SUĆURAJ – Kulturno-povijesna cjelina »Naselja Sućuraj«

Ime / Name
Kulturno-povijesna cjelina »Naselja Sućuraj« / Kulturhistorische Einheit Siedlung Sućuraj

Code: SU-AA-00                                       


Adresa / Adresse
Sućuraj

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,12518°   Longitude: E 17,18685°
Visina / Höhe: 2 m

Zemljište / Grundstücke

Datum snimanja / Erfassungsdatum
26.05.2013 16:00:00


Informacije

Sućuraj postoji već više od 2300 godina i kroz svoju povijest je više puta do temelja uništavan i ponovo obnavljan. Prvi poznati stanovnici Sućurja bili su Iliri, a njihova kraljica Teuta imala je u 3. stoljeću prije Krista ovdje svoj dvorac. U 7. i 8. st. Sućuraj su naselili Hrvati, koji u njemu žive do današnjih dana.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-5726, RST-0821-1975 (Povijesna jezgra )


Info

Sućuraj existiert seit mehr als 2300 Jahren und wurde im Laufe seiner Geschichte mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Die ersten bekannten Bewohner waren Illyrer, und ihre Königin Teuta hatte hier im 3. Jahrhundert v. Chr. ihre Burg. Ab dem 7. und 8. Jahrhundert siedelten sich hier Kroaten an.

Naselje je organizirano duboke uvale zaklonjene od bure. Pred turskom opasnošću stanovnici s kopna naseljavaju stariji dio naselja, Gornju Bandu na sjevernoj strani zaljeva u 16., te Donju Bandu na južnoj u 17. st. Pličina u dnu zaljeva nasuta je tek u 19. st. te su tu Gornja i Donja Banda spojene obalom.

Der Ort liegt um eine tiefe, von der Bura geschützten Bucht. Vor der türkischen Bedrohung im 16. Jh. wurde der ältere Ortsteil Gornju Banda an der Nordseite bewohnt, der Südteil Donju Bandu dann im 17. Jh. und Pličina in der Bucht erst im 19. Jahrhundert wodurch Gornja und Donja Banda verbunden wurden.

Prvo je bio dijelom Neretvanske kneževine, a poslije je bio dijelom kraljevine Dalmatinske Hrvatske. Kroz povijest u Sućurju su se mijenjali razni gospodari i razne države: Iliri, Rimljani, Hrvati, Mlečani, Francuzi, Austrijanci, Talijani… Samo u 20. stoljeću Sućuraj je bio u 6 različitih država.

Zunächst war Sućuraj Teil des Fürstentums Neretva. Später gehörte es zum Königreich Dalmatien. Im Laufe der Geschichte haben Sućuraj verschiedene Herrscher und Reiche verändert: Illyrer, Römer, Kroaten, Venezianer, Franzosen, Österreicher, Italiener … Selbst im 20. Jahrhundert war Sucuraj in 6 verschiedenen Staaten.

Kuće tog dijela naselja datiraju iz 16. – 19. st., dok su one u Donjoj Bandi izgrađene oko barokne crkva sv. Ante tijekom 17. – 19. st.

Die Häuser des älteren Teils (Gornja Banda) stammen aus dem 16. bis 19. Jh., während die in Donja Banda um die Barockkirche St. Ante während des 17. bis 19. Jahrhunderts errichtet wurden.

Najstarija dobro sačuvana građevina u Sućurju je stari augustinski (danas franjevački samostan). Kada je točno sagrađen, nije poznato, ali se zna da je prvi put obnavljan 1309., a posljednji put 1994. godine.

Das älteste gut erhaltene Gebäude in ist das alte Augustinerkloster (heute Franziskanerkloster). Wann es genau gebaut wurde, ist es unbekannt, aber es ist bekannt, dass erstmals im Jahre 1309 und zuletzt im Jahr 1994 renoviert wurde.

Crkva sv. Jurja „na glavi otoka“ spominje se u Hvarskom statutu 1331. g. Po njoj je u 16. st. nazvano selo sv. Jurja, današnji Sućuraj. Ta crkva je srušena krajem 19. st., kada je napravljena nova.

Die Kirche des hl. Georg „, dem Schutzherr der Insel“ wird im Hvarer Statut von 1331 erwähnt. Das Dorf Sućuraj hieß bis zum 16. Jh. nach der Kirche St. Georg. Diese Kirche wurde am Ende des 19. Jh. abgerissen, als eine neue gebaut wurde.

Velik broj stanovnika u Sućuraj dolazi s primorja u 15. stoljeću bježeći pred Turcima. Iz tog vremena do danas je sačuvana barokna crkva sv. Ante iz 1663. godine. U gornjoj Bandi je 1613. god. izgrađena mletačka tvrđava. Stara „Fortica“ djelomično je sačuvana.

Eine große Anzahl von Einwohnern in Sućuraj stammt vom Festland von wo es im 15. Jahrhundert vor den Türken floh. Die Barockkirche St. Ante stammt aus 1663. In Gornja Banda wurde 1613 eine venezianische Festung errichtet. Die alte „Fortica“ ist teilweise noch erhalten.

U Sućurju se nalazi i spomenik pisan hrvatskom ćirilicom, postavljen 1655.

In Sućuraj befindet sich eine Tafel in kroatisch-kyrillischer Schrift aus 1655.


Grb općine Sućuraj.

Wappen der Gemeinde Sućuraj.


Ploča na kući s natpisom:

Varoš: Sućuraj
Obćina: Sućuraj
Sudben Kotar: Starigrad
Politički Kotar: Hvar
Garinsko – pogranični
Kotar

Tafel an einem Haus mit der Inschrift:

Stadt: Sućuraj
Gemeinde: Sućuraj
Gerichtsbezirk: Starigrad
Politischer Bezirk: Hvar
Garin(?) – angrenzender(?)
Bezirk


Registra kilzutnih dobara Republike Hrvartske br. 03/2012, lista zaštićenih kulturnih dobara:
Rješenje: 20.8.2012
Broj registra: Z-5726

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 02/2016, Liste der geschützten Kulturgüter:
Entscheidung vom: 20.8.2012
Registrierungsnummer: Z-5726


Linkovi / Links

Juraj Vujnović: Kratki vodic kroz povijest Sucurja