HVAR – Kuća »Bartučević«


Ime / Name
Kuća / Haus »Bartučević«

Code: HV-TG-30                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Nike Karkovica 12

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17316°   Longitude: E 16,44268°
Visina / Höhe: 19 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*141/1, *141/2

Datum snimanja / Erfassungsdatum
16.02.2015 10:29:00


Informacije

Sanacija i rekonstrukcija kuće „Bartučević
(Anita Gamulin)

Sanacija i rekonstrukcija gotičko-barokne kuće u Hvaru, koja je izvorno pripadala renesansnim pjesnicima Jerolimu i Hortenziju Bartučeviću, ujedinile su istražne radove na kući sa zahtjevnom arhitektonskom sanacijom i specijalističkim restauratorskim radovima, kako bi se rekonstruirali iznimni interijeri gotičke dvorane i baroknoga stubišta, a sama kuća privela kvalitetnom stanovanju.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-6755


Info

Sanierung und Rekonstruktion des Hauses „Bartučević
(Anita Gamulin)

Zur Sanierung und Rekunstruktion des gotisch-barocken Hauses in Hvar, das dem Renaissancedichter Jerolim und der Hortensia Bartučević ursprünglich gehörte, wurden die Untersuchungsarbeiten am Haus mit anspruchsvoller architektonischer Sanierung und Fachrestaurierungsarbeiten vereint, um das außergewöhnliche Interieur der gotischen Halle und des barocken Treppenhauses entsprechend zu rekonstruieren und dem Haus gute Wohnqualität zu bieten.

UVOD

Gotičko-barokna kuća izgrađena u Hvaru u predjelu Groda, na kat. čest. zgr. 141 k. o. Hvar, poznata je u povijesnoj i kulturnoj baštini grada kao kuća Bartučević. Građena u prvoj polovini XV. stoljeća u gotičkome slogu, poslije barokizirana i dograđena na jugu, dočekala je kraj XX. stoljeća kao vlasnički podijeljena i građevinski iznimno oštećena. Zahvaljujući interesu i razumijevanju novoga vlasnika kuća je obnovljena, pri čemu je valorizirano njezino povijesno i spomeničko značenje, ali su poštovani i svi uzusi struke. Građevini je udahnut novi život i obnovljen stari sjaj koji je, nedvojbeno, imala u vrijeme izgradnje, kao obiteljska kuća hvarskih plemića, povijesnih osoba i pjesnika Jeronima Bartučevića i njegova sina Hortenzija. Zbog svega navedenog i upravo zato što se u konzervatorskoj struci tako rijetko na kvalitetan način udruže želja za obnovom, respekt za baštinu i samoprijegor investitora, cijenimo vrijednim široj javnosti progovoriti o kući u povijesnom kontekstu, ali i predstaviti složene konzervatorske, restauratorske i projektantske napore koji su doveli do kvalitetnog rezultata (sl. 1).

EINFÜHRUNG

Das gotisch-barocke Haus, errichtet in Hvar im Bereich Groda auf Grundstück Nr. *141, ist im historisch-kulturellem Erbe der Stadt als Haus Bartučević bekannt. Es wurde in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts im gotischen Stil errichtet, später barockisiert und nach Süden erweitert. Im 20. Jh. zeigt es sich auf viele Besitzer aufgeteil, was dem Bauwerk extrem geschadet hat. Dank des Interesses und Verständnisses des neuen Hausbesitzers wurde es unter Respektierung seiner historischen Bedeutung mit Fachkompetenz renoviert. Das Gebäude wurden wiederbelebt und im alten Glanz restauriert, den es zweifellos zum Zeitpunkt der Errichtung als Haus einer Hvarer Adelsfamilie, der historischen Person und Dichters Jeronim Bartučević und seines Sohnes Hortenzij hatte. Aus all diesen Gründen und weil im konservatorischen Beruf so selten Qualität und der Wunsch nach Erneuerung sich verbinden, der Respekt des Erbe und die Selbstaufopferung der Investoren schätzen, soll die wertvolle breite Öffentlichkeit über das Haus in seinem historischen Kontext erfahren und auch die komplexe Konservierung und Restaurierung sowie der Planungsaufwand präsentiert werden, die alle zur Qualität des Ergebnisses führten (Abb. 1).

GENEALOGIJA OBITELJI BARTUČEVIĆ

Obitelj Bartučević (Bertucius, de Bertuciis, Bertucio, Bertuzzi) jedna je od malobrojnih hvarskih plemićkih obitelji stranoga porijekla, doseljena u Hvar iz Apulije. Obitelj je u nekoliko naraštaja dala potomke koji su ostavili značajan doprinos djelujući u Hvaru i drugdje, pa se stoga koristimo prigodom progovoriti o njezinim najznačajnijim članovima.

Rodozačetnik Bartuč (Bertucio ili Bertuzzo) u Italiji je imao sinove Ambroza i Ciprijana. Ciprijan je bio arhiđakon u Hvaru, a Ambrozov sin Bartuč primljen je 1407. godine u hvarsko plemstvo, pri čemu je precizirano da je bio iz Tranija, odnosno Manfredonije. Bartuč je imao dva sina: Ambroza i Hortenzija, po kojima se dijele dvije grane Bartučevića. Grana Hortenzija Bartučevića zastalno se nastanila u Hvaru, dok je Ambroz Bartučević ostao u Puliji, a tek njegov unuk Tulio stalno se naseljava u Hvaru.

GENEALOGIE DER FAMILIE BARTUČEVIĆ

Die Familie Bartučević (Bertucius, de Bertuciis, Bertucio, Bertuzzi) ist eine der wenigen Hvar Adelsfamilien ausländischer Herkunft. Sie wanderten von Apulien nach Hvar aus. Die Familie und deren Nachkommern in mehreren Generationen brachten für Hvar die einen wesentlichen Beitrag und deshalb nutzen wir die Gelegenheit über seine wichtigsten Mitglieder zu sprechen.

Patriarch Bartuč (Bertucio oder Bertuzzo) hatte in Italien die Söhne Ambrosius und Cyprian. Cyprian war Erzdiakon in Hvar. Ambrosius Sohn Bartuč wurde im Jahr 1407 zum Hvarer Adel zugelassen, und gab an, dass er aus Trani oder Manfredonia kam. Bartuc hatte zwei Söhne: Ambrosius und Hortensij, nach denen sich die beiden Zweige Bartučević teilten. Der Zweig Hortenzij Bartučević ließ sich dauerhaft in Hvar nieder, während Ambrosius Bartučević in Apulien blieb, aber sein Enkel Tulio ständig in Hvar wohnte.

LOZA AMBROZA BARTUČEVIĆA

Loza Ambroza Bartučevića prati se u Hvaru od njegova unuka Tulija, rođenog u Italiji, ali doseljenog natrag u Hvar, gdje djeluje kao veleposjednik. Za života je stekao brojna imanja, o čemu svjedoči njegov Kodeks, sačuvan kao dio arhiva Boglić u koji je dospio nasljeđivanjem i vjerojatno ženidbenim vezama. Kodeks sadržava posjedovne spise Tulija Bartučevića iz razdoblja od 1544. do 1564. godine, na temelju kojih se može pratiti stjecanje većega broja nekretnina, i u Hvaru i u Starome Gradu, Visu i drugdje, a isto tako i većega broja obradivih površina i vinograda kako nadomak samog grada Hvara, tako i u Starogradskom polju i Dračevu polju na otoku Visu. Najmarkantnija osoba obitelji jest Tulijev sin Franjo Antun (Hvar, 1550. – ?, poslije 1620.), vranski prior i diplomat, franjevac, malteški vitez sv. Ivana Jeruzalemskog.

 

Smatra se idejnim začetnikom obrane Klisa od Turaka. Franjo Antun je uz pomoć pape Klementa VIII. i austrijskog cara Rudolfa II. vodio pokret za oslobođenje kršćana u Dalmaciji, Bosni, Crnoj Gori i u Albaniji. Godine 1596. nakratko je zarobljen nakon što je kliškim braniteljima uspio dostaviti hranu. Do godine 1605. na dvoru Rudolfa II. priprema planove za oslobođenje Bosne, zatim putuje i razvija široku diplomatsku djelatnost radi oslobođenja Balkana od Turaka. Iz iste je loze i Nikola Bartučević, koji se 1628. spominje kao pustinjak u Zaraću.

DAS GESCHLECHT AMBROSIUS BARTUČEVIĆ

Das Geschlecht der Ambrose Bartučević in Hvar wurde von seinem Enkelin Tulio geleitet. Er wurde in Italien geboren, kehrte aber nach Hvar zurück wo er als Großgrundgesitzer wirkte. Er hat eine Reihe von Immobilien erworben, wie in ihrem Kodex belegt ist, dr als Teil des Archivs Boglić erhalten ist. Demnach bekam er die Güter durch Erbschaft und wahrscheinlich durch Eheschließung. Der Kodex enthält eine Besitzdatei des Tulio Bartučevića aus den Jahren 1544 bis 1564, in der der Erwerb einer großen Zahl von Immobilien, in Hvar und Stari Grad, Vis und anderswo, sowie eine größere Anzahl von Ackerland und Weinberge in der Nähe der Stadt Hvar, in der Stari-Grader Ebene und am Dračevo-Feld auf der Insel Vis verzeichnet ist. Die auffälligste Person der Familie ist Tulios Sohn Franjo Antun (Hvar, 1550 – ?, nach 1620), Franziskaner Prior und Diplomat, Franziskaner, Malteserritter des hl. Johannes von Jerusalem.

Man betrachtet ihn als Schöpfer der Verteidigung der Festung Klis von den Türken. Franjo Antun führte mit Hilfe des Papstes Clemens VIII. und dem österreichischen Kaiser Rudolf II. die Bewegung für die Befreiung der Christen in Dalmatien, Bosnien, Montenegro und Albanien an. Im Jahr 1596 wurde er kurzfristig gefangen nachdem ihm gelang den Kliser Verteidigern Nahrung zu liefern. Bis zum Jahr 1605 bereitete er am Hof Rudolf II. Pläne zur Befreiung von Bosnien vor, dann reiste er und entwickelte breite diplomatische Aktivitäten zur die Befreiung des Balkans von den Türken. Aus der gleichen Linie wird 1628 ein Nikolo Bartučević als Einsiedler in Zarać erwähnt.

GRB OBITELJI BARTUČEVIĆ – LOZA TULIJA BARTUČEVIĆA

DAS WAPPEN DER FAMILIE BARTUČEVIĆ – DAS GESCHLECHT TULIO BARTUČEVIĆ

Grb ove grane Bartučevića sačuvan je na nadvratniku vrata korske pregrade u crkvi franjevačkog samostana u Hvaru. Vrata je oko godine 1583. dao načiniti Franjo Antun Bartučević, i sam franjevac. Grb se sastojao od dvaju superponiranih plavih polja odijeljenih zlatnim pojasom, u gornjem crvena brizura (stolić s nekoliko kratkih nogu, označuje sporednu granu roda), a u donjemu dvije zlatne šestokrake.

Das Wappen dieses Zweigs der Bartučević ist auf dem Türsturz der Chorschranke in der Kirche des Franziskanerklosters in Hvar erhalten. Die Tür wurde um das Jahr 1583 durch den Franziskaner Franjo Antun Bartučević erstellt. Das Wappen besteht aus zwei übereinander liegenden blauen Feldern die durch einen Goldgürtel getrennt sind. Im oberen roten brizura (Tisch mit ein paar kurzen Füßen, zeigt einen Nebenzweig der Gattung), und im unteren zwei goldene sechszackige Sterne.

GRB BARTUČEVIĆA IZ STAROG GRADA

U Starome Gradu u Splitskoj ulici sačuvana su srednjovjekovna vrata s nadvratnikom »na grbavicu«, ukrašena poluoblim štapom. U središtu nadvratnika u reljefnom je krugu grb koji ima desnu kosu traku između dviju šestokraka. Sa strane grba su inicijali T. B., pa J. Kovačić smatra da bi grb trebao biti rana inačica grba Tulija Bartučevića. Pretpostavke potkrjepljuju podaci iz Kodeksa (1544. – 1564.), koji govore da je Tulio u Starome Gradu imao svojih posjeda (sl. 2).

DAS WAPPEN DER BARTUČEVIĆ IN STARI GRAD

In der Split-Gasse in Stari Grad hat sich ein dekorierter, gebogener mittelalterlicher Türsturz mit Wappen erhalten. In der Mitte des Türsturzes ist ein Relief, bestehend aus einem Kreis mit Wappen abgebildet. Ein Band zwischen zwei sechszackigen Sternen. Beiderseits des Wappens finden sich die Initialen T. B. J. Kovačić glaubt, dass das Wappen eine frühere Version des Tulio Bartučević. Diese Annahme stützt sich auf die Daten des Kodex (1544 – 1564) die besagen, dass Tulio in Stari Grad Besitzungen hatte. (Abb. 2).

LOZA HORTENZIJA BARTUČEVIĆA

Hortenzije Bartučević, kao i njegov otac Bartuč zastalno se nastanjuju u Hvaru, gdje Bartuč godine 1407. postaje član hvarskoga plemstva. Hortenzije je bio otac Jerolima Atika (Hvar, potkraj XV. stoljeća – Hvar, između 1557. i 1560.), koji je kao i otac bio vlastelin, obnašao je mnoge odgovorne dužnosti hvarske komune (učitelj gramatike i pročelnik škole u Hvaru), ali je ponajprije bio poštovan kao ugledni humanist i pjesnik.

Kao uglednoga pripadnika književnoga kruga spominju ga Pribičević i Hektorović, koji mu posvećuje sljedeće stihove: Viteže naredni, Bartučeviću (Bartuceuichu) moj, Svim ljupki i medni, ki znaju razum tvoj. Zasebna poslanica Hektorovićeva »Ribanja i ribarskog prigovaranja« posvećena je plemenitomu, i velepoštovanomu gospodinu Hijeronimu Bartučeviću, vlastelinu hvarskomu, vitezu dostojnomu.

Književna djela Jeronima Bartučevića, nažalost, nisu sačuvana. Jerolim je imao tri sina, od kojih je svakako najpoznatiji Hortenzij (Hvar, 1516. – Hvar, 1578.), koji se istaknuo kao pjesnik, ali je imao i aktivnu ulogu u javnom životu hvarske komune. Godine 1553. predstavljao je hvarsko plemstvo pred mletačkom vladom u sukobu s pučanima, a zajedno s ocem Jeronimom bio je u odboru za prodaju žita. Godine 1560. obnašao je dužnost kamerlenga hvarske komune, a kao svjedok potpisuje i testament pjesnika Petra Hektorovića.

DAS GESCHLECHT HORTENZIJ BARTUČEVIĆA

Hortenzij Bartučević war, wie sein Vater Bartuč der im Jahr 1407 Mitglied des Hvarer Adels wurde, ständig in Hvar wohnhaft. Hortenzij war der Vater von Jerolim Atika (Hvar, Ende des XV Jahrhunderts – Hvar, zwischen 1557 und 1560), der wie sein Vater Gutsbesitzer war und viele verantwortliche Aufgaben in der Stadt Hvar (Grammatik Lehrer und Leiter der Schule in Hvar) hatte, aber in erster Linie als angesehener Wissenschaftler und Dichter galt.

Als aufstrebendes Mitglied des Literaturkreises wird er von Pribićević und Hektorović erwähnt, der ihm folgende Zeilen widmete: Reite weiter mein Bartučević (Bartuceuichu), alle ljupki und medni, die deinen Verstand kennen. Privat Brief des Hektorović „Fischen und Fischer klagen“, gewidmet dem edlen und velepoštovanomu Herrn Hieronymus Bartučević, Hvarer Adeligen und Ritter dostojnomu.

Die literarischen Werke des Jerolim Bartučević sind leider nicht erhalten. Jerome hatte drei Söhne, von denen der bekanntesten Hortenzij (Hvar, 1516 – Hvar, 1578) war, der sich ebenfalls als Dichter profilierte und auch eine aktive Rolle im öffentlichen Leben der Stadt Hvar inne hatte. Im Jahr 1553 vertrat den Adel von Hvar die venezianische Regierung im Konflikt mit den Bürgerlichen. Zusammen mit seinem Vater war Jerolim war im Ausschuss für den Kauf von Getreide. Im Jahre 1560 war er Kammerer der Stadt Hvar, und unterzeichnete als Zeuge das Testament des Dichters Peter Hektorović.

Godine 1571., za vrijeme turskog napada Uluz Alije na dalmatinske otoke, ističe se kao sudac Visa, a godine 1573. nalazi se Hortenzije Bartučević na funkciji suca hvarske komune. Ipak, danas ga ponajviše pamtimo kao pjesnika, iako su sačuvane samo četiri njegove pjesme.

Godine 1586. tiskana je njegova prva pjesma, pohvala Karnarutićeve »Tižbe i Šegrta«, a još dvije su sačuvane u poslanici koju Hortenzije piše suvremeniku Nikoli Nalješkoviću Dubrovčaninu, koji ga naziva »slavom svih Hrvata«.

 

Drugi Jerolimov sin Petar je 1545. godine oslikao nove vratnice orgulja hvarske katedrale, a godine 1546. načinio je pet slika na ogradi katedralnoga pjevališta, te je kao i otac nosio titulu viteza Zlatne ostruge.

Andrija Bartučević (1584. – 1647.), unuk trećega Hortenzijeva sina Andrije, bio je ugledni kanonik, te je kao operarij hvarske katedrale jedan od najzaslužnijih za njezinu izgradnju.

Početkom XVII. stoljeća dio obitelji seli se u Stari Grad, gdje su ženidbenim vezama s obitelji Grivičić stekli posjede.

Dalje je rodoslovlje nepoznato, ali je ženskih potomaka bilo sve do kraja XVIII. stoljeća.

Im Jahre 1571, während des Angriffes des Türken Ali Uluz auf die dalmatinischen Inseln, fungierte er als Richter in Vis und im Jahr 1573 hatte Hortenzij Bartučević die Funktion eines Richters der Stadt Hvar. Aber heute ist es vor allem als Dichter in Erinnerung, obwohl nur vier seiner Lieder erhalten sind.

Im Jahr 1586 veröffentlichte er sein erstes Lied, Lob des Karnarutić „Tižbe i Šegrta“. Zwei weitere sind erhalten wo Hortenzij dem Zeitgenossen Nikol Nalješković von Dubrovnik schrieb und ihn „den Ruhm aller Kroaten“ nannte.

Ein weiterer Sohn des Jerolim, Peter, bemalte im Jahre 1545 die neue Orgel der Hvarer Kathedrale. Im Jahre 1546 fertigte er fünf Bilder für die Absperrung des Domchors an. Wie sein Vater trug er den Titel Ritter der Goldenen Sporen.

Andreas Bartučević (1584 – 1647), der Enkel des dritten Hortezijes Sohnes Andreas, war ein bekannter Geistlicher, und als operarij der Hvarer Kathedrale einer der am stärksten Verantwortlichen für deren Bau.

Am Beginn des XVII. Jahrhundert übersiedelte ein Teil der Familie nach Stari Grad, wo sie ehelichen Beziehungen mit der Familie Grivičić eingingen.

Die weitere Genealogie der Familie oder ihrer weiblichen Nachkommen bis zum Ende des XVIII. Jahrhundert ist unbekannt.

GRB OBITELJI BARTUČEVIĆ – LOZA HORTENZIJA BARTUČEVIĆA

Grb koji pripada glavnom odvojku obitelji ima desno srebrno, a lijevo crveno polje, s desnom modrom kosom gredom i trima osmokrakovima. Klesani primjerak grba čuva se u lapidariju arheološke zbirke »Dr. Grga Novak« u nekadašnjoj crkvi sv. Marka u Hvaru (sl. 3). Po nesigurnoj predaji, grb je potjecao sa zgrade »Ošpidala«, nekadašnje kuće Grivičić, koju su Bartučevići naslijedili.

WAPPEN DER FAMILIE BARTUČEVIĆ – ZWEIG HORTENZIJ BARTUČEVIĆ

Das Wappen des Hauptzweigs der Familie hat rechts ein silbernes und links ein rotes Feld, getrennt durch ein blaues Band, sowie drei achtzackige Sterne. Deine in Stein gemeißelte Kopie des Wappen findet sich in der archäologischen Sammlung „Dr. Grga Novak“ in der ehemaligen Kirche des hl. Marus in Hvar (Abb. 3). Nach unsicherer Überlieferung, stammt das Wappen von dem Gebäude „Ošpidala“ dem einstigen Haus Grivičić, das Bartučević erbte.

O HVARSKIM POSJEDIMA OBITELJI BARTUČEVIĆ

DER HVARER FAMILIENBESITZ DER FAMILIE BARTUČEVIĆ

Iz sačuvanih dokumenata moguće je barem djelomično rekonstruirati gdje su članovi brojne obitelji Bartučević stanovali u Hvaru, odnosno koje su kuće posjedovali. Bartučevići stanuju u istočnom dijelu predjela Groda, te imaju kuće u trima najistočnijim gradskim insulama. Iz pravnih je dokumenata vidljivo da su Tulio Bartučević i njegov sin Franjo Antun stanovali u južnom dijelu insule koja je pripadala obitelji Gazarović (Antun Gazarović, otac pjesnika Marina suvremenik je Franje Antuna Bartučevića). Danas je nekadašnji stambeni sklop adaptiran za turističko-ugostiteljsku namjenu (k. č. zgr. 103, 104, 105). U jugozapadnome dijelu sklopa bio je sačuvan ostatak dimnjaka za čiju je gradnju 1556. godine Tulijo Bartučević dobio dozvolu, a u jugoistočnom dijelu kuće pronađene su dvije kamenice za ulje impozantnih dimenzija, koje u ispravi iz 1593. spominje Mark Antun Bartučević, pa se kuća može ubicirati kao njihova rodna kuća.

Aus den erhaltenen Dokumenten ist es möglich, zumindest teilweise zu rekonstruieren, wo die Mitglieder der verschiedenen Familien Bartučević in Hvar lebten, bzw. welche Häuser sie besaßen. Die Bartučević leben im östlichen Teil von Groda, und hatten Häuser in den drei östlichsten Inseln der Stadt. Aus den Rechtsdokumenten sehen wir deutlich, dass Tulio Bartučević und sein Sohn Franjo Anton in einem südlichen Gebäudeblock lebten, der zur Familie Gazarović (Anton Gazarović, der Vater des Dichters Marin, ein Zeitgenosse des Franjo Anton Bartučević) gehörte. Heute ist das ehemalige Wohnhaus für Tourismus und Gastwirtschaft adptiert (Grundstücke Nr. *103, *104, *105). ). Im südwestlichen Teil des Komplexes blieb der Rest eines Kamins erhalten, für dessen Bau im Jahre 1556 Tuilio Bartučević die Erlaubnis gegeben hatte. Im südöstlichen Teil des Hauses fand man zwei Steinkrüge für Öl in beeindruckenden Dimensionen, die von Mark Anton Bartučević in einem Dokument aus dem Jahr 1593 erwähnt wurden. Auf diese Weise konnte das Haus als sein Geburtshaus geortet werden.

Kuća koju danas nazivamo Bartučević (k. č. zgr. 141) i koja će biti predmet daljnjeg istraživanja, izgrađena je u prvoj polovini XV. stoljeća, vjerojatno ju je gradio Hortenzije Bartučević, a poslije je pripadala pjesnicima Jerolimu i Hortenziju. U XVII. stoljeću spominje se u vlasništvu Hortenzijeva unuka i imenjaka, koji je bio javni bilježnik u Hvaru. Isti katastarski broj nosi i kuća koja čini sjeverozapadni ugao insule, pa se može pretpostaviti da je i ona bila sastavni dio posjeda. U istoj insuli, na sjeveroistoku (k. č. zgr. 143/1,2) bile su kuće koje su 1676. godine, kao i kuća na k. č. zgr. 141 pripadale obitelji Bartučević-Jakša.

 

Južno od kuće, na kat. čest. 140, bilo je dvorište s jednostavnom krunom bunara i umivaonik od kasnogotičkih ulomaka, a na tom je položaju poslije sagrađena kuća Franetović.

Das Haus das wir heute Bartučević nennen (Grundstück Nr. *141) und Gegenstand weiterer Forschung sein wird, wurde in der ersten Hälfte des XV. Jh. gebaut. Es wurde wahrscheinlich von Hortenzij Bartučević erichtet und gehörte später den Dichtern Jerolim und Hortenzij. Im 17. Jahrhundert wird als Eigentümer ein Hortenzij, Enkel und Namensvetter der Notar in Hvar war, erwähnt. Das gleiche Katasternummer trägt das Haus in der Nordwestecke des Gebäudekomplexes. Es kann davon ausgegangen werden, dass es integraler Bestandteil des Anwesens war. 1667 gehörten im gleichen Gebäudeblock die nordöstlichen Häuser (Grundstücke Nr. *143/1, *142/2) sowie das Haus auf Grundstück Nr. *141 der Familie Bartučević-Jakša.

Südlich des Hauses, auf dem Grundstück Nr. *140 gibt es einen Hof mit einem einfachen Brunnenkranz und Wasserbecken aus spätgotischen Fragmenten an der Stelle wo später das Haus Franetović gebaut wurde.

Bartučevićima godine 1574. pripada i kuća u istočnoj insuli (k. č. zgr. 138), tako da je istočni dio sklopa u vlasništvu kanonika Andrije Bartučevića, a južni u vlasništvu Silvestra Bartučevića. Ovaj stambeni sklop, danas poznat kao sklop obitelji Jakša, dolazi u posjed te obitelji tek oko 1700. godine, kada se izvorno gotičke kuće barokiziraju. Posebnu zanimljivost čini ranogotička kuća izgrađena na k. č. zgr. 111, poznata kao rodna kuća pjesnika Petra Hektorovića. Malo je poznato da je tu kuću zajedno s vrtom prema Pjaci 1494. godine kupio pjesnikov otac Marin od Petra Bartučevića za 86 dukata. Kuća je s južne strane bila naslonjena uz gradski zid, a s istočne i zapadne strane bila je slobodna. Raniji vlasnik kuće, kao i vrta pred gradskim zidom, bio je Ivan Mišetić, koji se godine 1458. spominje u ugovoru sklopljenim s don Pavlom Paladinićem. Petar Bartučević dolazi dakle u posjed kuće tek nakon 1458. godine. Kući je pripadao i dio vrta pred gradskim zidom u vlasništvu Ivana Mišetića, koji ga poslije izravno prodaje Marinu Hektoroviću. Kuća je dakle razmjerno kratko (nakon 1458. – 1494.) pripadala Petru Bartučeviću.

Die Bartučević besaßen 1574 auch weiter östlich ein Haus (Grundstück Nr. *138) im  Eigentum des Kanonikus Andreas Bartučević, und eines weiter südlich im Eigentum des Sylvester Bartučević. Dieser Gebäudekomplex, der heute als Komplex der Familien Jaksa bekannt ist, kam in den Besitz der Familie um 1700, als das ursprünglich gotische Haus barockisiert wurde. Besonders interessant ist aber das frühgotische Haus auf Grundstück Nr. *111, das als der Geburtshaus des Dichters Peter Hektorović bekannt ist. Nur wenige wissen, dass dieses Haus mit einem Garten auf der Piazza im Jahre 1494 vom Vater des Dichters, Marin Hektorović, von Peter Bartučević für 86 Dukaten gekauft wurde. Das Haus befindet sich auf der Südseite gegen die Stadtmauer hin, und war im Osten und Westen frei. Der frühere Besitzer des Hauses und des Gartens vor der Stadtmauer war Ivan Misetic, der im Jahr 1458 in einem Vertrag mit Don Paul Paladinić erwähnt wird. Peter Bartučević ist daher in den Besitz des Hauses erst nach 1458 gekommen. Das Haus und ein Teil des Gartens vor der Stadtmauer war im Eigentum des Ivan Mišetić, der es später direkt an Marin Hektorović verkaufte. Das Haus gehörte daher relativ kurz (nach 1458 – 1494) danach Peter Bartučević.

Bartučevićima su pripadali i drugi posjedi u gradu, do kojih su dolazili nasljedstvom, ženidbenim vezama ili zbog namirenja dugovanja, kako se vidi u mnogim spisima koji su pripadali Tuliju Bartučeviću.

Tako je kuća sjeveroistočno od vrata za Gojavu pripadala Bartučevićima, a, kako se čini, u obitelj je stigla ženidbenim mirazom obitelji Lucić. Kuću je 1745. kanonik Dominik Bartučević-Grivičić ustupio starogradskoj župi.

U hvarskom predjelu Burak, jugoistočno od katedrale, renesansna je građevina nazvana »Ošpidol« (k. č. zgr. 383), u vlasništvu Grivičića, a oporučno je 1525. godine nasljeđuje Ivan Bartučević, te poslije njegov sin don Andrija Bartučević.

Den Bartučević gehörten noch weitere Objekte in der Stadt, zu denen sie durch Erbschaft, Heirat oder Kauf kamen, wie sie in vielen Schriften zu sehen ist, die Tulio Bartučević gehörten.

So gehörte das Haus nordöstlich des Tors nach Goja den Bartučević, und kam wie es scheint als Mitgift von der Familie Lucić. Das Haus war im Jahre 1745 für den Domherren der Stari Grader Pfarre Dominik Bartučević-Grivičić vorgesehen.

Im Hvarer Ortsteil Burak südöstlich der Kathedrale, steht ein Renaissance-Gebäude, das so genannte „Ošpidol“ (Grundstück Nr. *383). Es gehörte einem Grivičić der es im Jahr 1525 Ivan Bartučević vermachte und später dessen Sohn Don Andreas Bartučević gehörte.

Još mnogo nekretnina došlo je u vlasništvo Bartučevića kupnjom, zamjenom ili kao nadoknada za dug, napose u vrijeme Tulija Bartučevića, koji se intenzivno bavio nekretninama. Dio njegovih ugovora evidentiran je u prije spomenutom Kodeksu (1544. – 1564.), koji u razdoblju od 20 godina prati njegove poslove vezane za nekretnine. Iz sačuvanih dokumenata saznajemo da je Tulio imao više kuća i kućišta u Hvaru, u predjelima Groda i Burak, skladište na hvarskoj pjaci, koje je poslije dao nadograditi17, ali i kuće u Vrboskoj i Komiži. Posjedovao je i mnoge zemlje i vinograde u Starogradskom i Jelšanskom polju i na otoku Visu, uglavnom na prostoru Dračeva polja i u viškom predjelu Kut, isto tako i obradive površine u Hvaru, na prostoru »iza grada« (izvan gradskih utvrda). U Kodeks je uvezano 87 posjedovnih isprava koje svjedoče o brojnim transakcijama nekretninama koje je u navedenom razdoblju poduzimao Tulio Bartučević, a zasigurno ih je za njegova života bilo i više. Mnoge od tih nekretnina baštinili su njegovi nasljednici, a točno ubiciranje njihova položaja (u dokumentima se nekretnine pozicioniraju navođenjem najbližih susjeda) bilo bi zanimljiv istraživački rad. Ne možemo se, međutim, oteti dojmu da je mnoge posjede stekao povoljno na ime duga koji njihovi vlasnici, najčešće udovice s djecom, nisu bile kadre vratiti. Zadnji muški potomak obitelji, majstor Franjo Antun Bartučević imao je 1758. godine kuću uz crkvu Gospe od Anuncijate.

Noch weitere Immobilien sind im Besitz der Bartučević entweder durch Kauf, Ersatz oder als Ausgleich. Vor allem war Tulio Bartučević intensiv im Immobiliengeschäft tätig. Ein Teil seiner Verträge wurde im oben genannten Kodex (1544 – 1564), der ihn im Zeitraum von 20 Jahren durch seine Aktivitäten im Zusammenhang mit Immobilien begleitet, aufgezeichnet. Aus den erhaltenen Dokumenten erfahren wir, dass Tulio mehrere Häuser und Wohnungen In den Ortsteilen Groda und Burak in Hvar hatte. Weiters Lagerräume am Hauptplatz der Stadt, die später ausgebaut wurden 17. Er besaß auch Häuser in Vrboska und Komiža. sowie viele Länder und Weinberge in der Stari-Grader und Jelsaer Ebene und auf der Insel Vis. Hier vor allem im Bereich der Dračeva Felder und der Gegend Kut, sowie Ackerland in Hvar, im Bereich „hinter der Stadt“ (außerhalb der Stadtmauern). Im Kodex sind 87 Besitzurkunden gebunden, die von den zahlreichen Immobilientransaktionen zeugen, die im genannten Zeitraum durch Tulio Bartučević unternommen wurden, und sicher waren es in seiner Lebenszeit noch mehr. Viele dieser Immobilien wurden seinen Nachfolgern vererbt (in den Dokumenten der Immobilien unter Angabe deren Lage und nächsten Nachbarn vermerkt) – dies wäre ein interessantes Forschungsgebiet. Man kann sich jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass viele Güter aus den Schulden von Gläubigern, meist Witwen mit Kindern die nicht zurückzahlen konnten, günstig erworben wurden. Der letzte männliche Nachkomme der Familie, Meister Franjo Anton Bartučević hatte im Jahre 1758 ein Haus neben der Kirche Unserer Lieben Frau von der Verkündigung

SITUACIJA

Kuća Bartučević izgrađena je u povijesnoj cjelini grada Hvara, u istočnom dijelu predjela Groda, ograđena gradskim zidinama, i nosi anagrafsku oznaku starog katastra broj 141. Groda se smjestila unutar romaničkih obrambenih zidina koje ljevkasto zatvaraju prostor od južnoga obrambenog zida koji je položen sjeverno od današnje hvarske pjace, pa do tvrđave Španjole na uzvisini brda. Groda je urbanistički planiran grad, o čemu svjedoči glavna gradska ulica položena usporedo s južnim gradskim zidom i niz stambenih ulica koje vode prema sjeveru i formiraju pravilni raster insula koje se postupno izgrađuju (sl. 4). Kuća Bartučević, građena u prvoj polovini XV. stoljeća, smještena je u drugoj stambenoj insuli Grode promatrano od istočnoga obrambenog zida. Izgrađena je u zapadnom dijelu navedene insule, a odlikuje se većom širinom od ostalih kuća izgrađenih u bloku, tako da neočekivano suzuje gradsku ulicu (sl. 4). Iako nema povijesnih podataka koji bi obrazložili ovako proširene gabarite kuće, evidentno je da je graditelj u skučenim urbanističkim uvjetima ostvario gradnju reprezentativnije kuće, što svjedoči i o ugledu obitelji kojoj kuća pripada. Sagrađena se dvokatnica zapadnim pročeljem otvara prema ulici, dok je istočno pročelje okrenuto na skromno dvorište u središtu stambene insule. Sjeverno i južno pročelje otvaraju se tek u zabatnim zonama jer je kuća stiješnjena izgradnjom u nizu. Na sjeveru je kući dograđena gradnja danas bez posebnih stilskih odlika, koja nosi iste anagrafske oznake kao i kuća Bartučević, što navodi na pomisao da je obitelj posjedovala cijeli sjeverozapadni dio navedene insule. Izvornom je dispozicijom kuća imala dvorište na jugu, ograđeno zidom, u koje se pristupalo sa zapada, kroz ogradni zid, a u samu kuću vjerojatno s juga, iz dvorišta. Vertikalna komunikacija ostvarivala se unutar gabarita gotičke kuće, a dogradnja zatvorenoga stubišta na jugu izvedena je tijekom barokne adaptacije izvorne gradnje. Dograđeno stubište na vrhu dobiva manju terasu – altanu, kojoj se pristupa iz potkrovlja kuće, čime se kompenzira smanjenje ili pak potpuni gubitak dvorišta, do kojeg konačno dolazi izgradnjom kuće Franulović na jugu.

LAGE

Das Haus Bartučević liegt im östlichen Ortsteil Groda des historischen Viertels der Stadt Hvar der von Stadtmauern umgeben ist. Es trägt Grunstücksnummer *141. Groda liegt innerhalb der romanischen Stadtmauern die einen geschlossenen Bereich von der südlichen Stadtmauer, die nördlich des heutigen Hvarer Stadtplatzes verläuft, bis zur Festung Španjola am Berghang. Groda ist ein geplanter Stadtteil, mit einer Hauptstraße die parallel zur südlichen Stadtmauer angelegt ist und von der nach unten und oben (Norden) Wohnstraßen führen und so ein regelmäßiges Gitter, die „Insula“, bilden, die nach und nach bebaut wurden (Abb. 4). Das Haus des Bartučević wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet und liegt im zweiten Baublock von Groda, von der östlichen Verteidigungsmauer her gesehen. Es wurde im westlichen Teil der Insula in einer größeren Breite als die übrigen Häuser im Block errichtet, sodass die Stadtstraße sich unerwartet verengt (Abb. 4). Zwar gibt es keine historischen Angaben die diese Erweiterung des Hauses erklären, es ist aber offensichtlich, dass der Bauherr in den engen räumlichen Verhältnissen den Bau repräsentativer machen wollte um das Ansehen des Familienhauses zu bewiesen. Die zweistöckige Westfassade öffnet sich zur der Straße, während die Ostfassade dem bescheidenen Hof in der Mitte der Wohn Insula zugewandt ist. Nord- und Südfassade öffnet sich nur in den Giebelbereichen, weil das Haus in der Gebäudezeile eingeklemmt ist. Das nördliche Haus wurde ohne besondere stilistische Merkmale wieder aufgebaut und trägt den gleichen persönlichen Namen Bartučević. Vermutlich gehörte der, ganze nordwestlichen Teil der Insula der Familie. Das ursprüngliche Haus hatte im Süden einen von einer Mauer umgebenen Garten. Die Mauer kam von Westen durch die Begrenzungswand , und im Haus selbst wahrscheinlich aus dem Süden, vom Hof her. Die vertikale Verbindung innerhalb der Abmessungen des gotischen Hauses, wurde im Barock durch die Erweiterung der geschlossenen Treppen im im Zuge einer Renovierung des ursprünglichen Gebäudes durchgeführt. Später erhielt die Treppe an der Spitze eine kleine Terrasse mit Laube, die vom Dachgeschoss des Hauses zugänglich war, um die Verkleinerung oder den vollständigen Verlust des Hofes zu kompensieren, der duch den Bau des südlichen Nachbarhauses Franulović verursacht wurde.

GOTIČKA FAZA GRADNJE

Stambena dvokatnica pravokutnoga tlocrta ističe se za gotičko vrijeme neuobičajenom širinom, što svjedoči o reprezentativnosti gradnje, a najbolje se sagledava u do danas sačuvanoj svečanoj dvorani na prvome katu kuće (sl. 30). Unutrašnje su dimenzije kuće iznose 730/800 cm, čime znatno odstupaju od uobičajenih tlocrta oblika izduljena pravokutnika. Prizemlje kuće organizirano je kao gospodarski dio – konoba, u koji vode dvokrilna vrata u kamenim pragovima bez ukrasa, izgrađena na južnome pročelju kuće, a kojima se izvorno pristupalo iz dvorišta (sl. 5).

DIE GOTISCHE BAUPHASE

Zweistöckige Wohngebäude mit rechteckigem Grundriss sind charakteristisch für die gotische Zeit. Die ungewöhnliche Breite als Ausdruck für die Repräsentanz des Baues ist am besten am bis heute erhaltenen Festsaal im ersten Stock zu sehen (Abb. 30). Die Innenabmessung des Hauses beträgt 730 x 800 cm und weicht wesentlich von der üblichen länglich-rechteckigen Form ab. Das Erdgeschoss ist zum Teil als Wirtschaftsgebäude – Taverne – konzipiert. Diese betrat man ursprünglich vom Hof an der Südseite durch eine Doppeltür mit undekorierten Steinschwellen (Abb. 5).

Reprezentativni prvi kat građevine, tzv. piano nobile, jedinstveni je prostor koji ukrašava drvena stropna konstrukcija ukrašena rezbarenom i oslikanom građom, a zbog širine prostora poduprta je ukrašenom podupornom gredom, tzv. tramezalom (sl. 6, 15). Na zapadnom zidu kata izvorno su postojali gotički prozori, poslije zamijenjeni onima baroknog sloga. Izvorno je iz prostorije na kat vodilo drveno stubište koje se nalazilo unutar gabarita prostorije, kako je bilo uobičajeno u gotičko vrijeme. Na drugome katu kuće organizirani su prostori za spavanje (sl. 7), gdje je u istočnom zidu sačuvan srednjovjekovni zahod (sl. 9).

Repräsentativ ist der ersten Stock des Gebäudes, der so genannte piano nobile, ein einzigartiger Raum, einerseits wegen seiner Ausschmückung mit geschnitzter und bemalter Holzdecke andererseits wegen seiner Weite und der verzierten Deckenbalken, die so genannten tramezali (Abb. 6, 15). An der Westwand der Etage waren ursprünglich gotische Fenster die später durch barocke ersetzt wurden. Ursprünglich führte innerhalb des Raumes, wie in der Gotk üblich, eine Holztreppe in das Obergeschoß. Im zweiten Stock sind die Schlafräume angeordnet (Abb. 7). An der Ostwand ist noch ein mittelalterlicher Abort erhalten (Abb. 9).

U potkrovlju je postojala kuhinja s otvorenim ognjištem, koja se u sličnoj inačici sačuvala sve do nedavne adaptacije kuće. Prije adaptacije sačuvana je i unutrašnja komunikacija »L« dispozicije koja je povezivala drugi kat kuće s potkrovljem, pa vjerujemo da je na sličan način postojala i u vrijeme izgradnje kuće, sredinom XV. stoljeća (sl. 8).

Im obersten Geschoß war eine Küche mit offenem Kamin, die sich in ähnlicher Form bis zur jüngsten Renovierung des Hauses erhalten hat. Vor der Renovierung war die interne Verbindung die in der zweiten Stock mit dem Dachboden verband in „L“ förmiger Anordnung, aber wir glauben, dass dies in ähnlicher Weise bereits seit der Errichtung des Hauses in der Mitte des 15. Jh. bestand (Abb. 8).

Prije dogradnje aneksa u kojem su smještene stube, južno od kuće postojalo je dvorište za koje skromni povijesni podaci govore da je bilo opremljeno jednostavnom krunom bunara i umivaonikom od kasnogotičkih ulomaka. Na tom je položaju poslije dograđeno barokno zatvoreno stubište, a recentno i stambena kuća obitelji Franulović, koja oblikovanjem narušava povijesnu strukturu Grode.

Vor einem Ausbau des Gebäudes das die Treppe beherbergt, befand sich südlich des Hauses ein Hof. Aus den spärlichen historischen Quellen ist zu entnehmen, dass dieser mit einem Brunnen mit einfacher Krone und einem spätgotischen Wasserbecken ausgestattet war. An dieser Stelle wurde in der Barockzeit ein geschlossenes Treppenhaus für das Wohnhaus der Familie Franulović angebaut das jedoch die historische Struktur Grodas stört.

U izvornoj, gotičkoj dispoziciji kuće iz ograđenog su dvorišta na jugu morale voditi otvorene kamene stube na prvi kat kuće, u reprezentativnu dvoranu.

Istražnim su radovima na južnom zidu kuće otkrivena zazidana vrata koja su trebala služili toj funkciji. Povijesni izvori također neprecizno spominju postojanje gotičke trifore na južnom zidu aneksa, navodno zazidane pri izgradnji kuće Franulović, danas u vlasništvu obitelji Vrbaški.

Im ursprünglichen gotischen Haus führte aus dem umzäunten Hof im Süden eine representative Steintreppe in den ersten Stock.

Bei Erhebungsarbeiten an der Südwand des Hauses wurde eine vermauerte Tür entdeckt, die dazu dienen sollte. In historischen Quellen wird eher ungenau die Existenz gotischer Triforen an der Südwand genannt, die offenbar beim Umbau des Hauses Franulović (jetzt im Eigentum der Familie Vrbaški) vermauert wurden.

Tijekom istražnih radova nisu se pokazali tragovi koji bi upućivali na postojanje većeg otvora (trifore), tek postojanje kamene konzole s dvostrukim »ušicama«, koja je kao spolij i danas ugrađena u istočno, dvorišno pročelje kuće, te konzole »s ušicama« na zapadnome pročelju upućuju na to da se na kući mogao nalaziti reprezentativniji stilski otvor. Ako je i postojao, otvor bi trebalo pretpostaviti na zapadnom, uličnom pročelju gotičke kuće, a ne na zidu kasnije dograđenoga baroknog aneksa (sl. 10).

Während der Forschungsarbeiten wurden keine Spuren gefunden die auf die Existenz einer größeren Öffnung (Trifore) hinweisen würden. Es wurden nur Steinkonsolen mit Doppel-„Schleifen“ gefunden, die heute als Spolien im Osten eingebaut sind. Die Hoffassade des Hauses sowie Konsolen „mit Schleifen“ an der Westfassade zeigen, dass das Haus repräsentativere stilvolle Öffnungen gehabt haben könnte. Wenn es so war, sollte die Öffnung in die Westfassade des gotischen Hauses übernommen worden sein und verblieb nicht in der Wand, die später in der Barockzeit überbaut wurde (Abb. 10).

Konačno, promatrajući reprezentativnost dvorane na prvom katu, ne možemo se oteti dojmu da joj nedostaju bogatiji otvori na glavnome pročelju, a ne tek dvije skromne monofore (sl. 11), kakve su moguće postojale na položaju danas sačuvanih baroknih prozora. U prilog ovoj pretpostavci idu i brojne gotičke konzole koje su kao spoliji ugrađene u pročelje kuće i aneksa, a koje su dio kamenog repertoara nekoga bogatijeg stilskog otvora.

Wenn man schließlich die Repräsentanz der Halle im ersten Stock beachtet, wird man das Gefühl nicht los, dass an der Hauptfront reichere Öffnungen fehlen und nicht nur zwei bescheidenen Monoforen die einzigen Fenster waren (Abb. 11). An deren Positionen die heute erhaltenen barocken Fensteröffnungen sind. Zur Unterstützung dieser Hypothese können die zahlreichen gotischen Konsolen angesehen werden, die als Spolien an die Vorderseite des Hauses und des Zubaues eingemauert sind und aus dem reichem Repertoire stilvoller steierner Wandöffnungen sein könnten.

Na sjevernom i južnom zabatu kuće sačuvan je po jedan prozor ranogotičkoga sloga, sa slomljenim segmentnim lukom bez profilacije . Takav je prozor zatečen i na južnom pročelju, u razini drugog kata (sl. 12), zazidan kada su u jugozapadnom uglu kuće izvedene stube za potkrovlje. Smještaj prozora u odnosu na ulicu pokazuje iznimno promišljanje anonimnoga graditelja, koji, otvarajući pogled na glavnu komunikaciju i ulazna vrata kuće, omogućuje nove vizure ovom vjerojatno »ženskom« katu u kući.

Im nördlichen und südlichen Giebel des Hauses ist jeweils ein Fenster im frühgotischen Stil mit gebrochenen Segmentbogen und ohne Profilierung erhalten. Ein solches Fenster findet sich auch an der Südfront in der Höhe des zweiten Stocks (Abb. 12) an der Südwestecke des Hauses im Bereich der Treppe zum Dachboden. Wie die Fenster zur Straße angebracht sind zeigt die außergewöhnliche Besonnenheit der anonymen Bauherren, die die Sicht auf die wichtige Kommunikation und die Eingangstür des Hauses erlauben und einen neuen Ausblick aus dieser wahrscheinlich „weiblichen“ Etage des Hauses bieten.

Na malom južnom pročelju sačuvani su i glatki pročelni vijenci, tzv. Markapiani, kakvi su se postavljali u razini međukatne konstrukcije i tako naglašavali katove. Položaj vijenaca danas ne korespondira s visinama katova u kući, tek niski parapet prozora, kakav nemamo na gotičkim otvorima zapadnoga pročelja, upućuje na to da je kuća mogla imati i ranogotičku fazu sa skromnije oblikovanim prozorima i katovima manje visine. Element jednostavnoga razdjelnog vijenca izvedenog bez dekoracije u razini sa zidanim pročeljem, a kakav će se i na zapadnome pročelju izvesti u barokno vrijeme, upućuje na kontinuitet korištenja ovim izvorno romaničkim oblikovnim elementom kroz duže razdoblje, kao i na znatnu stilsku retardaciju.

Auf der kleinen Südfassade sind an der glatten Vorderseite kleine Gesimse, die so genannten Markapiani, auf Höhe der Bodenbalken erhalten die so die Etagen betonten. Die Lage der Gesimse entspricht heute nicht mehr der Etagenhöhen, und auch die niedrige Parapethöhe der Fenster deutet darauf hin, dass wir nicht die ursprüngliche gotische Westfassade haben. Das Haus könnte in einer frühgotischen Phase bescheidener geformte Fenster und niedrigere Stockwerkshöhen gehabt haben. Diese einfachen Gesimse wurden schmucklos in die Ziegelfassade eingebaut. Dass sie auch in die Westfassade während der Barockzeit eingebaut wurden, verweist auf die Kontinuität der Verwendung der ursprünglich romanischen Bauelemente über einen längeren Zeitraum hinweg – also eine erhebliche stilistische Retardierung.

U prizemlju kuće, koje je danas djelomično ukopano zbog kontinuiranog podizanja razine terena, sačuvan je gotički prozor pačetvorinastog oblika sa zakošenim pragovima (sl. 13). U prizemlju je postojao još jedan prozor istovjetnog oblikovanja, koji je pri baroknoj adaptaciji kuće u vertikalnom položaju ugrađen u zapadno pročelje stubišnog aneksa, u razini prvog kata (sl. 14).

Gotička faza građevine odlikuje se bogato ukrašenim grednjakom u svečanoj prostoriji na prvom katu kuće, o kojem će se detaljnije govoriti u poglavlju o provedenim restauratorskim radovima (sl. 15).

Das Erdgeschoss, das heute durch die kontinuierliche Anhebung des Geländes teilweise unter dem Straßenniveau liegt, erhaltält gotische, viereckige Fenster mit abgeschrägten Gewände (Abb. 13). Im Erdgeschoss gab es ein weiteres identisches Fenster, das aber im Zuge der barocken Umgestaltung des Hauses vertikal im ersten Stock der Westfront des Stiegenzubaues eingebaut wurde (Abb. 14).

Die gotische Phase des Gebäudes zeichnet sich durch die reich verzierten Deckenbalken im Prunksaal im ersten Stock aus, über die im Detail im Kapitel über die Restaurierungsarbeiten berichtet wird (Abb. 15).

BAROKNA ADAPTACIJA KUĆE

Potkraj XVII. i početkom XVIII. stoljeća kuća doživljava značajnu barokizaciju. Južno od gotičke kuće dograđuje se aneks u kojemu je smješteno stubište. U prizemlju aneksa glavna su ulazna vrata, oblikovana u jednostavnim kamenim pragovima, s lučno oblikovanim nadvratnikom koji ima naglašen zaglavni kamen. Kameni nadvoj dijeli ulazna vrata na dva dijela: pravokutni dvokrilni ulazni dio i polukružno nadsvjetlo u kojem je sačuvana izvorna željezna rešetka. Na drvenim vratnicama sačuvano je kovano kucalo (sl. 16). U aneksu su smještene drvene dvokrake stube. Aneks završava horizontalnom terasom – altanom, na koju se pristupa iz potkrovlja gotičke kuće. Barokne su preinake vidljive i na uličnom, zapadnom pročelju (sl. 17). U prizemlju je izveden polukružni prozor u glatkim kamenim pragovima (sl. 18), koji uz postojeći manji gotički prozor osvjetljava prostor konobe. Na katu su dva jednostavna prozora, oblika uspravnog pravokutnika, u kamenim pragovima, s profiliranim kamenim nadvojem baroknoga sloga. Prozori su smješteni u osi gotičkih prozora na drugom katu, čime je ostvarena simetrija pročelja. Na zapadnome pročelju izveden je u razini pročelja jednostavan horizontalan vijenac koji se visinski podudara s pragovima baroknih prozora, a zapravo je zakašnjela inačica ovoga izvorno romaničkoga oblikovnog elementa. Vijenac ne označujke položaj međukatne konstrukcije, odnosno razdiobe katova, kako je to bilo uobičajeno, već je postavljen u visini parapeta prvog kata, te se ne podudara s visinom izvornih vijenaca čiji su ostaci sačuvani na južnome pročelju.

DIE BAROCKE UMGESTALTUNG DES HAUSES

Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts erlebte das Haus eine bedeutende Barockisierung. Südlich des gotischen Hauses wurde ein Stiegenhaus angebaut. die eine Treppe beherbergt. Im Erdgeschoss ein Zubau für die Haupteingangstür mit einfacher Steinschwelle, Torbogen und betontem Schlussstein. Der steinerne Türsturz teilt den Eingang in zwei Teile: eine rechteckige zweiflügelige Eingangstüre und ein halbrundes Oberlicht, in dem die ursprünglichen Eisengitter noch vorhanden sind. Auf den Holztüren ist der schmiedeeisene Beschlag (Abb. 16) erhalten. Im Zubau wurde die zweiläufige Holztreppe entfernt. Der Zubau endete mit einer Dachterrasse – der Altana, zu der man vom Dachboden des gotischen Hauses gelangte. Barocke Änderungen sind von der Straße aus an der Westfront sichtbar (Abb. 17). Im Erdgeschoss befindet sich ein halbrundes Fenster mit glattem Steingewände (Abb. 18) das zusammen mit dem bestehenden kleineren gotischen Fenster den Tavernenraum belichtet. Im Obergeschoss befinden sich zwei einfache hochrechteckige Fenster mit Steingewänden und profiliertem barocken Steinsturz. Die Fenster sind in der Achse der gotischen Fenster der zweiten Etage, die die Fassade symmetrisch gestalten. An der Westfassade sieht man ein einfaches horizontales Gesimse das der die Höhe der barocken Fensterbank entspricht, und eine Spätform eines ursprünglich romanischen Stilelementes ist. Das Gesimse verläuft nicht wie üblich auf Höhe der Stockwerksböden, sondern auf Höhe der Brüstung im ersten Stock, und stimmt daher nicht mit der Höhe der ursprünglichen Gesimse, deren Überreste an der Südfront erhalten sind überein.

Izgradnjom stubišta u aneksu svečana prostorija na prvom katu dobiva novi pristup, na južnom zidu ugrađuju se vrata s baroknim nadvratnikom, te se ukida drveno stubište unutar prostorije kakvo je izvorno postojalo. Vrata istovjetnog oblikovanja ugrađuju se i u istočni zid kuće kako bi se dvorani pripojila dvorišna dogradnja gospodarskog sadržaja. Stambeni prostori na drugom katu također se vratima povezuju s dograđenim stubištem, a glavna se spavaonica oprema kamenim pilom renesansnoga sloga (sl. 19, 20). U unutrašnjosti kuće sačuvana je u Dalmaciji raritetna stilska drvenarija. Unutrašnje drveno dvokrako stubište ukrašeno je lučno oblikovanim drvenim oblogama, koje u zoni tjemena repliciraju detalj zaglavnog kamena s baroknom »S« volutom, čestim ukrasom unutarnjih stubišta u baroknim palačama (sl. 21, 30, 31). Na drugom su katu sačuvane drvene vratnice, čiji je štok ornamentiran uvećanim ukrasom dijamantnog šiljka u kvadratnom polju. Ovaj izvorno gotički motiv u baroku se uvećava i često upotrebljava kao ukras rubnih dijelova otvora (sl. 22).

Die Treppenkonstruktion im Zubau bekommt zu den Prunkräumen im ersten Stock einen neuen Zugang, an der Südwand wird die Türe mit einem barocken Türsturz ausgestattet. Die urspünglich innenliegende Holztreppe wurde entfernt. Eine Tür in identischer Ausführung wird in die Ostwand des Hauses eingebaut und so wird Halle und Wirtschaftshof aktualisiert. Die Wohnräume im zweiten Stock sind ebenfalls über das neue Stiegenhaus zugänglich. Das Hauptschlafzimmer erhielt ein Wandbecken (Votivstein?) im Renaissance-Stil (Abb.19, 20). Im Hausinneren sind in Dalmatien seltene Holzarbeiten erhalten. Die zweiläufige Treppe ist mit Holzvertäfelungen und Bögen dekoriert, die im Scheitel einen „Schlußstein“ mit barocker „S“ Spirale nachbilden – eine häufige Dekoration bei Innentreppe in barocken Palazzi (Abb. 21, 30, 31). Im zweiten Stock sind Holztüren erhalten, deren Rahmen mit Diamantmuster verziert sind. Dieses ursprünglich gotische Motiv wurde in der Barockzeit verfeinert und oft als Schmuck zur Rahmung von Öffnungen (Abb. 22) verwendet.

ZATEČENO STANJE KUĆE PRIJE ADAPTACIJE

Kraj XX. stoljeća kuća Bartučević dočekala je kao vlasnički podijeljena, napuštena i iznimno oštećena građevina (sl. 23). Znatna konstrukcijska oštećenja ponajviše su se uočavala na zapadnom zidu građevine, došlo je do velike deformacije glavnoga pročelnog zida i njegova odstupanja od vertkale, što je uzrokovalo odvajanje drvene međukatne konstrukcije, poglavito na prvom i drugom katu, čime je dodatno narušena stabilnost kuće. U građevinskom smislu dotrajala, kuća je dulje vrijeme bila izložena utjecaju atmosferilija. Trošan krov, kao i dotrajala stolarija pogodovali su stalnom prodoru atmosferske vode i vlage koja je dodatno narušavala građevinu. Na kući je u recentno vrijeme izvedeno nekoliko manjih intervencija. U podrumskom prostoru izveden je betonski stup koji je podržavao dotrajalu stropnu konstrukciju. U stubišnom aneksu na drugom je katu naknadno ugrađena skromna kupaonica i za te je potrebe otvoren prozor. U krovnome prostoru, kojim su se stanari koristili samo u južnom dijelu, sačuvano je otvoreno ognjište s napom. Valja istaknuti da je svečana gotička dvorana sve do današnjih dana sačuvala izvorne gabarite (sl. 24), dakle nije bila pregrađivana, što se redovito događalo kod sličnih situacija, a u barokno vrijeme izvedeni su dodatni otvori. Vlasnička podijeljenost kuće, kao i nedostatak financijskih sredstava potrebnih za sanaciju ovakve visokovrijedne stilske građevine desetljećima su odgađali njezinu primjerenu sanaciju, čime se kontinuirano povećavala degradiranost. U trenutku kada su konstrukcijska oštećenja već prijetila urušavanjem, spletom sretnih okolnosti kuća je prodana novim vlasnicima koji su u dogovoru s mjerodavnim institucijama započeli obnovu. Prvotno su se kućom trebala koristiti dva investitora, i to tako da prvi upotrebljava podrum i gotičku dvoranu na prvom katu, a drugi ima na raspolaganju drugi kat i potkrovlje, dok bi barokno stubište služilo kao zajednička vertikalna komunikacija. Spletom sretnih okolnosti jedan je od navedenih investitora odustao od obnove i prodao svoj dio nekretnine, tako da je kuća vlasnički ujedinjena, čime se ostvario važan preduvjet za primjerenu obnovu i buduće korištenje kućom. Kuća služi za stanovanje i investitorima je drugi dom, čime je ostvarena obnova u skladu s izvornom namjenom kuće, što je u današnje vrijeme posvemašnje turističke ekspanzije i kontinuiranog pretvaranja stambene arhitekture na obali u turističke smještaje raznih kategorija iznimno rijedak slučaj.

GEBÄUDEZUSTAND VOR DER RENOVIERUNG

Ende des 20. Jahrhunderts war das Haus Bartučević auf mehrere Eigentümer aufgeteilt, verlassen und extrem beschädigt (Abb. 23). Bedeutende strukturelle Schäden waren vor Allem an der Westwand des Gebäudes zu sehen. Es gab große Verformungen der vorderen Hauptfassade, die die Stabilität des Hauses beeinträchtigten. Die Abweichungen vom Lot bewirkten auch eine Trennung der Holzdecken vor allem im ersten und zweiten Stock. Durch den verfallenen Zustand war das Haus für eine lange Zeit der Witterung ausgesetzt. Das verfallene Dach und baufälliges Holz beeinträchtigten durch das ständige Eindringen von Niederschlag und Feuchtigkeit die Baustruktur. Am Haus wurden in der letzten Zeit einige kleinere Eingriffe durchgeführt. Im Keller wurde ein Betonpfeiler erichtet um die verfallenen Deckenbalken zu unterstützen. Im Stiegenhaus wurde im zweiten Stock später ein bescheiden Bad eingebaut. Dafür brauchte man eine Fensteröffnung. Im Dachgeschoß das als einziges im südlichen Teil bewohnt war, ist ein offener Kamin mit Haube erhalten. Es sei darauf hingewiesen, dass der gotische Saal bis heute in den ursprünglichen Dimensionen erhalten ist (Abb. 24). Er wurde also nicht neu errichtet, was in der Regel in ähnlichen Situationen passierte. In der Barockzeit wurden zusätzliche Öffnungen geschaffen. Die Eigentumsstruktur des Hauses, sowie der Mangel an finanziellen Ressourcen, die für die Rettung dieses hochwertigen Stil-Gebäudes erforderlich wären, haben seine Sanierung über Jahrzehnte hin verzögert und den kontinuierlichen Verfall beschleunigt. Als das Gebäude bereits einzustürzen drohte, wurde durch glückliche Umstände das Haus an neue Eigentümer verkauft, die in Übereinstimmung mit den einschlägigen Institutionen die Renovierung begannen. Ursprünglich sollte das Haus zwei Investoren nutzen, und zwar so, dass der erste den Keller und den gotischen Saal im ersten Stock verwenden würde, und der zweite Zugang zum zweiten Stock und Dachgeschoss hätte. Die barocke Treppe sollte als eine gemeinsame vertikale Kommunikation dienen. Nach Webglück verließ einer der Investoren das Projekt und verkaufte seinen Immobilienanteil, so dass das Haus nun in Alleinbesitz ist. Dadurch war eine wichtige Voraussetzung für die ordnungsgemäße Wiederherstellung und Nutzung des Hauses gegeben. Das Haus soll als zweites Zuhause des Investoren Verwendung finden, in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Zweck des Hauses. In Zeiten der völligen touristischen Expansion und kontinuierlichen Umsetzung von Wohnarchitektur in touristische Unterkünfte ein äußerst seltener Fall.

PROJEKT I OBNOVA

Arhitektonsku dokumentaciju postojećega stanja kuće, kao i konzervatorske smjernice za obnovu izradio je Konzervatorski odjel u Splitu. Arhitektonski projekt obnove izradio je projektni ured ARP d. o. o. iz Splita. Pri obnovi poštovana je izvorna dispozicija najatraktivnijega prostora u kući – reprezentativne gotičke dvorane na prvom katu, kao i stilski artefakti zatečeni u interijeru. Restaurirano je barokno stubište izgrađeno u zasebnom aneksu, pa, prema tome, i izvorna komunikacija. Sačuvani su svi zatečeni otvori na pročeljima kuće, kao i u nosivim zidovima. U prizemlju, na mjestu nekadašnje konobe, izveden je prostor za boravak i druženje kojem poseban ugođaj daje krušna peć. Na prvom je katu restaurirana gotička dvorana u izvornoj dispoziciji, a istočno od nje u zatečenim aneksima nastalima još u baroknoj adaptaciji kuće izvedene su pomoćne prostorije (kuhinja i kupaonica) prijeko potrebne za kvalitetno funkcioniranje dvorane u svečanim prigodama. Kameni pil, koji se izvorno nalazio na drugom katu, vjerojatno u nekadašnjoj obiteljskoj spavaonici, ugrađen je u sjeverni zid gotičke dvorane, kako bi bio dostupan posjetiteljima. Na prvom su katu privatne prostorije vlasnika, danas u izmijenjenoj dispoziciji u odnosu na barokni izvornik (potreba za izvedbom suvremene kupaonice). Izvedbom predsoblja i rekonstrukcijom barokne drvenarije s naglašenim dijamantnim piramidama na dovratnicima na stambenom je katu postignut ugođaj na tragu izvornog. Stambeni je kat manjim drvenim stubištem povezan s potkrovljem, s kojim čini jedinstvenu stambenu cjelinu.

PROJEKT UND ERNEUERUNG

Die architektonische Dokumentation des bestehenden Zustands des Hauses, die sowie Leitlinien zur Renovierung wurden durch die Konservatorabteilung in Split ausgearbeitet. Das architektonische Sanierungsprojekt wurde durch das Planungsbüro ARP d. o. o. aus Split entwickelt. Bei der Rekonstruktion wurde auf die ursprüngliche Anordnung des attraktivsten Raumes des Hauses – die gotische Halle im ersten Stock sowie auf die stilvollen Artefakte im Inneren geachtet. Weiters im Zuge der Restaurierung des barocken Treppenhauses im Anbau, auf die ursprüngliche Kommunikation. Erhalten wurden alle gefundenen Öffnungen in Fassaden und tragenden Wänden. Im Erdgeschoss, im Bereich der ehemaligen Taverne gibt ein Backofen eine besondere Atmosphäre für Aufenthalt und Kontaktknüpfung. Im ersten Stock wurde die gotische Halle in ihrer ursprünglichen Anordnung wiederhergestellt. Weiters wurden die im östlichen Zubau schon bei der Barockisierung des Hauses entstandenen Nebenräume (Küche und Bad), die für das effiziente Funktionieren bei besonderen Anlässen notwendig waren, renoviert. Die steinerne Nische, die ursprünglich im zweiten Stock, wahrscheinlich im ehemaligen Familienzimmer war, wurde in die Nordwand der gotischen Halle eingebaut, um für Besucher zur Verfügung zu stehen. Im ersten Stock sind die Privaträume des Eigentümers, heute in geänderter Anordnung gegenüber der ursprünglichen barocken (es bestand die Notwendigkeit ein zeitgenössisches Bad einzurichten). Durch die Ausführung der Halle und die Rekonstruktion der barocken Holzarbeit mit dem bedeutenden Diamantmuster an den Türstöcken erreichte die Wohnetage seine seinerzeitige Atmosphäre. Die Wohnräume sind durch eine kleine Holztreppe mit dem Dachgeschoß verbunden, mit dem sie eine Wohneinheit darstellen.

Najveće su promjene izvedene u potkrovlju kuće, koje se u zatečenoj dispoziciji, osim skromnog ognjišta, gotovo nije upotrebljavalo. Izvedbom zidanog luminara na istoku ostvaren je kvalitetan multifunkcionalan prostor koji ujedinjuje kuhinju, boravak i radni prostor, a izlaskom na altanu na jugu s koje se pruža pogled na grad, otvaraju se dodatne vizure i povećava kvaliteta stanovanja.

 

Valja napomenuti da je ljubaznošću investitora i njihovom suradnjom s Gradom Hvarom ostvarena mogućnost povremenoga javnog korištenja gotičkom dvoranom za kulturna događanja u gradu, čime dvorana postaje dostupna i široj javnosti. Sanacija građevine izvedena je poštujući izvorne građevinske materijale i tehnike građenja. Nosivi su zidovi sanirani injektiranjem i fugiranjem, sve su međukatne konstrukcije izvedene kao drvene, kuća je zakrovljena dvostrešnim drvenim krovištem, sa strehom od lomljenih kamenih ploča i pokrovom od kupe kanalice. Dvostrešni zidani luminar na istoku izveden je poštujući tipologiju građenja, a dva drvena jednostrešna luminara na zapadu obnovljena su prema zatečenom stanju. Svi su stilski otvori sačuvani u izvornom oblikovanju, opremljeni stolarijom izrađenom prema izvornim detaljima. Posebno ističemo odzidavanje i rekonstrukciju dvaju ranogotičkih prozora na južnome pročelju, na drugom katu i u zabatu pročelja.

Die größten Veränderungen erfolgten im Dachgeschoß des Hauses wo mit Ausnahme des bescheidenen Herdes fast nichts verwendbar war. Mittels Lichtöffnungen in der Ostwand konnte ein qualitätsvoller, multifunktionaler Raum geschaffen werden, der Küche, Wohnzimmer und Arbeitsraum vereint. Die Laube wurde nach Süden gedreht, erlaubt dadurch den Blick auf die Stadt, eröffnet so eine zusätzliche Perspektive und erhöht damit die Wohnqualität.

Es sollte angemerkt werden, dass mit freundlicher Genehmigung des Investors und dessen Zusammenarbeit mit der Stadt Hvar die Möglichkeit einer gelegentlichen Nutzung der gotischen Halle für kulturelle Veranstaltungen besteht und der Saal so einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden kann. Im Zuge der Gebäudesanierung wurden ursprüngliche Baumaterialien und Bautechniken respektiert. Tragende Wände wurden durch Fugeninjektionen repariert und alle Deckenträger sind aus Holz Oben sitzt ein Holzsatteldach mit Ziegeldeckung und verkleideter Traufe aus gebrochenen Steinplatten. Lichtöffnungen in der Giebelwand im Osten mit Rücksicht auf die Typologie des Gebäudes sowie zwei hölzerne, eingeschlossene Lichtöffnungen im Westen stellten den ursprünglichen Zustand wieder her. Alle Fensteröffnungen wurden stilvoll im Originaldesign erhalten, und wurden mit Fenstern in ihrer ursprünglichen Form versehen. Wir betonen besonders die odzidavanje und Rekonstruktion der zwei frühgotischen Fenster an der Südfassade, der Fenster im zweiten Stock und der Giebelfassaden.

RESTAURATORSKI RADOVI

Na kući Bartučević obavljeni su restauratorski radovi na gotičkoj stropnoj konstrukciji svečane dvorane na prvom katu, te na baroknim drvenim oplatama na aneksu stubišta. Barokne drvene vratnice s profiliranim štokovima izvedene su kao replike uništenih izvornih vratnica.

RESTAURATIONSARBEITEN

Im Haus Bartučević wurden Restaurierungsarbeiten an den gotischen Deckenbalken im Festsaal im ersten Stock sowie der barocken Holzverkleidung des Treppenhauses durchgeführt. Für die leider zerstörten barocken Holztüren und profilierten Türrahmen wurden Repliken erstellt.

RESTAURACIJA GOTIČKOG TABULARA

Drvena gotička tavanica nad svečanom dvoranom prije obnove bila je u izrazito oštećenom stanju. Zbog naginjanja zapadnoga nosivog zida došlo je do konstrukcijskog oštećenja drvene međukatne konstrukcije koja je izgubila stabilan oslonac, grede su pod utjecajem vlage degradirale, napose u ležištima i uz zidove. Zbog smanjene nosivosti grednjak je uz izvornu poprečnu gredu – »tramezal« poduprt još dvjema gredama postavljenima okomito na osnovni smjer greda (istok – zapad). Izvorna je konstrukcija u podgledu recentno zatvorena podaščanjem, a čitava je konstrukcija naknadno premazana bijelom uljanom bojom, koja je kasnije degradirala.

DIE RESTAURIERUNG DER GOTISCHEN DECKE

Die gotische Holzdecke der großen Halle war vor der Renovierung in einem sehr beschädigten Zustand. Aufgrund der Neigung der Westwand gab es Schäden an den Deckenbalken, deren Stabilität sich unter dem Einfluss von Feuchtigkeit verschlechterte, insbesondere an den Auflagern und entlang der Wände. Aufgrund der reduzierten Tragfähigkeit der Balken, die ursprünglichen durch einen Querträger – „tramezal“ gestützt waren, wurden einst zwei weitere Träger senkrecht zur Balkenrichtung (Ost – West) eingezogen. Die einst freiliegende Konstruktion wurde nachträglich verschlossen, mit weißer Ölfarbe beschichtet und so weiter entwertet.

Na licu mjesta obavljeni su istražni restauratorski radovi, kojima je ustanovljeno da se konstrukcija sastoji od više elemenata. Nad gotičkim kamenim konzolama koje su ugrađene u istočni i zapadni zid postavljene su drvene podvlake s profilacijom (sl. 25), nad kojima je postavljena drvena nazidnica. Na nazidnicama je niz drvenih greda bez ukrasa i oslika koje u smjeru istok – zapad premošćuju prostoriju širine 730 cm, zbog čega su u zoni najvećega progiba poduprte poprečnom gredom ukrašenom u kutovima tordiranom pletenicom (sl. 26), a u središtu i pri krajevima grede rezbarenim stiliziranim cvijetom oslikanim crvenom bojom. Uz uzdužne zidove prostorije između greda umetnute su zaglavne ploče ukrašene rezbarenom središnjom osi i ukrasom u obliku dvije oslikane trilobe. Reljefna dekoracija u obliku triloba razmjerno je česta na gotičkim konstrukcijama.

Bei Vor-Ort-Untersuchungen und Restaurationsarbeiten wurde festgestellt, dass die Konstruktion aus mehreren Bestandteilen besteht. Auf gotischen Steinkonsolen, die in der Ost- und Westwand eingebaut wurden, liegen profilierte Holzunterlagen (Abb. 25), auf dem ein hölzener Stützblock platziert ist. Auf dem Block ruht eine Reihe schmuckloser Holzbalken ohne Bemalung, die in Ost-West-Richtung den Raum in einer Breite von 730 cm überspannen. Im Bereich der größten Durchbiegung werden sie von einem Querbalken gestützt, der an den Kanten mit gedrehtem Flechtwerk verziert ist (Abb. 26) und in der Mitte und an den Enden geschnitzte, stilisierte und rot lackierte Blumen zeigt. . Entlang der Seitenwände des Raumes sind zwischen den Balken sind Stirnplatten eingefügt verziert mit geschnitzter Mittelachse und Dekorationen in Form von zwei gemalten Dreiblättern. Dreiblättriges Reliefdekor kommt in der Gotik relativ häufig vor.

Sačuvano je nekoliko izvornih zaglavnih ploča s ostacima oslika u crvenoj i plavoj boji), a ploče koje su nedostajale izvedene su kao replike po uzoru na izvorne (sl. 28). Uz nazidnicu je montirana dekorativna bordura profilirana kao tordirana pletenica. U istražnim je radovima sačuvan skroman uzorak oslikane drvene letvice, koje se kao uzdužne i poprečne letvice montiraju nad gredama i čine pačetvorinasta polja. Letvice su oslikane florealnim uzorkom hrastova lišća u bijeloj i plavoj boji i motivom stiliziranoga cvijeta. Ovaj je uzorak čest ukras gotičkih stropnih konstrukcija, nalazimo ga na mnogim primjerima ranije istraženih i restauriranih grednjaka.

Gerettet wurden ein paar original Stirnbänder/-platten mit den Farbresten rot und blau. Die fehlenden Platten wurden als Repliken nach dem Original gefertigt (Abb. 28). Der Rand der Trägerblöcke ist mit gedrehten Flechtemustern dekoriert. Bei den Ermittlungsarbeiten blieben, mit einfachem Muster bemalte Holzleisten erhalten, die in Längs- und Querrichtung am Balken montiert, parallelogrammartige Felder bilden. Die Brettchen sind mit floralem Muster, Eichenlaub in weiß und blau und stilisierten Blumenmotiven bemalt. Dies sind übliche Dekorationsmuster von gotischen Deckenkonstruktionen, wie wir es in vielen Fällen gefunden, untersucht und restauriert haben.

Nakon istražnih radova na licu mjesta grednjak je uz popisivanje svih elemenata pažljivo demontiran i prenesen u Split, gdje je u restauratorskoj radionici obavljena restauracija izvorne građe, kao i izrada replika za sve elemente koji su nedostajali.

Nach der Untersuchung vor Ort wurden die Balken unter Notierung aller seiner Bestandteile sorgfältig demontiert und nach Split überführt. In der Restaurierungswerkstätte wurde die ursprüngliche Struktur wieder hergestellt wobei die fehlenden Teile nachgebildet wurden.

Sačuvani su svi izvorni elementi konstukcije, osim greda, koje su zbog iznimne trošnosti na preporuku projektanta konstrukcije zamijenjene novom drvenom građom (sl. 15). Kako bi grednjak zadovoljio suvremene propise nosivosti, a sačuvao svoj izvoran izgled, grede su na gornjoj strani ojačane još jednim redom greda, a izvedena je i ESP-ploča kako bi se osigurala dodatna sigurnost na horizontalne sile.

Erhalten blieben alle Originalteile der Deckenkonstruktion, mit Ausnahme des Trams, der auf Empfehlung eines Statikers wegen seines extremen Verfalls ersetzt werden musste (Abb. 15). Um den heutigen Vorschriften gerecht zu werden und ihr ursprüngliches Aussehen zu erhalten, wurden die Balken an der Oberseite durch eine Reihe weiterer Balken verstärkt sowie ESP-Platten verlegt, um Sicherheit betreffend der Horizontalkräfte zu gewinnen.

Ovakva je konstrukcija kompatibilna sa zidanom konstrukcijom nosivih zidova i uspješno se već neko vrijeme primjenjuje na povijesnom zidanom graditeljstvu, makar krije jedan nedostatak, koji se najviše očituje u visini parapeta u prostoriji nad grednjakom. Naime, ovakva je horizintalna konstrukcija razmjerno velike visine (debljine), pa nužno dolazi do smanjivanja izvorne visine parapeta na katu iznad, što je posebno uočljivo na gotičkim kućama, koje se, u pravilu, odlikuju razmjerno niskim prozorskim parapetima. Restauratorsko sondiranje zidnih ploha otkrilo je više slojeva jednobojnih preslika, od kojih je najstariji u bordo boji, koja je odabrana za prezentaciju interijera gotičkog salona (sl. 29).

Die Deckenkonstruktion ist kompatibel mit den Auflagern der tragenden Wände und wurde erfolgreich seit einiger Zeit auf den historischen Mauern aufgebracht, und verbirgt sogar einen Nachteil, der sich am deutlichsten in der Parapethöhe des Raumes über der Decke zeigt. Nämlich, die neue Konstruktion hat die Stärke (Dicke) der Decke erhöht, und so ergibt sich zwangsläufig eine Verminderung der ursprünglichen Brüstungshöhe des darüberliegenden Geschoßes, das besonders in gotischen Häusern deutlich wird, die in der Regel durch relativ nierdige Fensterbrüstungen gekennzeichnet sind. Eine Sondierung der Wandoberflächen brachte im Zuge der Restauration mehrere monochrome Schichten zu Tage, von denen die älteste, Weinrot, für den gotischen Saal ausgewählt wurde (Abb. 29).

RESTAURACIJA BAROKNOGA STUBIŠTA

Kada je tijekom rekonstrukcije kuće u XVI. – XVII. stoljeću dograđen aneks u koji je smješteno drveno stubište, opremljeno je drvenim ukrasnim oplatama lučnog oblikovanja po uzoru na elemente baroknih portala (sl. 30). S obzirom na rijetkost nalaza, elementi su u potpunosti restaurirani, a drveno je stubište izvedeno po uzoru na izvorno. Pri restauratorskim radovima na oplatama primijenjeni su isti postupci dokumentiranja, pažljive demontaže, restauracije svih izvornih elemenata uz zamjenu isključivo posve dotrajalih elemenata, te ponovnu montažu na licu mjesta (sl. 31).

RESTAURIERUNG DER BAROCKTREPPE

Im Zuge des Umbaues des Hauses, im 16. – 17. Jahrhundert wurde ein Zubau errichtet, in dem eine Holztreppe eingebaut wurde. Sie ist mit dekortiver Holzverkleidung und Bögen die im Design an ein Barockportal angelehnt sind ausgestattet (Abb. 30). In Anbetracht des seltenen Fundes wurden die Elemente der Holztreppe vollständig entsprechend den Originalen restauriert. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten wurde bei der Demontage der Verkleidung, der Restauration der Originalteile, wobei nur komplett  abgenutze Teile ersetzt wuden, und der Remontage vor Ort das gleiche Dokumentationsverfahren wie bei der Saaldecke angewendet (Abb. 31).

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links