STARI GRAD – Spomen ploča »Rodna kuća Ivan Lučić-Lavčević«


Ime / Name
Spomen ploča »Rodna kuća Ivan Lučić-Lavčević« / Gedenktafel Geburtshaus Ivan Lučić-Lavčević

Code: SG-IS-15                                     


Adresa / Adresse
Stari Grad, Šiberija 19

Lokacija / Position
Latitude: N 43,18341°   Longitude: E 16,60024°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica/ Grundstücke
*611

Datum snimanja / Erfassungsdatum
08.10.2014 09:45:20


Informacije

Spomen ploča od bijelog mramora na rodnoj kući Narodnog heroja Ivana Lučića Lavčevića, postavljena je u spomen pogibije istaknutog revolucionara okolica Splita.

Stupanj zaštite / Schutzstellung


Info

Die Gedenktafel aus weißem Marmor befindet sich auf dem Geburtshaus des Nationalhelds Ivan Lučić Lavčević, um an den Tod des prominenten Revolutionärs in der Nähe von Split zu erinnern.

Natpis:

U OVOJ SE KUČI
RODIO
NARODNI HEROJ
IVAN LUČIĆ LAVČEVIĆ
23. XII. 1905.
KOJI JE PAO ZA SLOBODU
I
NAPREDAK SVOJE ZEMLJE
UMOREN OD TALIJANSKIH FAŠISTA
23. XII. 1942.

Inschrift:

In diesem Haus wurde
geboren
der Volksheld
Ivan Lučić Lavčević
am 23. Dezember 1905
der für Freiheit
und
Fortschritt seines Landes eintrat.
Ermordet von italienischen Faschisten
am 23. Dezember 1942

Ploča se nalazi na rodnoj kući Ivana Lučića Lavčevića u ulici Šiberije br. 19. Spomen ploču postavile su društveno-političke organizacije Starog Grada, na dan smrti, 23. XII 1957. godine.

Die Tafel wurde am Geburtshaus des Ivan Lučić Lavčević in Šiberija Nr. 19. von der sozialpolitischen Organisation Stari Grads, in Erinnerung an an seinem Todestag am 23. Dezember 1957 befestigt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Ivan Lučić-Lavčević rođen je u staroj zemljoradničkoj obitelji, s devetoro braće i sestara. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu. Kao odličnog đaka, roditelji su ga upisali u dominikansku gimnaziju koju je zbog slabog ekonomskog stanja obitelji napustio poslije petog razreda nakon čega se prihvatio teških zemljoradničkih poslova.

Ivan Lučić-Lavčević wurde in einer alten Bauernfamilie mit neun Brüdern und Schwestern geboren. Er beendete die Grundschule in seinem Geburtsort. Wegen seinen guten Leistungen meldeten ihn seine Eltern an einem dominikanischen Gymnasium an, das er aber nach der fünften Klasse wegen der schlechten Wirtschaftslage verließ und schwere landwirtschaftliche Arbeiten annahm.

Za vrijeme talijanske okupacije otoka Hvara nakon Prvog svjetskog rata, Lavčević se priključio hvarskim domoljubima u borbi protiv okupacije. Samo dvije godine poslije formiranja prve partijske ćelije Komunističke partije Jugoslavije na Hvaru, već 1922. godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Razvijao je aktivnost u kulturno-prosvjetnim i sportskim društvima. Starigradska partijska organizacija ga je zbog istaknutog revolucionarnog rada primila u svoje redove 1924. godine.

Während der italienischen Besetzung der Insel Hvar nach dem Ersten Weltkrieg schloss sich Lavcevic den Hvarer Patrioten im Kampf gegen die Besatzung an. Nur zwei Jahre nach der Bildung der ersten Parteizelle der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in Hvar, wurde er im Jahr 1922 Mitglied der Union der kommunistischen Jugend Jugoslawiens. Er engargierte sich in kulturell-pädagogischen und sportlichen Vereinen. Die Stari Grader Parteiorganisation nahm ihm im Jahr 1924 wegen seiner herausragenden revolutionären Arbeit in Führungsposition auf.

Prvog svibnja, usprkos zabrani vlasti, komunisti su organizirali i održali zbor oko 1000 pučana, na Rašniku u Vrbanjskom polju, na kojem je Lavčević govorio o povijesnoj ulozi radničke klase. Vlasti su ga često uhitile i maltretirale.

Am ersten Mai organisierten die Kommunisten, trotz eines Verbots der Regierung, eine Versammlung auf Rašnik in der Gegend von Vrbanj, an der 1000 Bürger teilnahmen. Lavčević hielt hier eine Rede über die historische Rolle der Arbeiterklasse. Die Behörden verhafteten und malträtieren ihn oft.

Da bi izbjegao uhićenje pod režimom diktature, ilegalno je otišao u Sovjetski Savez, gdje je završio Komunistički univerzitet nacionalnih manjina Zapada. Po svojoj želji, radio je u tvornici u Rostovu, kao mehaničar i partijski radnik.

Um Verhaftungen unter dem Regime der Diktatur zu vermeiden, ging er illegal in die Sowjetunion, wo er die kommunistische Universität der Nationalen Minderheiten des Westens absolvierte. Auf seinen Wunsch hin arbeitete er in einer Fabrik in Rostov, als Mechaniker und Partei-Arbeiter

Na rodni otok vratio se ilegalno 1936. godine, ali je odmah uhićen i podvrgnut saslušanjima. Zahvaljujući njegovom držanju i utjecaju Partije među mještanima, policija ga je pustila.

1936 kehrte er illegal zu seiner Heimatinsel zurück, wurde jedoch sofort verhaftet und Verhören unterzogen. Dank seiner Position und dem Einfluss der Partei unter den Einheimischen ließ ihn die Polizei wieder frei.

Godine 1937. nastanio se u Splitu i zaposlio kao mehaničar. Nastavio je partijsku aktivnost u novoj sredini i borio za provođenje zadataka koje je pred partijsku organizaciju Dalmacije postavio novi Centralni komitet KPJ na čelu s Josipom Brozom Titom. Krajem listopada 1939. godine, imenovan je u novi Pokrajinski komitet KP Hrvatske za Dalmaciju i u Radni odbor Pokrajinskog odbora Stranke radnog naroda. Posebno je sudjelovao u sređivanju i jačanju splitske partijske organizacije, kojoj je kratko vrijeme stajao na čelu. Na pokrajinskoj partijskoj konferenciji u Splitu, 2. kolovoza 1940. godine, izabran je za člana Pokrajinskog komiteta i zadužen za sektor agitacije i propagande. Njegovim zauzimanjem, partijska organizacija Dalmacije je, 1. studenog 1940., dobila svoje glasilo „Borba radnog naroda“.

Im Jahr 1937 lebte er in Split und arbeitete als Mechaniker. Er setzte die Parteitätigkeit in der neuen Umgebung fort und kämpfte für die Erfüllung der Aufgaben, die von dem neuen Zentralkomitee der KPC unter Josip Broz Tito vor der Parteiorganisation von Dalmatien gestellt wurden. Ende Oktober 1939 wurde er vom neuen Regionalkomitee der kroatischen KP in Dalmatien in den Arbeitsausschuss des Provinzkomitees der Partei der Werktätigen geholt. Er beteiligte sich an der Organisation und Stärkung der Parteiorganisation Split, die kurz für die Partei verantwortlich war. Am 2. August 1940 wurde er auf der Parteiparteitagung in Split zum Mitglied des Provinzkomitees gewählt und war für den Agitations- und Propagandasektor verantwortlich. Durch sein Engagement erhielt die Parteiorganisation von Dalmatien am 1. November 1940 ihr Sprachrohr „Kampf der Werktätigen“.

Kao član PK KPH, u danima kapitulacije, pomagao je partijskim organizacijama u Splitu i na Hvaru da se snađu u novonastaloj situaciji. Krajem travnja 1941. godine, postavljen je za rukovoditelja Vojne komisije pri PK KPH, koja je trebala rukovoditi pripremama za oružane akcije i obukom omladine u rukovanju oružjem. Njegovim je zalaganjem 22. lipnja 1941. počeo izlaziti „Naš izvještaj“, glasilo PK-a. Sudjelovao je u organiziranju prvih partizanskih odreda i izvođenju borbenih akcija u Splitu. Zbog stalnih represija okupatora, često je mijenjao ilegalne stanove, naročito poslije uhićenja sekretara Centralnog komiteta KPH, Rade Končara.

Als Mitglied von PK KPH half er in den Tagen der Kapitulation die Parteiorganisationen in Split und Hvarneu aufzustellen. Ende April 1941 wurde er dem Chef der Militärkommission des PK KPH zugeteilt, die Vorbereitungen für bewaffnete Aktionen und die Ausbildung von Jugendlichen im Umgang mit Waffen treffen sollte. Mit seinem Engagement wurden am 22. Juni 1941 „Unsere Nachrichten“ veröffentlicht. Er war an der Organisation der ersten Partisanenabteilungen und der Durchführung von Kampfhandlungen in Split beteiligt. Wegen der ständigen Unterdrückung der Besatzer wechselte er oft die illegalen Wohnungen, vor allem nach der Ankunft des Sekretärs des KPH-Zentralkomitees, Rade Končar.

6./7. veljače 1942. fašisti su otkrili stan u kojem je živio Lavčević. Iako je isprva uspio pobjeći, uhićen je u Stedovoj ulici kada je naišao na talijansku ophodnju. Neprekidno je saslušavan i batinan.

Am 6./7. Februar 1942 entdeckten Faschisten die Wohnung, in der Lavcevic lebte. Obwohl er zunächst entkommen konnte, wurde er in der Stedova Straße verhaftet, als er italienischen Patrouillen begegnete. Er wurde ständig angehört und geschlagen.

Zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja poslan je u zatvorsku bolnicu u namjeri da ga privremeno izliječe i nastave saslušanja. Partijsko rukovodstvo grada ubrzo je saznalo za to i osmislilo plan za njegovo oslobađanje. Trojica prerušenih partizana, pripadnici Mosorskog partizanskog odreda, upali su u bolnicu i izveli Lučića, ali su pritom bili otkriveni. Lučić je pri bijegu ranjen u nogu, ponovno uhvaćen na ulici i prebačen u ćeliju gdje se ponovo susreo s sekretarom CK KPH, Radom Končarom. S njim je sredinom svibnja 1942. godine prebačen u Šibenik, ali su njega fašisti vratili u splitski zatvor, pošto su pripadnici Narodnooslobodilačkog pokreta uoči suđenja uništili njegov dosje.

Wegen einer äußerst schwierigen medizinischen Situation wurde er in ein Gefängniskrankenhaus geschickt, um ihn vorübergehend zu heilen und weiter zu verhören. Die Parteiführung der Stadt erfuhr bald darüber und entwarf einen Plan zu seiner Befreiung. Drei verkleidete Mitglieder der Moskauer Partisanenabteilung gingen ins Krankenhaus holten Lučić heraus, wurden aber entdeckt. Bei der Flucht wurde Lučić am Bein verwundet, wieder gefangen und in eine Zelle gebracht, wo er wieder auf den Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Radom Končar traf. Beide wurden Mitte Mai 1942 nach Šibenik verlagert. Die Faschisten holten ihn aber in das Gefängnis in Split zurück, da Mitglieder der Nationalen Befreiungsbewegung seine Akte vor dem Prozess zerstörten.

Liječnici, pripadnici NOP-a, uspjeli su da s dijagnozom teške zarazne bolesti, Lučića prebace u novu bolnicu na Firulama. Iako je mjesni komitet KPH planirao oslobođenje Lučića, isto nije bilo moguće budući da je Lučić bio nepokretan.

Ärzten, die Mitglieder der NOP waren, gelang es eine ernsthafte ansteckende Krankheit zu diagnostizieren. Lučić wechselte in ein neues Krankenhaus in Firula. Obwohl das lokale Komitee KPH versuchte Lučić zu befreien, schlug dies fehl, da Lučić unbeweglich war.

Fašisti su ga u kamionu, 23. prosinca 1942. godine, odveli iz bolnice i ubili na nepoznatom mjestu.

Die Faschisten brachten ihn am 23. Dezember 1942 mit einem Lastwagen an einen unbekannten Ort und töten ihn.


Počasti:

Odlukom predsjedništva Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 5. prosinca 1944. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojskeproglašen je za narodnog heroja.

Ehrungen

Durch die Entscheidung der Präsidentschaft des Antifaschistischen Rates der Nationalen Befreiung Jugoslawiens, wurde Am 5. Dezember 1944 wurde er als einer der ersten Kämpfer der Nationalen Befreiungsarmee als Volksheld geehrt.

Godine 1959. godine povodom 40. obljetnice KPJ, SKOJ-a i revolucionarnih sindikata, u parku na šetalištu Bačvice u Splitu, otkriveno mu je poprsje, rad akademskog kipara Mirka Ostoje.

Im Jahre 1959 wurde, anlässlich des 40. Jahrestages der KPJ, SKOJ-a und der revolutionären Gewerkschaften, im Park an der Bačvice-Promenade in Split, seine Büste, eine Arbeit des akademischen Bildhauers Mirko Ostoje, aufgestellt.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kuća »Rodna kuća Ivana Lučić Lavčevića« / Geburtshaus des Ivan Lučić Lavčević