BOGOMOLJE – Selo »Bogomolje«


Ime / Name
Selo »Bogomolje«

Code: BO-AA-00                                        


Adresa / Adresse
Bogomolje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13088°   Longitude: E 16,99238°
Visina / Höhe: 230 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 15:00:00


Informacije

Selo Bogomolje nalazi se na visoravni istočnog dijela otoka Hvara i se sastoji od nekoliko zaseoka: Glava (Maslinova), Jerkov Dvor, Račevinja i Selo. Ovdje se govori štokavski i osjeća se mentalitet kopna.  Mjesto je prostrano a sastoji se od više zaseoka povezanih u jedinstvenu cjelinu čiji se stanovnici uglavnom bave uzgojem tradicionalnih kultura-maslinarstvom i vinogradarstvom.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Dorf Bogomolje liegt auf der Hochebene des östlichen Teils der Insel Hvar und besteht aus den Weilern: Glava (Maslinova), Jerkov Dvor, Račevinja und Selo. Hier begegnet man schon den Dialekt und die Mentalität des Festlandes. Der Ort ist geräumig und besteht aus mehreren Weilern, die zu einer Einheit verbunden sind und dessen Bewohner sich hauptsächlich mit der Pflege traditioneller Kulturen befassen –  mit dem Oliven- und Weinbau.

Prvi spomen naselja Bogomolje je iz 1489. godine iz dokumenta kojom Hvarska komuna daje u zakup zemljište vlasteli Paladinić u uvali Veprinova, između Gdinja i Bogomolje („infra Gdin et Bogomoglia“).

Die erste Erwähnung von Bogomolje stammt aus einem Dokument aud dem Jahr 1489, wo die Gemeinde Hvar das Land des Adeligen Paladinić in der Bucht von Veprinova zwischen Gdinj und Bogomolje („infra Gdin et Bogomoglia“) pachtet.

Bogomolje je nastalo u 16. stoljeću kao pastirsko naselje, ali je jači dolazak pučanstva s kopna nastupio u 17. stoljeću kada se narod sklanjao od Turaka. Spominje se u Valierovoj vizitaciji 1579. godine, kad zajedno s Gdinjem ima sto sedamdeset duša od pričesti i još neposvećenu crkvu sv. Marije. Od 1601. godine spominje se u sastavu župe Gdinj, a od 1745. godine postaje samostalna župa. Od te godine vodi se matična knjiga rodenih, dok su se knjige vjenčanih i umrlih počele voditi tek 1754. godine.

Bogomolje ist im 16. Jh. als Hirtensiedlung entstanden. Ein stärkerer Zuzug von Menschen fand im 17. Jahrhundert statt, als vom Festland die Menschen vor den Türken flohen. Es wird 1579 anlässlich eines Besuches es Bischofs Valier erwähnt, wo zusammen mit Bogomolje 170 Seelen die Kommunion in der noch intakten Kirche zur hl. Maria empfingen. Seit 1601 wurde es gemeinsam mit der Pfarre Gdinj erwähnt und seit 1745 eine unabhängige Pfarre. Seit jenem Jahr wurden die Geburten verzeichnet, während Verheiratete und Verstorbene erst ab dem Jahr 1754 vermerkt wurden.

Prema biskupskim vizitacijama 1588. godine Bogomolje i Gdinj imaju oko dvije stotine i trideset duša od pričesti a samo Bogomolje ima četrdeset dimova. Tek od 1751. godine spominje se zasebno i tada naselje broji sto devedeset a 1764. dvije stotine i trideset stanovnika.

Laut dem Bischofsbesuch vom Jahre 1588 haben Bogomolje und Gdinj etwa zweihundertsechzig Seelen die die Kommunion empfangen, und Bogomolje hat nur vierzig Dächer. Erst ab 1751 wird Bogomolje separat erwähnt und zählt dann einhundertneunzig und im Jahre 1764 zweihundertdreißig Einwohner.

Vrijedan spomenik sakralne arhitekture u mjestu je mala barokna župna crkva koja potječe iz 17. stoljeća. Južno od crkve vodi cesta do Jerkov dvora gdje stoji stara kuća, kuhinja, krušna peć, sve sagrađeno 1898. god. U kući se čuva i zbirka fosila.

Ein wertvolles Denkmal der Sakralarchitektur im Ort ist eine kleine barocke Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert. Südlich der Kirche führt die Straße zum Jerkov-Hof, einem alten Haus mit Küche und Backofen die alle im Jahr 1898 gebaut wurden. Das Haus beherbergt auch eine Fossiliensammlung.

Mjesto je interesantno i s etnografskog stajališta jer su se u izvornom obliku tokom vremena uspjeli sačuvati platoi koji su služili za vršenje žita, ali i zbog specifične mješavine dijalekata kojim se u govoru služe stanovnici Bogomolja.

Der Ort ist auch aus ethnographischer Sicht interessant, da es gelang, die Hochebene, die dem Getreideanbau diente ihn ihrer ursprünglichen Form zu erhalten, aber auch wegen der spezifischen Dialektmischung, die von den Einwohnern von Bogomolja gesprochen wurde

Mjesna luka nalazi se na sjevernoj strani u uvali Bristova udaljenoj od centra mjesta 3 km.

Der örtliche Hafen liegt an der Nordseite in der Bucht von Bristova, 3 km vom Ortszentrum entfernt.

Bogomolje također čuva etnografsko blago otoka u zanimljivim narodnim nošnjama.

Bogomolje verwahrt auch einen ethnographischen Schatz der Insel – seine interessanten Volkstrachten.

Na području Bogomolja otkriven je i velik broj špilja u kojima su nađeni tragovi starih kultura.

In Bogomolje wurden weiters zahlreiche Höhlen gefunden, in denen Spuren alter Kulturen entdeckt wurden.

Grb s prikazom Navješenja na pečatu bivše bogomoljske općine

Das Wappen mit der Verkündigung Marias auf dem Siegel der ehemaligen Gemeinde Bogomolje

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Selo »Račevinja«
Ruralna cjelina »Jerkov Dvor«
Selo »Selo«
Selo »Glava«