BRUSJE – Spomen ploča »Ivan Merz«


Ime / Name
Spomen ploča »Ivan Merz« / Gedenktafel »Ivan Merz«

Code: BR-IS-06                                       


Adresa / Adresse
Brusje, trg Bl. Ivana Merza

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18984°   Longitude: E 16,48829°
Visina / Höhe: 331 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*219

Datum snimanja / Erfassungsdatum
25.09.2015 12:59:49


Informacije

Kao i kod crkve u Velom Grablju, tako je i kod crkve Brusju postavljena spomen-ploča Johannesu Merzu. Na njemu je sljedeći natpis:

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Wie an der Kirche in Velo Grablje wurde auch hier an der Kirche in Brusje eine Gedenktafel an Johannes Merz angebracht. Sie trägt folgende Inschrift:

BLAŽENI IVAN MERZ
1896. – 1928.
APOSTOL HRVATSKE MLADEŽI
I VELIKI ŠTOVATELJ SV. EUHARISTIJE,
POSJETO JE OVU CRKVU
I U NJOJ SE MOLIO U MJESECU RUJNU 1927.G.
PRIGODOM SVOG POHODA
ORLOVSKOM DRUŠTVU U BRUSJU
ZA VRIJEME ZASLUŽNOG ŽUPNIKA
DON JURJA DULČIĆA.
BLAŽENI IVANE,
MOLI ZA HRVATSKI NAROD I NJEGOVU MLADEŽ!

Seliger Johannes Merz
1896 – 1928
Apostolischer kroatischer Jugendlicher
und großer Bewunderer der hl. Eucharistie
besuchte diese Kirche und
betete in dieser im September 1927
anlässlich der Visitation
der Adlergesellschaft in Brusje
zur Zeit des verdienten Pfarrers
Don Juraj Dulčić.
Seliger Johannes, bete
für das kroatische Volk und seine Jugend!


Ivan Merz. Rođen 16.12.1896. u Bosni, umro je 10.5.1928. u Zagrebu.

Ivan Merz. Geboren am 16.12.1896 in Bosnien, gestorben am 10.5.1928 in Zagreb.

Hans Merz, koja je kasnije nazvana Ivanom, pohađala je srednju školu u Banja Luci, gdje je diplomirao 1914. godine, a zatim počeo studirati u Beču. To je prekinuo Prvi svjetski rat, koji je doživio na prednjem dijelu Italije.

Hans Merz, der sich später Ivan nannte, besuchte das Gymnasium in Banja Luka, auf dem er 1914 das Abitur ablegte und dann mit dem Studium in Wien begann. Dieses wurde vom Ersten Weltkrieg unterbrochen, den er an der Front in Italien erlebte.

Nakon rata nastavlja studij književnosti u Beču i završava u Parizu. Od 1922. bio je francuski učitelj u Zagrebu, gdje je također stekao doktorat.

Nach dem Krieg setzte er sein Studium der Literaturwissenschaft in Wien fort und beendete es in Paris. Seit 1922 war er Französisch-Lehrer in Zagreb, wo er auch promovierte.

Prvi svjetski rat ga je doveo do duboke pobožnosti. Radio je aktivno kao laik u crkvi i uzeo je moto „žrtveni euharistijski apostolat“. Ivan Merz smatra se jednim od pionira liturgijskog pokreta u Hrvatskoj i osnivačem Katoličke akcije u svojoj domovini, za koji je radio kao autor u raznim časopisima.

Der Erste Weltkrieg hatte ihn zu einer tiefen Gläubigkeit gebracht. Er arbeitete aktiv als Laie in der Kirche mit und nahm sich zum Wahlspruch „Opfer-Eucharistie-Apostolat“. Ivan Merz gilt als einer der Vorkämpfer für die liturgische Bewegung in Kroatien und als Begründer der Katholischen Aktion in seiner Heimat, für die er sich als Autor in verschiedenen Zeitschriften einsetzte.

Tako je u rujnu mjesecu 1927. posjetio Vel. Grablje i ondje je sudjelovao na gimnastičkom sletu orlovskih društava. Don Mate Blašković, župnik iz Sv. Nedjelje koji ga je tom prigodom posjetio u Vel. Grablju opisao je svoj susret s bl. Ivanom u jednom članku objavljenom nakon smrti bl. Ivana. Ondje spominje kako mu je u župnoj crkvi u Vel. Grablju bl. Ivan Merz veoma pobožno ministrirao sv. misu koju je Don Mate služio na oltaru Majke Božje.

So besuchte er im September 1927 Velo Grablje und nahm dort an der Kundgebung der Gesellschaft Adler teil. Don Mate Blašković, Pfarrer von Sv. Nedelja, besuchte zu diesem Anlass Velo Grablje und beschrieb in einem Artikel nach dem Tod des seligen Ivana seine Begegnung mit ihm. Darin wird geschildert, wie in der Pfarrkirche zu Velo Grablje der selige Ivan Merz sehr ehrerbietig in der heiligen Messe am Altar Unserer Lieben Frau dem Don Mate ministriert hatte.

Umro je u ime svetosti. Njegove ideje nastavile su nakon smrti u raznim katoličkim skupinama. Godine 1958. otvoren je proces beatifikacije, a 1977. njegove su kosti prebačene u Baziliku Svetog Srca u Palmotićevoj ulici u Zagrebu, gdje se redovito molio posljednjih šest godina života. Papa Ivan Pavao II. Razgovarao s njim 22. lipnja 2003. godine u Banjoj Luci u Republici Srbiji u Bosni povodom posjeta biskupskom biskupu Franji Komarici blaženoj.

Er starb im Ruf der Heiligkeit. Seine Ideen wirkten nach seinem Tode in verschiedenen katholischen Gruppierungen fort. 1958 wurde der Seligsprechungsprozess eröffnet, 1977 seine Gebeine in die Herz-Jesu-Basilika in der Palmotić-Straße in Zagreb übertragen, in der er die letzten sechs Jahre seines Lebens regelmäßig betete. Papst Johannes Paul II. sprach ihn am 22. Juni 2003 in Banja Luka in der Serbischen Republik in Bosnien anlässlich eines Besuchs in der Bischofsstadt von Bischof Franjo Komarica selig.

Dok su njemački mediji jedva priznavali beatifikaciju, čak i tada hrvatske crkvene novine naglasile su da je otac novog blaženog Egerlanda došao u austrijsku Bosnu od 1878.

Während die deutschen Medien die Seligsprechung kaum zur Kenntnis nahmen, betonten schon damals die kroatischen Kirchenzeitungen, dass der Vater des neuen Seligen aus dem Egerland in das seit 1878 österreichische Bosnien gekommen war.

Na inicijativu župnika vlč. Jure Martinića i samih župljana u spomen na posjet i boravak bl. Ivana Merza u ovome mjestu župa Vel. Grablje postavila je za Uskrs 2015. spomen ploču u čast bl. Ivana Merza na vanjski zid crkve kraj mjesta gdje se s nutarnje strane nalazi oltar Majke Božje.

Auf Initiative des Pfarrers vlč. Jure Martinić und der Gemeindemitglieder in Erinnerung an den Besuch und Aufenthalt des seligen Ivan Merz an diesem Ort, brachte die Pfarre Velo Grablje zu Ostern 2015 eine Gedenktafel zu Ehren des Seligen Ivan Merz an der Außenwand der Kirche in der Nähe der Stelle an, wo innen der Altar Unserer Lieben Frau steht.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Župna crkva »Sv. Juraj mučenik« / Pfarrkirche zum hl. Georg
Velo Grablje – Spomen ploča / Gedenktafel »Blaženi Ivan Merz«