STARI GRAD – Grad »Stari Grad«


Ime / Name
Grad »Stari Grad« / Stadt Stari Grad

Code: SG-AA-00                                             


Adresa / Adresse
Stari Grad

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18392°   Longitude: E 16,59740°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
(zaštićenog područja / geschützter Bereich)

Zapadna granica zaštićene zone teče prema jugu od morske obale na južnoj strani Starogradskog zaljeva te okomito siječe 10530/1 česticu (rivu) i nadalje kao rubne obuhvaća čestice 1160/1, 2954/3, 2954/2, 3133/3 i 3133/1 na čijem jugozapadnom uglu skreće prema istoku te je obuhvaća i nadalje obuhvaća čestice 3132, prelazi put 10515/5 pa ga obuhvaća i njegovom južnom granicom teče dalje prema sjeveroistoku i istoku do spoja s putem 10530/10 kojeg uključuje te njegovom zapadnom granicom teče prema jugu do spoja s putem 10563/2 kojeg obuhvaća te nadalje njegovom južnom granicom teče prema istoku do spoja s česticom 3236/3 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema sjeveru obuhvaćajući nadalje čestice 3236/4, 3236/5 do puta 10622 kojeg obuhvaća i čijim južnim rubom teče prema istoku do zapadnog ruba čestice 3343 koju obuhvaća skrećući prema jugu i obuhvaćajući nadalje česticu 3346/4, 3346/3 i 3346/1 čijim južnim i istočnim rubom skreće prema istoku i sjeveru te nadalje obuhvaća čestice 3346/3, 3346/2 i 3343 čijim istočnim rubom teče do puta 10622 kojeg siječe i nadalje prema sjeveru obuhvaća čestice 3257/2, 10970, 3320/3, 3320/2 i 3320/1 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema istoku nadalje obuhvaćajući čestice 3326/1, 3326/5, 3326/2, 3326/6, pod pravim kutom siječe put 10689/2 kojeg obuhvaća i čijom istočnom granicom teče prema sjeveru do čestice 4450 koju obuhvaća i čijim južnim rubom teče prema istoku obuhvaćajući nadalje čestice 4453/5, 4454/4, 4454/2, 4455, 4456/3 i 4455/1 čijim istočnim rubom teče prema sjeveru obuhvaćajući česticu 4455/2 te se spaja na put 10972 koji siječe pod pravim kutom te ga obuhvaća skrećući prema zapadu njegovom sjevernom granicom do spoja s česticom 7111 u dnu Starogradskog zaljeva, obuhvaća česticu 7111 te njenim istočnim rubom teče prema sjeverozapadu do čestice 6996 koju obuhvaća i čijom južnom granicom teče prema sjeveroistoku obuhvaćajući česticu 6991/2 na čijoj jugoistočnoj točki skreće prema sjeveru obuhvaćajući nadalje čestice 6992, 759/5, 759/2, 759/3, 759/2, 7015, 7018/1, 7020, 7022, 7023/2, 7023/1, 7024/2, 7024/1 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema zapadu obuhvaćajući nadalje čestice 815/2, 815/1, put 10825 čijom sjevernom granicom teče do puta 10702 kojeg obuhvaća i čijom se zapadnom granicom vraća prema jugu do čestice 1350 koju obuhvaća i čijom sjevernom granicom teče prema zapadu obuhvaćajući nadalje čestice 1253, 7116/1, 7116/2 i 1289 čijom zapadnom granicom teče do obale mora na sjevernoj strani Starogradskog zaljeva i tu završava.

Datum snimanja / Erfassungsdatum
23.03.2016 18:30:00

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5098, RST 945 (urbana cjelina Stari Grad)


Urbana cjelina Stari Grad

Veličina zaštićenog područja 0,11 km2

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011. Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011. Broj registra Z-5098

Städtisches Ensemble Stari Grad

Größe des geschützten Bereiches 0,11 km2

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011. Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011. Registriernummer Z-5098

natrag na vrh / Seitenanfang


Informacije

Tri stoljeća prije Krista stvorena prva gradska organizacija na otoku, i jedna od prvih u našoj zemlji

Info

Drei Jahrhunderte vor Christus wurde die erste Stadtorganisation auf der Insel gegründet und eine der ersten in unserem Land.

Kad je u starim kućama u Starom Gradu u srednjem vijeku započeo život na selu-gradu, u starijim gradskim zidinama već je postojala predromanička crkva s krstionicom.

Als in Stari Grad im Mittelalter in den alten Häusern ihr dörflich-städtisches Leben begann, befand sich bereits eine vorromanische Kirche mit Baptisterium innerhalb der alten Stadtmauern.

Za gradnju svojih kuća mještani su se služili materijalom iz klasičnog grada. Srednjovjekovno mjesto je veće negoli antičko, koje je pokrivalo 13000 m².

Die Einheimischen verwendeten Material aus der klassischen Stadt, um ihre Häuser zu bauen. Die mittelalterliche Stadt ist mit 13000 m² größer als die antike.

Brojne romanične gradevine, kao ranogotičke, kojih nema drugdje na otoku, nalazi se u grada.

In der Stadt befinden sich zahlreiche romanische Gebäude, wie die frühgotischen, die auf der Insel sonst nirgends zu finden sind.

Nakon toga je veličanstvena Hektorovićeva faza – XVI. st. – s Tvrdaljem prvenstveno, i tragovima njegova duha po čitavom mjestu. Monumentalna pjesnikova kuća daje i danas Starome Gradu svoj pečat, ne samo zbog svoga volumena, nego i zbog uporabe narodnog jezika, humane namjene dijelova kuće, filozofije i pjesnikove sjete.

Danach kam im 16. Jh. die großartige Hektorović-Phase, hauptsächlich mit der Festung und Spuren seines Geistes überall. Das monumentale Haus des Dichters prägt Stari Grad noch heute, nicht nur wegen seines Volumens, sondern auch wegen der Verwendung der Umgangssprache, des humanen Gebrauchs von Teilen des Hauses, der Philosophie und der Erinnerung an den Poeten.

Ali u Starome Gradu osjećamo i modernu izgradnju, gdje se zgrade niżu uz obalu gradenu sredinom XIX. st., i odaju najveće mjesto na otoku, koje je u to doba brojilo 5000 stanovnika.

In Stari Grad spüren wir aber auch die moderne Stadtentwicklung bei den Gebäuden entlang der Küste, die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Damals war Stari Grad der größte Ort der Insel und zählte 5.000 Einwohner.

Veličina grada zanimljiva je u prvoj polovici 19. stoljeća, gdje je samo Molo Selo (Villeta) dostupan kao zatvorena četvrt u francuskom katastru sjeverno od lučke bazene.

Interessant ist die Größe der Stadt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo im franziszeischen Kataster nördlich des Hafenbeckens lediglich Molo Selo (Villeta) als geschlossener Ortsteil vorhanden ist.

.

.

Grb grada Starog Grada

.

.

Wappen der Stadt Stari Grad

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Grad / Stadt Stari Grad