HVAR – Katedrala »Sv. Stjepan I. papostola i mučenik«


Ime / Name
Katedrala »Sv. Stjepan I. papostola i mučenik« / Kathedrale des hl. Stefan I., Papst und Märtyrer

Code: HV-CI-01                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Trg sv. Stjepana 26

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17218°   Longitude: E 16,44353°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*173, *174

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2013 17:00:00


Informacije

Katedrala je posvećena Sv Stjepanu, papi i mučeniku, zaštitniku Biskupije i grada Hvara.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5084, RST 206


Info

Die Kathedrale ist dem heiligen Stephanus, Papst und Märtyrer, Patron der Diözese und der Stadt Hvar gewidmet.

Katedralom postaje u 13. st., kada se središte biskupije premješta iz Starog Grada u Hvar, na temeljima ranokršćanske crkve Sv. Marije od Lesne iz 6. stoljeća. U 14. stoljeću ta se crkva pregrađuje u gotičkom stilu, a o njoj danas svjedoči tek gotički svod u prostoru između glavnog broda i naknadno proširena svetišta koje služi kao kor. Graditelji crkve nisu poznati sve do pregradnje koja se događa u 15. stoljeću, a pisani izvori spominju korčulanske majstore.

Sie wurde im 13. Jh., als das Zentrum der Diözese von Stari Grad in die Stadt Hvar übersiedelte auf den Fundamenten der frühchristlichen Kirche der hl. Maria von Hvar aus dem 6. Jahrhundert errichtet. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche im gotischen Stil restauriert. Heute ist nur ein gotisches Gewölbe im Raum zwischen dem Hauptschiff und dem später erweiterten Altarraum, der als Chor dient erhalten. Die Erbauer der Kirche sind bis zum Wiederaufbau im 15. Jahrhundert nicht bekannt. Schriftliche Quellen erwähnen Baumeister aus Korčula.

Tada je crkvi nadodana lađa s pročeljem, no i ona je u 17. stoljeću srušena. Prema istraživanjima u prvoj polovici 15. stoljeća jednobrodnoj gotičkoj crkvi dodana je gotičko-renesansna lađa s bočnim kapelama odijeljenim stupovima, a u 17. stoljeću ona je zamijenjena trobrodnim tijelom crkve.

Dann wurde der Kirche ein Kirchenschiff mit neuer Fassade hinzugefügt, aber im 17. Jahrhundert wieder abgerissen. Forschungen haben ergeben, dass in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts dem Gotisch-Renaissance-Kirchenschiff seitliche, durch Säulen getrennten Kapellen hinzugefügt wurden. Im 17. Jahrhundert wurde diese durch einen dreischiffigen Kirchenbau ersetzt.

1571. godine spališe ju i srušiše Turci. Ostao je prezbiterij, koji je zadržao svoj stari, gotički oblik. Po odlasku Turaka, krajom 16. i početkom 17. stoljeća, hvarski „operari“ restaurirali su ju po nacrtu iz 1549. godine, bez prekidanja crkvenih obreda.

Im Jahre 1571 wurde die Kirche durch die Türken niedergebrannt und demoliert. Es blieb das Presbyterium mit seiner alten gotischen Form erhalten. Nach Abzug der Türken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, wurde die Kirche gemäß dem Hvarer „operari“ Plan aus dem Jahr 1549 wiederhergestellt ohne dabei die Gottesdienste zu unterbrechen.

Stariji raspored crkve djelomično nalazimo u opisu Augustina Valiera, biskupa iz Verone koji 1579. godine obilazi Hvar. Unutar nekadašnje crkve biskup spominje kapele, čije je postojanje potvrđeno u bilješkama i računima o rušenju. Već za pohoda biskupa smatra se da je započela gradnja nove, današnje katedrale te se proteže sve do 18. stoljeća. Razlog zašto on daje opis starije crkve je taj što se paralelno grade pročelje i apsida, dok lađa gotovo ostaje u obliku iz 14. i 15. stoljeća, uz manje preinake. Na apsidi katedrale po nacrtu rade Ivan Pomenić i Nikola Vlahotić.

Das Aussehen der damaligen Kirche findet sich in der Beschreibung von Augustin Valier, einem Bischof aus Verona, der 1579 Hvar besuchte. Der Bischof erwähnt die Kapellen in der ehemaligen Kirche, deren Existenz in den Notizen und Berichten des Abrisses bestätigt wird. Bereits zum Zeitpunkt des Bischofbesuchs wird davon ausgegangen, dass der Bau einer neuen, modernen Kathedrale bereits begonnen hat und sich bis ins 18. Jahrhundert erstreckt. Der Grund, warum er die ältere Kirche beschreibt, ist, dass Fassade und Apsis parallel gebaut werden, während das Kirchenschiff fast in der Form des 14. und 15. Jahrhunderts und mit wenigen Modifikationen erhalten bleibt. Ivan Pomenić und Nikola Vlahotić arbeiten an der Apsis der Kathedrale.

Pročelje katedrale je započeto gotovo istovremeno i gradilo zajedno sa zvonikom, ali se oteglo dva stoljeća, do druge polovice 18. st. Pročelje se podredilo urbanističkim datostima trga, ne korespondirajući s širokim trobrodnim prostorom baroknog interijera.  Svojim trodjelnim zabatom predstavlja refl eks renesansnih pročelja poput šibenske katedrale i dubrovačke crkve sv. Spasa.

Die Fertigstellung der Fassade der Kathedrale deren Bau fast gleichzeitig mit dem Glockenturm begonnen hatte, dauerte allerdings mehr als zwei Jahrhunderte bis zur zweiten Hälfte des 18. Jh. Die Fassade ordnet sich den städtischen Gegebenheiten des Platzes unter und entspricht nicht dem breiten dreischiffigen barocken Innenraum. Ihr dreiteiliger Giebel nimmt Bezug auf die Renaissance-Fassaden der Kathedrale von Sibenik und der Dubrovniker Kirche St. Spas.

U posljednjim desetljećima 17. stoljeća došlo je do barokne obnove crkve. Uklopljen je srednjovjekovni kor i renesansno-barokno pročelje. Stvorena je cjelina zahvaljujući osvijetljenoj apsidi, a posebno kapelama sv. Križa i Prošpera koje se nastavljaju na bočne brodove te su uzdignute za dvije stepenice od razine poda crkve.

In den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts erfolgte eine barocke Überarbeitung der Kirche. Eingearbeitet wurden der mittelalterliche Chor und die Renaissance-Barock-Fassade. Geschaffen wurde das Ganze dank der hellen Apsis und besonders durch die Kapellen vom hl. Kreuz und des hl. Prošper, die die Seitenschiffe verlängern und um zwei Stufen über dem Kirchenboden liegen.

U kapeli sv. Križa u južnoj lađi hvarske katedrale čuva se u posebnom okviru malo gotičko raspelo koje se prema predaji 6. veljače, na dan sv. Doroteje 1510. godine, u osvit pučkog ustanka Matija Ivanića, orosilo krvlju (vidi crkva sv. Anunciata) i tako pozvalo stanovnike komune na pokoru i pomirenje. U potonjoj se čuvaju kosti sveca suzaštitnika grada Hvara – Sv. Prošpera.

In der Heiligen-Kreuz-Kapelle im südlichen Seitenschiff der Kathedrale ist in einem besonderen Rahmen ein kleines gotisches Kruzifix erhalten, das am 6. Februar 1510, am Tag der hl. Dorothea nach Ausbruch des Aufstandes von Matija Ivanić, blutete (siehe Kirche der hl. Anunciata) und so die Bewohner der Stadt wieder versöhnte. In einem Schrein werden die Gebeine des Heiligen des Schutzpatrons der Stadt Hvar – des hl. Prosper – verwahrt.

Zemne ostatke mučenika iz rimskih katakombi donio je 1671. hvarski biskup Trogiranin Ivan Andreis, a Hvarani 10. svibnja slave kao zavjetni blagdan od 1674. godine kada je jednoglasnim odlukama Velikog vijeća i Kaptola s biskupom sveti Prošper proglašen suzaštitnikom grada i čitave biskupije.

Die irdischen Überreste des Märtyrers aus den römischen Katakomben wurden 1671 vom Bischof von Hvar, Ivan Andreis aus Trogir, gebracht, und das Volk von Hvar feiert den 10. Mai seit 1674 als Votivfeiertag, als der heilige Prošper zum Mitpatron der Stadt und der gesamten Diözese ernannt wurde.

natrag na vrh / Seitenanfang


Povjesničar Grga Novak zapisao je 1918.g. sljedeću legendu:

Der Historiker Grga Novak schrieb 1918 folgende Legende dazu auf:

Na Badnjak su se Hvarani okupili u katedrali. Pučani su, kako je bio običaj, ulazili na mala vrata, a vlastela na vela (glavna). Tijekom mise pučani su primijetili da im je svima na čelu crni križ. U krstionici uz mala vrata vidjeli su crnilo sipe. Doznali su da je to zlodjelo plemića te su im se odlučili osvetiti. Zakleli su se na mali drveni križ da će poubijati svu vlastelu, te su to učinili na dan sv. Doroteje, 6. veljače. Poklali su sve plemiće, osim jednog dječaka iz obitelji Jakša, koji se spasio sakrivši se u dimnjak. Zbog tog pokolja nastala je silna oluja, tijekom koje se raspukne svod u crkvi Anuncijati, a križ na koji su se zakleli procurio je krvlju. Nakon tih događaja došli su Mlečani, uhvatili vođe pučana i ubili ih. Kako bi prestrašili Hvarane i opomenuli ih, dali su isklesati glave ubijenih pučana i postaviti ih na vrh lukova na Lođi…

Am Heiligabend versammelten sich die Hvaraner in der Kathedrale. Sie gingen wie es üblich war durch das kleine Tor und bekreuzigten sich. Während der Messe bemerkten sie, dass jeder von ihnen ein schwarzes Kreuz an der Stirn hatte. Im Weihwasserbecken neben der kleinen Tür bemerkten sie die schwarze „Tinte“ eines Tintenfisches. Sie erfuhren, dass es sich um eine Übeltat von Adligen handelte, und sie beschlossen, sich zu rächen. Sie schworen vor einem kleinen Holzkreuz, dass sie alle „Herren“ am Tag der hl. Dorothea, am 6. Februar, töten würden. Sie metzelten die Adligen nieder, bis auf einen Jungen aus der Familie Jakša, der gerettet wurde, indem er sich im Schornstein versteckte. Wegen dieses Gemetzels gab es einen schweren Sturm, bei dem das Gewölbe der Kirche Anuncijata zerbarst und das Kreuz, auf das sie schworen, zu bluten begann. Nach diesen Ereignissen kamen die Venezianer, nahmen die Anführer des Aufruhrs gefangen und töteten sie. Um den Hvaranern Angst einzujagen und sie zu warnen, modellierten sie die Köpfe der Getöteten und platzierten sie auf den Spitzen der Bögen der Loggia …

Vidi također „I nebo je plakalo – priča o Hvarskom Svetom Križiću“ (kod crkve sv. Anunciata)

Siehe auch „Und der Himmel weinte – die Geschichte vom Heiligen Kreuz in Hvar“ (unter Kirche sv. Anunciata)


Nakon dugotrajne gradnje i obnove posvetio crkva je bila posvećena 1706. godine, no ne i gotova. Natpis o tome postavljen je nad vratima sakristije:

Die Kirche wurde nach langer Bau- und Renovierungszeit im Jahre 1706 eingeweiht, war aber noch nicht fertiggestellt. Eine Inschrift darüber wurde über der Tür der Sakristei angebracht:

DIE XI IVLII MDC „CVI CONSECRATIO HVIVS CATHEDRALIS“

11. srpnja 1706. godine posvećena je ova stolna crkva

Am 11. Juli 1706 wurde diese Tafelkirche geweiht.

Prema istraživanjima Cvita Fiskovića pročelje je dovršeno 1755. godine pod majstorom Vickom Portolanom, a 1756. godine konačno je ožbukana i apsida, čime je nakon gotovo tri stoljeća dovršena kompletna katedrala.

Laut einer Untersuchung von Cvita Fisković wurde die Fassade 1755 von Meister Vicko Portola fertiggestellt und 1756 die Apsis endlich verputzt, so dass die komplette Kathedrale nach fast drei Jahrhunderten fertiggestellt wurde.

Deset mramornih oltara krasi pobočne lađe. U glavnoj je oltar sa slikom „Gospa sa Sv. Stjepanom i drugim svecima“ od Jacopa Palme Mlađega (1554. do 1632.), posljednjega dobroga slikara sjajnoga doba mletačkoga slikarstva koji je ukrasio duždovu palaču u Veneciji mnogim remek djelima.

Zehn Marmoraltäre zieren die Seitenschiffe. Am Hauptaltar befindet sich das Gemälde „Madonna mit St. Stefan und anderen Heiligen“ von Jakob Palma dem Jüngeren (1554 – 1632), dem letzten großen Maler aus der brillanten Zeit venezianischer Malerei, die den Dogenpalast in Venedig durch viele Meisterwerke bereicherten.

Svi oltari su iz vremena baroka, ali su im stupovi u čistom i lijepom korintskom stilu. Vrijedni stari oltari (od 12. do 16. stoljeća) zamijenjeni su u 17 stoljeću novim, raskošnim, koje su podizale hvarske vlastelinske obitelji, svećenici ili bratovštine: Braća Hektorović (1686. godine oltar Gospe od Kamena), vlastelin Vidali (1692. godine oltar Sv. Križa s divnim crnim stupovima), hvarski biskup Jerolim Priolus (1687. godine oltar Sv. Gaetana), braća Vinko i Jerolim Ivaneo – Fasani (1692. godine oltar Sv. Josipa), Franjo Lupi (oltar Sv. Antuna, danas Srca Isusova), kanonik Dominik Damiani (1674. godine oltare Sv. Lucije i Sv. Petra).

Alle Altäre sind aus der Barockzeit mit schönen Säulen in reinem korinthischen Stil. Wertvolle alte Altäre (aus dem 12. bis 16. Jahrhundert) wurden im 17. Jahrhundert durch neue luxuriöse ersetzt, die durch Hvarer Adelsfamilien, Priester und Bruderschaften aufgestellt wurden: Die Brüder Hektorović (1686 Altar Unserer Lieben Frau vom Stein), ein Adliger Vidali (1692 Altar vom hl. Kreuz mit schönen schwarzen Säulen), der Hvarer Bischof Jerome Priolus (1687 Altar des hl. Gaetano), die Brüder Vincent und Jerome Ivaneli – Fasani (1692 Altar des hl. Josef), Francis Lupi (Altar des heiligen Antonius, heute Herz Jesu), Pfarrer Dominik Damiani (1674 Altäre der hl. Lucia und des hl. Peter).

Najstariji, glavni oltar, sagradila je crkvena uprava (1620. do 1626. godine). Slike na oltarima su od slikara mletačkoga seicenta i Setecenta. Ističu se slika „Bogorodica sa Sv. Josipom“ u kapeli obitelji Ivaneo – Boglić od Domenica Ubertia iz 1692. godine i raskošan oltar u kapeli Hektorović, s mramorima, kipovima i reljefima („Bogorodica s Isusom na lijevoj ruci“ iz 13. stoljeća, jedna je od najstarijih ikona u Dalmaciji), te dva velika barokna kandelabra iz 1674. godine na ulazu u kapelu.

Der älteste, der Hauptaltar, wurde durch die Kirchenbehörde in den Jahren 1620 – 1626 errichtet. Die Bilder auf den Altären stammen von Malern des 17. und 18. Jahrhunderts. Unter diesen ragt das Bild der „Madonna mit hl. Josef“ in der Kapelle der Familie Ivaneo – Boglić des Domenico Ubertia aus dem Jahr 1692 heraus. Bemerkenswert sind weiters der prächtige Altar in der Kapelle Hektorović, mit Marmorstatuen und Reliefs („Jungfrau Maria mit Jesus auf dem linken Arm“ aus dem 13. Jahrhundert, eines der ältesten Ikonen in Dalmatien), sowie zwei große barocke Kerzenleuchter aus dem Jahre 1674 am Eingang zur Kapelle.

Pjevalište za svećenike je krasan rad iz 1572. godine od Markantonia Veneta, a renesansna korska sjedala su rad F. Čiočića iz 1583. godine. Uz lijeva ulazna vrata nalaze se dva vrlo lijepa reljefa, jedan od nepoznatoga kipara iz kraja 14. ili početka 15. stoljeća, a jedan od Giorgia Orsinia ili iz njegove radionice. Remek djelo mletačke umjetnosti je tabernakul, rad Lorenza Viviania iz 1700. godine. Jedna od najstarijih u stolnoj crkvi, još iz 15. stoljeća, je Pieta „Gospa od Sedam žalosti“ nepoznatoga autora. „Bogorodica sa Sv. Petrom i drugim svecima“ na prvom oltaru lijevo od glavnoga ulaza u katedralu, „Sv. Lucija“ na desnom oltaru do ulaza u katedralu i „Bogorodica sa Sv. Gajetanom, Sv. Jerolimom i biskupom Priuli“ nepoznatih su autora.

Der Priesterchor ist eine schöne Arbeit aus dem Jahr 1572 von Marcantonio Veneta, das Renaissance-Chorgestühl ist ein Werk des F. Čiočića aus dem Jahre 1583. Beim linken Eingangstor sind zwei sehr schöne Reliefs. Das Eine von einem unbekannten Bildhauer des späten 14. oder frühen 15. Jahrhunderts, das andere von Giorgio Orsinia oder aus seiner Werkstatt. Ein Meisterwerk venezianischer Kunst ist der Tabernakel von Lorenzo Viviania aus dem Jahr 1700. Eines der ältesten Tafelbilder der Kirche ist die Pieta „Madonna der sieben Schmerzen“ aus dem 15. Jahrhundert eines unbekannten Künstlers. „Madonna mit Hl. Petrus und anderen Heiligen“ am ersten Altar auf der linken Seite, „hl. Luzia“ am rechten Altar beim Haupteingang, sowie „Madonna mit dem hl. Gajetan, dem hl. Jerome und den Bischof Priuli“ stammen von unbekannten Meistern.

Sakristija obiluje dragocjenostima: biskupski štap iz 1809. godine od domaćeg cizelatora Pavla Dubravčića, poprsje Sv. Stjepana, protektora Hvarske komune, iz 17. stoljeća, kalež i monstranca hvarskoga biskupa Tome Tomasinia (1428. do 1466. godine), legata pape Eugena IV. kod bosanskih kraljeva Stjepana Tome i Stjepana Tomaševića, planeta i pluvial iz I5. stoljeća s vrijednim figurainim vezom, kaptolski križ i klasicističko srebrno poprsje konprotektora Hvara Sv. Prospera iz 18. stoljeća, plašt posljednjega mletačkoga dužda preuređen za pluvial, …

Die Sakristei ist reich an Schätzen: Ein Bischofsstab aus dem Jahr 1809 des heimischen Ziselators Paul Dubravčić, eine Büste des hl. Stefan, dem Beschützer der Stadt Hvar aus dem 17. Jahrhundert, ein Kelch und eine Monstranz des Hvarer Bischofs Thomas Tomasini (1428 – 1466), Legat des Papst Eugen IV. bei den bosnischen Königen Stjepan Tome und Stjepan Tomašević, Planeten und Pluviale (Segens- oder Vespermäntel) aus dem 15. Jahrhundert mit wertvollen figuralen Schließen, ein Kapitol-Kreuz, eine klassizistische Silberbüste des Hvarer Konprotektor hl. Prosper aus dem 18. Jahrhundert, ein Mantel des letzten Dogen als Umhang umgearbeitet, …

U katedrali je reljef, jednak onomu na Orsinijevu sarkofagu u Splitu, ali veći, vjerojatno rad Nikole Jurjeva iz Hvara, učenika Jurja Dalmatinca. Sa staroga glavnoga oltara prenešen je ovaj krasan reljef iz kraja 14. ili ranog 15. stoljeća na južni zid hvarske stolne crkve.

In der Kathedrale befindet sich ein Relief, identisch mit dem auf dem Sarkophag des Orsini in Split, aber eher ein Werk des Nikol Juraj aus Hvar, Schüler des Juraj Dalmatinac. Mit dem alten Hauptaltar wurde dieses schöne Relief aus dem späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert an die Südwand des Hvarer Doms verlegt.

Velika vrata koja je majstorski ostvario 1990. g. Prof. Kuzma Kovačić, ispunjena su snažnim kiparskim akcentima na osam kvadranata površine vratiju.

Das große Kirchenportal wurde 1990 von Prof. Kuzmo Kovačić meisterhaft realisiert. Die acht quadratischen Flächen auf der Türoberfläche sind gefüllt mit kraftvollen skulpturalen Akzenten.

Mala Vrata hvarske katedrale iz 2006. g., djelo je fra Joakima Gregova, predstojniku franjevačkog samostana. On je kipar, slikar, pjesnik i restaurator. Na šest kvadranata, nakoja je podijelio površinu vrata, prikazao je šest scena koje sadržajno izražavaju hrvatsku i hvarsku sakralnu tematiku. Na prvom kvadrantu prikazan je sv. Josip, zaštitnik Hrvatske, i globusni, zemljovidni prikaz Hrvatske. Na drugom kvadrantu je sv. Stjepan, zaštitnik Hvarske biskupije, na trećem sv. Nikola, zaštitnik pomoraca, a na četvrtom sv. Prošper, suzaštitnik grada Hvara. Na petom i šestom kvadrantu prikazani su crkva Gospe od Kruvenice i tri crkvena dostojanstvenika značajna za Hrvatsku – to su kardinal Alojzije Stepinac, papa Ivan Pavao II. i papa Benedikt XVI.

Das kleine Kirchenportal aus dem Jahr 2006 ist ein Werk des Paters Joachim Greg, dem Leiter des Franziskanerklosters. Er ist Bildhauer, Maler, Dichter und Restaurator. Die sechs Quadrate auf der Türoberfläche zeigen sechs Szenen, in denen kroatische und die Hvarer Sakralthemen besonders hervorgehoben wurden. Im ersten Quadrant der hl. Josef, der Patron von Kroatien, ein Globus und die Karte von Kroatien. Auf dem zweiten Quadranten befindet sich der hl. Stefan, Patron des Bistums Hvar, auf dem dritten der hl. Nikolaus, der Patron der Seeleute, und im vierten der hl. Prošper, der Schutzpatron der Stadt Hvar. Im fünften und sechsten Quadranten sind die Kirche Unserer Lieben Frau von Kruvenica und drei kirchliche Würdenträger die für Kroatien von Bedeutung waren – Kardinal Alojzije Stepinac, Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI.

U 10. svibnja, Hvar slavi blagdan sv. Prošpera, suzaštitnika grada. U katedrali će biti misa, procesija po trgu, zabavni program i prodajni štandovi s ponudom otočkih proizvođača.

Am 10. Mai feiert Hvar das Fest des hl. Prosper, dem Schutzpatron der Stadt. Gefeiert wird mit einer heiligen Messe in der Kathedrale einer Prozession auf der Piazza, einem unterhaltsamen Programm und Verkaufsständen mit Inselprodukten.

2. listopada je dan grada Hvara i blagdan sv. Stjepana I, zaštitnika grada Hvara i biskupije. U 10 sati sveta misa se slavi i održava se svečana procesija.

Der 2. Oktober ist der Tag der Stadt Hvar und des Festes der hl. Stefan I, des Schutzpatrons der Stadt Hvar und der Diözese. Um 10 Uhr wird die heilige Messe gefeiert und eine feierliche Prozession veranstaltet.

Blagdan, Sv. Križic – Hvar 06.02

Feiertag, Sv. Križic – Hvar 06.02


natrag na vrh / Seitenanfang

Zvonik basilike Sv. Stjepana

Renesansni zvonik katedrale – sa zvonikom kula crkve Sv. Marka, zvonikom crkve sv. Marije (franjevačkog samostana) i zvonikom bivše crkve sv. Venerande (nažalost, više ne postojeći) – spada u najljepše spomenike renesanse XVI.st. u Dalmaciji.

Kirchturm der Basilika zum hl. Stefan

Der Renaissanceturm der Kathedrale zählt mit den Glockentürmen der Kirche Sv. Marka, dem Turm der Kirche der hl. Maria (Franziskanerkloster) und dem (leider nicht mehr vorhandenem) Turm der ehemaligen Kirche sv. Venerande, zu den schönsten Denkmälern der Renaissance des 16. Jahrhunderts in Dalmatien.

Zvonik i pročelje katedrale, kao i ostali dijelovi nove katedrale započeti su s gradnjom istovremeno. Projektanti i graditelji su isti, kako zvonika i pročelja katedrale, tako i same katedrale. Zvonik je sastavni dio pročelja katedrale, pa je morao biti projektiran tako, da se uklapa u cijelu građevinu.

Mit dem Bau des Glockenturms und der Fassade des Doms sowie andere Teile des neuen Doms wurde gleichzeitig begonnen. Planer und Bauherren des Glockenturms, der Domfassade, sowie die Kathedrale selbst, waren die gleichen. Der Glockenturm war integraler Bestandteil der Fassade des Doms und musste daher mit dem gesamten Gebäude entworfen werden.

Stari je zvonik bio srušen, i od njegovog kamena građen novi, te ostali dijelovi katedrale. Dok se nije izgradio novi zvonik, katedrala bi bila bez zvonika, pa se izgradio mali zvonik na krovu stare katedrale za smještaj zvona, kako bi ona mogla biti u funkciji. Taj je mali zvonik služio kao privremeni.

Der alte Glockenturm wurde abgerissen, und seine Steine wurden zum Bau der Kathedrale verwendet. Bis zum Bau eines neuen Glockenturms müsste die Kathedrale ohne Glockenturm auskommen, so dass ein kleiner Glockenturm auf dem Dach der alten Kathedrale gebaut werden sollte, um funktionieren zu können. Dieser kleine Glockenturm diente als vorübergehender Ersatz.

Zvonik hvarske katedrale je započet s gradnjom u 1632. godine, nakon kuge koja je u gradu vladala 1516. godine, a dovršen sredinom istog stoljeća.

Der Bau des Glockenturms der Kathedrale von Hvar begann, nachdem der Pest die Stadt im Jahr 1516 heimgesucht hatte, im Jahr 1632 und wurde in der Mitte des gleichen Jahrhunderts abgeschlossen.

Dokument iz 1520. g., koji je objavio Cvito Fisković u svojoj knjizi o hvarskoj katedrali, spominje da su zvonik hvarske katedrale gradili Korčulani Marko Milić Pavlović i Nikola Karlić.

In einem Dokument aus dem Jahr 1520, herausgegeben von Cvito Fisković in seinem Buch über die Kathedrale von Hvar, wird berichtet, dass der Glockenturm der Kathedrale von Hvar von den Korčulaern Marko Milić Pavlović und Nikola Karlić gebaut wurde.

U tom dokumentu se vidi da je gradnja ugovorena na način da zvonik bude po uzoru na zvonik crkve sv. Marije od milosti u Hvaru, s četiri nivoa, ali i s mjerama koje je imao stari zvonik hvarske katedrale. Stari zvonik je imao drugačiji arhitektonski izgled pročelja. Imao je i krov na četiri vode.

Aus diesem Dokument geht weiters hervor, dass der Turm so konzipiert war, dass er dem Glockenturm der Kirche St. Maria der Gnade in Hvar mit seinen vier Ebenen ähnelt aber auch die Maße des alten Glockenturm der Kathedrale von Hvar aufweisen sollte. Der alte Glockenturm hatte allerdings eine andere architektonische Fassadengestaltung und auch ein Zeltdach.

Zvonik hvarske katedrale je rađen po principu kao i zvonik franjevačke crkve sv. Marije od milosti, ali samo u I., II. i III. katu. Prizemlje i IV. kat su drugačiji. Proporcije su drugačije. Četvrti kat rađen je na principu II. i III. kata.

Der Glockenturm der Kathedrale von Hvar wurde nach dem Prinzip des Glockenturms der Franziskanerkirche St. Maria der Gnade, aber nur in seiner I., II. und III. Etage. Das Erdgeschoss und der IV. Stock sind anders. Die Proportionen sind unterschiedlich. Der vierte Stock wurde nach dem Prinzip des II. und III. Stocks gebaut.

Sve etaže su označene s markapjanom-vijencem. Prizemlje ima raskošni ulaz i drugačiji sokl od zvonika crkve sv. Marije od milosti. Na drugom katu nalaze se dva visoka čvora, a iznad nje su tri kvadrupolske rozete. Na trećem katu nalaze se tri bifore i iznad njih tri kvadrupolske rozetice. Četvrti kat ima četiri visoka čvora i iznad četiri četverodjelne rozete.

Alle Etagen sind durch Zwischengesimse gekennzeichnet. Das Erdgeschoss hat einen luxuriösen Eingang und einen anderen Sockel wie der des Glockenturms von St. Maria der Gnade. Der zweite Stock hat zwei hohe Biforen und darüber drei vierteilige Rosetten. Der dritte Stock hat drei Biforen und darüber drei vierteilige Rosetten. Der vierte Stock hat vier hohe Biforen und darüber vier vierteilige Rosetten.

Na sjevernom zidu zvonika 1997. god. Družba braće hrvatskog zmaja postavila je ploču u spomen na 850. obljetnicu hvarske biskupije.

An der Nordwand des Glockenturms befestigten im Jahr 1997 die Kongregation der kroatischen Drachenbrüder eine Gedenktafel zum Gedächtnis an das 850 jährige Jubiläum der Diözese Hvar.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Bivši benediktinski samostan »Sv. Marije od Lesnje« / ehemaliges Benediktinerkloster der hl. Maria von Hvar
Crkva »Gospa Anuncijata« / Kirche Maria Verkündigung

Reljef »Kip reljef sv. Papa Stjepan« / Relieffigur des hl. Papstes Stephan
Poprsje »Sv. Prošpera« / Büste des hl. Prošper
Spomen ploča »Pod desnoj niši na pročelju katedrale« / Gedenktafel unter der rechten Nische in der Kirchenfassade
Spomen ploča »Na lijevoj niši na pročelju katedrale« / Gedenktafel unter der linken Nische in der Kirchenfassade
Grb »Iznad ulaza u zvoniku basilike« / Wappen über dem Turmeingang
Spomen ploča »850. obljetnice Hvarske Biskupije« / Gedenktafel zum 850. Jubiläums des Bistums Hvar
Natpis »MDXIX / DIE XXVI SEPTEMBRIS« / Inschrift – 26. September 1519