zu, die Vorsänger werden ad hoc ausgewählt, gesungen werden uralte, überlieferte Passionslieder.

Procesija ima izraziti pučko-bratovštinski značaj koji je i danas vidljiv.

Der Prozession wurde und wird bis heute eine außerordentlich volkstümlich-bruderschaftliche Bedeutung beigemessen.

Prvi zapis o procesiji „Za Križen“ nalazimo u vizitaciji biskupa Milania iz 1658. godine. On bilježi da je procesija započela znatno ranije i odvijala se na Veliki Petak ujutro ili iza ponoći. Danas procesija „Za Križen“ počinje u 22 sata na Veliki Četvrtak, traje 8 sati, duga je oko 22 km i obuhvaća šest župa: Jelsu, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj i Vrbosku.

Die erste Aufzeichnung der Prozession „Folge dem Kreuz nach“ findet sich im Besuch von Bischof Milania von 1658. Er stellt fest, dass die Prozession viel früher begann und am Karfreitag Morgen oder nach Mitternacht stattfand. Heute beginnt die Prozession „Folge dem Kreuz“ am Gründonnerstag um 22:00 Uhr, dauert 8 Stunden, ist etwa 22 km lang und umfasst sechs Gemeinden: Jels, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj und Vrboska.

Na čelu procesije križonoša, bos ili u čarapama, nosi križ pokriven prozirnim crnim velom. Križonoša ima svoje pomoćnike, pratioce, pjevače i odgovarače koji pjevaju Gospin plač, nosače „torceva“ (velike svijeće) i batištradu (predvodnika procesije). Svi su obučeni u tunike bratovštine bijele boje.

Die Prozession wird von dem Kreuzträger, der entweder barfuß oder nur mit Strümpfen bekleidet ist, angeführt. Das Kreuz ist mit einem schwarzen Chiffonschal umwickelt. Neben dem Kreuzträger gibt es noch Helfer, Begleiter, Sänger, Kerzenträger und den Vorsänger der Prozession. Alle sind mit den weißen Bruderschaftstuniken bekleidet.

Službenom osoblju procesije pridružuje se mnoštvo vjernika s cijelog otoka i gostiju koji se nalaze na otoku, svi noseći svijeće i krunice. Ostali mještani i mnogi gosti dočekuju procesiju iz drugih mjesta i s njima u crkvi slušaju pjevače i odgovarače i sudjeluju u molitvama.

Neben diesen „Amtsträgern“ nehmen zahlreiche gläubige Einheimische oder Gäste an der gesamten Prozession teil. Sie alle halten Kerzen und Rosenkränze in Händen. Daneben wird von vielen Inselbewohnern die Möglichkeit wahrgenommen, nicht die gesamte Prozession zu begleiten, sondern abzuwarten, bis sie eine der Pfarrkirchen erreicht hat, um sich dann dort dem Gebet und den Liedern anzuschließen.

R. Kupareo (1914. – 1994.), dominikanac iz Vrboske koji je dugo godina djelovao u Čileu, u svojem romanu „Baraban“ (1943.) daje ovaj sjajan opis procesije: „Prolaze križevi u vedroj travanjskoj noći. Prolaze već stotinama godina kao simbol neprekidne predaje i vjere. Prolaze istim putevima, istim obroncima. Vjekovi im nisu umanjili čara ni dubokog značenja.“

Raimund Kupareo (1914–1994), ein Dominikanerpriester aus Vrboska, der viele Jahre in Chile gewirkt hat, gibt in seinem Roman „Baraban“ (1943) eine wunderschöne Beschreibung dieser Prozession: „Kreuze wandern durch die klare Aprilnacht. Sie wandern nunmehr seit Jahrhunderten zum Zeichen der ungebrochenen Überlieferung und des ungebrochenen Glaubens. Immer wieder wandern sie an denselben Wegen, an denselben Klippen vorbei. Die Jahrhunderte haben ihnen nichts von ihrer Faszination und ihrer tiefen Bedeutung nehmen können“.

Procesija „Za Križen“ kao nematerijalna kulturna baština pod zaštitom je UNESCO-a.

Die Prozession „Folge dem Kreuz“ ist auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Lista zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2007. Datum tiskanog izdanja: 25. 07. 2008. Broj registra Z-3365

Liste der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 08/2007. Veröffentlichungsdatum: 25. 07. 2008. Registriernummer Z-3365

Video Za Krizen

„Za Križen“ u Vrbosku / in Vrboska


Velika Gospa

Na spomen u obranu od Turaka, Velika Gospa je proglašena zaštitnicom mjesta,a na njen blagdan se slavi u 15. kolovoza u općine. Taj dan ujedno i državni blagdan u Republici Hrvatskoj.

Die heilige Maria

In Gedenken an die Verteidigung gegen die Türken wurde die hl. Maria zur Schutzpatronin von Jelsa erklärt, und ihr Festtag am 15. August gefeiert. Dieser Tag ist auch ein Staatsfeiertag in der Republik Kroatien.

Velika Gospa je blagdan kad se katolički vjernici prisjećaju dogme svoje vjere: da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom po završetku svoga zemaljskog života uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo proglasio je papa Pio XII. 1. studenog 1950. Službenom proglašenju prethodila je duga tradicija, stara kao i samo kršćanstvo.

Maria Himmelfahrt ist das Fest, an dem die Katholiken an das Dogma glauben, dass die Jungfrau Maria mit ihrer Seele und ihrem Körper am Ende ihres irdischen Lebens in die Herrlichkeit des Himmels, in die Gesellschaft ihres auferstandenen Sohn Jesus auferstiegen ist. Papst Pius XII. erklärte die Lehre von der Himmelfahrt Marias am 1. November 1950 zur verbindlichen Glaubensaussage. Dieser offiziellen Verkündigung ging eine lange Tradition voraus, so alt wie das Christentum selbst.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Spomen ploča »Sagradi 1535 god.« / Gedenktafel an die Errichtung 1535
Križ »1933« / Kreuz 1933 am Hofeingang
Crkva kao utvrđena crkva / Die Kirche als Wehrkirche
Skulptura »Spomenik križonoši« / Skulptur denkmal für die Kreuzfahrer
Bista Raimunda Kuparea u Vrboskoj / Büste des Raimund Kupareo in Vrboska

Daljnji predmeti u lapidariju / weitere Objekte im Lapidarium

Reljef »Lav na sjevernom zidu župne crkve« / venezianischer Löwe an der Nordwand der Kirche
Grb / Wappen »Ivan Obradić Bevilaqua«
Križ »Križ u lapidariju« / Kreuz im Lapidarium
Spomen ploča »u lapidariju župne crkve« / Gedenktafel im Lapidarium der Pfarrkirche

Reljef »Konzola (1)« / Relief – Konsole (1)
Reljef »Konzola (2)« / Relief – Konsole (2)
Reljef »Konzola (3)« / Relief – Konsole (3)

Natpis »Na vratniku« / Inschrift am Türsturz