VRBOSKA – Bista »Dr. Fr. Rajmund Kupareo«


Ime / Name
Bista »Dr. Fr. Rajmund Kupareo« / Büste des Raimund Kupareo

Code: VA-MO-02                                    


Adresa / Adresse
Vrboska, Pjaca

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,18070°    Longitude: E 16,67156° 
Visina / Höhe: 14 m

Zemljište / Grundstücke
1113/1

Datum snimanja / Erfassungsdatum
08.10.2014 15:30:06


Informacije

Poprsje Rajmunda Kuparea stvorio je 2014. akademski kipar Kuzma Kovačić. Stoji na kamenoj bazi s nekoliko spomen-ploča, kip lijevano je od bronce i ima visinu od oko 62 cm.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Büste des Rajmund Kupareo wurde im Jahr 2014 vom akademischen Bildhauer Kuzma Kovačić geschaffen. Sie steht auf einem Steinsockel mit mehreren Gedenktafeln, ist aus Bronze gegossen und hat eine Höhe von etwa 62 cm.

Natpis:

VRBOVLJANIN
DR. FR. RAJMUND KUPAREO OP
1914. – 1996.

Inschrift:

Der Vrbovljaner
Dr. Fr. Rajmund Kupareo OP
1914 – 1996


ISUS U MOJOJ LAĐI

MRTVI MI VALOVI IZBACUJU VESLA.
SPORO IDEM UZA SNAGU SVU
A ON MIRNO SPAVA KO DA NE ZNA ZA ME
NIŠTA ZA TO. ON JE IPAK TU.

Jesus in meinem Boot

Wir Tote schlagen Wellen.
Langsam geht alle Kraft aus
Und er schläft friedlich, weil er nicht weiß
für mich nichts dafür. Er ist immer noch hier.

IMAM VJERU ČVRSTU DA PRKOSIM VJETRU
I ZNAM DA JE ISUS MENI SKLON.
PA, KAD TEŠKA VESLA IZ RUKU MI PADNU.
JA ĆU ZASPAT, A VESLAT ĆE ON.

R. KUPAREO

Ich habe starkes Vertrauen den Wind zu trotzen
weil ich weiß, dass Jesus mit wohlgesonnen ist.
Jetzt, wenn die schweren Schaufeln mir aus den
Händen fallen, werde ich beim Schaufeln einschlafen.

R. Kupareo

Rajmund Kupareo bio je hrvatski svećenik, sveučilišni profesor, pjesnik, teološki pisac, esejist, skladatelj, prevoditelj, nakladnik i redovnik dominikanac. Pisao je na hrvatskom, češkom, latinskom i španjolskom jeziku.

Raimund Kupareo war Priester, Universitätsprofessor, Dichter, Theologe Schriftsteller, Essayist, Komponist, Übersetzer, Verleger und religiöser Dominikaner. Er schrieb auf Kroatisch, Tschechisch, Latein und Spanisch.

Rajmund Kupareo rođen je u Vrbaskoj 16 studenoga 1914. g., pučku je školu pohađao u Makarskoj i Hvaru (1920. -1924.), gdje mu je otac Juraj bio lučki peljar. Klasičnu gimnaziju započeo je u Jelsi, a potom nastavio u Bolu i Dubrovniku.

Rajmund Kupareo wurde in Vrboska am 16. November 1914 geboren. Er besuchte die Grundschule in Makarska und Hvar (1920-1924), wo sein Vater Juraj als Hafenlotse arbeitete. Das klassische Gymnasium begann er in Jelsa und setzte dann in Bol und Dubrovnik fort.

U dominikanski red stupio je u Dubrovniku 30. rujna 1930. g., zamijenivši krsno ime Luka redovničkim imenom Rajmund. Diplomirao je na Visoko filozofsko-teološkom učilištu Dominikanskog reda u Dubrovniku 1937., a iste je godine u Splitu zaređen za svećenika. Služio je u dominikanskom samostanu u Starom Gradu (1937. -1939.), a potom u Resniku kraj Zagreba (1939. -1941.). Od 1941. do 1946. u Zagrebu je urednik mjesečnika Gospina krunica i upravitelj Dominikanske naklade Istina. Na Mudroslovnom fakultetu Hrvatskoga sveučilišta u Zagrebu 1944. završio je talijanski jezik i čistu filozofiju.

Am 30. September 1930 trat er in den Dominikanerorden in Dubrovnik ein und ersetzte seinen Taufnamen Luka durch den Mönchnamen Raimund. Er absolvierte im Jahr 1937 die Philosophisch-Theologische Hochschule des Dominikanerordens in Dubrovnik und wurde im selben Jahr zum Priester geweiht. Er diente im Dominikanerkloster in Stari Grad (1937-1939) und dann in Resnik in der Nähe von Zagreb (1939-1941). Von 1941 bis 1946 war er in Zagreb Herausgeber der Monatszeitschrift Madonna vom Rosenkranz und Leiter des Dominikanerverlages Wahrheit. An der Theologischen Fakultät der Kroatischen Universität in Zagreb absolvierte er 1944 die italienische Sprache und die reine Philosophie.

Od 1947. počinje njegovo petogodišnje lutanje iz Zagreba prema Beogradu do Olomouca u Češkoj pa u Nizozemsku, Francusku i Španjolsku. Na poziv provincijala Čileanske dominikanske provincije dolazi u Čile 1950. g., gdje je na Papinskom katoličkom sveučilištu u Santiago de Chileu 1951. g doktorirao. Nakon preživjeloga moždanoga udara vraća se u lipnju 1971. g u Hrvatsku. Od tada živi u Zagrebu. Od 1985. godine član je Čileanske akademije znanosti i umjetnosti. Umro je 6 lipnja 1996. g. u dominikanskom samostanu na Ravnicima u Zagrebu, a pokopan je na zagrebačkom Mirogoju u dominikanskom grobu. Objavio je 25 knjiga -znanstvenih članaka, pjesama, romana, drama i pripovijesti, a ostavio je i brojne skladbe.

Ab 1947 begann seine fünfjährige Wanderschaft von Zagreb über Belgrad nach Olomütz in der Tschechischen Republik sowie in die Niederlande, nach Frankreich und Spanien. Auf Einladung der Provinzialischen Dominikaner kommt er 1950 nach Chile, wo er auf der Päpstlichen Katholischen Universität in Santiago de Chile im Jahr 1951 promoviert. Nach einem Schlaganfall kehrte er im Juni 1971 nach Kroatien zurück und lebte seitdem in Zagreb. Seit 1985 ist er Mitglied der chilenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Er starb am 6. Juni 1996 im Dominikanerkloster Ravnika in Zagreb und wurde in Zagrebs Mirogoj in einem dominikanischen Grab begraben. Er hat 25 Bücher veröffentlicht – Artikel, Gedichte, Romane, Drama und Geschichten und hat zahlreiche Musikstücke hinterlassen.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Kuća Kupareo / Haus Kupareo
Spomen ploča / Gedenktafel