VRBANJ – Kuća »Konoba Bratanić«

Ime / Name
Kuća »Konoba Bratanić«

Code: VJ-PK-01                                    


Adresa / Adresse
Vrbanj 35

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16527°    Longitude: E 16,64000° 
Visina / Höhe: 70 m

Zemljište / Grundstücke
*519, *520, 3539, 3541

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Rješenjem Ministasrtva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 10.07.2014. godine, Zbirka konobe Bratanić u Vrbanju utvrđena je kao kulturno dobro. Zbirka sadrži 87 katalogiziranih predmeta koji su sastavni dio Zbirke isprava tog kulturnog dobra.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-6334


Info

Mit Beschluss des Ministers für Kultur, Verwaltung und Schutz des Kulturerbes vom 10.07.2014 wurde die Sammlung des Gastronomen Bratanić in Vrbanj als Kulturdenkmal bestimmt. Die Sammlung enthält 87 katalogisierte Objekte, die integraler Bestandteil der Sammlung dieses Kulturguts sind.

Konoba obitelji Bratanić dio je stambeno-gospodarskog sklopa u predjelu Kraljevi dvori. Sklop je sačuvao odlike tradicijske arhitekture sela središnjeg dijela otoka Hvara, uz minimalne intervencije suvremenim materijalima. Sastoji se od stambeno-gospodarske kamene katnice s potkrovljem, uz koju je, širenjem obitelji Bratanić, dograđena kamena katnica. Sklop je ograđen visokim kamenim zidom što je karakteristika tradicijske arhitekture i organizacije prostora sela središnjeg diejla otoka.

Die Taverne der Familie Bratanić ist Teil eines Wohn- und Wirtschaftskomplexes im Bereich Kraljevi dvori. Der Gebäudekomplex hat die Merkmale traditioneller Architektur des zentralen Teils der Insel Hvar, mit nur minimalen Eingriffen moderner Materialien. Es besteht aus Wohn- und Gewerbetrakt aus Stein mit Dach, wobei das Obergeschoß mit der wachsenden Familie Bratanić als Steinhaus umgebaut wurde. Die Gebäude sind mit einer hohen Steinmauer umgeben, die für die traditionelle Architektur und dörflichen Struktur des mittleren Teiles der Insel charakteristisch ist.

U prizemlju je konoba dok se kat koristio za stanovanje. Konoba je do danas sačuvala svoj izvorni izgled i namjenu. U tradicijskoj dalmatinskoj kući konoba je mjesto gdje se proizvode i pohranjuju prvenstveno vina, ali i ostale namirnice, te mjesto u kojemu se čuvaju alati i oprema potrebna za osnovne gospodarske aktivnosti težaka. Konoba je redovito prizmeni dio tradicijske kuće i morala je barem dijelom biti ukopana pod zemljomi po mogućnosti otvorima sjeverno orijentirana, kako bi se osigurali optimalni uvjeti za čuvanje: prozračnost, uravnotežena temperatura i vlažnost.

Im Erdgeschoss befindet sich die Taverne, die allerdings zum Wohnen genutzt wird. Die Taverne hat bis heute ihr ursprüngliches Aussehen und ihren ursprünglichen Zweck bewahrt. Im traditionellen dalmatinischen Haus ist die Taverne ein Ort, an dem die Erzeugnisse, vor allem Wein und andere Lebensmittel gelagert, sowie ein Ort, in dem Werkzeuge und Geräte für die landwirtschaftlichen Arbeiten aufbewahrt werden. Die Taverne ist regulärer Bestandteil der traditionellen Häuser, lag zumindest teilweise unter dem Geländeniveau und hatte Öffnungen vorzugsweise nach Norden orientiert, um optimale Bedingungen für die Lagerung zu gewährleisten: Lüftung, ausgewogene Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Konoba obitelji Bratanić postavlejna je u smjeru sjeveroistoj-jugozapad 12×6,5 m dijelom je ukopana u zemlju. Prozori u obliku položenog pravokutnika postavlejni su na sjeb+vernoj i sjeverozapadnoj starni, na uzdužnome zidu su dvokrilna vrata lučnog navoja kamenih klesanaca s vanjske dok je s unutrašnje strane izvedena od niza radijalno postavljenih kamenih segmenata. Pod je popločan kamenim pločama većih dimenzija, zidovi su kameni, grubo zamazni vapnenim mortom, na južnom zidu su tri ponare niše za odlaganje predmeta, sačuvana je drvena unutrašnja konstrukcija.

Die Schenke der Familie Bratanić ist in Richtung NO-SW ausgerichtet, ist 12 x 6,5 m groß und liegt zum Teil unter der Erde. Die rechteckigen Fenster befinden sich an der nordwestlichen Seite, an der Längswand gibt es eine zweiflügelige Türe mit Steinbogen aus radialen Steinsegmenten, außen und innen sorgfältig behauen. Der Boden ist mit großen Steinplatten gepflastert. Die Wände sind aus Stein, grob mit Kalkmörtel gemauert. In der Südwand gibt es drei Nischen zum Aufbewahren diverser Gegenstände. Die Innenkonstruktion aus Holz ist erhalten.

Inventar konobe odražava namjenu tradicijske dalmatinske konobe. Sačuvanui su predmeti vezani za vinogradarstvo i vinarstvo koji su tisućljećima osnova gospodarstva Dalmacije, osobito otoka Hvara. Sačuvani predmeti svjedoče i o promjenama u načinu proizvodnje i pohrane vina, prema njima možemo pratiti razvoj vinarstva i podrumarstva: više različitih tipova turnjeva tijesaka za vino te bačve različitih dimenzija i materijala. Sačuvane su kamenice za ulje, različiti alati potrebni za rad u vinogradima i maslinicima, staklene i drvene posude za vino, prošek i rakiju,oprema za tegleće životinje. Većina predmeta još uvijek je u upotrebi.

Das Inventar der Taverne spiegelt den Zweck der traditionellen dalmatinischen Taverne wider. Erhalten sind Gegenstände im Zusammenhang mit Weinbau und Önologie, die seit Jahrtausenden Grundlage der Wirtschaft von Dalmatien, insbesondere der Insel Hvar sind. Die erhaltenen Objekte geben Zeugnis über die Veränderung in der Weinproduktion und Lagerung, und man kann dadurch die Entwicklung von Weinbau und Kellereiwirtschaft gut verfolgen: verschiedene Arten von Weinpressen und Fässer in verschiedenen Größen und Materialien. Erhalten sind Ölmühlen, sowie verschiedene Werkzeuge für die Arbeit in den Weinbergen und Olivenhainen, gläserne und hölzerne Behälter für Wein, Prošek und Raki, sowie Ausrüstung für die Zugtiere. Die meisten Artikel werden noch verwendet.

Mnoge tradicijske kuće u Dalmaciji promijenile su svoj izvorni izgled i namjenu, a osobito se gubi i mijenja izvorna namjena konobe. Konoba se u novije vrijeme veže za ugovstiteljske objekte koji poslužuju autohtonu hranu u ambijentu vinskoga podruma. Konoba obitelji Bratanić sačuvala je izvorni izgled i namjenu dok se kroz inventar čuva tradicijski način života i rada stanovnika Dalmacije, a ujedno je i prate mijene u tradicijskoj kulturi sela koja nije bila statična i nepromjenjiva.

Viele Häuser in Dalmatien haben ihr ursprüngliches Aussehen und ihren Zweck verändert, vor allem die ursprüngliche Nutzung der Tavernen. In der Taverne werden seit kurzem autochthone Speisen im Ambiente des Weinkellers serviert. Die Schenke der Familie Bratanić bewahre jedoch ihr ursprüngliches Aussehen und Zweck und im Inventar blieb die traditionelle Art des Lebens und der Arbeit der Bewohner von Dalmatien erhalten. Gleichzeitig folgt sie auch den Veränderungen der traditionellen Dorfkultur, die nicht statisch und unveränderbar war.

(Izvor / Quelle: Novosti Grad Strai Grad 02.08.2014)


Konoba obitelji Bratanić povezuje materijalnu i nematerijalnu kluturnu baštinu Dalmacije (tradicijsko vinogradarstvo i vinarstvo vezani su za mediteransku prehranu koja je upisana na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine).

Die Schenke der Familie Bratanić verbindet das materielle und immaterielle kulturelle Erbe Dalmatiens (traditioneller Weinbau und Keltern, zusammen mit mediterraner Kost, die auf der UNESCO-Liste des Welterbes eingetragen ist).

Zbirka konobe Bratanić, pokretna kulturna dobra (br. Z-6334)

Die Sammlung des Gastronom Bratanić ist bewegliches Kulturgut der Republik Kroatien (Nr. Z-6334)

gore / Seitenanfang


Linkovi / Links