DOL – Selo »Dol«


Ime / Name
Selo »Dol« / Ortschaft »Dol«

Code: DO-AA-00           


Adresa / Adresse
Dol

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16890°   Longitude: E 16,61820°
Visina / Höhe: – m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.05.2013 11:00:00


Informacije

Svega 6 km udaljeno od Starog Grada smjestilo se selo Dol. Zanimljivo je po tome što se sastoji od dva dijela, zapadni dio Dol Sv. Marije i istočni dio Dol Sv. Ane.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Das Dorf Dol ist 6 km von Stari Grad entfernt. Es besteht aus zwei Teilen, dem westlichen Teil – Dol Sv. Maria und dem östlichen Teil – Dol Sv. Ana.

Propašću Rimskog Carstva i ulaskom u srednji vijek nastaje povijesni i arheološki muk sve do XIII. st. Za to vrijeme na prostor današnjeg sela Dola doseljeno je novo slavensko stanovništvo koje selu i daje ime Dol zbog smještaja u udolini.

Seit dem Untergang des Römischen Reiches und dem Beginn des Mittelalters herrscht geschichtliches und archäologisches Schweigen bis ins 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit siedelte sich eine neue slawische Bevölkerung im Gebiet des heutigen Dorfes Dol an, das dem Dorf wegen seiner Lage im Graben den Namen Dol gab.

Prvi spomen Dola u izvorima potječe iz 1226. gdje se izrijekom navodi da biskup, knez, župani i sudac ispred crkve Sv. Barbare poklanjaju u ime općine neku lokvu biševskim benediktincima. Mjesto gdje se crkva nalazi ne navodi se, ali u to vrijeme jedina crkva s tim titularom mogla je biti današnja crkva Sv. Ane (ili Barbare) u Dolu. Prvi pisani spomen toponima Dol je u hvarskom Statutu iz 1331. gdje se spominje Dol sa dva svoja dijela- Dolus Magnus (Veli Dol) s crkvom Sv. Petra i Cichal Dol (Čihalj Dol) s spomenutom crkvom Sv. Barbare.

Die erste schriftliche Erwähnung von Dol stammt aus dem Jahr 1226, wo ausdrücklich erwähnt wird, dass der Bischof, Fürst, Pfarrer und Richter vor der Kirche St. Barbara im Namen der Gemeinde einen Tümpel an die Biševo-Benediktiner schenkt. Der Ort, an dem sich die Kirche befindet, wird nicht erwähnt, aber zu dieser Zeit könnte die einzige Kirche mit diesem Titel die heutige Kirche der hl. Anna (früher St. Barbara) in Dol sein. Die erste schriftliche Erwähnung des Ortsnamens von Dol findet sich im Statut von Hvar aus dem Jahr 1331, wo Dol mit seinen beiden Teilen Dolus Magnus (Veli Dol) und der Kirche Sv. Petra und Cichal Dol (Čihalj Dol) mit der Kirche der hl. Barbara erwähnt wird.

Značajan datum za Dol i njegov razvoj jest 4. XI. odvajanjem od Starog Grada sa sjedištem u crkvi Sv. Mihovila.

Bedeutendes Datum für Dol und seine Entwicklung ist der 4.11.1589, als Dol seine eigene Pfarre von Stari Grad mit Sitz in der Kirche des hl. Michael erhielt.

U vrijeme prvog popisa stanovništva 1673. u Dolu je bilo 247 stanovnika. Po popisu stanovništva iz 1900. u Dolu je bilo 942 stanovnika.

Zur Zeit der ersten Volkszählung im Jahre 1673 gab es in Dol 247 Einwohner. Nach der Volkszählung von 1900 gab es 942 Einwohner in Dol.

U Dolu je ona osnovana 1878., iako se o školovanju djece još od 1834. brinuo dolski župnik. Prvi svjetovni učitelj u dolskoj školi te 1878. godine bio je Nikola Ružević. Prva škola bila je na mjestu današnje vjeronaučne dvorane, ali zbog povećanja broja djece za vrijeme župnika don Jurja Carića sagrađena je nova škola koja tu funkciju obavlja i danas.

Die erste Schule wurde in Dol 1878 gegründet, obwohl der Pfarrer von Dol seit 1834 für die Erziehung von Kindern zuständig war. Die erste Schule befand sich auf dem Gelände des heutigen Pfarrsaals, aber wegen der Zunahme der Kinderzahl wurde während der Amtszeit des Pfarrers Don Jurja Carić eine neue Schule gebaut, die heute noch in Betrieb ist.

U tom zlatnom dobu, krajem XIX.st. i početkom XX. st. grade se u Krušvici pumpurele kojima je svrha bila obuzdavanje naglog vala oborinskih voda i time sprečavanje uništavanja plodnog dolca u strani Sv. Ane.

Im goldenen Zeitalter, am Ende des 19. Jh. und zu Beginn des 20. Jh. wurden die Wehren in Krušvica entworfen, um plötzliche Regenwasserwellen zurückzuhalten und dadurch die Zerstörung des fruchtbaren Bodens im Ortsteil St. Anna hintanzuhalten.

Također zbog povećanja broja stanovništva grade se javne gustirne (čatrnje) u oba dijela sela. U Dolu Sv. Marije problem napajanja vodom riješen je tako da je gustirna napajana kanalom iz potoka Vir, a u strani Sv. Ane gustirna je napajana iz za to posebno napravljenog pjovera.

Auch in Folge der Bevölkerungszunahme werden in beiden Teilen des Dorfes öffentliche Zisternen gebaut. In Dol Sv. Marije wird das Wasserversorgungsproblem so gelöst, dass die Zisterne mit einem Kanal verbunden ist, der vom Bach Vir gespeist wird. Im Ortsteil St. Anna wird die Zisterne von einem speziell angefertigten Regenwasser-Auffangbecken (pjover) gespeist.

Najveći graditeljski pothvat ovog razdoblja je gradnja župne crkve Sv. Mihovila Arhanđela.

Das größte architektonische Projekt dieser Zeit ist der Bau der Pfarrkirche Sv. Mihovila Arhanđela.

Ovi veliki građevinski zahvati završavaju s izgradnjom zadrugarske zgrade i seoske čitaonice. Izgradnja ove zgrade u blizini crkve počinje 1914. te je do kraja te godine izgrađena zgrada zadružnog doma s velikom gustirnom ispred nje.

Diese großen Bauvorhaben enden mit dem Bau eines Genossenschaftshauses mit Leseraum. Der Bau dieses Gebäudes in der Nähe der Kirche begann 1914 und Ende des Jahres wurde noch eine große Zisterne vor dem Gebäude gebaut.

natrag na vrh / Seitenanfang


Simbol, gotovo maskota sela, je puh. Svake godine u kolovozu se održava festival pod nazivom „Puhijada“, gdje se zapravo može kušati pečena puha, jer je Dol jedno od tri mjesta u Hrvatskoj u kojoj se puh još uvijek lovi i jede.

Ein Symbol, fast ein Maskottchen des Dorfes, ist der Siebenschläfer (Puh auf Kroatisch). Jährliches findet im August das Festival namens „Puhijada“ statt. Dort können Sie tatsächlich geröstete Siebenschläfer kosten, da Dol einer von drei Orten in Kroatien ist, in denen Siebenschläfer immer noch gejagt und verzehrt werden.


Linkovi / Links

Ivica Moškatelo, prof.: Kratak pregled povijesti Dol (Tartajun br. 14)