HVAR – Palača »Užižić (Hektorović) i kuća Jakšić«


Ime / Name
Palača »Užižić (Hektorović) i kuća Jakšić« / PalastUžižić (Hektorović) und Haus Jakšić

Code: HV-TG-09                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Kroz Grodu 5

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17273°   Longitude: E 16,44201°
Visina / Höhe: 6 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*75

Datum snimanja / Erfassungsdatum
13.02.2015 11:26:54


Informacije

Gotičko-renesansna reprezentativna trokatnica, kuća Užižić (Hektorović), sagrađena je na južnim gradskim zidinama u 15. stoljeću tako da je inkorporirala ranogotičku kuću iz 14. stoljeća. U prizemlju se pruža gradska ulica. Nikada nije dovršena.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-6641, RST 579-1971


Info

Das dreistöckige Gebäude der Gotik-Renaissance, das Haus Užižić (Hektorović), wurde im 15. Jahrhundert an der südlichen Stadtmauer erbaut. Ein frühgotisches Haus aus dem 14. Jahrhundert wurde dabei integriert. Beim Erdgeschoss verläuft die Stadtstraße. Das Haus wurde nie fertig gestellt.

Njenu gradnju je započela obitelji Užižić oko 1465. godine te je najraniji primjer renesanse na stambenim objektima u Hvaru. Ističe se vrsno klesanim poliforama. Gotička dvokatnica iz 15. stoljeća (kuća Jakšić), sagrađena je uz zapadni zid tzv. palače Hektorović. Pravokutnog, izduženog tlocrta zaključena je dvovodnim krovom. Zauzima jugozapadni ugao i veći dio zapadnog oboda bloka kuća. Južno, glavno pročelje je izrazito usko, ali je zbog otvorenosti prema glavnom gradskom trgu raščlanjeno triforom na kojoj je obiteljski grb. U 17. stoljeću je doživjela barokizaciju i iz tog vremena potječe portal na zapadnom pročelju.

Es wurde von der Familie Uzizic um 1465 gegründet und ist das früheste Beispiel der Renaissance in Wohngebäuden in der Stadt Hvar. Es zeichnet sich durch fein gearbeitete Polyphoren aus. Das gotisches zweistöckige Gebäude aus dem 15. Jahrhundert (Haus Jakšić) wurde entlang der Westmauer des sogenannten Hektorović Palast errichtet. Der rechteckige, längliche Bau ist mit einem Satteldach versehen. Es nimmt die südwestliche Ecke und einen Großteil des westlichen Randes des Häuserblocks ein. Im Süden ist die Hauptfassade schmal, wird aber wegen der Ausrichtung zum Hauptplatz der Stadt großzügig durch Triforen mit Familienwappen geöffnet. Zur Zeit des Barocks, im 17. Jahrhundert, wurde ein Portal in der Westfassade errichtet.

Na razini prvog kata, u debljini gradskog zida, ugrađeno je renesansno pilo, kada je za potrebe ugradnje u debljini šetnice gradskog zida izvedena zasvođena niša, a gradski je zid integriran u interijer palače. Pilo je ugrađeno u južni gradski zid, s izljevom na glavno pročelje palače, što se može objasniti samo činjenicom da je ovako izlivena voda curila u vrt, a ne na gradsku ulicu.

Auf Höhe des ersten Stockwerks wurde im Bereich der Stadtmauer ein Renaissance-Wandbrunnen installiert, als eine gewölbte Nische zum Zweck der Installation in der Breite des Gehweges entlang der Stadtmauer errichtet und die Stadtmauer in den Palast integriert wurde. Der Wandbrunnen wurde in die Südwand eingebaut, mit einem Auslass an der Hauptfassade des Palastes, was nur dadurch erklärt werden kann, dass das Wasser in den Garten und nicht in die Stadtstraße floss.

Palača nikada nije bila dovršena, pa se stoga ni planirana namjena navedenoga prostora ne može sa sigurnošću utvrditi, no svakako je riječ o ulaznom prostoru (u neposrednoj blizini, na zapadnome zidu glavni je portal s grbom roda Piretića na nadvratniku), u neposrednoj blizini stube koje vode na šetnicu gradskog bedema pod kojim je u nišu ugrađeno pilo.

Der Palast wurde nie fertiggestellt, und es daher kann der beabsichtigte Zweck des besagten Raumes nicht mit Sicherheit bestimmt werden, aber es handelt sich sicherlich um einen Eingangsraum (in unmittelbarer Nähe befindet sich an der Westwand das Hauptportal mit dem Wappen des Geschlechtes Piretić auf dem Sturz) und in unmittelbarer Nähe führt eine Treppe zur Promenade des Stadtwalles.

Uz pilo je ugrađena i gotička monofora koja osvjetljava prostor. Iako renesansnog oblikovanja, dio je cjelovitoga graditeljskog zahvata s dominantnim odlikama cvjetne gotike. Pilo se izrijekom spominje u kupoprodajnom ugovoru iz 1744. godine sklopljenu između don Ivana Gazarovića kao prodavatelja i Frane Rinaldija kao kupca navedene kuće.

Neben dem Wandbecken es noch eine gotische Monophore die den Raum beleuchtet. Obwohl es sich um ein Renaissanceobjekt handelt, ist es Teil eines vollständigen architektonischen Werks mit den dominierenden Merkmalen der floralen Gotik. Das Becken wird im Kaufvertrag von 1744 zwischen Don Ivan Gazarović als Verkäufer und Frane Rinaldi als Käufer des besagten Hauses ausdrücklich erwähnt.

 

U 2016.-2019. godinama odvijali su se radovi na obnovi, u 2018. godini zgrada je dobila krov.

 

In den Jahren 2016-2019 erfolgten Renovierungsarbeiten, 2018 wurde das Gebäude mit einem Dach versehen.


O KUĆI TZV. HEKTOROVIĆ NA GRADSKOM ZIDU U HVARU

DAS SOGENANNTE HAUS HEKTOROVIĆ AN DER STADTMAUER ZU HVAR

(Predavanje na ovu temu održao je Joško Kovačić u organizaciji gradske Matice hrvatske u hvarskoj Lođi dne 23. XII. 1993)

(Der Vortrag zu diesem Thema wurde von Joško Kovačić in der Hvarer Loggia am 23. 12. 1993, organisiert durch „Mutter Kroatiens“, gehalten)

U članku se iznose nepoznati podaci o kući iz 15. st. krivo zvanoj Hektorović na gradskom zidu u Hvaru, koju je u današnjem obliku počeo graditi vlastelin Nikola Užižić 1463. g., a ostala je nedovršena i pod kasnijim vlasnicima, do danas.

Dieser Artikel bringt unbekannte Informationen über das Haus aus dem 15. Jahrhundert an der Stadtmauer in Hvar, welches fälschlicherweise Hektorović genannt wird. In seiner jetzigen Form begann der Adlige Nikola Užižić es 1463 zu bauen. Es blieb aber unvollendet und bis heute unter nachfolgenden Besitzer.

Ruševina“ prelijepe cvjetnogotičke kuće na južnom gradskom zidu u Hvaru ponad glavnih gradskih vrata, za koju se uobičajio – kako ćemo vidjeti, posve pogrešan naziv palača Hektorović“, spominjala se u prošlome stoljeću kao „palača Leporini”, pa ju je pod tim imenom navodila i kasnija stručna literatura. Prvi ju je s Petrom Hektorovićem povezao C. Fisković iza 2. svjetskog rata . Od 1950ih godina N. Duboković Nadalini se u više navrata osvrnuo na pitanje identifikacije obitelji koja je podigla ovu zgradu, ustvrđujući da je naziv ”Leporini” dvostruko pogrešan: prvo, jer da je grb na susjednoj zgradi sa sjevera pogrešno poistovjećen s obitelji Zečić (Zečković)Leporini, a da je zapravo riječ o grbu Anđelinovića (Angelini) – i drugo, jer je ova kuća bila posve proizvoljno povezana s prvom na gradskom zidu, iako su u pitanju potpuno različita zdanja, a potonja ima i sasvim različite grbove. Ove je identificirao kao znamenje roda Hektorovića, iako oprezno, naglašujući da i druge njima srodne obitelji (ovdje navodimo potpuniji popis: Barbići, Golubinići, Grivičići, Jakše, Piretići) imaju isti grb. Istodobno isključuje vezu s Petrom Hektorovićem osobno. M. Kolumbić Šćepanović takoder isključuje Petra kao podizatelja ili vlasnika, dopuštajući mogućnost da je u pitanju netko od njegova roda . Potpisani je o ovom izuzetnom hvarskom spomeniku pisao u članku o starim hvarskim kućama, a ovdje bih pokušao upotpuniti i ispraviti dosadašnje podatke novima, iz dosad nekorištenih arhivskih vrela.

Die Ruine „schönes hochgotisches Haus an der südlichen Stadtmauer in Hvar neben dem Haupttor, dessen übliche Bezeichnung Hektorovic Palast eine ganz falsche Bezeichnung ist – wie wir sehen werden“ wurde im letzten Jahrhundert als“ „Palast Leporini“ erwähnt, und ist unter dieser Bezeichnung in die darauffolgende Fachliteratur eingegangen. Der erste der es mit Peter Hektorović in Verbindung brachte war C. Fisković nach dem zweiten Weltkrieg. Seit den 1950er Jahren hat N. Duboković Nadalini wird immer wieder auf die Frage der Identifizierung der Familie dieses Gebäude erklärt, dass die Name „Leporini“ zweimal falsch sei: erstens, weil das Wappen auf dem nördlich angrenzenden Gebäude fälschlicherweise der Familie Gohan (Zečković) Leporini zugerechnet wurde, es aber eigentlich das Wappen der Familie Anđelinovića (Angelini) ist – und zweitens, weil dieses Haus völlig willkürlich mit dem ersten an der Stadtmauer in Verbindung gebracht wurde, obwohl sie völlig unterschiedliche Gebäude sind, und letzters  ganz andere Wappen zeigt, die als dem Geschlecht Hektorović zugehörig identifiziert wurden, wenn auch vorsichtig und mit dem Hinweis darauf, dass auch andere verwandte Familien (hier die komplette Liste: Barbići, Golubinići , Grivičići, Jaksa, Piretići) die gleichen Wappen besitzen. Gleichzeitig wird eine Verbindung mit der Person des Peter Hektorović ausgeschlossen. M. Kolumbić Šćepanović schließt auch Petra als Erbauer oder Eigentümer aus, räumt aber die Möglichkeit ein, dass es jemand aus seinem Geschlecht war. Verzeichnet ist auf dieses außergewöhnliche Hvarer Denkmal in einem Artikel über alte Hvarer Häuser. Ich habe versucht, richtige bisherige Daten mit neuen Daten aus bisher nicht genutzten Archivquellen zu vervollständigen.

Ovaj se „palacet(”palača”) samo na prvi pogled čini ruševinom, dok je na stvari nedovršena pregradnja starije kuće, i sad sačuvane u ponutrici. Ta se starija zbog posvemašnjeg pomanjkanja arhivskih izvora ne može pouzdano vremenski odrediti, no neće biti starija od prve polovice 15., ili najdalje kraja 14. stoljeća. Zazidani prozori na starome pročelju s juga i onaj sa sjevera, plošnih neprofiliranih gotičkih okvira, govorili bi u tome smislu. I slogovno i vremenski o tome svjedoči zgrada sa sjevera, gdje je s južne strane, nisko nad sadašnjom razinom tla, zazidan prozor romaničkog oblika koji pokazuje dvoje: koliko je područje današnjeg Grada bilo vremenom nasuto, i drugo, ovdje važnije: da pred ovim prozorom, odnosno zgradom na kojoj se nalazi, nije u doba njegova nastanka (otprilike konac 13. – konac 14. stoljeća) moglo biti nijedne druge kuće. O ovoj „Imirini” sa sjevera bit će kasnije još govora.

Der „Palast“ („Palace“) erscheint nur auf den ersten Blick als eine Ruine, vielmehr ist es ein unvollendeter Umbau eines älteren Hauses, das in seinem inneren Teil erhalten ist. Dieses ist älter, kann aber wegen völligen Mangels an archivalischen Quellen zeitlich nicht verlässlich bestimmt werden, dürfte aber aus der ersten Hälfte des 15. oder späten Ende des 14. Jahrhunderts stammen. Vermauerte Fenster in der alten Fassade im Süden und von Norden her, flache, unprofilierte gotische Rahmen, sprechen dafür . Stilistisch und zeitlich zeigt das nördliche Gebäude auf seiner Südseite ein niedrigeres Bodenniveau sowie vermauerte Fenster in romanischer Form. Dies zeigt: erstens wie dieser Bereich der Stadt einst bebaut war und zweitens, viel wichtiger: dass vor diesem Fenster beziehungsweise dem Gebäude, in dem es sich befindet, zur Zeit seiner Gründung (etwa Ende des 13. – 14. Jahrhunderts) kein anderes Haus stehen konnte. Über dieses „Imirini“ im Norden wird später mehr zu reden sein.

Kasnije u 15. st. kuća se o kojoj govorimo počela pregrađivati kao trokatnica u raskošnom cvjetnogotičkom slogu, podiže se novo, bogato pročelje na gradskom zidu, s kojim se stariji dio povezuje svodom (”voltom“) preko ulice, a nadogradnju nam pokazuje sljubnica na istočnoj strani, koja se pri kraju drugoga kata gubi u ravnomjerno podignutim nizovima klesanika. Čini se da zamišljena pregradnja ipak nije bila nikada dovršena. Tako sjeverni zid, za razliku od ostalih triju, nije bio dograđen do naumljene visine već je zadržao visinu starije dvokatnice, a i ostalim zidovima, kako se vidi po pročelju, svakako manjkaju dva ili tri reda fasadnog kamenja do strehe.

Später im 15. Jahrhundert wird dem Haus über das wir reden eine dreistöckige Fassade in üppigem blütengotischem Stil vorgesetzt, und hebt sich als neue, reiche Fassade über die Stadtmauer, die über die Straße hinweg mit dem der älteren Gebäudeteil mittels Gewölbe („Volta“) verbunden ist. Die Erneuerung wird an der Verbindung an der Oatseite sichtbar, wo am Ende der zweiten Etage in gleichmäßigen erhöhten steinbehauenen Reihen verliert. Der bedeutete Umbau wurde jedoch nie vollendet . Die Nordwand wurde, im Gegensatz zu den drei anderen, nicht in der gleichen Höhe errichtet und behielt die ältere zweistöckige Höhe. Auch anderen Wänden, die von vorne gesehen werden, fehlen sicherlich zwei oder drei Reihen von Fassadensteinen bis zum Dach.

Istaknuto pročelje sa skladnim, asimetrično postavljenim cvjetnogotičkim otvorima i samo je, sudeći po kamenu, zidano u dva maha i najgornji se (treći) kat s juga čini neznatno novijim. Ni slogovna zamisao nije u pojedinostima jedinstvena: ulazna vrata sa zapada, na vrhu stubišta za prvi kat, imaju čist i lijep renesansni oblik, kao što je renesansan i zidni umivaonik nadesno od istog ulaza. Ali ove manje slogovne razlike zacijelo ne ukazuju na raznovremenost gradnje, jer je preplitanje stilskih značajki bilo u nas uobičajeno i u većoj mjeri

Die betonte Fassade mit harmonischen, asymmetrischen Reihen von Fensteröffnungen in Blütengotik besteht aus Stein, und nur in zwei Fällen dürften die Ziegel in der obersten (dritten) Etage im Süden etwas neuer sein. In den Details ist die stilistische Ausformung nicht eindeutig: Die Eingangstür im Westen, am Ende der Treppe in den ersten Stock, weist reine und schöne Renaissance-Formen auf, wie auch das Wandbecken auf der rechten Seite des gleichen Eingangs. Aber diese kleinen stilistischen Unterschiede ergeben sicher keinen Hinweis auf verschiedene Bauzeiten, weil die Verflechtung stilistischer Merkmale in einem größeren Ausmaß uns gemeinsam war.

Na kući su tri jednaka grba: dva su na vrhovima doprozornika jednog od prozora na prvome katu s istoka, uz prometnu ulicu s koje su imali biti vidljivi prolaznicima, a treći je na glavnom ulazu sa zapada, u lisnom Vijencu posred nadvratnika. Jednaku zamisao dvostruka grba na monofori nalazimo i na kući Nikole Barbića, na pjaceti ispred crkve Sv. Duha u Gradu, sagrađenoj 1468. , odakle se moglo pretpostaviti da je i pregradnja kuće o kojoj se govori mogla početi oko te godine. Iako su u pitanju različiti klesari (onaj kuće Barbić je u pojedinostima mnogo kvalitetniji), obje su monofore zamišljene od vrsna, moguće istoga projektanta.

Am Hause gibt es drei identische Wappen: zwei befinden sind an den Ecken des Fensterrahmens eines Fensters im ersten Stock der Ostfassade, wo sie in der belebten Gasse den Passanten sichtbar waren, und das dritte ist in der Mitte eines Blätterkranzes am Türsturz des Haupteinganges im Westen. Die gleiche Idee eines Doppelwappens findet sich an der Monofore am Haus des Nikola Barbić, am kleinen Platz vor der Kirche Sv. Duh (hl. Geist) in Gradu, errichtet 1468, wobei man diskutieren kann, ob dieses beim Umbau des Hauses, der um diese Zeit begann, übernommen wurde. Obwohl durch unterschiedliche Steinmetze ausgeführt (das Haus Barbić ist im Detail viel besser), wurden beide Monofore durch hervorragende, möglicherweise denselben Gestalter entworfen.

Već je naglašeno da po samome grbu, odnosno grbovima na kući nije moguće odrediti koja ju je točno obitelj dala podignuti. Moja pretpostavka o Grivičićima otpada, jer su ove u cijelosti naslijedili Bartučevići, a ti nisu nikada bili vlasnici kuće; s tim u vezi otpada i povezivanje putem Grivičića s jednim majstorom-graditeljem iako se, naravno, on ne može potpuno isključiti kao projektant.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass nicht bestimmt ist, dass das oder die Wappen an den Häusern von gerade derselben Familie angebracht wurde. Meine Vermutung über den Abtrünnigen Grivičić, der zur Gänze von den Bartučevići beerbt wurde und nicht einmal Hausbesitzer war, in dieser Hinsicht Abfall und durch Grivičić mit einem Baumeister13 verbunden obwohl er natürlich nicht vollständig als Gestalter ausgeschlossen werden kann.

Postojala je neznatna mogućnost da se izravno pronađu izvorni spisi o gradnji te o graditeljima kuće, investitoru i projektantu. Stari općinski arhiv spališe većim dijelom Turci 1571., a preostatak je propadao s nebrige sve do u naše dane, kada je, malone u posljednji čas, bio spašen od zaslužnoga N. Dubokovića. Stoga se moralo najprije ustanoviti starije vlasnike kuće, ne bi li nas to dovelo do prvotnoga vlasnika-podizatelja.

Es besteht eine geringe Möglichkeit, die Originalaufzeichnungen der Bauten sowie die Bauherren, Investoren und Projektanten direkt zu finden. Viel verbrannte während des Türkeneinfalls im Jahr 1571 im alten Stadtarchiv, viel verschwand durch Nachlässigkeit bis in unsere Tage, bis auf den Rest, der in letzter Minute von N. Dubokovica verdienstvoll gerettet wurde. Daher sollte man zuerst die älteren Hausbesitzer finden, würde uns das nicht zu den ursprünglichen Eigentümern/Errichter führen?

Utvrdili smo da je do oko 1830. godine ova kuća bila u vlasnosti baštinika Frane Rinaldija, da bi nekako u to vrijeme bila otuđena Margariti rođ. Fio, ženi majstora Ivana Macanovića koji je potjecao iz poznate trogirske obitelji graditelja. Raniji vlasnici bijahu dosada nepoznati. Ovdje donosimo novootkrivene podatke o njima, idući kronološki unatrag, jedno jer su tim redom dokumenti bili i otkrivani, a drugo jer tako slijede induktivnu metodu, idući od poznatoga prema nepoznatome.

Wir haben herausgefunden, dass um das Jahr 1830 dieses Haus im Besitz des Erben von Francis Rinaldi war, und dass es bis zu diesem Zeitpunkt einer gewissen Margarita, geborene Fio, Frau des Meisters Ivan Macanović, der von der berühmten Trogirer Baumeisterfamilie kam, entfremdet wurde. Vorbesitzer waren bisher nicht bekannt. Hier bringen wir neu entdeckte Informationen über sie und gehen chronologisch zurück, erstens weil eine Reihe von Dokumenten entdeckt wurden und zweitens nach der induktiven Methode, vom Bekanntgen auf das Unbekannte zu schließen.

Kupoprodajni ugovor za ovu kuću između don Ivana Gazarovića (Gazzari) p. Jakova kao prodavatelja i Frane Rinaldija kao kupca sastavio je 25. ožujka 1744., na blagdan Navještenja, javni bilježnik Antun Mirković u dućanu gosp. Karla Artifonija na uglu Pjace“ u Hvaru. Ovaj je dućan bio u prizemlju istočne kuće sada VI. nasljednika Babić uz Arsenal, dakle gotovo nasuprot kupoprodane zgrade, koja se onda isticala na gradskome zidu izrazitije negoli danas, jer su neke kuće pred njom na Pjaci tada bile jednokatnice. Ugovor nam je važan i stoga jer sadrži prilično podroban opis-procjenu kuće, što je izvršio vještak, meštar-zidar Luka Palaversić, u skladu s dogovorom između stranaka. Ovakve su procjene bile česte već od 16. st., a u 18. su stoljeću redovite. Sve su to elementi koji se javljaju kao ”opća mjesta“ pri kupoprodaji hvarskih nekretnina, a navlastito kuća, u razdoblju od 16. do 18. stoljeća, pa ih zato ovdje i ističemo.

Der Kaufvertrag für das Haus zwischen Don Ivan Gazarović (Gazzari) pok. Jakob als Verkäufer und dem Käufer Frane Rinaldij wurde am 25. März 1744, dem Fest der Verkündigung, durch den öffentlichen Notar Antun Mirković „im Geschäft des Herrn Karl Artifonij an der Ecke der Piazza“ in Hvar erstellt. Dieses Geschäft befand sich im Erdgeschoss östlich des Hauses des jetzigen VI. Nachfolgers Babić beim Arsenal, also fast gegenüber dem Kaufvertragsgebäude, das damals stärker als heute an der Stadtmauer wirkte war, da einige Häuser vor ihm auf der Piazza eingeschoßig waren. Der Vertrag ist für uns wichtig weil er eine ziemlich detaillierte Beschreibung und Beurteilung des Hauses enthält, die von dem Experten, Maurermeister Luka Palaversić, in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zwischen den Parteien durchgeführt wurde. Diese Schätzungen gab bereits ab dem 16. Jahrhundert und waren im 18. Jahrhundert die Regel. Diese sind alles Elemente, die als „Banalitäten“ vor dem Kauf und Verkauf von Immobilien und vor allem Häuser in Hvar in der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert erscheinen, und daher betonen wir sie hier.

Počinjemo od granica kupoprodane kuće, da bi se uklonile sumnje u pogledu identifikacije, iako su te me đ e naznačene tek pri kraju ugovora. Onda naravno nije bilo katastarskih snimaka (prvi je za Hvar načinila austrijska vlast oko 1830.), pa su se nekretnine određivale opisivanjem svojih međa, a mjerenje im je bilo posebno naređeno 1506. g., što je ušlo i u općinski Statut. Međe su navedene tradicionalnim redoslijedom: istok-zapad-jug-sjever. S istočne strane ove kuće „kod gradskih vrata“ bila je tada baš kao i sad najprije „ulica kojom se prolazi kroz gradska vrata”, a iza nje „gosp. kupac”. Potonje se odnosi na kuću na gradskome zidu istočno s druge strane gradskih vrata, koju je Frane Rinaldi kupio od Dobroslavića (Bonini) 1733. godine. Granica je sa zapada dijelom ulica, a dijelom ”vlasnost gosp. Petra Lupija, sobičci ranije u vlasništvu prodavatelja“ . Ovi „camerini” svakako su sjeverozapadni aneks kuće, dograđen za njezine pregrad nje, a prodavatelj ga je don Ivan, kako vidimo, bio otuđio još ranije, bit će u novčanoj stisci. Taj je dio kuće on onda prodao prvome susjedu sa zapada, obitelji Lupi, u 18. st. vlasnicima međašne kuće Jakšić također na gradskome zidu. Međa je s juga „vrt gosp. Ilije Raffaellija iza gradskog zida, na kome su zidovi dvorišta s prozorima”. „Dvorište“ je, dakako, međuprostor između starijeg i novijeg pročelja, a njegovi „zidovi s prozorima” novo je nedovršeno pročelje, o čemu i kasnije. Ilija je Raffaelli kao vlasnik kuća sa zapada kupio ovaj vrt 1720. g. od Vidalijevih. Napokon, međaš je sa sjeverne strane određen kao ”prostor zajednički između prodavatelja i gosp. Bernarda Vranjicana, ranije diobena uličica između rečenoga gosp. Gazarovića i gosp. Čingalovića kao baštinika Zečić (Leporini), u smislu sporazuma pod nadnevkom tim i tim”. Mislimo da smo pronašli ovaj neodređeno naveden sporazum u ispravi od 20. svibnja 1692., kojom su Jakov Gazarović p. Nikole (don Ivanov otac) i Vicko Činganović (kasnije se ova obitelj piše: Čingalović) kao baštinik Julija Leporinija bili utanačili da se „kaleta“ između kuće prvoga kraj gradskih vrata i „mirine“ drugoga s južne strane kuće Stasini ima smatrati zajedničkom između stranaka. Riječ je o međuprostoru koji je i sad između ovih dviju zgrada, čestom u našem starijem stanograditeljstvu, a u Hvaru i drugovdje poznatom kao ”kanižela” (od tal. ”callicella“ uličica). Ujedno doznajemo da je kuća-mirina sa sjevera razmatrane doista bila vlasništvo Zečić-Leporini, pa to otvara pitanje u vezi s grbom. Svojedobno je bilo istaknuto da u hvarskom grbovniku samo jedna obitelj ima grb sa prostrijeljenom životinjom kakav je ovdje: to su Anđelinovići-Angelini, što bi u našem slučaju potvrđivali i inicijali A M na grbovnoj ploči. Njihov da je grb janje probijeno strijelom. Zečići-Leporini pak na grbu nose zeca u trku iznad kosih pojasa, kakav je i na obližnjoj kući nekoć u njihovu vlasništvu. Valja međutim opaziti da ovo „janje” ima duge uši i posve sliči zecu, te da je, s druge strane, u pitanju naknadno uzidan spolij 31 . Ovaj grb, po stilu sudeći klesan sredinom 15. stoljeća, zapravo je sredina gornjeg dijela neke gotičke bifore i ovdje je ugrađen s nekom drugog hvarskog kućišta, valjda od samih Leporinijevih, koji su u dugouhoj životinjici prepoznavali ”svoj“ grb.

Beginnen wir an den Grundgrenzen im Kaufvertrags des Hauses um Zweifel an dessen Identifizierung zu beseitigen, obwohl die Grenzen erst am Ende des Vertrages angegeben sind. Damals gab es natürlich keine Katastervermessungen (die erste erfolgte durch die österreichische Regierung um 1830), aber die Immobilien wurden durch die Beschreibung ihrer Grenzen bestimmt. Ihre Ausmaße wurden speziell im Jahr 1506 befohlen, wie im Gemeindestatut. vermerkt ist. Die Grenzen sind nach der traditionellen Ordnung aufgelistet: Ost-West-Süd-Nord. Auf der Ostseite des Hauses „beim Stadttor“ war wie heute zuerst „die Straße, die durch das Stadttor verläuft“, gefolgt von „Herrn kupac“. Letzteres bezieht sich auf das Haus an der Stadtmauer im Osten auf der anderen Seite des Stadttores, das von Frane Rinaldi von Dobroslavić (Bonini) im Jahr 1733 gekauft wurde. Die westliche Grenze bilden zum Teil die Straße und zum Teil „der Besitz des Herrn Peter Lupij, die Räumlichkeiten zuvor im Eigentum des Verkäufers“. Diese „Camerini“ bestanden sicher aus dem für seine Umbauten errichteten nordwestlichen Nebenhaus. Der Verkäufer ist wie wir sehen Don Ivan, der früher einmal entfremdet war und in eine Finanzkrise schlittern wird. Diesen Teil des Hauses verkaufte er dann im 18. Jahrhundert den ersten Nachbarn im Westen, der Familie Lupi, die auch Besitzer der angrenzenden Häuser Jakšić an der Stadtmauer waren. Die Grenze im Süden „der Garten des Herrn Elijah Raffaelli hinter der Stadtmauer, wo die Wand des Hofes mit den Fenstern ist“. „Der Hof“ ist natürlich der Raum zwischen den alten und neuen Fassaden, und die „Wand mit Fenstern“ die neue unvollendete Fassade, zu der ich später kommen werde. Elijah Raffaelli, der Besitzer des westlichen Hauses, erwarb diesen Garten im Jahr 1720 von einem gewissen Vidalijevih. Schließlich wird die Grenze an der Nordseite als „gemeinsamer Raum zwischen dem Verkäufer und Herrn Bernard Vranjican, früher geteilte Gasse zwischen dem besagten Herrn Gazarović und Herrn Čingalović als Erbe des Hern Zečić (Leporini), aufgrund eines Abkommens unter so und so datiert“ bezeichnet. Wir glauben, dass wir diese vage erklärte Vereinbarung in einem Dokument vom 20. Mai 1692 gefunden haben, in dem Jacob Gazarović pok. Nicole (Don Ivans Vater) und Vicko Činganović (später schreibt sich die Familie: Čingalović). Der Erbe Julij Leporinij fungierte als Zeuge, dass die „Straße“ zwischen dem Haus nächst dem Stadttor und „mirine“ eine andere auf der Südseite des Hauses Stasini hat die Verbindung zwischen den Parteien betrachtet. Es wird von einem Zwischenraum zwischen den beiden Gebäuden gesprochen, der häufig bei unseren alten Wohnbauten in Hvar zu finden ist und als „kanižela“ (aus dem Italienischen „callicella“ Gasse) bekannt ist. Zugleich erfahren wir, dass das Haus-Mirin im Norden in der Tat im Eigentum von Zečić-Leporini war, allerdings stellt sich die Frage nach dem Wappen. Schon einmal wurde darauf hingewiesen dass in den Hvarer Wappen nur eine Familie ein Wappen mit durchbohrten Tier dieser Art besitzt: Das sind die Anđelinovići-Angelini, was in unserem Fall durch die Initialen A M auf der Wappentafel bestätigt wird. Ihr Wappen zeigt ein Lamm, das durch einen Pfeil durchbohrt wird. Das Wappen der Zečići-Leporini zeigt ein Kaninchen auf der Flucht über ein Stück Band, wie es auf einem nahegelegenen Haus in derem Besitz angebracht ist. Es sollte jedoch in Betracht gezogen werden, dass dieses „Lamm“ langen Ohren hat und völlig einem Kaninchen ähnelt, und dass andererseits die betroffene Spolie später gemauert wurde. Dieses Wappen, stilistisch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, findet sich tatsächlich in der Mitte des oberen Teils von einigen gotischen Biforen mit denen einige Hvarer Häuser ausgestattet sind. Ich schätze, von allen Leporini, die sich in dugouhoj Lebewesen erkannten sie „ihr“ Wappen.

Ali, zašto? Nije vjerojatno da bi klesar toliko pogriješio da umjesto janjeta iskleše zeca – pogotovu ne klesar ovoga grba, koji se na njemu pokazao kao kvalitetan obrtnik. Još je manje vjerojatno da bi naručitelj prihvatio pogrešan grb. Riječ je o nečem drugom. Inicijali A M otkrivaju nam da je to grb ser Anđelina Matijeva, koji se 1452. spominje kao vlasnik jedne zemlje kraj Dola. Dvadeset godina kasnije, 1472., spominju se njegovi baštinici kao oni „pokojnog ser Anđelina Matijeva Zečića” (h/ere/des. q. s/er/ anzelinj matei Zecich). Prema tome se stara raspra je li to grb Anđelinovića ili Zečića može zaključiti odgovorom: i jedno i drugo. Anđelin je zacijelo praotac Anđelinovića, ali je odvjetak roda Zečić, pa u grbu ima zeca. I kasniji Anđelinovići imaju u grbu prostrijeljenog zeca, a ne janje, kako dokazuje gipsani odljev njihova baroknog grba u Centru za zaštitu kulturne baštine u Hvaru. Jesu li kasnije Angelinijevi uzeli u grb janje umjesto zeca, polazeći od krive etimologije svog prezimena (tal. agnello-janje) – ne znamo sigurno, jer je jedini takav primjer bio nevješto crtan grb iz 17. st. u arhivu Machiedo u Hvaru, po kojemu je kasnije radio Heyer. Ostali su Zečići kasnije usvojili drugačiji grb, takoder sa zecom, koji smo već opisali. Ovdje je pripomenuti, da se potjecanjem Anđelinovića iz roda Zečić može vjerojatno objasniti to da u 15. st. brojni Zečići dobivaju gracije u Zastražišću, gdje kasnije nalazimo veleposjed Angelini.

Aber warum? Es ist unwahrscheinlich, dass ein Steinmetz so falsch an Stelle eines Lammes ein Kaninchen schitzte, vor allem nicht der Steinmetz dieses Wappens der sich als ein Qualitätshandwerker erwies. Es ist noch weniger wahrscheinlich, dass der Kunde ein falsches Wappen übernommen hat. Es geht um etwas anderes. Die Initialen A M zeigen, dass dieses Wappen einen Herrn Anđelin Matijev gehört, der im Jahre 1452 wurde als Eigentümer eines Grundstücks in der Ortschaft Dol erwähnt wird. Zwanzig Jahre später, im Jahr 1472, wird von seinen Erben der „verstorbene Herr Anđelin Matijev Zečić“ (h / AD / des. Q. S / er / anzelinj matei Zecich) erwähnt. So kann die alte Debatte, ob dieses Wappen Anđelinović oder Zečić zuzuordnen ist, mit der Antwort – sowohl dem Einen als auch dem Anderen -beendet werden. Angelin ist wahrscheinlich der Vorfahre von Anđelinović, aber ein Spross des Geschlechts Zečić. Und das Wappen zeigt ein Kaninchen. Später hatten die Anđelinović im Wappen ein durchbohrtes Kaninchen und kein Lamm, wie durch einen Gipsabdruck ihres barocken Wappens im Zentrum zum Schutz des Kulturerbes von Hvar belegt ist. Später nahmen die Angelini ein Lamm anstelle eines Kaninchens in das Wappen, ausgehend von der falschen Etymologie ihres Nachnamens (italienisch Agnello – Lamm.). Wir wissen das aber nicht sicher, weil das einzige Beispiel dafür ein ungelenk gestaltertes Wappen aus dem 17. Jahrhundert im Archiv Machiedo in Hvar ist, nach dem später Heyer arbeitete. Später nahmen die übrigen Zečići andere Wappen, auch mit einem Kaninchen, an. Das haben wir bereits beschrieben. Die Vermutung, dass die Anđelinović von dem Geschlecht Zečić abstammen, kann wahrscheinlich durch die Tatsache belegt werden, dass im 15. Jahrhundert viele Zečići in Zastražišće 35 Gnaden erhielten, wo wir später ein großes Anwesen Angelini finden.

Pošto smo zaokružili kockice ovoga složenog mozaika u pogledu međa (kojega je slaganje neizbježno pri identi fikaciji starih hvarskih kuća), nastavimo s raščlambom kupoprodajnog ugovora iz 1744. Meštar Luka je premjerio čitavu zgradu, a procjena je suhoparna, odmaknuta od svakog estetskog ili osjećajnog suda. Određuje se vrijednost zidova po četvornom „pašu“ (hvatu) površine, zatim vrijednost nekih funkcionalnih elemenata (stubište sa zapada, svod, umivaonik), dok se nedovršeno pročelje s juga spominje samo kao „dvorišni zid sa prozorima na gradskom bedemu“, dakle potpuno utilitarno. Prizemlje se po tradicionalnoj uporabi navodi kao „konoba” (vinski podrum). Od drvenarije su tu ”soleri“ , što je značilo i podnicu i tavanicu; nutarnje su stube također drvene (kako je bilo uobičajeno zbog drvenih katnih konstrukcija, a i radi jeftinoće), i naravno zapori vrata i prozora. Kao vredniji su dijelovi procijenjeni još vijenac s istoka (koji je i na starijemu pročelju s juga, a ima oblik gotičkih izmjeničnih zubaca) te klesani lukovi na krajevima svoda i brojne konzole. Iz procjene, kao i iz usporedbe procjembenog opisa s postojećim stanjem, nameće se važan zaključak: izgled je ovog objekta bio 1744. isti takav kakav je i danas, koncem 20. stoljeća, što bi potvrđivalo mišljenje da nije riječ o ruševini, nego o kući koja je ostala nedovršena. Krov od kupa bio je iznad tri „solera“ (= dva kata i tavanica), kao i sada, a i visina sjevernog zida odgovara današnjoj.

Nachdem wir nun dieses komplexe Mosaik in Bezug auf die Grenzen abgeschlossen haben (weches zwangsläufig bei der Identifizierung dieses alten Hvarer Hauses zusammenzusetzen ist), geht es weiter mit der Analyse des Kaufvertrages von 1744. Meister Luke hat das ganze Gebäude vermessen. Die Beurteilung ist langweilig und frei von jeder ästhetischen oder emotionalen Meinung. Es wird der Wert der Wände pro Quadrat „Fuß“ (Klafter) Oberfläche angegeben, dann der Wert einiger Funktionselemente (Westtreppe, Bogen, Waschbecken), während von der unvollendeten Fassade im Süden nur als „Hofmauer mit Fenstern an der Stadtmauer“ die Rede ist, also reiner Gebrauchsgegenstand. Im Erdgeschoss ist die traditionelle Verwendung als „Taverne“ (Weinkeller) zitiert. Aus Holz sind die „soleri“, die Bezeichnung für Boden und Decke. Die Innentreppen sind auch aus Holz (wie es wegen der stockhohen Holzkonstruktion üblich, und Billigkeit beliebt war), und natürlich vergitterte Türen und Fenster. Als wertvoller werden Teile des zusätzlichen Kranzes aus dem Osten (der sich in der älteren Südfassade befindet, und die Form gotischer Wechselzahnung zeigt), behauene Bögen an den Gewölbeenden und zahlreiche Konsolen geschätzt. Aus der Beurteilung sowie dem Vergleich der ausgewerteten Beschreibung der bestehenden Situation kann eine wichtige Schlussfolgerung gezogen werden: das Aussehen des Objekts im Jahre 1744 war das gleiche, wie heute am Ende des 20. Jahrhunderts. Das verstärkt die Ansicht, daß es sich hier nicht um eine Ruine handelt, sondern um ein Haus, das unvollendet blieb. Das Dach des Gebäudes hatte wie heute mehr als drei „Solera“ (= zwei Böden und Decken) und die Höhe der Nordwand entspricht der heutigen.

Ugovorena je i kupoprodajna cijena od 5500 (pet i pol tisuća) libara, iako je, što se naglašava, procjena bila viša od te svote. Razliku je prodavatelj oprostio kupcu „vodeći računa o starosti zgrade te nagnjilosti dasaka, greda, krova i zapora”. Sve ovo odaje zapuštenost (tako je, nažalost, i danas), ali ona je tada bila prvenstveno uzrokovana odsutnošću ekonomskog interesa. Grad je Hvar u dubokoj dekadenciji (koja je bila počela još potkraj 16. stoljeća) i ima jedva tisuću žitelja, a posjednici najvećma borave uza svoja imanja na Visu i središnjem dijelu otoka Hvara, dok kuće u gradu propadaju.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 5.500 (fünf einhalb Tausend) Pfund Gewicht, obwohl, wie betont wird, die Bewertung höher war als dieser Betrag. Im Gegensatz zum Verkäufer gab der Käufer an „unter Berücksichtigung des Alters des Gebäudes, der abgenutzten Bretter, Balken, Dächer und Verriegelungen“ All dies enthüllt einen schlechten Zustand (leider auch heute noch), der in erster Linie wegen Mangels an wirtschaftlichem Interesse verursacht wurde. Die Stadt Hvar verfiel in tiefe Dekadenz (die im späten 16. Jahrhundert begann) und hatte damals kaum mehr als tausend Einwohner. Die Eigentümer hielten sich entgegen ihren Gewohnheiten auf der Insel Vis und dem zentralen Teil der Insel Hvar auf, während die Häuser in der Stadt verfielen.

Šestoga travnja 1744. ova je kupoprodajna pogodba bila uredno ubilježena u općinskoj kancelariji. Odmah je, međutim, došlo do osporavanja s više strana, što nije bilo neuobičajeno, a ovdje ćemo istaknuti samo jedno od njih, ono hvarskih koludrica benediktinki. Ove su kupoprodaju osporile na temelju dviju oporuka: one Nikole Gazarovića iz 1544 kojom je svoja dobra, u slučaju izumiranja izravne muške grane obitelji, ostavio „samostanu Sv. Antuna koji se počinje graditi”, te one Nikolina oca Martina iz 1501. g., kojom je ovaj imanje ostavio u fideikomis. Don Ivan je u lipnju 1745. na sudu izjavio da nema spise o stjecanju kuće koju je nedavno prodao, ali da je očito kako je pripadala njegovu pretku Martinu u smislu Martinove oporuke. Ne znamo dalji tok spora, no koludrice su, kao i ostali, odustale od osporavanja ove kupoprodaje i novi su vlasnici Rinaldijevi neometano posjedovali stečeno dobro idućih devedesetak godina.

Am sechsten April 1744 wurde der Kaufvertrag ordnungsgemäß im Gemeindeamt eingebracht. Sofort wurde dieser jedoch mehrfach angefochten, was nicht ungewöhnlich war. Hier zeigen wir nur einen Einspruch und zwar den der Hvarer Benediktinerinnen. Hier wird Kauf und Verkauf in Frage gestellt auf der Grundlage von zwei Testamenten: eines des Nikola Gazarović aus dem Jahr 1544, in dem sein Eigentum im Falle des Erlöschen des direkten männlichen Zweiges der Familie „dem Kloster Sv. Antun das gerade errichtet wird“ verbleibt, sowie eines des Niko, Vater eines Martin aus dem Jahr 1501, nach dem das Anwesen im Fideikomiss verbleibt. Don Ivan hat im Juni 1745 bei Gericht festgestellt, dass es keine diesbezüglichen Aufzeichnungen beim Erwerb des Hauses, das vor kurzem verkauft wurde gab, aber es offensichtlich ist, dass das Anwesen seinem Vorfahren Martin im Sinne des Willens des Martin gehörte. Wir wissen nichts über den weiteren Verlauf des Streites, aber die Nonnen, wie die anderen, ließen den Verkauf zu und die neuen Eigentümer Rinaldi konnten den Besitz für die nächsten 90 Jahre ungestört erwerben.

Rodoslovlje nam je don Ivana Gazarovića uglavnom poznato. Izravan je potomak Antonija, vjerojatno unuka Gazara Prvoševa, rodonačelnika ove obitelji iz roda Slavogostića. Antonijeva je grana kasnije nosila nadimak „Zamartinović”, po imenu ”Zan (= Ivan) Martin” koje se ponovilo u par naraštaja. Don Ivan, prodavatelj kuće o kojoj govorimo, umro je, kao zadnji od ove loze, u Visu 1780. godine.

In der Genealogie ist Don Ivan Gazarović allgemein als direkter Nachkomme von Antonij bekannt. Wahrscheinlich war er ein Enkel des Gazara Prvoše dem Familiengründer der Generation Slavogostić. Der Zweig des Antonijy trug später den Spitznamen „Zamartinović“, der „Zan (= Ivan) Martin“ bedeutet und sich ein paar Generationen hielt. Don Ivan, der Verkäufer des Hauses über das wir sprechen, starb als letzter seines Stamms im Jahr 1780 in Vis.

Po izloženom se smije zaključiti da je jedna od grana Gazarovića posjedovala ovu kuću od početka 16. st., što bi značilo svega nekoliko desetljeća od njezine (nedovršene) pregradnje. Kuća ipak ne nosi njihov grb, te se nameće pitanje tko ju je dao sagraditi.

Nach diesen Ausführungen muss geschlossen werden, daß einer der Zweige Gazarović das Haus seit dem frühen 16. Jahrhundert in Besitz hatte, was nur ein paar Jahrzehnte nach seinem (unvollendeten) Umbau bedeuten würde. Das Haus trägt noch nicht ihr Wappen und es stellt sich die Frage wer es gebaut hatte.

Dne 25. veljače 1463. uputio je ser Nikola Užižić, sin pokojnog ser Petra Zaninova, molbu hvarskom knezu Francescu Justu da mu se u ime Opčine dopusti nasloniti kamenim, „rimskim“ lukom-svodom na „topćinski, tj. gradski zid“. On se već ranije bio naslonio na gradski bedem jednim lukom, a sada bi taj svod proširio prema istoku, po svoj širini svoje kuće i „dvorišta“ . Svod bi išao od prvoga kata njegove kuće i bio visok 9 nogu, što je, ističe ser Nikola, dovoljno, pa i više od onih svodova koje su dopustili odnosno dopuštaju Knezovi drugim moliteljima.

Am 25. Februar 1463 machte sich Herr Nikola Užižić, Sohn des verstorbenen Herrn Peter Zanini, zum Hvarer Fürsten Francesco Justus auf, um ihn im Namen der Gemeinde zu erlauben, Steine auf das „römische“ Bogengewölbe „topćinski, dh. Stadtmauer“ zu legen. Zuvor war an der Stadtmauer ein Hafen der aber jetzt durch einen Bogen nach Osten, wegen der Breite seines Hauses und „Hofes“ erweitert war. Das Gewölbe ging vom ersten Stock seines Hauses aus und war 9 Fuß hoch. Das ist, sagt Herr Nicholas genug, sogar mehr als die Gewölbe, die andere Fürsten ihren Bittstellern ermöglichen.

Zanimljiv je Knežev odgovor. On usvaja molbu, želeći da ”grad bolje izgleda te ima svoje udobnosti”, ali uz jedan uvjet: ulicu koja je „ispod“ molitelj je dužan očistiti, odnosno isprazniti (evellere, evellare) do visine vrata svoje kuće i u širini te kuće (quantum tenet domus), i to prije početka gradnje! Očito je riječ o ulici-prolazu ispod svoda, koji je prostor ser Nikola bio uzurpirao, pa ga u molbi naziva svojim „dvorištem”, dok Knez inzistira na javnoj služnosti.

Interessant ist die Antwort des Fürsten. Er nimmt den Antrag an und wünschte sich, dass „die Stadt besser aussehe und ihren eigenen Komfort besitze“, jedoch unter einer Bedingung: dass es erforderlich ist, die Straße „unterhalb“ des Antragstelles zu reinigen oder zu leeren (evellere, evellare) bis zur Höhe des Eingangstores seines Hauses und der Breite des Hauses (Quanten Lehre domus). Und das vor dem Beginn der Bauarbeiten! Offensichtlich wird hier von der Straßenpassage unter dem Gewölbe gesprochen, dessen Raum sich Herr Nikola angeeignet hatte und seinen „Hof“ nennt, während Fürst auf einer öffentlichen Dienstbarkeit besteht.

Ova je „gracija” (općinska investitura), kao i druge u tome svesku, prijepis iz svršetka 15. ili početka 16. Stoljeća, čime se dade objasniti očito nedostajanje nekih riječi, pa i stanovite nejasnoće. No gracija se zastalno odnosi na kuću o kojoj govorimo: svod se pruža od zapada prema istoku, što znači da se naslanja na južni gradski zid. Samo su tri kuće sa svodovima na tom zidu, a tako je moralo biti, sudeći prema ulici i kućama, i od 15. stoljeća: naime opisana kuća, ona njoj sa zapada (Jakšić) te ona kraj vrata prema Katedrali (Jakša, izvorno možda Piretić). Druga i treća su međutim imale sasvim druge vlasnike, susjede i međe, a i njihovi su svodovi znatno viši od ovoga, kojemu srednja visina (oko 3,17 m) približno odgovara onoj naznačenoj u navedenoj graciji (9 mletačkih nogu = oko 3,06 m). Nadalje je luk-svod (u graciji nazvan „rimskim”, tj. polukružnim, renesansnim, da se razlikuje od prelomljenih gotičkih – usp. naziv „rimski“ za četvrtaste renesansne prozore) doista čini nadozidan prema istoku na prvotnu širinu od oko 3,23 m oko 9,5 mletačkih nogu). Napokon je tu i grb roda Piretića, kojemu očito pripadahu i Užižići. Grbovnik u arhivu Machiedo spominjao je među Piretićima doduše Užiniće (Vzinich) ili Antiquario (Antiquarj), a ne Užižiće, no pouzdano je riječ o zbrci iz kasnijeg vremena, kakvih je grešaka u tome zborniku bilo dosta. Postojala je doduše i obitelj Užinić, ali ona je u 15. i 16. stoljeću bila pučka, dok se Užižići uvijek spominju kao vlastela, uz naslove „ser” i lidominus” (prezime im se piše: Uxixich, Vxixich, Usisich, Vsisich, Vxisich itd). Obitelj Antiquario (očito isto što i Užinić) primljene je u Veliko vijeće, odnosno u hvarsko plemstvo istom 1659. Godine , no ona je prema Heyeru imala posve drugačiji grb, s lavom. Čini se očitim da je sastavljač sada izgubljenog grbovnika Machiedo (17. st.) pomiješao stare plemićke Užižiće i nove Užiniće (Antiquario) te drugima pripisao grb prvih (možda su ga i svojatali zbog sličnosti prezimena). U svakom slučaju možemo smatrati pouzdanim (jer je spomenuta pomutnja morala imati povijesnog temelja) da su Užižići bili ogranak Piretića te da im pripada grb kakvi su i na kući o kojoj pišemo.

Diese „gracija“ (kommunale Erlaubnis), sowie andere im vorliegenden Buch sind eine Abschrift aus dem Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts, was offensichtlich durch das Fehlen bestimmter Wörter einschließlich gewisser Zweideutigkeiten erklärt werden kann. Aber die Billigung ist von Dauer und bezieht sich auf das Haus über das wir sprechen: das Gdewölbe erstreckt sich von Westen nach Osten, was bedeutet, dass es an der südlichen Stadtmauer liegt. Nur drei Häuser mit Überwölbungen gibt es an der Stadtmauer, und so sollte man in der Lage sein, Straßen und Häuser des 15. Jahrhunderts beurteilen zu können: nämlich das beschriebene Haus, eines aus im Westen (Jakšić) und eines beim Stadttor neben der Kathedrale (Jakša, ursprünglich vielleicht Piretić). Das zweite und dritte hatten jedoch völlig andere Eigentümer, Nachbarn und Grenzen, und ihre Gewölbe sind viel höher als der des ersteren welche eine mittlere Höhe von ca. 3,17 m, die in etwa der oben erwähnten 9 Venezianischen Fuß (= ca. 3,06 m) entspricht, aufweist. Darüber hinaus scheint das Gewölbe wirklich in östlicher Richtung auf seine ursprüngliche Breite von etwa 3,23 Meter gebaut zu sein, 9,5 Venezianische Fuß. In der Billigung wird von „römisch“ gesprochen, das heißt halbrunde Formen der Renaissance. Das unterscheidet sich von den gotischen Spitzbögen. Schließlich gibt es das Wappen der Piretić, die offenbar zu den Užižići gehören. Der Heraldiker im Archiv Machiedo führte es unter den Piretić, ja sogar Užinić (Vzinich) oder Antiquario (Antiquarj), jedoch nicht Užižić, aber sicher ein Durcheinander aus späterer Zeit, jene Art von Fehlern von denen es genug gab. Es gab tatsächlich die Familien Užinić aber sie wurden im 15. und 16. Jahrhundert genannt während die Užižići immer als Adelige bezeichnet wurden, mit den Titeln „ser“ und „dominus“ (der Nachname wird geschrieben: Uxixich, Vxixich, Usisich, Vsisich, Vxisich etc.). Die Familie Antiquario (anscheinend die gleiche wie Užinić), wurde im Jahr 1659 von der Großen Kammer in den Hvarer Adelsstand aufgenommen, hatten aber nach Heyer ein ganz anderes Wappen das eine Löwen zeigt. Es scheint offensichtlich, dass der Verfasser, der heute veschollene Heraldiker Machiedo (17. Jh.), die alten aristokratischen Užižić mit den jüngeren Užinić (Antiquario) vermischt und den anderen das Wappen des ersten (vielleicht war es wegen der Ähnlichkeiten der Familiennamen) zugeschrieben hat. In jedem Fall kann als zuverlässig angesehen werden (wie bereits erwähnt sollte die Verwirrung eine historische Grundlage haben), dass die Užižići ein Zweig der Piretić waren und dass sie ein Wappen beitzen wie auf dem Haus über das wir schreiben.

Tko je bio ser Nikola, graditelj ove kuće? Sretna je okolnost da ga predmetna gracija navodi i po prezimenu i po očevu imenu, jer se u drugim izvorima češće spominje samo po jednome od toga dvoga, pa ne bismo znali da je u pitanju ista osoba. Njegov se otac ser Petar Zaninov navodi 1418. g. kao hvarski vijećnik, a kako je još 1334. bilo određeno da nitko ne smije postati član Vijeća ako mu to nisu bili i otac i djed, očito je riječ o staroj vlasteli. Ovaj je Petar Zaninov posjedovao 1431. vrt kraj istočnih gradskih vrata na Dolcu.

Wer war Herr Nikola, der Erbauer dieses Hauses? Es ist ein Glück, dass in der betreffenden Billigung, Nachnamen und Namen des Vaters angegeben ist, weil in anderen Quellen oft nur einer der beiden erwähnt wird. Dahert wissen wir, dass es sich um die gleiche Person handelt. Sein Vater, Herr Peter Zanin wird 1418 als Hvarer Ratsherr erwähnt, und wie noch 1334 festgestellt wurde, dass niemand ein Mitglied des Rates werden sollte, wenn er keinen Vater und Großvater hat, der nicht vom alten Adel abstammt. Dieser Peter Zanin besaß 1431 einen Garten am östlichen Ende des Stadttores bei Dolac.

Njegov pak sin Nikola prodao je 1443. g. u ime svoje žene Dobre hvarskom arhiđakonu Pavlu Paladiniću vinograd na Visu (položaj Garmice) za 200 malih libara, a 1449. je imao još jednu kuću u Gradu Hvaru, negdje u blizini kuće Gazarović (danas Dešković) također na gradskome zidu, za koju je te godine izdana gracija. God. 1454. on je zakupnik prihoda bogate komiške opatije, što bi značilo da je raspolagao većom svotom gotova novca. God. 1455. bio je nazočan kada je u ožujku ista starodrevna opatija bila predana u ruke arhiđakona Pavla Paladinića (inače njegova susjeda u istoj ulici, kasnije i na istom gradskom zidu), zastupnika hvarskoga biskupa Tome Tomasinija. Četiri godine kasnije, 1459., dobiva u graciju općinsko zemljište na lokalitetu Kalac blizu rta Stupišće na Visu, a iste godine ima i zemlju na Brdu u Luci, pokraj ser Andrije Dobroslavića i ser Vitalja Županića. God. 1462. njegova nezakonita polusestra (soror Naturalis) Goja dobiva zemljište za gradnju kuće u Starom Gradu. Iste 1463. godine, kada je dobio dozvolu za gradnju svoda kuće uz gradski zid, nalazimo ga spomenuta više puta: u listopadu kao svjedoka, a 16. studenoga također svjedoči ser Nikoli Paladiniću u graciji za njegovu kuću u Kutu. Taj isti dan dobiva i on dvije gracije: jednu za kuću, dvorište i druge „comoditates“, također na Kutu u Visu, s istočne strane crkve sv. Ciprijana i pokraj Nikole Stajlića i Radonje iz Krajine, uz godišnje podavanje od 4 šolda Opčini – a drugu za 15 motika zemlje na Visu. God. 1464. svjedoči svojoj sluškinji Vladni u njenoj graciji za kuću pod Sv. Mikulom u Hvaru, a te iste godine predloži kao općinski defenzor u Vijeću zajedno sa sucima da se uveze 3000 stara žita na Hvar, jer će inače gladni otočani morati napustiti svoj kraj (discedere lares). Dvije godine zatim, 1466., posjeduje neku zemlju na položaju Baršćan na Visu, 1467. nalazimo ga kao svjedoka dvaput, a 1468. Jedanput. I god. 1478. spominje se kao svjedok.

Sein Sohn Nicholo wiederum verkaufte 1443 im Namen seiner Frau Dobra dem Hvarer Erzdiakon Paul Paladinić einen Weinberg auf der Insel Vis (in der Gegend Garmice) für 200 kleine Pfund. Im Jahre 1449 hatte er noch ein Haus in der Stadt Hvar, irgendwo in der Nähe des Hauses Gazarović (heute Dešković) ebenfalls an der Stadtmauer, für das er in diesem Jahr gracija gegeben hatte. Im Jahr 1454 war er der Pächter der Einnahmen der reichen Abtei in Komiža, was bedeuten würde, dass er eine größere Summe Bargeld hatte. Im Jahr. 1455 war er anwesend, als im März dieselbe ehrwürdige Abtei in die Hände von Erzdiakon Paul Paladinić (übrigens sein Nachbar in der gleichen Straße, etwas weiter an der gleichen Stadtmauer) als Vertreter des Hvarer Bischofs Toma Tomasini übergeben wurde. 1459, vier Jahre später, erhielt er ein Stück Gemeindegrund in der Gegend Kalac in der Nähe von Cape Stupišće auf Vis, und im selben Jahr ein Grundstück am Hügel im Hafen neben den Herrn Andrij, Dobroslavić und Vitalja Županić. Im Jahr 1462 erhielt seine uneheliche Halbschwester (soror Naturalis) Goya Land für den Bau eines Hauses in Stari Grad. Im Jahre 1463, als er die Erlaubnis zum Bau des Gewölbes am Hauses neben der Stadtmauer erhielt, finden wir ihn mehrmals erwähnt: im Oktober als Zeuge und am 16. November zu Gunsten Herrn Nikol Paladinić für sein Haus in Kut. Am selben Tag erhielt er zwei Bewilligungen: eine für Haus, Garten und weitere „Annehmlichkeiten“, ebenfalls in Kut auf der Insel Vis, an der Ostseite der Kirche des hl. Cyprian und in der Nähe von Nikola Stajlić und Radonje aus Krajina, für den jährlichen Ertrag von 4 Gemeinde-šolda und 15 Feldhacken auf Vis. Im Jahr 1464 bezeugt seine Magd Vladni seine Bewilligung für ein Haus unter St. Mikula in Hvar, und im selben Jahr unterbreitet er als städtischer Verteidiger dem Rat, gemeinsam mit den Richtern 3000 stara Korn nach Hvar zu importieren, weil ansonsten die hungrigen Insulaner Ihre Wohnungen verlassen müssen (discedere Lares). Zwei Jahre später, im Jahr 1466, besizt er Land in der Gegend Baršćan auf Vis. 1467 finden wir ihn als Zeugen gleich zweimal, 1468 einmal und 1478 wieder als Zeuge.

Njegovi potomci ili pak rođaci navode se i dosta kasnije. God. 1486. ima ser Petar Užižić posjed na južnome dijelu Pjace, kraj baštinika Ivana Matija Doktorića i Katarina Mikšića (de Nicolinis) ; 1494. ima ser Luka Jakšić kućište u „Burku“ (=Pjaca) sa zapadne strane posjeda istoga Petra Užižića, a 1502. ser Luka Jakšić p. Nikole i Petar Užižić p. Ivana dogovaraju se da uspostave uličicu između svojih kućišta na Pjaci 69. Ovaj Petar javlja se kao svjedok i 1506. Godine , a Užižiće nahodimo upisane i u najstarijoj hvarskoj matici krštenih od 1518. do 1547. Godine.

Seine Nachkommen oder Verwandten werden noch bekannt gegeben. Im Jahr 1486 hat Herrr Peter Užižić den Besitz am südlichen Teil des Platzes dem letzten Erben, Doktor Ivan Matij und Katarina Mikšić (von Nicolini) gegeben; 1494 hat Herr Luka Jakšić Gebäude in der „Burke“ (=Piazza) an der Westseite des Grundstücks des gleichen Peter Užižić, und im Jahre 1502 erklärten sich Herr Luka Jakšić p. Nikola und Peter Užižić p. Ivan bereit, eine Gasse zwischen ihren Gebäuden auf der Piazza zu errichten. Dieser Peter erscheint als Zeuge 1506 auf, und die Užižići scheinen in den ältesten Hvarer Taufmatriken von 1518. bis 1547 auf.

Zaključimo: rod Užižića ogranak je vlastele Piretića (Pire, Pireta=Petar, ime koje se često ponavljalo u njihovim obiteljima) i u Hvaru se spominje od početka 15. do sredine 16. stoljeća, kada je izumro. Nikola Užižić, sin Petra Zaninova, bio je imućan i ugledan vlastelin koji je imao više kuća i zemalja na Hvaru i Visu te obnašao općinske časti i dužnosti. On je svakako mogao podignuti, ili bolje pokušati podignuti raskošnu kuću na gradskom zidu, gdje su u 15. stoljeću, zbog ljepote i uočljivosti položaja, bile posagrađene neke od najreprezentativnijih hvarskih nastambi.

Fazit: Das Geschlecht Užižić ist ein Zweig des Adelsgeschlechts Piretić (Pire, Pireta = Peter, ein Name, der in ihren Familien oft wiederholt wird) das in Hvar seit Beginn des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts wo es ausstarb, erwähnt wird. Nikola Užižić Sohn Peter Zanini, war ein reicher und angesehener Adliger, der viele Häuser und Grundstücke in Hvar und Vis besaß, und kommunale Ehren und Pflichten hatte. Er konnte bestimmt, oder besser er konnte versuchen das stattliches Haus an der Stadtmauer zu erhöhen, wo es im 15. Jahrhundert, wegen der Schönheit und exponierten Lage, im repräsentativsten Viertel der Stadt Hvar errichtet wurde.

Zanimljiv je navod u Nikolinoj molbi da su dozvole za slične lukove ili svodove, i to niže od ovoga, bile davane i drugima. Kako rekosmo, danas postoje samo tri takva, svi u ulici iza južnoga gradskog zida. Od toga su dva viša od ovog našeg, a onaj kuće Jakša ima samo zidane lukove na početku i na kraju, dok je između njih drveni pod na gredama. U prošlosti je, međutim, takvih lukova i svodova bilo više. God. 1456. dobio je postolar Antonij graciju za kameni svod ili luk, kojim se smio nasloniti na gradski zid te iznad toga luka-svoda graditi po svojoj volji; takvu je dozvolu bio dobio i Lovrinac Milašinić s bratom Vitkom. Antonijeva kuća bijaše na Goljavi, a dozvola se odnosila na zapadni gradski zid.

Interessant ist, dass der Bericht über das Gesuch des Nikolino – betreffend Genehmigung für ähnliche Bögen oder Gewölbe, und dass dies niedriger als die anderen sei – an Dritte weitergegeben wurde. Wie gesagt, gibt es heute nur deren, alle in der Straße hinter der südlichen Stadtmauer. Zwei davon sind höher als bei uns. Das Haus Jakša hat nur gemauerten Bögen am Anfang und am Ende, während zwischen ihnen der Holzboden auf Balken liegt. In der Vergangenheit wurden jedoch diese Bögen und Gewölbe mehr. Im Jahre 1456 erhielt ein Schuster Antonij die Erlaubnis das Steingewölbe oder den Bogen der an die Stadtmauer gelehnt ist und über diesen hinaus nach Belieben auszubauen. Eine solche Genehmigung erhielt Lovrinac Milašinić mit seinem Bruder Vitkom. Das Haus des Antonij war auf Goljav und die Bewilligung bezog sich auf die westliche Stadtmauer.

Gradnja sadašnjega pročelja kuće o kojoj govorimo počela je, dakle, oko 1463. i onda nakon nekog vremena prestala. Razlog ne znamo: mogla je to biti ser Nikolina smrt (o njemu poslije 1478. zasad ne nalazimo spomena) i nezainteresiranost nasljednika – no najvjerojatnije je bio u pitanju nedostatak sredstava za dovršetak gradnje, bilo ser Nikole ili njegovih baštinika.

Der Bau der heutigen Fassade des Hauses über das wir reden, begann um 1463, und wurde nach einiger Zeit gestoppt. Warum wissen wir nicht: es könnte Herrn Nikolins Tod (über ihn findet sich 1478 nichts mehr) und Desinteresse der Nachfolger sein – aber wahrscheinlich war es der Mangel an finanziellen Mitteln des Nikol oder seiner Erben den Bau zu vollenden.

Zasad ostaje nepoznato i to kako su kasniji vlasnici Gazarovići stekli ovu kuću – da li kupnjom ili nasljedstvom. Neostaje nam i odgovor na najvažnije pitanje: tko je bio majstor-graditelj koji je projektirao (a možda ujedno i izveo) njemu gradnju. Ta nepoznanica ne iznenađuje, jer je starija hvarska arhivska grada veoma oskudno sačuvana, a ovdašnje su kuće (sve do 19. st.) redovito ”nepotpisane“. Iako su nam poznata brojna imena majstora-zidara i klesara koji su djelovali u Hvaru u 15. stoljeću (njihov je najpotpuniji popis donio M. Petrić), nema ipak nijedne kuće koju možemo pouzdano povezati s nekim od njih. Da je ovdje bio u pitanju vrstan graditelj, svjedoči nam sama kuća, a i neke druge iz istoga vremena u Hvaru ističu se vrsnoćom svoje graditeljske zamisli pa možda potječu od ”ruke“ istog projektanta. Ista se nepoznanica dakako odnosi i na izvođače gradnje – zidare i klesare.

Unbekannt bleibt noch wie die späteren Besitzer Gazarović dieses Haus erworben haben – ob durch Kauf oder Erbschaft. Bleibt noch die Antwort auf die wichtigste Frage: Wer war der Baumeister der dieses Gebäude entworfen (und vielleicht auch ausgeführt) hat. Dieses Rätsel ist nicht verwunderlich, denn die älteren Archive der Stadt Hvar sind sehr spärlich erhalten und die örtlichen Häuser waren (bis ins 19. Jahrhundert.) in der Regel „unbezeichnet“. Auch wenn wir die Namen vieler Maurrermeister und Steinmetze wissen die in Hvar im 15. Jahrhundert arbeiteten (eine vollständigste Liste stammt von M. Petrić), Und doch gibt es kein Haus, das mit einigen von ihnen zuverlässig in Verbindung gebracht werden kann. Wenn er von hier war, kommt nur ein ausgezeichneter Baumeister in Frage, davon zeugt das Haus selbst. Einige Häuser aus der dierser Zeit in Hvar zeichnen sich durch hervorragende Qualität ihrer architektonischen Ideen aus, und könnten von der „Hand“ des selben Planers stammen. Ebenso unbekannt sind auch die Auftragnehmer der Gebäude – die Maurer und Steinmetze.

Kuća je kroz 19. stoljeća služila kao skromna nastamba, a god. 1875. prodao ju je sin prethodnih vlasnika, pomorac Lovro Macanović (tada u San Franciscu), bačvaru Šimi Vlahoviću p. Ivana Pavla, za 600 fiorina. Kuća se ponekad još nazivala po starijim vlasnicima Gazzari, a već do konca 19. st. počinju vapaji za njenom obnovom, neuslišani sve do danas.

Das Haus diente während des 19. Jahrhundert als bescheidene Behausung. Im Jahr 1875 verkaufte der Sohn des früheren Besitzers, der Seemann Lovro Macanović (damals in San Francisco ) das Haus dem. Böttcher Šime Vlahović p. Ivana Pavla, für 600 Gulden. Das Haus wird teilweise noch mit älteren Besitzer Gazzari in Verbindung gebracht, und bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Wurden Rufe für den Wiederaufbau laut, die bis heute leider unerwiderte blieben.

Prethodni su reci nadahnuti nadom da će se jedan od najljepših hrvatskih spomenika stambene arhitekture, koji je u sadašnjem stanju Hvaru na ruglo i sramotu, napokon zasjati u svoj svojoj ljepoti nakon konačne obnove i prikladne namjene.

Die vorherigen Darstellungen wurden von der Hoffnung inspiriert, dass eines der schönsten kroatischen Denkmäler der Wohnarchitektur, endlich nach der letzten Restaurierung in seiner ganzen Schönheit einen geeigneten Zweck zugeführt werden kann.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Grb »Petra Hektorovića na prozoru« / Wappen des Hektorović am Fensterrahmen 
Grb »Obitelj Užižić« / Wappen der Familie Užižić
Kuća / Haus »Barbić«