HVAR – Spomen ploča »Viator ora ovae …«


Ime / Name
Spomen ploča »Viator ora ovae …« / Gedenktafel – Reisender …

Code: HV-IS-31                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Šetalište put Križa 15, nekadašnje groblje / beim ehemaligen Marinefriedhof

Lokacija / Position
Latitude: N 43,16868°   Longitude: E 16,44359°
Visina / Höhe: 5 m

Katastarska čestica / Grundstücke
3902

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.01.2000 00:00:00


Informacije

Legenda o nastanku kapelica križnog puta

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Legende von der Entstehung der Kreuzwegkapellen

Legende – koje su danas skoro potpuno zaboravljene – u ne tako daleka vremena bile su vjerno prenašane s koljena na koljeno. Što je još značajnije, mnoge su u sebi sadržavale i dio povijesne istine. Legenda o nastanku kapelica križnog puta došla je do nas posredno preko S. Krakova, novinara beogradskih novina Vreme koji ju je zabilježio 1924. godine:

Legenden – heute fast in völliger Vergessenheit – wurden vor nicht allzu ferner Zeit von Generation zu Generation getreulich weitergegeben. Noch wichtiger, viele von ihnen enthielten auch einen wahren Kern. Die Legende über der Entstehung der Kreuzwegkapellen kam zu uns indirekt durch S. Krakau, einem Journalisten der Belgrader Zeitung „die Zeit“, die er im Jahr 1924 aufgezeichnet hat:

„Prošlost svakoga grada je ispunjena legendama, a u Hvaru je najdirljivija i najnježnija ona, koju je obilježila čitava jedna kalvarija. Četrnaest malih kapelica od franjevačkog samostana do grada kazuju jedan zločin i jedno ispaštanje. Kamena ploča uzidana na zidu franjevačkog samostana priča jecajući povijest tog zločina:

„Die Vergangenheit dieser Stadt ist voller Legenden und in Hvar gibt es eine der ergreifendsten und schauerlichsten, durch die der ganze Kalvarienberg gezeichnet wurde. Vierzehn kleine Kapellen beim Franziskanerkloster in die Stadt erzählen von Verbrechen und Sühne. Die Steintafel, eingemauert in die Wand des Franziskanerklosters, erzählt die Geschichte dieses Verbrechens:

VIATOR ORA QVÆ SOREO VIE ILLI QVÆ DE
REPENTE ACINOMINATO MORITAMEN PA
RATA PER MANUM VIOLENTA DE SACRO
SANCTO PÆNITENTIÆ TRIBUNALI DOMU
SVA MREDIENS HAC IN VIA VNICA MATRIS
FILIA P D H TRUCULENTER TRUCIDATA
OCCISA PER EMETA EST. VIII IDUS APRILIS
A.D. MDCCXLII

(= Putniče, molim te, moli se za pokoj onoj koja je iznenada i neočekivano, a ipak spremna na smrt, od ubilačke ruke, vračajući se svojoj kući sa Sv. Ispovijedi, na ovome putu, jedinica kći u majke, groznom smrću umorena 6 travnja 1742 godine Gospodnje.)

(= Reisender, ich bitte Dich, bete für den Frieden für die, die plötzlich und unerwartet, aber doch bereit waren, durch Mörderhände zu sterben. Eine Tochter mit ihrer Mutter sind auf diesem Weg von Sv. Ispovijedi in ihr Haus zurückgekehrt und wurden auf schreckliche Weise am 6. April 1742 ermordet.)


Ploča je osnova legendi, dosta vjerojatnoj.

Diese Tafel ist wahrscheinlich die Grundlage folgender Legende.

Kćerka plemića Cingalovića zaljubila se u jednoga pučanina, i htjela se s njime vjenčati. Još prije vjenčanja ona mu je dala sve što jedna djevojka može dati onome koga ljubi. Otac, jedan od onih mnogih okrutnih, gordih plemića koji ne zna za kompromise kao ni za ljudske osjećaja, ogorčen i bijesan, sakrio se kod crkve baš na dan uoči vjenčanja, i sjurio je olovo iz puške u grudi svoje jedinice kćerke. Po ubojstvu pobjegao je u samostan, koji mu je pružio utočište za čitavu godinu. Da bi se odužio franjevcima, koji su ga spasili tamnice i suda, plemić je podigao onih 14 kapelica, a očajna mati uzidala je ploču. … “

Die Tochter des Adligen von Cingalović verliebte sich in einen der Sklaven und wollte ihn heiraten. Schon bevor sie geheiratet haben, hat sie ihm alles gegeben, was ein Mädchen dem schenken kann, den sie liebt. Der Vater, einer der vielen grausamen und stolzen Adligen, die keine Kompromisse und keine menschlichen Gefühle kennen, war verbittert und wütend. Er versteckte sich in der Kirche am Tag vor ihrer Hochzeit und schoss mit der Pistole in die Brust seiner einzigen Tochter. Nach dem Mord flüchtete er in das Kloster, das ihm das ganze Jahr Obdach gewährtet. Um von den Franziskanern wieder loszukommen, die ihm vor Gefängnis und Gericht gerettet haben, hat er jene 14 Kapellen errichtet, und die verzweifelte Mutter die Gedenktafel … “

Naravno, ova priča ima svoju povijesnu pozadinu – radi se o ubojstvu Marije Bučić, o čemu svjedoči spomenuti natpis na vanjskom zidu franjevačkog vrta. Događaj je dosta utjecao na maštu Hvarana tako da su se za dušu pokojnice donedavno stare žene molile i u Katedrali uz ploču Lukre Fazanić (umrle 1607.) koju su pogrešno poistovjetili s Marijom. Joško Kovačić u knjizi „Zapisi o crkvama u Hvaru“ 1982. bilježi da to još uvijek prakticiraju.

Natürlich hat diese Geschichte einen historischen Hintergrund – es ist der Mord an Maria Bučić, wie es die Inschrift an der Außenwand des Franziskanergartens belegt. Das Ereignis hatten großen Einfluss auf die Phantasie der Menschen in Hvar, so dass für die Seele der Verstorbenen bis vor kurzem noch alte Frauen in die Kathedrale bei der Gedenktafel des Lukre Fazanić (1607 gestorben), beteten, die fälschlicherweise mit Maria identifiziert wurde. Joško Kovačić schreibt 1982 in dem Buch „Anmerkungen über die Kirchen in Hvar“, dass dies immer noch praktiziert wird.

Isti donosi i pravi izvještaj o ubojstvo prema dokumentima:

Gleiches gilt für den echten Mordbericht aus den Dokumenten:

„Marija Bučić, pok. Petra i Dinke rođ. Tudor postala je poslije očeve smrti jedinom nasljednicom znatnog imanja ove ugledne hvarske obitelji, onda još pučke, kasnije (potkraj 18. st.) primljene u plemstvo. Kao vrlo mlada otišla je na odgoj u kuću plemića Jakova Anđelinovića (Angelini), koji se njome potajno oženio, a po ženidbi i milom i silom nagovarao da na njega prepiše imanje, ali uzalud. Toliko ju je zlostavljao da je u potpunoj bijedi, u ritama pobjegla k majci. Imao se pokrenuti i postupak za poništenje tog vrlo sumnjivo sklopljenog braka, na što je Jakov bar prividno i pristajao. Ali kada se Marija u društvu s Lucijom Kasandrić i Jelenom Ančić vraćala s ispovijedi iz fratara, presreo ju je muž na Križnom putu iz franjevaca prema gradu na odvojku puta za samostan sv. Nikole (danas mjesno groblje). Navodno ju je nagovarao da mu se vrati, a onda je zgrabi za kosu, baci na tlo i izbode nožem. Morbidno se spominje da je lizao krv s noža i hvalio kovača koji ga je načinio. Očevidac ovog strašnog događaja na Veliki Četvrtak 1742. bio je Ivan Novak rečeni Trumbita, koji je kamenicama gađao ubojicu što se dao u bezglav bijeg. Zločinac je osuđen na progonstvo s tim da ga objese ako bude uhvaćen. Njegova sudbina nije poznata: navodno je pobjegao u Grčku.

„Maria Bučić, gen. Petra und Dinka, geborene Tudor, wurden nach seinem Tod Alleinerbinnen bedeutender Güter dieser angesehenen Hvarer Familie. Sie waren zunächst Bürgerliche und später (am Ende des 18. Jahrhunderts.) in den Adelstand erhoben. Als sie noch sehr jung war, ging sie zur Erziehung in das Haus des Adeligen Jacob Anđelinović (Angelini), der sie heimlich heiratete und sie mit Gewalt vergeblich bedrängte, ihm nach der Ehe ihre Güter zu überschreiben. Er hatte sie so missbraucht, dass sie in völliges Elend geriet und in Lumpen zu ihrer Mutter lief. Es begann ein Prozess um diese zweifelhafte Ehe zu annullieren, aber Jacob respektierte das nicht und erschien dazu kaum. Aber als Maria in Begleitung von Lucia Kasandrić und Jelena Ančić von der Beichte bei den Mönchen zurückkehrte, wurde sie von ihrem Mann am Kreuzweg der von den Franziskanern in die Stadt zum ehemaligen Kloster St. Nikolaus (heute Friedhof) führt, abgefangen. Offenbar drängte er sie zurück, packte sie bei den Haaren, warf sie auf den Boden und erstach sie mit einem Messer. Erwähnt wurde, dass er das Blut vom Messer leckte und sich bei einem Schmied der Tat rühmte. Ein Augenzeuge dieses schreckliche Ereignis am Gründonnerstag 1742 war Ivan Novak gen. Trumbit, der Steine nach dem Mörder warf und ihn so in die Flucht trieb. Der Täter wurde mit dem Bann belegt, und sollte gehängt werden, wenn er gefangen wird. Sein weiteres Schicksal ist unbekannt: Er soll nach Griechenland geflohen sein.

Spomen-ploču o zločinu dala je nabaviti mati ubijene u Korčuli. Bila je uzidana unutar istočnog zida ovog groblja dok taj nije za oluje i povodnja srušen 4. 9. 1852. g. Tu je dakle bila pokopana nesretna Marija.“

Die Gedenktafel des Verbrechens wurde von ihrer Mutter errichtet, die in Korcula ermordet wurde. Sie wurde innerhalb der östlichen Mauer des Friedhofs eingemauert, wo sie trotz Sturm und Überschwemmung am 4.9.1852 nicht zerstört wurde. Deshalb wurde die unglückliche Maria dort begraben“.

Tako je mašta spojila izgradnju kapelica (sagrađene 22 godine prije ovog zločina), spomen-ploču i sjećanje na događaj u jedinstvenu legendu.

So verband die Phantasie den Bau der Kreuzwegkapellen (die eigentlich 22 Jahre vor diesem Verbrechen errichtet wurden), mit der Gedenktafel und die Erinnerung an dieses Ereignis in dieser einzigartigen Legende.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Bivši mornaričko groblje / ehemaliger Marinefriedhof