STARI GRAD – Bivša tvrđava »Tvrdalj Petra Hektorovića«


Ime / Name
Bivša tvrđava »Tvrdalj Petra Hektorovića« / ehemalige Festung »Tvrdalj Petra Hektorovića«

Code: SG-TD-01                                               


Adresa / Adresse
Stari Grad, Trg Trvdalja Petra Hektorovića 11-13

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18295°   Longitude: E 16,59583°
Visina / Höhe: 1 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*133/1-4, *134/1-7, 3158/1, 3158/2, 3158/3, 3158/4, 3158/5, 3158/6, 3182

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.05.2013 09:00:00


Informacije

Tvrdalj je postepeno građen tijekom stoljeća u Tvrdaljskoj uvali uz brojne pregradnje i nadogradnje. Obitelj Hektorović se tek 1448. spominje kao vlasnik posjeda Tvrdalj kada dobivaju dozvolu za gradnju kuće te ih s vremenom podižu čak četiri.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
RST 20-1962


Info

Der Tvrdalj wurde nach und nach im Laufe der Jahrhunderte in der Tvrdalj-Bucht mit zahlreichen Um- und Ausbauten errichtet. Die Familie Hektorović wird im Jahr 1448 als Eigentümer der Immobilie Tvrdalj erwähnt, als sie Erlaubnis einholten ein Haus zu bauen und mit der Zeit wurden es gar vier.

Nakon smrti oca, Petar otkupljuje dijelove Tvrdalja od svojih rođaka (do 1540.) te ga počinje pretvarati u ladanjski kompleks s perivojem oko ribnjaka. Tvrdalj spaja obrambeni i ladanjski tip arhitekture (kaštel i dvorac) što mu daje poseban izgled utvrđene renesansne vile.

Nach dem Tod seines Vaters, kauft Peter Teile des Tvrdalj von seinen Verwandten (bis 1540) und beginnt die Sommervilla rund um den Fischteich auszubauen. Im Tvrdalj ist Verteidigung und ländliche Architektur kombiniert (Schloss und Hof), und verleiht mit Bestimmtheit den Renaissance-Villen ihr besonderes Aussehen.

Uskoro Petar pred Turcima bježi u Italiju odakle se vraća 1541. i započinje s utvrđivanjem Tvrdalja prema vlastitim zamislima i uz pomoć domaćih majstora što se očituje u jednostavnom i rustičnom izgledu kompleksa. Prije toga je sagrađena samo altana na sjevernom zidu koja je danas okružena zgradama na istočnoj i zapadnoj strani. U središtu Trvdalja je svijet u malom: ribnjak za bića vode, golubinjak za bića zraka i vrt za bića zemlje. S istočne strane kompleksa bile su i posebne kuće za putnike i siromahe. Na SI kutu se gradi dvokatna retirata, a planiran je bio i revelin u JI uglu te kaštel na JZ.

Bald muss Peter vor den Türken nach Italien flüchten. Nachdem er im Jahr 1541 zurückkam beginnt er mit der Gründung des Tvrdalj nach seinen eigenen Vorstellungen und mit der Hilfe von lokalen Handwerkern. Das einfache und rustikale Aussehen des Komplexes widerspiegelt dies. Davor stand hier nur eine Dachterrasse an der Nordwand, die heute von Gebäuden auf der Ost- und Westseite umgeben ist. In der Gebäudemitte befindet sich ein Mikrokosmos: ein Becken für Lebewesen des Wassers, ein Taubenschlag für Lebewesen der Luft und ein Garten für Lebewesen des Landes. Auf der Ostseite des Komplexes gab es ein eigenes Haus für Reisende und Arme. Auf der nordöstlichen Ecke des Gebäudes kam ein zweistöckiges retirata (Verstärkung einer Bastion) und geplant waren Befestigungsanlagen an der Südostecke des Schlosses nach Südwesten.

1571 Tvrdalj su napali i zapalili Turci pa Petar nije uspio dovršiti revelin i kaštel, a i ostali dijelovi Tvrdalja su bili dosta oštećeni.

Im Jahr 1571 wurde die Festung von den Türken angegriffen und in Brand gesteckt, so dass Peter den Ravelin (Wallschutz) und die Burg nicht fertigstellen konnte und andere Teile der Festung schwer beschädigt wurden.

Nakon Petrove smrti, Tvrdalj je podijeljen između njegovih rođaka i u ruševnom je stanju, a postepeno se počinje popravljati tek krajem 17. st. i početkom 18. st.

In desolatem Zustand wird nach Peters Tod der Tvrdalj unter seinen Verwandten aufgeteilt und man beginnt allmählich am Ende des 17. Jh. und Anfang des 18. Jh. die Substanz zu verbessern.

1843 prestaju važiti mletački zakoni kojima su bile zaštićene odredbe oporuke Petra Hektorovića o gradnji na Tvrdalju pa Tvrdalj sada doživljava velike građevinske zahvate: ruši se južni zid kompleksa, preuređuje se revelin, grade se svodovi oko ribnjaka, a cijeli kompleks se podiže na dva kata dok se na SI podiže nova dvokatnica. U godinama od 1860. do 1880. uvala ispred Tvrdalj isušena je i napunjena.

1834 verlieren die venezianische Gesetze ihre Gültigkeit, wonach durch die Bestimmungen und dem Willen des Peter Hektorović der Bau des Tvrdalj geschützt war. Der Tvrdalj erlebte jetzt große Bauarbeiten: Die Südwand des Komplexes, die Ravelin, wurde neu gestaltet. Gewölbe wurden rund um den Fischteich gebaut und der gesamte Komplex auf zwei Etagen erhöht und das Nordostgebäude zweistöckig ausgebaut. In den Jahren 1860 bis 1880 wurde die Bucht vor dem Tvrdalj trockengelegt und aufgeschüttet.

U 20. st. veće promjene doživljava revelin 1901. kada je srušen njegov istočni zid i sagrađena kuća iznad svoda i cisterna do vrata kojima se i danas ulazi u taj dio Tvrdalja.

Im 20. Jahrhundert erlebten der Ravelin eine große Veränderung als 1901 seine Ostwand abgerissen und ein Haus über dem Gewölbe und der Zisterne errichtet wurde zu der Tür, durch die man heute diesen Teil des Tvrdalj betritt.

Južno od sklopa ograđeni je vrt s odrinom, šetnicama i kamenim stolom s urezanim grbom Hektorovića.

Südlich der Gebäude befindet sich ein umzäunter Garten mit einer Bühne, Gehwegen und einem Steintisch mit einem geschnitzten Hektorovic-Wappen.

Najveća znamenitost Tvrdalja je bez sumnje njegov ribnjak s bočatom vodom, nastanjen ciplima. Ribnjak je vjerojatno nastao na ostatku neke antičke piscine ili lučke naprave. Iza ribnjaka, prema jugu, pruža se brižno njegovan perivoj.

Die größte Attraktion des Tvrdalj ist zweifellos sein Fischteich mit Brackwasser, bewohnt von Meeräschen. Der Teich stammt wahrscheinlich aus dem Rest eines alten Teichs oder Hafens. Hinter dem Fischteich im Süden liegt ein gepflegter Park.

Pjesnik je na Tvrdalju postavio nekoliko desetaka natpisa na latinskom i hrvatskom te jedan na talijanskom jeziku. Natpisi su većinom pisani u moralističkom tonu u duhu humanizma. Čitav je sklop posvećen Stvoritelju Svega (OMNIVM CONDITORI). Jedna od zanimljivosti Tvrdalja je zahod SI od altane iznad kojeg je natpis “Ako znaš što si, zašto se oholiš“ (SI TE NOSTRI CVR SVUPERBIS). Natpis nad ulaznim vratima upućuje da je pjesnik Tvrdalj sagradio za sebe i za svoje prijatelje, no drugi nam natpisi ukazuju da je gostoprimstvo je bilo pružano i putnicima (PRO ITINERANNTIBUS) i siromasima (PRO PAUPERIBUS).

Der Dichter hat im Tvrdalj mehrere Dutzend Inschriften in lateinischer und kroatischer Sprache und eine in Italienisch angebracht. Die Inschriften sind meist in einem moralisierenden Ton im Geist des Humanismus geschrieben. Der gesamte Komplex ist dem Schöpfer von Allem gewidmet (OMNIVM CONDITORI ). Eine der interessantesten Objekte im Tvrdalj ist eine Toilette im Nordosten über der sich die Inschrift „Wenn du weißt wer du bist, warum stört es dich?“ findet (SI TE NOSTRI CVR SVUPERBIS). Die Inschrift über dem Eingang zeigt an, dass der Dichter den Tvrdalj für sich selbst und seine Freunde errichtet hat, aber andere Inschriften zeigen, dass die Gastfreundschaft auch Reisenden (PRO ITINERANNTIBUS) und Armen (PRO PAUPERIBUS) galt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Natpis (1) na sjevernoj strani Tvrdalja / Inschrift (1) an der Nordseite des Tvrdalj
Natpis (2) na sjevernoj strani Tvrdalja / Inschrift (2) an der Nordseite des Tvrdalj
Natpis (1) na istočnoj strani Tvrdalja / Inschrift (1) an der Ostseite des Tvrdalj
Natpis (2) na istočnoj strani Tvrdalja / Inschrift (2) an der Ostseite des Tvrdalj
Natpis (3) na istočnoj strani Tvrdalja / Inschrift (3) an der Ostseite des Tvrdalj
Natpis (4) na istočnoj strani Tvrdalja / Inschrift (4) an der Ostseite des Tvrdalj
Natpis na zapadnoj strani Tvrdalja / Inschrift an der Nordseite des Tvrdalj
Natpis u atriumu do glavnih ulaznih vrata Tvrdalja / Inschrift im Eingangsraum
Natpis na bunaru u vrtu Tvrdalja / Inschrift am Brunnen im Garten des Tvrdalj
Natpis na stolu u vrtu Tvrdalja / Inschrift am Tisch im Garten des Tvrdalj

Natpis (1) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (1) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (2) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (2) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (3) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (3) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (4) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (4) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (5) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (5) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (6) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (6) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (7) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (7) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpis (8) na ribnjaku Tvrdalja / Inschrift (8) beim Fischteich des Tvrdalj
Natpisi u susjednoj zgradi Tvrdalja / Inschriften am Nebengebäude des Tvrdalj 
Natpis na bunaru ispred Tvrdalja / Inschrift beim Brunnen vor dem Tvrdalj

Spomen ploča »Petra Hektorovića« / Gedenktafel Hektorović 
Grb i reljef ploča na ribnjaku Tvrdalja / Wappen und Relief beim Fischteich des Tvrdalj
Bunar na ribnjaku Tvrdalja / Brunnen beim Fischteich des Tvrdalj
Bunar na vrtu Tvrdalja / Brunnen im Garten des Tvrdalj
Bunar ispred Tvrdalja / Brunnen vor dem Tvrdalj
Objekt »Bazen na Tvrdalju« / Wasserbecken beim Tvrdalj

Bista »Petra Hektorovića (1)« / Büste (1) des Peter Hektorović – ispred Tvrdalja / vor dem Tvrdalj
Bista »Petra Hektorovića (2)« / Büste (2) des Peter Hektorović – ispred škole / vor der Schule

Grb »Petra Hektorovića (1)« / Wappen des Peter Hektorović (1) – trg Sv. Stjepan 2 / Stefansplatz 2
Grb »Petra Hektorovića (2)« / Wappen des Peter Hektorović (2) – ulica / Straße Petra Zoranića 4
Grb »Petra Hektorovića (3)« / Wappen des Peter Hektorović (3) – isped škole / vor der Schule