MILNA – Ljetnikovac »Božić-Ivanić«

Ime / Name
Ljetnikovac / Sommerhaus »Božić-Ivanić«

Code: MI-TG-02                                        


Adresa / Adresse
Malo Milna

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16288°   Longitude: E 16,48381°
Visina / Höhe: 12 m

Zemljište / Grundstücke
*474, *475, *476, *477, *569, 3498/2, 3499, 3500/1, 3512, 4516

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00
.


Informacije

Na zapadu sela Milna u uvali nalazi se barokni ljetnikovac patricijske obitelji Ivanić (potomaka Matije Ivanića), danas Boglić-Božić (vl. Giana Fio). Ivanići su ljetnikovac u Maloj Milni definirali u prvoj polovini 17. stoljeća, u vrijeme svog najvećeg gospodarskog procvata, u to doba vlasnici najvećeg dijela uvale i zapadnog dijele kotline. Potkraj 18. stoljeća posjed je imao oko 72 hektara s oko 15 hektara vinograda i 6 hektara maslinika.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
RST-484, 24/354-1970, RST 874, P-1789 (Zemljišne parcele ljetnikovca Ivanić)


Info

Im Westen von Milna, in der Bucht, befindet sich das barocke Herrenhaus der Patrizierfamilie Ivanić, die Nachfahren des Matij Ivanić, des Führer des Hvarer Volksaufstandes, heute Boglić-Božić (vl. Giana Fio). Die Ivanić errichteten die Sommerresidenz in Malo Milna in der ersten Hälfte des 17. Jh., in der Zeit ihres größten wirtschaftlichen Wohlstands. Sie besaßen damals den größten Teil der Bucht und des westlichen Teils des Tales. Ende des 18. Jh. hatte das Landgut ein Ausmaß von 72 Hektar mit etwa 15 Hektar Weinbergen und 6 Hektar Olivenhainen.

Sagrađen je u istočnom, zaštićenom dijelu uvale, nedaleko morske obale. Ograđen je visokim zidom. Sa zapadne strane kuće je dvorište, a s istoćne manji vrt.

Das Haus wurde im östlichen, abgelegenen Teil der Bucht, nicht weit vom Meer entfernt., gebaut und ist mit einer hohen Mauer umgeben. Auf der Westseite des Hauses befindet sich ein Hof und im Osten ein kleiner Garten.

U krasno kameno popločanom dvorištu zapadno od ulaza nalazi se kruna gustirne identična onoj iz hvarskog kuća Bučića. Kruna dimenzija 74 x 71, visina 81 cm, podest visine 7 cm, promjer otvora 47 cm. Žljebovi sa svih strana. Duboka je 3,80 m.

In dem wunderschönen, gepflasterten Hof befindet sich westlich des Eingangs eine Zisterne mit Brunnenkrone, die mit der des Hauses Bučić in Hvar identisch ist. Die Maße: 74 x 71, Höhe 81 cm, Höhe des Podestes 7 cm, Durchmesser der Öffnung 47 cm. Rinnen an allen Seiten. Die Tiefe der Zisterne beträgt 3,80 m.

Na južnoj strani dvorišta je podignuta manja terasa, na čjem ogradnom zidu se uzdižu stupovi odrine. Kuća je jednokatnica, pravokutnog tlocrta. Uz more je manja prizemnica, s ograđenim dvorištem na južnoj strani. Zid dvorišta ima puškarnice i okovanim vratima. U kući,na stepeništu za 2. kat, nalazi se grb Ivanića u prizemnoj dvorani Boglića, dok su zidne crtarije iz druge polovice XIX st. Dva kamena portreta članova obitelji Ivanić potjeću iz XVII st. Zanimljivo je istaknuti dva muška barokna poprsja s grbovima Ivanića u dvorištu ljetnikovca, koji vjerojatno prikazuju Gabrijela i Jerolima Ivanića.

An der Südseite des Hofes befindet sich eine kleine Terrasse mit einem Geländer aus Steinsäulchen. Das Haus ist einstöckig und hat einen rechteckigen Grundriss. In der Nähe des Meeres befindet sich ein kleines ebenerdiges Haus mit eingezäuntem Hof auf der Südseite. Die Mauer des Hofes hat Schießscharten und gesicherte Tore. Im Haus befindet sich auf der Treppe zum 2. Stock ein Wappen der Ivanić. Im Erdgeschoss ist die Halle der Boglić. Die Wandmalereien stammen aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. Zwei Steinporträts von Mitgliedern der Familie Ivanić stammen aus dem 17. Jh. Interessant sind zwei Männerbüsten am Hof mit Wappen der Ivanić, die wahrscheinlich Gabrijel und Jerolim Ivanić darstellen.

U 18. stoljeću je nedaleko ljetnikovca podignuta gospodarska zgrada, sa štukaturama na južnom pročelju. Gospodarskim zgradama, baroknih linija uz prilaz moru i nizom stilskih detalja.

Im 18. Jh. wurde in der Nähe des Herrenhauses ein Wirtschaftsgebäude mit Stuckarbeiten an der Südfassade errichtet. Das Wirtschaftsgebäude hatte barocke Linienführung, Zugang zum Meer und viele stilvolle Details.

Kućna bogomolja Gospe Ružarice u ljetnikovcu Ivanić- Boglić (poslije Božić) nastala je 1791. g., kada je 29. 7. papa Pio VI. izdao Boglićima apostolsko pismo s dopuštenjem za njen nastanak. U rujnu iste godine (19. 9.) pohodio ju je Biskupov izaslanik, arhiđakon Jakov Foretić.

Die Hauskapelle Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz im Sommerhaus des Ivanić-Boglić (nachher Božić) entstand 1791, als am 29. Juli Papst Pius VI. Boglić in einem apostolischen Brief die Erlaubnis für deren Errichtung gab. Im September desselben Jahres (19. September) besuchte der Gesandte des Erzbischofs, der Archidiakon Jakov Foretić.

Crkvica bila je u sjevernom dijelu prizemlja glavne zgrade (kasnijoj kuhinji), s podom od crveno-bijelih keramički ploča (tavelle), i s drvenim oltarem između dvaju prozora; na oltaru stajaše pala s prikazom Ružarice i Djetića, te sa strana dvaju malih likova, sv. Domenika i sv. Vinka Ferrerskog.

Die Kapelle war im nördlichen Teil des Erdgeschosses des Hauptgebäudes (später Küche) untergebracht. Sie hatte einen rot-weißen Fliesenboden und einem hölzernen Altar zwischen zwei Fenstern. Auf der Altarempore Stand die Statue Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz mit Kind, links und rechts zwei kleine Figuren, der hl. Dominik und der hl. Vinko Ferrerskog.

Našavši ovaj oratorij potpuno opremljen ruhom, kaležom, mjedenim kandilcem itd., arhiđakon ga je Foriteć istoga dana blagoslovio. – Postojao je valjda do 1884. g., tj. do gradnje nove crkvice Boglić u blizini ljetnikovca, posvećene Pomoćnici kršćana, a njegova oltarna slika vjerojatno je ona poslije u Malom Grablju, a danas u milnarskoj župnoj crkvi.

Nachdem Erzbischof Foriteć dieses Oratorium, vollständig mit Tuch, Kelch, Messingleuchter usw. ausgestattet, vorgefunden hatte, segnete er es an diesem Tag. Die Kapelle diente wahrscheinlich bis 1884 als in Boglić in der Nähe des Sommersitzes die neue Kirche bauten, die den Nothelfern Christi gewidmet ist. Das Altarbild befand sich später wahrscheinlich in Malo Grablje und ist heute in der Pfarrkirche von Milna.

Ljetnikovac smatra se najljepšim primjerom rustične ladanjske arhitekture na otoku. Danas je kuća pretvorena u pansion s restoranom.

Das Haus gilt als das beste Beispiel rustikaler Architektur auf der Insel. Heute befindet sich im Haus eine Pension mit Restaurant.


Linkovi / Links

Crkvica »Pomoćnice Kršćana« / kleine Kirche der Nothelfer Christi