ZASTRAŽIŠĆE – Župna crkva »Sv. Nikola, biskup«

Ime / Name
Župna crkva »Sv. Nikola, biskup« / Pfarrkirche zum hl. Bischof Nikolaus

Code: ZA-CI-01                                        


Adresa / Adresse
Zastražišće, Mala Banda

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,14717°   Longitude: E 16,84006°
Visina / Höhe: 193 m

Zemljište / Grundstücke
*144/1 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
01.06.2012 16:10:46


Informacije

Župnu crkvu sv. Nokole prvi spominje papinski pohoditelj Augustin Valier 1579. Godine, kada je ustanovljena samostalana župa, a po svoj prilici i neće biti starija od 16. Stoljeća, jer su se raniji rijetki naseljenici mogli služati starom crkvicom sv. Barbare. Unatoc novijem nastanku, po drevnoj je, još pretkršćanskoj predaji podignuta na vrhu izvojena brijega.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Die Pfarrkirche zum hl. Nikolaus wird zum ersten Mal im Zuge des Besuchs von Augustin Valier im Jahre 1579 erwähnt, als hier eine selbstständige Pfarre gegründet wurde. Sie wird auf jeden Fall nicht älter als aus dem 16. Jh. sein, da früher die wenigen Siedler die alte Kirche der hl. Barbara besuchten. Trotz der jüngeren Entstehung wurde sie auf der Spitze des exponierten Hügels mit vorchristlicher Tradition errichtet.

U svibnju 1789. sklopio je predstavnicima zastražiške crkve ugovor za njeno dovršenje graditelj Mihovil Raffanelli, nastanjen u Makarskoj a rodom iz Molfette kraj Barija. To je imao sve izvršiti za tri godine, a gradnja otegnula sve do 1801.-1802. godine, bilo stoga što su siromašni seljani sporo smagali potrebiti novac, bilo zato jer je glavni graditelj prekidao ovdašnji posao zbog drugih zaduženja.

Im Mai 1789 wurde der Baumeister Mihovil Raffanelli, wohnhaft in Makarska und gebürtig aus Molfetta bei Bari (Italien), mit umfangreichen Ausbauarbeiten beauftragt. Er sollte in drei Jahren fertig zu sein, aber der Bau begann erst 1801/1802, weil die armen Dorfbewohner das benötigte Geld nur langsam aufbrachten, und der Baumeister die Arbeit wegen anderwärtiger Pflichten unterbrach.

On se za ugovorenih 200 cekina obvezao da će prema nacrtu (vjerojatno vlastitom) koji je potpisao produžiti crkvu prema zapadu u duljini od 6 lakata, sagraditi novo pročelje s glavnim ulazom, bočnim prozorima, rozetom te presloicom na vrhu, povisiti bočne zidove, oblikovati unutar crkvene lađe po tri bočne oltarne „kapele“ – niše, te popločati i presvoditi crkvu.

Um 200 Zechinen hat er unterschrieben zu errichten: Die Erweiterung der Kirche nach Westen um 6 Ellen, eine neue Fassade mit Haupteingang, Seitenfenster, Rosette, über der Fassade ein Türmchen und die Erhöhung der Seitenwände. Die Ausgestaltung des Kirchenschiffs mit drei Seitenaltären „Kapellen“ – Nischen, Pflasterung und Kirchengewölbe.

Gotovo stoljeće nakon toga zastražiška je župnica bila proširen sakristijom na začelju, koju je 1897. Za 291 fiorin sazidao poznati zidar Juraj Novak-Trumbita (1870-1957).

Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1897, wurde die Kirche durch eine Sakristei im hinteren Bereich erweitert. Für 291 Fiorin wurde der bekannte Maurermeister Juraj Novak-Trumbit (1870-1957) dafür gewonnen.

1980 g. sagređen je uz jugozapadni ugao crkvenog pročelja poseban torani zvonika (građevinar Živko Bižaca iz Postira na Braču), po nacrtu iz 1957. Graditelja Dragutina M. Štambuka iz Hvara. U zvoniku su tri zvona iz spöitske ljevaonice Jakova Cukrova: velo („muško“) iz 1909. te srednje („žensko“) i malo („anđeosko“) iz 1924. g.

Im Jahr 1980 wurde an der Südwestecke der Kirchenfassade ein Glockenturm errichtet (Baumeister Živko Bižac aus Postira auf Brac), der 1957 vom Architekten Dragutin M. Štambuk aus Hvar entworfen wurde. Im Glockenturm befinden sich drei Glocken aus der Gießerei Jakob Cukrov: die große („männlich“) aus 1909, die mittlere („weiblich“) und die kleine („Engel“) von 1924.

Nad ulazom u zvoniku nalazi se spomen-ploča župniku Dragu Lovriću.

Über dem Eingang zum Kirchturm befindet sich eine Gedenktafel an den Pfarrer Drago Lovrić.

Od starije crkve iz 16./18.st. na istome mjestu opaža se tek dio zida na sjeveru lađe izvana. U nišu iznad portala smešten je za obnove o. 1980.g. drven, neoblovljen kipić sv. Nikole. Doima se mletačkim ? radom iz oko 1600. godine spominju rane vizitacije. Vrijedilo bi ga stoga žurno obnivoti i pohraniti na sugurnije, a na pročelju zamijeniti kopijom ili suvremenim kipom. U crkvi Sv. Nikola je hrvatski natpis.

Von der älteren Kirche aus dem 16./18. Jh. stammt nur noch der äußere Teil des nördlichen Kirchenschiffs. Oberhalb des Portals wurde 1980 eine Nische eingebaut, in der sich eine ungewöhnliche, hölzerne Statue des hl. Nikolaus befindet. Sie sieht aus wie eine venezianische Arbeit aus der Zeit um 1600 und wird bei früheren Visitationen erwähnt. Es wäre daher wichtig, sie sicher aufzubewahren und die Statue in der Fassade durch eine Kopie oder eine moderne Statue zu ersetzen. An der Kirche findet sich auch eine alte kroatische Inschrift.

Od opreme crkve isitče se glavni oltar od kamena i taznobojne mramora, s menzom i svetohraništem natkritim lukovicom. S južne strane njegova tabernakula je drvenbi kip sv. Spiridona (Špirjuna) koji je poklonio mjesni posjednik Mate Duboković p. Nikole 1859.g. Sa sjeverne je strane drveni kip sv. Nilole iz 1891.g. Iznad oltara visi slika sv. Nikole, nabavljena je 1893., te blagoslovljena 1898. godine.

Von der Ausstattung der Kirche ist der Hauptaltar hervorzuheben, der aus Stein und wunderbaren Marmor gefertigt ist, mit einem Menzo und einem Tabernakel mit Zwiebeltürmchen. Südlich des Tabernakels steht die hölzerne Statue des hl. Spiridon (Špirjun), gestiftet vom örtlichen Besitzer Mate Duboković gen. Nikolaus im Jahr 1859. Nördlich steht eine hölzerne Statue des hl. Nikolaus aus 1891. Über dem Altar hängt ein Bild des hl. Nikolaus das 1893 erworben und 1898 gesegnet wurde.

Južni bočni oltar Gospe od Ružarija prvi se put spominje u jednoj oporuci 1699. godine. Oltorna pala iz toga vremena slabiji je rad, najzanimljiviji po panorami dijela Jelse u dnu. Kako je prikazan dio mjesta zvan Mala Banda s kućom Dubiković (ranije Barozzi pa Angelini), panorama je vjerojatno bila doslikana 1851. godine, kad je ovu palu obnovio talijanski putujući slikar Antonio Vanti, a na trošak Dubokovićevih, posjednika u Zastražišču. Pred slikom je danas kip Ružarice iz 1901, rad Josef Runggaldier, Gröden, Tirol.

Der südliche Seitenaltar der Muttergottes von Rosenkranz wird zum ersten Mal im Zuge eines Aufstandes im Jahr 1699 erwähnt. Der Altaraufsatz aus dieser Zeit ist eine schwächere Arbeit, interessant aber das Panorama eines Teils von Jelsa auf seiner Unterseite. Es zeigt einen Teil von Mala Banda mit dem Haus Dubiković (früher Barozzi und Angelini) und wurde wahrscheinlich um 1851 fertiggestellt, als der Aufsatz vom italienischen Maler Antonio Vanti auf Kosten von Duboković, einem Gutsbesitzer in Zastražišče, restauriert wurde. Vor dem Bild steht die Statue der Muttergottes vom Rosenkranz aus dem Jahr 1901, eine Arbeit des Josef Runggaldier aus Gröden.

Sjeverni bočni oltar sada se zove Srca Isusova po kipa nabavljenom u Ljubaljni i blagoslovjenom prvoga kolovškog petka 1938. godine. Ranije je na njemu stajala malena rustična pala (sada u župnoj kući, oštećeno ulje na platnu, o. 133,5 x 64,5 cm), koja u vrhu prikazuje Gospu Karmelsku, a dolje su lijevo prikaz Čistilišta, a desno sv. Ante Padovanski. Nove je donje dijelove tih bočnih žrtvenika načinio u kamenu i mramoru altarist Andrija Pertapelle p. Dinka (1834-1917) oko 1894.g., a njihovi su trošni drevni gornji dijelovi („stupovlje“) uklonjeni 1956. godine.

Der nördliche Seitenaltar heißt jetzt Herz Jesu Altar, nach einer Statue, die in Ljubaljna beschafft und am 1. August 1938 eingeweiht wurde. Früher stand hier ein etwas rustikaler Aufsatz (jetzt im Pfarrhaus, beschädigt, Öl auf Leinwand, ca. 133,5 x 64,5 cm), der oben Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel, links unten das Fegefeuer und rechts den hl. Antonius von Padua zeigt. Der untere Teil dieser Seitenaltäre wurde um 1894 aus Stein und Marmor von Andrija Pertapelle gen. Dinko (1834-1917) neu gefertigt, die abgenutzten alten Oberteile („Säulen“) wurden 1956 entfernt.

Blagdan sv. Mikole (Nikole) je 6. prosinca.

Der Feiertag des hl. Nikolaus ist am 6. Dezember.


Linkovi / Links

Hrvatski natpis / Kroatische Inschrift
Spomen ploča / Gedenktafel „Don Dragi Lovrić“
Kip »Sv. Nikola« / Statue des hl. Nikolaus