SUĆURAJ – Kulturno-povijesna cjelina »Naselja Sućuraj«


Ime / Name
Kulturno-povijesna cjelina »Naselja Sućuraj« / Kulturhistorische Einheit Siedlung Sućuraj

Code: SU-AA-00                                       


Adresa / Adresse
Sućuraj

Lokacija / Position
Latitude: N 43,12518°   Longitude: E 17,18685°
Visina / Höhe: 2 m

Katastarska čestica / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 16:00:00


Informacije

Sućuraj postoji već više od 2300 godina i kroz svoju povijest je više puta do temelja uništavan i ponovo obnavljan. Prvi poznati stanovnici Sućurja bili su Iliri, a njihova kraljica Teuta imala je u 3. stoljeću prije Krista ovdje svoj dvorac. U 7. i 8. st. Sućuraj su naselili Hrvati, koji u njemu žive do današnjih dana.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5726, RST-0821-1975 (Povijesna jezgra )


Info

Sućuraj existiert seit mehr als 2300 Jahren und wurde im Laufe seiner Geschichte mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Die ersten bekannten Bewohner waren Illyrer, und ihre Königin Teuta hatte hier im 3. Jahrhundert v. Chr. ihre Burg. Ab dem 7. und 8. Jahrhundert siedelten sich hier Kroaten an.

Najstarija građevina u Sućurju, i danas u funkciji, je stari augustinski samostan, vjerojatno sagrađen u 9. stoljeću. Samostan je više puta rušen i obnavljan. Iz istog razdoblja su i temelji stare crkve sv. Jurja, prema kojoj je selo Sućuraj dobio ime (Sut+Juraj=Sućuraj).

Das älteste Gebäude in Sućuraj, das heute noch genutzt wird, ist das alte Augustinerkloster, das wahrscheinlich im 9. Jahrhundert erbaut, mehrmals abgerissen und wieder aufgebaut wurde. Aus derselben Zeit stammen die Grundmauern der alten Kirche St. Juraj, nach der die Ortschaft Sućuraj benannt wurde (Sut + Juraj = Sucuraj).

Naselje je organizirano duboke uvale zaklonjene od bure. Pred turskom opasnošću stanovnici s kopna naseljavaju stariji dio naselja, Gornju Bandu na sjevernoj strani zaljeva u 16., te Donju Bandu na južnoj u 17. st. Pličina u dnu zaljeva nasuta je tek u 19. st. te su tu Gornja i Donja Banda spojene obalom.

Der Ort liegt um eine tiefe, von der Bura geschützten Bucht. Vor der türkischen Bedrohung im 16. Jh. wurde der ältere Ortsteil Gornja Banda an der Nordseite bewohnt, der Südteil Donja Banda dann im 17. Jh. und Pličina in der Bucht erst im 19. Jahrhundert wodurch Gornja und Donja Banda verbunden wurden.

Prvo je bio dijelom Neretvanske kneževine, a poslije je bio dijelom kraljevine Dalmatinske Hrvatske. Kroz povijest u Sućurju su se mijenjali razni gospodari i razne države: Iliri, Rimljani, Hrvati, Mlečani, Francuzi, Austrijanci, Talijani… Samo u 20. stoljeću Sućuraj je bio u 6 različitih država.

Zunächst war Sućuraj Teil des Fürstentums Neretva. Später gehörte es zum Königreich Dalmatien. Im Laufe der Geschichte haben Sućuraj verschiedene Herrscher und Reiche verändert: Illyrer, Römer, Kroaten, Venezianer, Franzosen, Österreicher, Italiener … Selbst im 20. Jahrhundert war Sucuraj in 6 verschiedenen Staaten.

Kuće tog dijela naselja datiraju iz 16. – 19. st., dok su one u Donjoj Bandi izgrađene oko barokne crkva sv. Ante tijekom 17. – 19. st.

Die Häuser des älteren Teils (Gornja Banda) stammen aus dem 16. bis 19. Jh., während die in Donja Banda um die Barockkirche St. Ante während des 17. bis 19. Jahrhunderts errichtet wurden.

Franjevac katastar 1. polovina 19. stoljeća / Franziszeischer Kataster 1. Hälfte 19. Jh.

Najstarija dobro sačuvana građevina u Sućurju je stari augustinski (danas franjevački samostan). Kada je točno sagrađen, nije poznato, ali se zna da je prvi put obnavljan 1309., a posljednji put 1994. godine.

Das älteste gut erhaltene Gebäude in ist das alte Augustinerkloster (heute Franziskanerkloster). Wann es genau gebaut wurde, ist es unbekannt, aber es ist bekannt, dass erstmals im Jahre 1309 und zuletzt im Jahr 1994 renoviert wurde.

Crkva sv. Jurja „na glavi otoka“ spominje se u Hvarskom statutu 1331. g. Po njoj je u 16. st. nazvano selo sv. Jurja, današnji Sućuraj. Ta crkva je srušena krajem 19. st., kada je napravljena nova.

Die Kirche des hl. Georg „, dem Schutzherr der Insel“ wird im Hvarer Statut von 1331 erwähnt. Das Dorf Sućuraj hieß bis zum 16. Jh. nach der Kirche St. Georg. Diese Kirche wurde am Ende des 19. Jh. abgerissen, als eine neue gebaut wurde.

U XV. i XVI. st. Sućuraj je više puta teško stradao zbog osmanskih provala, a poslije je bio obnovljen naseljivanjem stanovnika s kopna. Posebice se razvio otkako je Mletačka Republika 1613. ondje sagradila obrambenu utvrdu (fortica).

Im 15. und im 16. Jahrhundert wurde Sucuraj mehrmals durch osmanische Invasionen schwer beschädigt und später durch die Ansiedlung von Einwohnern vom Festland wieder aufgebaut. Seit die Venezianische Republik 1613 eine Festung (Fortica) errichtete, hat sich der Ort besonders entwickelt,.

U XVII. st. naselje se urbanistički oblikovalo te je u njem sagrađen niz novih građevina; makarski biskup Bartul Kačić Žarković dao je ondje sagraditi biskupsku palaču (srušena u II. svjetskom ratu), a zaostroški franjevci sagradili su 1663. baroknu crkvu sv. Ante.

Im 17. Jahrhundert wurde die Siedlung urbanisiert und eine Reihe neuer Gebäude darin gebaut; Bischof Bartul Kačić Žarković von Makarska ließ dort einen Bischofspalast errichten (im Zweiten Weltkrieg abgerissen), und 1663 bauten die Franziskaner von Zaostrog die Barockkirche zum hl. Antonius.

Početkom 19. stoljeća mjesto dolazi pod francusku vlast. Napoleonovim dekretom iz 1811. osniva se općina Sućuraj te se počinje graditi novo (danas staro) groblje, cesta prema gradu Hvaru i uvodi se javna rasvjeta.

Anfang des 19. Jahrhunderts kam der Ort unter französische Herrschaft. Durch Napoleons Dekret aus dem Jahr 1811 wurde die Gemeinde Sućuraj gegründet und mit dem Bau eines neuen (heute alten) Friedhofs, der Straße nach Hvar und der Einführung der öffentlichen Beleuchtung begonnen.

Nakon poraza Napoleona Sućuraj dolazi pod austrijsku vlast. Godine 1817. počinje raditi osnovna škola, a gospodarstvo se ubrzano razvija. Pošta počinje raditi 1868., a telegraf 1871. Gradi se više važnih objekata: 1870. lukobran (pumpurela) i dio rive, 1888. nova zgrada općine i osnovne škole (srušena u 2. svjetskom ratu), 1889. svjetionik te 1897. nova župna crkva sv. Jurja.

Nach der Niederlage Napoleons kam Sućuraj unter österreichische Herrschaft. 1817 wurde die Grundschule in Betrieb genommen und die Wirtschaft entwickelte sich schnell. Das Postamt wurde 1868 in Betrieb und der Telegraph 1871. Mehrere wichtige Gebäude wurden gebaut: 1870 ein Wellenbrecher (pumpurela) und ein Teil der Uferpromenade, 1888 ein neues Gemeinde- und Grundschulgebäude (im Zweiten Weltkrieg abgerissen), 1889 ein neuer Leuchtturm 1889 und 1879 die neue Pfarrkirche st. Georg.

Krajem 19. stoljeća nastaje velika pošast. Zbog filoksere(bolesti vinove loze, zvane i žiloždera) u nekoliko godina ugiba skoro sva vinova loza. Kako je vinogradarstvo bila najvažnija gospodarska grana, ljudi odjednom ostaju bez prihoda pa ih se velik broj početkom 20. stoljeća iseljava uglavnom u Sjevernu i Južnu Ameriku te Australiju i Novi Zeland.

Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einer großen Seuche. Durch die Reblaus (Krankheiten der Weinrebe, sogenannte žiloždera) sterben in wenigen Jahren fast alle Reben ab. Da der Weinbau der wichtigste Wirtschaftszweig war, verloren die Menschen schlagartig ihr Einkommen, sodass eine Vielzahl von ihnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem nach Nord- und Südamerika sowie nach Australien und Neuseeland auswanderte.

Nakon 1. svjetskog rata Sućuraj nakratko ulazi u sastav Kraljevine Italije, a 1921. u sastav Kraljevine SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija). Iako se gospodarstvo zbog velike ekonomske krize u tom periodu sporo oporavlja, 1938. počinje s radom tvornica sardina (radila do 1971.).

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Sućuraj kurzzeitig Teil des Königreichs Italien und 1921 Teil des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (später Königreich Jugoslawien). Obwohl sich die Wirtschaft aufgrund der großen Wirtschaftskrise nur langsam erholte, wurden 1938 eine Sardinenfabriken in Betrieb genommen (sie arbeiteten bis 1971).

Teško razdoblje Sućuraj doživljava u 2. svjetskom ratu, kada je u bombardiranjima mjesto gotovo potpuno srušeno, a stanovništvo otišlo u rat ili otjerano u izbjeglištvo. Poslije rata Sućuraj ulazi u sastav federativne Jugoslavije. Većina stanovništva se vraća, a mjesto se unatoč izuzetno teškom životu pomalo obnavlja. Zbog loše ekonomske situacije i dalje traje iseljavanje u prekomorske zemlje.

Sucuraj erlebte im Zweiten Weltkrieg eine schwierige Zeit, als die Bombardierung den Ort fast vollständig zerstörte und die Bevölkerung in den Krieg zog oder ins Exil getrieben wurde. Nach dem Krieg wurde Sucuraj Teil des föderalen Jugoslawien. Der Großteil der Bevölkerung kehrt zurück, und der Ort wird trotz des extrem schwierigen Lebens langsam aufgebaut. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage setzt sich die Auswanderung ins Ausland aber fort.

Brži razvoj počinje 60-ih godina: 1961. je napravljena cesta do Hvara (koja se počela graditi za vrijeme Napoleona) i stigla struja s kopna preko otoka Brača i trafostanice u Starom Gradu na Hvaru. 1963. Počinje voziti trajekt na liniji Sućuraj – Drvenik, a 1969. cesta do Hvara je asfaltirana. Značajniji razvoj turizma počinje 70-ih: grade se nove kuće, a stare renoviraju, 1970. je sagrađen hotel Perna, 1974. novo trajektno pristanište i novi dio pumpurele, a 1978. s radom počinje auto-kamp Mlaska. Godine 1986. dolazi voda s kopna, čime je riješen veliki problem.

Eine schnellere Entwicklung begann in den 60er Jahren: 1961 wurde eine Straße nach Hvar ausgebaut (die während der Zeit Napoleons bereits begonnen wurde) und Strom kam vom Festland über die Insel Brač und das Umspannwerk in Stari Gradauf die Insel Hvar. 1963 wurde der Fährbetrieb auf der Strecke Sucuraj – Drvenik in Betrieb genommen und 1969 wurde die Straße nach Hvar asphaltiert. Die bedeutende Entwicklung des Tourismus begann in den 70er Jahren: Neue Häuser wurden gebaut und alte renoviert, 1970 wurde das Hotel Perna gebaut, 1974 ein neuer Fährhafen und ein neuer Teil der Pumpurele, und 1978 wurde das Autocamp Mlaska in Betrieb genommen. Im Jahre 1986 kam auch das Wasser vom Festland, was ein großes Problem löste.

Godine 1991. Republika Hrvatska postaje samostalna država. U nametnom Domovinskom ratu Sućuraj nije stradao. Godine 1992. obnovljena je općina Sućuraj (prethodno ukinuta 1963., kada je cijeli otok Hvar postao jedna općina)

Im Jahre 1991 wurde die Republik Kroatien ein unabhängiger Staat. Im aufgezwungenen Heimatkrieg wurden keine Personen aus Sućuraj getötet. 1992 wurde die Gemeindeverwaltung Sucuraj wieder installiert. Sie wurde im Jahr 1963 abgeschafft, als die gesamte Insel Hvar zu einer Gemeinde wurde.

1994. je temeljito rekonstruiran samostan. Podmorski optički kabel postavljen je 1999., čime su telefonske linije postale znatno kvalitetnije, a stvoreni su i preduvjeti za uvođenje brzog interneta, što je realizirano 2008. Električna veza s kopnom preko Starog Grada bila je nepouzdana, uz česte prekide i padove napona pa je 2002. postavljen novi podmorski dalekovod između Sućurja i Drvenika, što je riješilo elektro-naponske probleme.

Im Jahre 1994 wurde das Kloster grundlegend rekonstruiert. 1999 wurde ein optisches Seekabel verlegt, das die Telefonverbindungen erheblich verbesserte und die Voraussetzungen für die Einführung des Highspeed-Internets schuf, das 2008 realisiert wurde. Die Stromverbindung mit dem Festland von Stari Grad her war unzuverlässig, mit häufigen Unterbrechungen und 2002 wurde zwischen Sućuraj und Drvenik ein neues Unterwasserkabel installiert, das die Probleme mit der elektrischen Spannung löste.

Značajni radovi obavljeni su između 2005. i 2008., kada je mjesto dobilo kanalizacijsku mrežu s uređajem za pročišćavanje. Početkom 21. stoljeća u više navrata uređivana je i proširivana luka Sućuraj te su napravljeni novi vezovi za nautičare. Turizam se od posljednjeg rata oporavio, a napredak turizma u ovom stoljeću do danas je obilježen ponajviše razvojem kvalitetnog privatnog smještaja.

Bedeutende Arbeiten wurden zwischen 2005 und 2008 durchgeführt, als der Ort ein Kanalisationsnetz mit einer Kläranlage erhielt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Hafen von Sućuraj mehrmals renoviert und erweitert, und es wurden neue Liegeplätze für Bootsfahrer geschaffen. Der Tourismus hat sich seit dem letzten Krieg erholt, und der Fortschritt des Tourismus in diesem Jahrhundert bis heute ist hauptsächlich durch die Entwicklung hochwertiger Privatunterkünfte gekennzeichnet.

(Izvor / Quelle:
https://www.enciklopedija.hr/
http://www.sucuraj.com/hr/sucuraj-hvar/povijest)


Grb općine Sućuraj.

Wappen der Gemeinde Sućuraj.


Ploča na kući s natpisom:

Varoš: Sućuraj
Obćina: Sućuraj
Sudben Kotar: Starigrad
Politički Kotar: Hvar
Garinsko – pogranični
Kotar

Tafel an einem Haus mit der Inschrift:

Stadt/Dorf: Sućuraj
Gemeinde: Sućuraj
Gerichtsbezirk: Starigrad
Politischer Bezirk: Hvar
Garin(?) – angrenzender(?)
Bezirk


Registra kilzutnih dobara Republike Hrvartske br. 03/2012, lista zaštićenih kulturnih dobara:
Rješenje: 20.8.2012
Broj registra: Z-5726

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2016, Liste der geschützten Kulturgüter:
Entscheidung vom: 20.8.2012
Registrierungsnummer: Z-5726

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Općina / Gemeinde SUĆURAJ
Juraj Vujnović: Kratki vodic kroz povijest Sućurja / kurzer Führer durch die Geschichte von Sućuraj

Književnost / Literatur

Nikola Anić: Povijest Sućurja