STARI GRAD – Arheološka zona »Starogradsko polje (Ager)«


Ime / Name
Arheološka zona »Starogradsko polje (Ager)« / Archäologische Zone „Starigrader Ebene, Ager“

Code: SG-PO-09                                    


Adresa / Adresse
Stari Grad, Polje

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18276°   Longitude: E 16,62824°
Visina / Höhe: 32 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Granica počinje na morskoj obali u Starigradskoj luci i ide južnim rubom k.č.10621 (put) i k.č. 10689/2 (put), zatim obuhvaća k.č. 10972 (put), k.č. 10698/1 (put), k.č. 10742 (put) i k.č. 10740 (put), spaja se sa sjevernim rubom k.č. 6460 i ide put sjevera zapadnim rubom k.č. 6478/3, k.č. 6479, k.č. 6477 gdje sječe k.č.10736 (put), zatim ide njenim sjevernim rubom do zapadnog ruba k.č. 6503 i nastavlja prema sjeveru obuhvaćajući k.č. 6501, k.č. 6496/2, zapadni rub k.č. 10721 (put), k.č. 10748 (put) i ponovno k.č. 10721 (put). Granica se dalje nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 8164/1, k.č. 8164/2, k.č.10720 (put), k.č.8202/1, k.č.8202/3, k.č.8202/2, k.č.8201, k.č.8200, k.č.8199, k.č.8198 gdje sječe k.č. 10774/1 te nastavlja put sjevera njenim zapadnim rubom do sjevernog ruba k.č. 8346/1, gdje skreće prema istoku obuhvaćajući k.č. 8347, nastavljajući sjevernim rubom k.č.8352, k.č.8332, k.č. 8331, k.č. 8330/2, k. č.8328, k.č.10762 (put), sječe k.č. 10761 (put) i ide dalje sjevernim rubom k.č. 10763 (put). Granica dalje sječe k.č.10766 (put) i ide prema istoku sjevernim rubom k.č. 10765 (put), k.č.8222/6, k.č. 8277/3, k.č. 8274, zatim nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 8271/1, te obuhvaćajući sjeverni rub k.č.8270 ide prema sjeveru zapadnim rubom k.č. 10709. Dalje granica ide k.o. Vrbanj prema jugu k.č. 4135 (put), k.č.4137 odnosno k.č. 4139 do sjevernog ruba k.č. 920, gdje skreće i nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 919/1, k.č. 919/2, k.č. 918/2, k.č. 918/1, k.č.910/1, k.č. 909/2, k.č. 909/1, k.č. 905/1, k.č.905/2, k.č. 903/1, k.č. 904/4, k.č. 904/5, k.č. 904/1, k.č.900/1, k.č. 894/2, k.č. 893/4. Zatim granica sječe k.č. 4124 (put koji je granica između k.o. Vrbanj i k.o Vrboska); ide dalje k.o. Vrboska k.č. 544/1, k.č. 546/1, k.č.546/2, k.č.551, k.č. 547, k.č. 559/2, k.č. 560/1, k.č. 564 te dalje sjevernim rubom k.č. 575/1, k.č. 582/1, k.č. 582/2, k.č.585/1, zatim zapadnim rubom k.č. 2655 (put) te sjevernim rubom k.č. 625, k.č. 621/2, k.č. 623, k.č. 621, k.č. 619/1, k.č. 618, k.č. 615/2, k.č. 612/3, k.č. 611/2, zatim sjevernim rubom k.č. 2658 (put), nastavlja sjevernim rubom k.č. 655, k.č. 656/1, k.č. 661/1, k.č. 661/2, k.č. 661/3, k.č. 2650 (put), k.č.297, k.č. 298, k.č. 299/2, k.č. 800, k.č. 801, k.č. 802 te skreće prema jugu obuhvaćajući k.č. 803, dio južnog ruba k.č. 802 te istočni rub k.č. 291/3, k.č. 801, k.č. 292, 293/2,gdje sječe k.č. 2660 (put) obuhvaćajući sjeveroistočni rub k.č. 253/2, nastavlja put juga sjeveroistočnim rubom k.č. 255/5, k.č. 256/4, k.č. 256/2, k.č. 256/3, k.č. 761, k.č. 261/3, gdje sječe k.č. 2658 (put) i nastavlja dalje istočnim rubom k.č. 249/3, k.č. 1650, sječe k.č. 2221 (put). Granica ide dalje istočnim rubom k.č. 1649, k.č. 2220 (put), k.č. 1649/3, k.č. 1648/2, k.č.1647/1, gdje pod pravim kutom skreće i nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 2219 (put). Granica se nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 2727 (put), sjevernim rubom k.č. 1487/1, k.č. 1485/1, k.č. 1492/1 obuhvaćajući k.č. 1493/1 i k.č. 1493/2, sječe k.č. 2728 (put) i njenim južnim rubom ide prema zapadu, odakle skreće prema jugu istočnim rubom k.č. 2727 (put), k.č.2738 (put), k.č. 2740 (put) i k.č. 2741 (put). Dalje granica ide prema jugu k.o. Vrisnik istočnim rubom k.č. 4039 (put), sječe k.č. 4098 (potok) te ide k.č. 1685/2, južnim rubom k.č. 4021 (put), sječe k.č. 4016 (put), dalje ide prema sjeverozapadu k.o. Svirče k.č. 5549 (put), k.č. 5548 (put) koji u k.o. Vrbanj nosi oznaku k.č. 4157.

Datum snimanja / Erfassungsdatum
05.08.2016 10:00:00


Informacije

Starogradsko polje, dugo 6 i široko 2 km, najveće je polje na hrvatskim otocima. Ovaj kulturni krajolik, oblikovan tisućljećima, mijenjao je ime kako su se mijenjali i njegovi gospodari: grčki Hora Faru (Xωρα Φαρου), rimski Ager Pharensis, srednjovjekovni Campus Sancti Stephani (Polje sv. Stjepana). Ono je oduvijek bilo zasađeno vinovom lozom i maslinom, a u antici i srednjem vijeku sijalo se i žito.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-3827


Info

Die Stari Grader Ebene, 6 km lang und 2 km breit, ist das größte Feld auf den kroatischen Inseln. Diese Kulturlandschaft, von Tausenden von Jahren geformt, änderte ihren Namen je nach den den Namen ihrer Bewohner. Griechisch Hora Faro (Xωρα Φαρου), römisch Ager Pharensis und im Mittelalter Campus Sancti Stephani (das Feld des hl. Stefan). Es wurde immer schon mit Weinreben und Olivenbäumen bepflanzt, in der Antike und im Mittelalter glänzte das Korn.

Osnovnu geometriju su mu zadali grčki kolonisti prije 2400 godine: prqavilnom mrežom putova i suhozida podijeljeno je na pravokutne parcele 1 x 5 stadija (oko 180 x 900 m). Ishodišna točka, od koje je počela izmjera polja, zvana omfalos, što na grčkom znači pupak, nalazi se u blizini jedine bare u polju – Dračevice. Nakon što su ždrijebom vlaqsnicima dodijeljene parcele, oni su označavali svoju zemlju postavljanjem kamena međaša. Zemlja Matija (sina) Pitejeva uklesano je na grčkom jeziku u, za sada, jedinom pronađenom međašu iz farske hore.

Die Grundgeometrie gaben ihr die griechischen Kolonisten vor 2400 Jahren: rechteckigen Parzellen im Ausmaß von 1 x 5 Stadien (ca. 180 x 900 m) durch ein regelmäßiges Netz von Straßen und Trockenmauern unterteilt. Der Ausgangspunkt, von dem aus die Vermessung der Felder begann, wurde omphalos genannt, das bedeutet im Griechischen Bauchnabel. Er befindet sich in der Nähe des Teiches Dračevica. Nach der Verlosung wurden die Grundstücke den Eigentümern zugeordnet, die ihr Land durch Grenzsteine markierten. An Grundstück des Matija (Sohn) Pytheas ist der auf Griechisch geschriebene Grenzstein der bis jetzt einzige gefundene Grenzstein am Faroser Feld.

Grci nisu zauzeli čitav otok domorodnom stanovištvu, koje je i dalje živjelo u svojim utvrđenim naseljima – gradinama, no držali su njegov najplodniji, centralni dio. Da bi zaštitili polje, koje ich je hranilo i bilo izvor ekonomskog prosperiteta, organizirali su obrambeni sustav od tri kule (na položajima Maslinovik, Tor i Purkin kuk) među kojima je postojala vizualna komunikacija.

Die Griechen nahmen nicht die ganze Insel mit ihrer einheimischen Bevölkerung, die immer noch in ihren befestigten Siedlungen lebte, in Besitz sondern beschränkten sich auf seinen fruchtbarsten, zentralen Teil. Um das Feld, das als Quelle des wirtschaftlichen Wohlstands galt, bestand, zu schützen, wurde ein Abwehrsystem aus drei Türmen (Maslinovik, Tor und Purkin kuk), mit denen visuelle Kommunikation erfolgte, eingerichtet.

Od 1. st. pr.Kr. grčka parcelacija Starogradskog polja doživljava promjene. Rimljani mnoge parsele dijele na manje dedinice, a na mjestima grčkih manjih gospodarskih imanja podižu se ville rustice, što se vidi na položaju Kupinovik. Ovdje je prvi zemlju posjedovao Grk Komon (sin) Filoksenidov čiji je nadgrobni natpis tu pronađen, a zatim se na istom mjestu podiže veliki gospodarski kompleks s presama za proizvodnju ulja i vina. Za dugog rimskog mira Polje je bilo uređeni sustav veleposjeda s brojnim bogatim gospodarsko-ladanjskim imanjima.

Ab dem ersten Jahrhundert vor Chr. veränderte sich die griechische Parzellierung am Stari Grader Feld. Die Römer hatten die Grundstücke in viele kleinere Einheiten aufgeteilt, und an den Stellen mit griechischen Wirtschaftseinheiten sog. villa rusica errichtet, wie noch heute am Ort Kupinovik zu sehen ist. Das erste Land besaß hier der Grieche Komon (Sohn) Filoxenid dessen Grabstein dort gefunden wurde. Hier findet sich ein großer landwirtschaftlicher Komplex mit Pressen zur Herstellung von Öl und Wein. In der langen römischen Friedensperiode entstand am Stari Grader Feld ein System zahlreicher landwirtschaftlicher Güter.

Kroz srednji vljek su se, zbog neprekinute obrade zemile, očovali antički putovi koje navodi Hvarski statut 1331. godine kao stare putove (via antiqua). Zapisana su i imena vlasnika vinograda unutar Polje – Desislav, Gojmir, Grdoš, Grubša, Hranko, Hvališa, Premil, Prvoš, i drugi, koja svedoče o potpunoj slavenizaciji otoka.

Während des gesamten Mittelalters wurden – aufgrund der kontinuierlichen Bewirtschaftung der Felder – die antiken Wege erhalten, wie das Statut aus dem Jahre 1331 betreffend der alten Wege (via antiqua) vermerkt. Erhalten sind aus dieser Zeit die Namen der Besitzer von hier gelegenen Weinbergen: Desislav, Gojmir, Grdoš, Grubša, Hranko, Hvališa, Premil, Prvoš und andere, die eine vollständige Slawanisierung der Insel bezeugen.

Na južnom rubu, gdje se Polje uzdiže prema hrptu otoka, formiraju se najstarija hvarska sela; Dol sv.Marije i Dol sv. Ane, te Vrbanj, zavičaj pučkog vođe Matije Ivanica. Na istočnom je rubu Polja ljupka Vrboska, nastala u 15. st. kao luka Vrbanja.

Am Südrand, wo das Feld gegen den Bergrücken der Insel ansteigt, befinden sich die ältesten Dörfer der Insel Hvar: Dol Sv. Maria, Dol Sv. Anne und Vrbanj, die Heimat des Volksführers Matija Ivanic. Am östlichen Rand entstand im 15. Jh. das liebliche Vrboska. als Hafenort des Dorfes Vrbanj.

Starogradsko polje je sedmi hrvatski lokalitit upisan na UNESCO-vu Listu svjetske baštine, dok se među 10 hrvatskih fenomena nematerijalne kulturne baŝtine na Listi nalaze hvarska uskrŝna procesija Za križen i izrada čipke od agave ženskog benediktinskog samostana u Hvaru.

Die Ebene von Stari Grad wurde als siebenter kroatischer Standort zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Auf der Liste der 10 kroatischen immateriellen Kulturerbe finden sich die Hvarer Oster-Prozession „Za križen“ und die Spitzenarbeiten aus Agave der Benediktinerinnen des Klosters in Hvar.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011. Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011. Broj registra Z-3827

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011. Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011. Registriernummer Z-3827

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Starogradsko Polje
Video HRT4: Bajkovita Hrvatska – Starogradsko Polje