HUMAC – Ruralna cjelina »Humac«


Ime / Name
Ruralna cjelina / Ländliche Siedlung »Humac«

Code: HU-AA-01                                         


Adresa / Adresse
Humac

Lokacija / Position
Latitude: N 43,14306°   Longitude: E 16,75759°
Visina / Höhe: 330 m

Katastarska čestica / Grundstücke

5176/8, *591, *590, 5176/6, 5176/13, 5204, 5524, 5200/4, 5186, *595/1, *595/2, *610, 5200/1, 5200/11, *609, 5200/12, 5200/2, 5200/3, *482/1, 5202/1, 5202/2, *482/2, 5203/3, 5003/1, 5003/2, 5203/1, 5203/2, *485/4, *485/3, *485/2, *485/1, *483, 5524, *484, *486, č.zgr .482/3, 5204, *482/4, *482/5, *487/1, *487/2, *487/14, *487/3, *487/15, 5596, 4990/7, č.zem .4990/8, 4990/9, 4990/2, *540, 4990/3, 5267/2, 5267/1, *487/4, *487/5, *487/12, *487/13, *487/6, *487/7, *487/8, 4990/4, 4990/14, 4990/15, 4990/5, *487/10, *488, *487/9, *487/11, 5213, *489/2, *489/1, 4990/16, 4990/12, 4990/11, 5210/6, *490, *491/3, *491/4, 5210/1, *491/2, *491/1, 4990/13 ,541/3, *492/1, *492/2, 4989/3, 4989/2, 5210/2, *492/3, *641, 5523, 4989/5, 4989/7, *580, 4989/1, *503/2 ,*503/1, *503/14, *503/3, *503/4, 5200/5, *503/5, *503/11, *503/15, *503/13, *503/9, *503/10, *550/1, *550/2, *502/1, *502/2, *551, *503/16, *503/6, 5200/6, 5200/8, 5200/7, 5200/9, 5200/10, *552, *608, *503/7, *503/8, *503/12, 5214, 5215/4, 5215/2, *548/2, *548/1, *548/3, *500, *499/6, *499/5, *499/4, *501/3, *501/2, *501/1, *499/3, *499/2, *499/1, *504/1, *504/5, *504/2, *504/3, *504/4, 5212, 5213, 5217/4, 5217/5, *506/1, *506/2, *505, *594, *593, *498, *497, *495/2, *495/3, *495/1, *495/4, *494, *496, *493/3, *493/1, *493/2, 5210/5, 5210/4, 5310/3, 5211/1, 5211/2, *549, 5211/3, *507/4, *507/5, *507/1, *507/2, *507/3, *507/6, 5218/2, 5218/7, 5218/6, *92, 5218/8, 5218/9, 5218/3, 5218/4, 5218/5, *547/2, *547/3, *547/1, 5218/1, 5217/10, 5218/11, 5218/12, 5218/13.

Datum snimanja / Erfassungsdatum
31.05.2012 11:40:00


Informacije

Nekadašnje pastirsko naselje Humac, utemeljeno je u 13. stoljeću, iako u današnjem obliku potječe iz 17. stoljeća. Najbolje je sačuvana ruralna aglomeracija na otoku, veoma zanimljivih sklopova malih kamenih kuća pokrivenih kamenim pločama. Veličina je oko 0,06 km2.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-4459


Info

Die ehemalige Hirtensiedlung Humac wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Ihre heutige Form stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie ist die am besten erhaltene ländlich-dörfliche Agglomeration der Insel mit kleinen Steinhäusern die mit Steinplatten gedeckt sind. Ihre Größe beträgt ca. 0,06 km2.

Naselje Humac izuzetna je cjelina suhozidno grañenih kuća i gospodarskih zgrada koja se nalazi na hrptu središnjeg dijela Otoka Hvara. Povijest nastanka ovog naselja je najvećim dijelom nepoznata. Sadašnji vlasnici kuća su pretežito stanovnici sela Vrisnik. Humac je tijekom povijesti bio povremeno naselje prvenstveno namjenjeno potrebama stočarstva tako da se u literaturi najčešće opisuje kao skupina pastirskih stanova.

Das Dorf Humac ist eine außergewöhnliche Ansammlung von Trockensteinhäusern und Wirtschaftsgebäuden, die am Gebirgskamm des zentralen Teils der Insel Hvar befinden. Die Geschichte dieser Siedlung ist weitgehend unbekannt. Die derzeitigen Besitzer der Häuser sind überwiegend Bewohner des Dorfes Vrisnik. Im Laufe der Geschichte war Humac vor allem für die Viehzucht bestimmt, so dass es in der Literatur am häufigsten als Hirtendorf beschrieben wird.

Tijekom 17. i 18. stoljeća gospodarska osnova ovog područja s pašnjaka prelazi na vinograde, a Humac, prvotno nastao kao pastirski stan stanovnika mjesta Vrisnik, postaje sekundarno naselje Vrisničana – vinogradara i poljoprivrednika.

Während des 17. und 18. Jahrhunderts ging die wirtschaftliche Basis dieses Gebietes von der Weidewirtschaft in den Weinbau über, und Humac, ursprünglich als Hirtenunterkunft für die Einwohner von Vrisnik gegründet, wurde zu einer Nebensiedlung der Weinbauern und Bauern von Vrsnik.

Od 17. stoljeća do tridesetih godina 19. stoljeća pretežiti vlasnici pašnjaka na tom području bili su vlastela Anđelinijevih (Angelini), tako da se s odreñenom sigurnošću može pretpostaviti da su oni potakli nastanak naselja. Od 19. stoljeća nadalje vlasnici su pretežito jelšanske obitelji Dančević i Duboković-Nadalini kao nasljednici Anñelinovića

Vom 17. bis in die dreißiger Jahre des 19. Jh. dominierten als Besitzer der Weideflächen in diesem Gebiet die Erben von Anđelini (Angelini), so dass mit einiger Sicherheit angenommen werden kann, dass sie den Bau der Siedlung gefördert haben. Seit dem 19. Jahrhundert sind die Besitzer vor allem die Familien Dančević und Duboković-Nadalini als Erben der Angelinović.

Ruralna cjelina Humac je kulturno-povijesna cjelina. Lista zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2010.
Datum tiskanog izdanja: 14. 06. 2010.
Broj registra: Z-4459

Die ländliche Einheit Humac ist eine kulturelle und historische Einheit. Liste der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2010.
Veröffentlichungsdatum: 14. 06. 2010.
Registriernummer: Z-4459

Unutar naselja nalaze se najmanje tri kamene platforme za preše za vino (turan za grožđe).

Innerhalb der Siedlung finden sich mindestens drei steinerne Podeste für Weinpressen.

– 1 –

– 2 –

– 3 –

Svaki stambeno-gospodarski sklop imao je gustirnu. Gustirne su dijelom ukopane, a dijelom nad zemljom tako da im je na vrhu terasa sa bunarom. Građene su kamenom u mortu, a presvedene polukružnim svodom. Napajaju se vodom s krovova okolnih kuća. Dok je prikupljanje vode s krovova katnica riješeno kamenim olukom na konzolama, detaljem preuzetim iz domicilnog naselja (Vrisnika), prikupljanje vode sa suhozidnih prizemnica riješeno je detaljem karakterističnim za Humac: neposredno pod strehom smanjena je debljina zida te je na vrhu njegovog dijela veće debljine položen niz kupa koje tvore kanal za odvodnju, izveden u nagibu prema gustirni.

Jeder Wohnkomplex hatte eine Zisterne. Die Zisternen befinden sich teilweise unter und teilweise über dem Geländeniveau, so dass sich oben eine Terrasse mit einem Brunnen befindet. Zisternen wurden aus Steinen gemauert und mit einem halbkreisförmigen Gewölbe überwölbt. Sie werden von den Dächern der umliegenden Häuser mit Wasser versorgt. Während die Sammlung von Wasser von den Dächern der zweigeschoßigen Gebäude durch eine Steinrinne auf Konsolen gelöst wurde, ein Detail aus der Wohnsiedlung (Vrisnik), wurde die Sammlung von Wasser aus den Trockenbauhäusern durch ein für Humac charakteristisches Detail gelöst: eine Reihe von Pfählen, die einen Abflusskanal bilden, der in einer Neigung zur Zisterne hin aufgebaut ist.

– 4 –

– 5 –

– 6 –


Bez ulične rasvjete, Humac je savršen za promatranje zvijezda. Zbog nedostatka svjetlosnog zagađenja, 2020. godine odabran je kao mjesto za meteorsku kameru, zajedno s meteorološkom postajom.

Ohne Straßenbeleuchtung ist Humac perfekt für die Sternenbeobachtung. Aufgrund der fehlenden Lichtverschmutzung wurde es 2020 zusammen mit der meteorologischen Station als Standort für die Meteorkamera ausgewählt.

(Izvor: / Quelle: TZ Jelsa)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Humac – Dragodid (PDF)
Objekt »Meteorska kamera i meterološka postaja« / Meteorkamera und meteorologische Station