BOGOMOLJE – Starokatolička crkva


Ime / Name
Starokatolička crkva / Altkatholische Kirche

Code: BO-CI-02                                  


Adresa / Adresse
Bogomolje, Selo

Lokacija / Position
Latitude: N 43,13111°    Longitude: E 16,99673° 
Visina / Höhe: 229 m

Katastarska čestica / Grundstücke
632

Datum snimanja / Erfassungsdatum
12.10.2014 15:39:20


Informacije

Mala grupica starokatolika također je imala svog svećenika iz Bogomolja na Hvaru. Bio je to Juraj-Ivo Barbarić, koji je obavljao obrede na narodnom jeziku. Kao katolički župnik 1915. istupio je iz Katoličke crkve. Godine 1925. utemeljio je starokatoličku župu u Bogomolju kao prvu starokatoličku župu u Dalmaciji.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Eine kleine Gruppe von Alt-Katholiken hatte auch ihren Priester in Bogomolge auf der Insel Hvar. Es war Georg-Ivo Barbarić, der den Ritus in der Muttersprache pflegte. Als ursprünglich katholischer Priester wechselte er im Jahr 1915 zur Altkatholischen Kirche. Er gründete im Jahr 1925 die Altkatholische Pfarre in Bogomolje als erste Altkatholische Pfarre in Dalmatien.

Tako je u vrijeme don Dinkova Vrankovića službovanja u Bogomolju (1934.-1939.) u samom središtu sela, ravno nasuprot njegova župnog dvora, 1935. podignuta starokatolička crkva, što je označilo svojevrsni vrhunac tog krivovjerja u Hvarskoj biskupiji. Crkva je danas zatvorena.

In der Zeit als Don Dinko Vranković hier wirkte (1934. bis 1939.), wurde in der Mitte des Dorfes, direkt gegenüber dem Pfarrhaus, im Jahr 1935 eine Altkatholische Kirche gebaut. Sie markierte den Höhepunkt dieser Art der Häresie in der Diözese Hvar. Die Kirche ist heute geschlossen.


Crkva je 1935. građena u skromnijem duhu stila monumentalne arhitekture moderne, sa spojem lokalnoga tradicijskoga graditeljstva, u pseudoromaničkom stilu, s utjecajem lokalne sakralne barokne arhitekture. Tlocrt crkve prikazuje jednobrodnu baziliku s apsidom nasuprot pročelja.

Die Kirche wurde 1935 in einem bescheideneren Stil monumentaler moderner Architektur mit einer Mischung aus lokaler traditioneller Architektur in einem pseudoromanischen Stil erbaut, der von der lokalen sakralen Barockarchitektur beeinflusst wurde. Der Grundriss der Kirche zeigt eine einschiffige Basilika mit Apsis gegenüber der Fassade.

Glavno pročelje okrenuto je u općem smjeru juga, sastoji se od portala smještenoga u središtu, iznad kojega se nalazi niša četvrtastoga oblika, s čije se svake strane u simetričnom odnosu nalaze prozori u obliku monofora. Iznad niše nalazi se spomen ploča s uništenim natpisom te prozor kružnoga oblika izrađen u obliku rozete.

Die Hauptfassade ist in allgemeiner Richtung nach Süden ausgerichtet und besteht aus einem Portal in der Mitte, über dem sich eine quadratische Nische mit symmetrischen Fenstern auf jeder Seite in symmetrischen Proportionen befindet. Über der Nische befindet sich eine Gedenktafel mit zerstörter Inschrift und ein kreisförmiges Fenster in Form einer Rosette.

Na samom vrhu glavnoga pročelja nalaze se temelji zvonika na preslicu. S obje bočne strane crkve stoje dva prozora u obliku monofora (Slika 2.), dok apsida sadržava samo jedan prozor, pri vrhu samoga središta apside.

Ganz oben an der Hauptfassade befinden sich auf dem Giebel die Fundamente des Glockenturms. Auf beiden Seiten der Kirche befinden sich zwei Fenster (Monophoren), während die Apsis nur ein Fenster enthält, ganz oben in der Mitte der Apsis.

Unutrašnjost se sastoji od podignutoga dijela vezanoga uz apsidu i deambulatorij, na čijem se početku nalazi oltar. Crkva je smještena s glavnim pročeljem okrenutim prema općem smjeru juga, čime su apsida i oltar okrenuti prema sjeveru

Der Innenraum besteht aus einem erhöhten Teil, der mit der Apsis verbunden ist, und einem Deambulatorium, an dessen Anfang sich ein Altar befindet. Die Kirche ist so angeordnet, dass die Hauptfassade in die allgemeine Richtung nach Süden zeigt, wodurch die Apsis und der Altar nach Norden zeigen.

(Izvor: / Quelle: Ante Brešić Mikulić –  Starokatolička crkva u Bogomolj)

natrag na vrh / Seitenanfang


Links

Ante Brešić Mikulić –  Starokatolička crkva u Bogomolj
Spomen ploča / Gedenktafel