STARI GRAD – Palača »Biankini«


Ime / Name
Palača »Bjankini« / Palast Biankini

Code: SG-TG-03                                      


Adresa / Adresse
Stari Grad, Brače Biankini 2

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18279°   Longitude: E 16,59541°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*1248, 3154/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.05.2013 09:00:00


Informacije

Na početku predjela Njive koji se u drugoj polovici 19. st. počeo intenzivno izgrađivati u zapadnome dijelu Staroga Grada, braća Biankini podigla su 1896. godine neorenesansnu palaču s dvorištem i vrtom. Palača je dvokatna uglovnica izgrađena u Ulici braće Biankini 2, tlocrtne dimenzije cca 13,5 x 20 metara. Zapadno od palače je perivoj ograđen zidom, dimenzija 14 x 18 metara. Palača Biankini iznimna je klasicistička građevina Staroga Grada koja evocira uspon jedne brodarske obitelji, ali i prosperitet grada u XIX. stoljeću. Danas u palači djeluje Muzej Staroga Grada osnovan 2007. godine. Neorenesansna palača koju je ugledna starogradska obitelj Bijankini je sagradila 1896. godine. Zidne slike u unutrašnjosti palače napravio je Ivan Zamala, zadarski slikar s kraja XIX. st. U unutrašnjem je vrtu stoljetni himalajski cedar, zasađen kada je izgrađena kuća.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-6661, Z-5976, P-3792


Info

Zu Beginn des Gebietes Njiva, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Westen von Stari Grad intensiv bebaut wurde, errichteten die Brüder Biankini 1896 einen Palast im Stil der Neorenaissance mit Innenhof und Garten. Der Palast ist ein zweistöckiger Eckbau in der Brüder-Biankini-Straße 2 mit einer Größe von ca. 13,5 x 20 Metern. Im Westen des Palastes befindet sich ein 14 x 18 Meter großen Garten, der von einer  Mauer umgeben ist. Der Biankini-Palast ist ein außergewöhnliches klassizistisches Gebäude der Altstadt, das an den Aufstieg einer Schifffahrtsfamilie erinnert, aber auch an den Wohlstand der Stadt im 19. Jahrhundert. Im Jahre 2007 wurde im Palast das Stadtmuseum von Stari Grad gegründet. Die Wandmalereien im Inneren des Palastes schuf Ivan Zamala, ein Maler des späten 19. Jh. aus Zadar. Im Garten befindet sich eine alte Himalaya-Zeder, die zum Zeitpunkt des Hausbaues gepflanzt wurde.

Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, od 12. 01. 2016. utvrđeno je da palača Bankini u Starome Gradu ima svojstvo kulturnog dobra. U Obrazloženju Rješenja između ostaog, navodi se: „Uz Hektorovićev Tvrdalj, na počeku predjela Njive koji se u drugoj polovici 19. st. počeo intenzivno izgrađivati u zapadnom dijelu Staroga Grada, braća Biankini podigla su 1896. neorenesansnu palaču s dvorištem i vrtom. Brodar i kapetan Juraj Biankini s četvoricom sinova (Dinko-pomorac i gradonačelnik Staroga Grada, Juraj – svećenik i istaknuti političar „narodni prvak“ i urednik Narodnog lista u Zadru, Petar – agronom i Ante – istaknuti profesor kirurgije u SAD-u) ovom su gradnjom dali snažan pečat urbanističkoj preobrazbi Staroga Grada krajem 19. stoljeća.

Auf Beschluss des Ministeriums für Kultur, Verwaltung und Schutz des Kulturerbes, von 12. 01. 2016 wurde festgestellt, dass der Palast Bankini in Stari Grad den Status eines Kulturgutes hat. Aus dem Bescheid wird unter anderem zitiert: „Beim befestigten Hof des Hektorović, am Übergang zum Ackerland wurde im westlichen Teil Stari Grads in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv gebaut. Hier errichteten die Brüder Biankini im Jahr 1896 den Neo-Renaissance-Palast mit Innenhof und Garten. Der Reeder und Kapitän Georg Biankini mit seinen vier Söhnen (Dinko – Seemann und Stari Grader Bürgermeister, Georg – ein Priester und prominenter Politiker „nationaler Champion“ und Herausgeber der narodni Liste in Zadar, Peter – Agronom und Ante – Professor für Chirurgie in den USA) gaben durch die Errichtung dieses Gebäudes am Ende des 19. Jahrhunderts einen starken Einfluss auf die urbane Gestaltung Stari Grads.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2016. Datum tiskanog izdanja: 12.1.2016. Broj registra Z-6661

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2016, Veröffentlichungsdatum: 12.1.2016. Registriernummer Z-6661

natrag na vrh / Seitenanfang


Muzej grada Stari Grad

U 2019. godini mogli biste posjetiti:

Abdevnorova soba – Antički brodolom:

U kasnoj antici, u IV./V. stoljeću, jedan rimski trgovački brod olujna je bura bacila na sjeverne obale otoka Hvara, gdje je potonuo u uvali Duboka. Prekriveni tankim slojem pijeska, 25 metara pod morem, ostali su sačuvani većina tereta i drvena brodska konstrukcija trgovačkog jedrenjaka s križnim jedrima, dugog 20-ak metara. Pod palubom je bio složen teret cilindričnih amfora s uljem, ukrcan negdje na obali sjeverne Afrike što se vidi po sačuvanoj mrkvastoj amfori – raritetu na hrvatskoj strani Jadrana. Brod je bio dopunjen u nekoj grčkoj luci manjim brojem ovalnih amfora s ravnim dnom, u kojima je bilo vino i soljeno meso. Jedrenjaku je cilj možda bila Salona, metropola rimske provincije Dalmacije, ili obližnja luka Farija (današnji Stari Grad), na kraju Starogradskog zaljeva.

Museum der Stadt Stari Grad

Im Jahr 2019 konnte man besichtigen:

Raum „Abdevnor“ – antikes Schiffswrack:

In der Spätantike, 4. / 5.  Jh. warf ein Sturm ein römisches Handelsschiff  an die Nordküste der Insel Hvar, wo es in der Bucht von Duboka versank.  Bedeckt von einer dünnen Sandschicht, 25 Meter unter dem Meeresspiegel, blieben der größte Teil der Ladung und die Holzstruktur des Kaufmannssegelboots mit Kreuzsegeln, die etwa 20 Meter lang waren, erhalten.  Unter dem Deck befand sich eine komplexe Ladung zylindrischer Amphoren mit Öl, die irgendwo an der Küste Nordafrikas verschifft worden war, wie aus den erhaltenen karottenförmigen Amphoren hervorgeht – eine Seltenheit auf der kroatischen Seite der Adria.  Das Schiff wurde in einem griechischen Hafen durch eine kleinere Anzahl ovaler Amphoren mit flachem Boden ergänzt, die Wein und gesalzenes Fleisch enthielten.  Das Segelboot könnte Salona, ​​die Metropole der römischen Provinz Dalmatien, oder den nahe gelegenen Hafen von Faros (heutiges Stari Grad) am Ende der Bucht von Stari Grad zum Ziel gehabt haben.

Ovdje su izložene amfore onako kako su ih zatekli arheolozi na dnu mora Najzanimljivija, postavljena u vitrini, je ona koja nosi urezano ime ABDEVNOR, koji je vjerojatno bio član posade ili čak kapetan broda. Ostao je sačuvan poneki keramički lijevak kojim su amfore punjene, te brojni tubi fittili, keramički lijevci-čepovi kojima se zatvaralo amfore, a po potrebi ih se spajalo u duge gipke cijevi za pretakanje tekućine.

Die Amphoren sind hier ausgestellt, wie sie von Archäologen auf dem Meeresgrund gefunden wurden. Am interessantesten ist eine Vitrine mit dem eingravierten Namen ABDEVNOR, der wahrscheinlich ein Besatzungsmitglied oder sogar der Schiffskapitän war. Einige Keramiktrichter wurden zum Füllen der Amphoren verwendet, ebenso wie zahlreiche Rohrverschraubungen, Keramiktrichter-Stopfen, die die Amphoren verschlossen haben, und – falls erforderlich – auch zu langen flexiblen Schläuchen verbunden werden konnten (zur Flüssigkeitsübertragung).

(Vodic kroz MUZEJ STAROGA GRADA)

natrag na vrh / Seitenanfang


Etnografska zbirka:

Državna zbirka centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara je bio uređena i otvorena za javnost 1966. g.; sadržava pribor i opremu tradicionalne seoske kuhinje i konobe.

Ethnografische Sammlung:

Die nationale Sammlung zum Schutz des kulturellen Erbes der Insel Hvar wurde 1966 eröffnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie beinhaltet Zubehör und Ausrüstung der traditionellen Landküchen und Tavernen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Arheološka izložba

Izložba je smještena u tri sobe i čuva brojne arheološke nalaze iz grčkog i rimskog doba Stari Grad. Većina nalaza nalazila se u gradu Starom Gradu na području crkve sv. Ivana i u „Starogradsko polje“.

Archäologische Ausstellung

Die Ausstellung ist in drei Räumen untergebracht und beherbergt zahlreiche archäologische Funde aus der griechischen und römischen Ära Stari Grads. Die meisten Funde wurden in der Stadt Stari Grad im Bereich der Kirche zum hl. Johannes und im „Stai-Grader-Feld“ gemacht.

natrag na vrh / Seitenanfang


Salon Gelineo-Bervaldi

Salon posjedničke obitelji iz Staroga Grada, u čijoj su kući odsjedali hvarski biskupi za posjeta gradu. Portreti: dr. Petar Gelineo Bervaldi (1807. – 1866.) i supruga Andela (1813.-?) Venecijansko pozlaćeno zrcalo s cvjetovima u rokoko stilu i svijećnjaci (18. st.) u obliku malih crnaca – morića, vjenčani su dar Petra G. B. supruzi.

Salon Gelineo-Bervaldi

Salon eines Familiensitzes aus Stari Grad, in dessen Haus die Bischöfe von Hvar zu Stadtbesuchen weilten.  Porträts: Dr. Peter Gelineo Bervaldi (1807-1866) und Frau Andel (1813-?) Venezianischer Spiegel mit rokokoähnlichen Blumen und Leuchtern (18. Jahrhundert) in Form von kleinen Mohren(?), sind Peters G. B. Hochzeitsgeschenk  für seine Frau.

Salon je Muzeju darovala pok. Jerka Dumanić, praunuka dr. Bervaldija, posljednja od te stare obitelji.

Der Salon wurde dem Museum vom verstorbenen Jerko Dumanić, dem Urenkel von Dr. Bervaldi, dem letzten dieser alten Familie, gestiftet.

Salon Genileo-Bervaldi

Kapetanska soba

Kapetanska soba na drugom katu muzeja podsjeća o ljudima od mora.

Kapetanska soba / Kapitänszimmer

Kapitänszimmer

Das Kapitänszimmer im zweiten Stock erinnert an die Menschen vom Meer.

natrag na vrh / Seitenanfang


Galerija „Juraj Plančić”:

Juraj Plančić (Stari Grad, 1899. – Pariz, 1980.)

Školovao se na slikarskom odjelu splitske Graditeljsko zanatske i umjetničke škole i zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji za umjetnost.
U jesen 1926. godine odlazi u Pariz gdje i umire od tuberkuloze u ljeto 1930.
Posljednje dvije godine života izlagao je utjecajnim pariskim galerijama i salonima.

Državna zbirka općina grada Strari Grad je bio uređena i otvorena za javnost 1966. g.; sadržava slike, grafike i skulpture suvremenih umjetnika.

Galerie „Juraj Plančić“:

Juraj Plančić (Stari Grad, 1899 – Paris, 1980)

Plančić studierte an der Kunstabteilung der Handwerks- und Kunstschule in Split und an der Königlichen Akademie der Künste in Zagreb.
Im Herbst 1926 ging er nach Paris, wo er im Sommer 1930 an Tuberkulose starb.
In den letzten zwei Jahren seines Lebens hat er in einflussreichen Pariser Galerien und Salons ausgestellt.

Die öffentliche Sammlung der Gemeinde Stari Grad wurde 1966 eröffnet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; sie enthält Bilder, Grafiken und Skulpturen von zeitgenössischen Künstlern.

Juraj Plančić

Zbirka „Bartola Petrića“

Bartol Petrić (Stari Grad, 30. travnja 1899. – Split, 24. listopada 1974.), hrvatski slikar.

Uz figuralne kompozicije iz seljačkog i ribarskog života, radio je pejzaže te crteže u tušu i sepiji. Slikao je motive rodnog Starog Grada. Bio je konzervator i crtač u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Objavio je mapu grafika „Stari Grad“

Bartol Petrić

Sammlung „Bartol Petrić“

Bartol Petrić (Stari Grad, 30. April 1899 – Split, 24. Oktober 1974), kroatischer Maler.

Neben figürlichen Kompositionen aus dem Bauern- und Fischerleben hielt er Landschaften in Dusche und Sepia fest. Er malte Motive aus seiner Heimatstadt Stari Grad. Er war Konservator und Zeichner am Museum kroatischer archäologischer Denkmäler in Split und hat eine Mappe mit Grafiken von „Stari Grad“ veröffentlicht.

natrag na vrh / Seitenanfang


Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2015. Datum tiskanog izdanja: 2.9.2015. Broj registra Z-5976

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 03/2015, Veröffentlichungsdatum: 2.9.2015. Registriernummer Z-5976


Linkovi / Links

Spomen ploča »Juraj Biankini« / Gedenktafel an Georg Biankini
Kuća / Haus Gelineo-Bervaldi
Rodna kuća Jurja Plančića / Geburtshaus des Juraj Plančić