HVAR – Kuća »Suburbani ljetnikovac Hanibal Lucić«


Ime / Name
Kuća »Suburbani ljetnikovac Hanibal Lucić« / Sommerhaus des Hannibal Lucić

Code: HV-TG-12                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Hanibala Lucića 12

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17157°   Longitude: E 16,44570°
Visina / Höhe: 8 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*398, 589, 594

Datum snimanja / Erfassungsdatum
14.02.2015 11:16:32


Informacije

Izvan gradske jezgre nalazi se ljetnikovac pjesnika Hanibala Lucića, (ljetnikovac) na istočnoj strani Hvara, izgrađena je ladanjske arhitekture, s tipičnim obilježjima dalmatinskoga renesansnoga graditeljstva. Zajedno s vrtom ispred njega, bilo je najljepše odmaralište. U ljetnikovcu je proveo posljednje godine života.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-4293, Z-6301, P-3725 


Info

Östlich des Stadtzentrums steht die Sommerresidenz (Sommerhaus) des Dichters Hanibal Lucić. Errichtet in rustikaler Manier, mit den typischen Merkmalen der dalmatinischen Renaissance-Architektur. Zusammen mit dem davorliegenden Garten, war es der schönste Urlaubsaufenthalt. Im Sommer verbrachte er hier die letzten Jahre des Lebens.

Ljetnikovac Hanibala Lucića sagrađen je u 1533. godine. Pravokutni vrtje sa svih strana okružen zidom, a uz južni zid su smještene dvije kuće, međusobno povezane šetnicom. Vrt je u pravcu sjever-jug, presječen šetnicom na čijoj sredini je bogato ukrašena kruna zdenca s grbovima Lucića i Gazarovića. Uz zapadni, istočni i sjeverni zid, kao i uz šetnicu pružala se odrina na kamenim stupovima.

Das Sommerhaus von Hanibal Lucić wurde 1533 erbaut. Der rechteckige Garten ist von einer Mauer umgeben. Entlang der südlichen Mauer befinden sich zwei Häuser, die durch eine Promenade miteinander verbunden sind. Den Garten durchquert in Nord-Süd-Richtung eine Promenade, in deren Mitte sich ein reich verzierter Steinkronenbrunnen mit Wappen der Lucić und Gazarović befindet. Entlang der West-, Ost- und Nordwände sowie entlang der Promenade waren Geländer mit Steinsäulen.

Istočna kuća je jednokatnica s velikom terasom na katu. Terasa je oslonjena na kamene konzole, a na ogradi terase su podignuti stupovi odrine. Arhitektonska dekoracija ove kuće bogata je u svim detaljima otvora pročelja, ograde ili konzola terase. U unutrašnjosti se ističe ukrašeni lavel.

Das östliche Haus ist einstöckig mit einer großen Terrasse im ersten Stock. Die Terrasse wird von Steinsäulen gestützt und mit einem Steingeländer mit Säulchen begrenzt. Die architektonische Dekoration dieses Hauses ist reich in allen Details der Fassadenöffnungen, Geländer oder Konsole der Terrasse. Das Innere ist mit einem verzierten Lavel geschmückt.

Zapadna kuća je jednostavna jednokatnica, bez istaknute arhitektonske dekoracije i s manjim prigradnjama gospodarske namjene uz sjeverno pročelje. Sjeverno od građevine su ostatci nekadašnje gospodarske kuće, s nizom niša u sjevernom zidu, koja je danas adaptirana za potrebe arhivskog spremišta Muzeja hvarske baštine.

Das westliche Haus ist ein einfaches einstöckiges Gebäude mit kleineren Wirtschaftsgebäuden neben der Nordfassade und weist keine besonderen architektonische Dekorationen auf. Nördlich des Gebäudes befinden sich die Überreste eines ehemaligen Bauernhauses mit einer Reihe von Nischen in seiner Nordwand. Das Gebäude wird heute für das Archiv des Hvar Heritage Museum verwendet.

Perivoj ljetnikovca Lucić ograđen je visokim kamenim zidovima, građenim priklesanim kamenom, od kojih je zapadni zid u većoj mjeri srušen, prema dokumentima, već sredinom XVII. stoljeća. Perivoj kvadratičnog tlocrta, projektiran je u više nivoa, posve u renesansnoj tradiciji. Naranče, limuni i vjekovni bršljan danas su ostatak nekada raskošnoga vrta, koji je postao komunalan rasadnik.

Der Garten des Herrenhauses Lucić ist von hohen Steinmauern umgeben, die aus behauenen Stein gebaut wurden. Die Westmauer wurde laut Dokumenten bereits Mitte des 17. Jahrhunderts weitgehend abgerissen. Der quadratische Garten wurde in mehreren Ebenen vollständig in der Tradition der Renaissance angelegt. Orangen, Zitronen und immergrüner Efeu sind heute das Überbleibsel eines einst luxuriösen Gartens, der zu einer kommunalen Baumschule wurde.

natrag na vrh / Seitenanfang


Hanibal Lucić (1485. – 1553.)

Hanibal Lucić rođen je 1485. u Hvaru, gdje je i umro 1553. Najveći je versifikator hrvatske renesansne književnosti. Autor je nevelikog kanconijera Pisni ljuvene ili Skladanja izvarsnih, poslanica, prevoditelj Ovidija i pisac prve romance europske književnosti, drame Robinja, nastale pola stoljeća prije Shakespeareove Oluje. U svom ništa manje poznatom ljubavnom kanconijeru Lucić se, istina, oslanja na pisce kasnoga talijanskog petrarkizma (Petrarkizam je nova stilska forma koja zamjenjuje srednjovjekovni pjesme minstrela, koji se nastavio daleko u moderno doba i snažno je utjecao na Williama Shakespearea. Osnivač stila je Francesco Petrarca (1304-1374).), posebno na pjesništvo Pietra Bemba.

Hanibal Lucić (1485-1553)

Hanibal Lucić wurde 1485 in Hvar geboren, wo er auch 1553 starb. Er ist der wichtigste Vertreter der kroatischen Renaissance-Literatur. Er ist Autor diverser Lieder, Briefe Ljuven oder Komponieren izvarsnih, Epistel, Übersetzer von Ovid und Autor der ersten Romanze der europäischen Literatur, dem Drama Robinja, geschrieben ein halbes Jahrhundert vor Shakespeares Sturm. In seinem nicht minder berühmten Liebeslied stützt sich Lucić auf die Schriften des späten italienischen Petrarkismus (Der Petrarkismus ist eine den mittelalterlichen Minnesang ablösende neue Stilform, die weit in die Neuzeit hinein fortlebte und z. B. William Shakespeare stark beeinflusste. Als Begründer des Stils gilt Francesco Petrarca (1304–1374).), besonders auf die Poesie des Pietro Bembo.

Njegova je djela nekoliko godina nakon njegove smrti tiskao sin Antun, u Veneciji, 1556., a drama Robinja objavljena je nekoliko desetljeća poslije.

Seine Werke wurden im Jahr 1556 nach seinem Tod von Sohn Antun in Venedig veröffentlicht. Das Drama Robin wurden einige Jahrzehnte später veröffentlicht.

Izraziti pripadnik aristokracije, Lucić je obnašao najviše dužnosti u Hvarskoj komuni, a potpomogao je pregradnju hvarske katedrale te dovršenje franjevačkog samostana sv. Marije od Milosti.

Lucić war Mitglied der Aristokratie, bekleidete die höchsten Ämter in der Gemeinde Hvar ist und half bei der Umgestaltung der Kathedrale von Hvar und der Fertigstellung des Franziskanerklosters St. Maria der Gnade.

U svom ljetnikovcu na izmaku grada, Hanibal Lucić proveo je posljednje godine svoga pjesničkog i duhovnog života. pokopan je u franjevačkom samostanu, o kojemu se njegova obitelj brinula generacijama. Njegovi stihovi, prepjevi, poslanice, a posebice drama Robinja danas čine mali, ali nezaobilazan dio europske renesansne književne baštine.

In seinem Sommerhaus am Rand der Stadt Hvar verbrachte Hanibal Lucic die letzten Jahre seines poetischen und spirituellen Lebens. Er wurde im Franziskanerkloster begraben, um das sich seine Familie seit Generationen kümmerte. Seine Verse, Briefe, Episteln und besonders das Drama von Robinja sind heute ein kleiner, aber wesentlicher Teil des literarischen Erbes der europäischen Renaissance.

natrag na vrh / Seitenanfang


Muzej hvarske baštine – muzejska građa: Zbirka kamenih ulomaka i Zbirka razglednica

Salon Hanibala Lucića

Spomen-soba posvećena Hanibalu Luciću uređena je 1999. g. na katu istočne zgrade ljetnikovca. Hanibal je sam koncipirao prostrani studio za svoj ljetni boravak. To je prostorija s četiri velika prozora koji kada su otvoreni, pretvaraju sobu u lijepu, prozračnu lođu. U salonu su izloženi predmeti iz fundusa Muzeja, slike i posoblje, zbirka medalja i portret Hanibala Lucića. Vjerojatno je u prizemlju bila spavaonica, a sada je arhivsko spremište Muzeja.

Hvar Heritage Museum – städtisches Museum: Sammlung von Steinskulpturen und Postkarten.

Salon des Hanibal Lucić

Der Gedenkraum für Hanibal Lucić wurde 1999 im östlichen Teil des Gebäudes der Sommerresidenz eingerichtet. Hanibal selbst konzipierte einen geräumigen Arbeitsraum für seine Sommerferien. Der Raum verwandelt sich, wenn seine vier großen Fenster geöffnet sind, in eine schöne, luftige Loggia. Im Salon sind Gegenstände aus dem Fundus des Museums, Bilder und Kunsthandwerk, eine Medaillensammlung und ein Portrait des Hanibal Lucić ausgestellt. Im Erdgeschoss war wahrscheinlich der Schlafraum, jetzt das Archiv des Museums.

(Više detalja možete naći u Kruvenici br. 15 / Näheres findet sich in Kruvenica Nr. 15)

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016. Datum tiskanog izdanja: 10.10.2016. Broj registra Z-4293

Numizmatička zbirka

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2015. Datum tiskanog izdanja: 25.5.2015. Broj registra Z-4293

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 03/2016, Veröffentlichungsdatum: 10.10.2016. Registriernummer Z-4293

Numismatische Sammlung

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 03/2015, Veröffentlichungsdatum: 25.5.2015. Registriernummer Z-4293

natrag na vrh / Seitenanfang


Prirodoslovni kabinet „Dr. Grgur Bučić“

Zbirka je studijskog karaktera i nije otvorena za javnost. Osnovana je krajem 1950-ih godina kao jedna od prvih zbirki Muzeja hvarske baštine.

Das Naturhistorische Kabinett „Dr. Grgur Bučić“

Die Sammlung hat Studiencharakter und ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie wurde Ende der 1950er Jahre als eine der ersten Sammlungen des Museums des Hvarer Kulturerbe gegründet.

Smještena je u ljetnikovcu Hanibala Lucića i ima oko 350 predmeta. Stari prirodoslovni i meteorološki instrumenti, fosili, biljni preparati, herbarij, arheološki artefakti, fotografije, diplome, stare prirodoslovne knjige i periodika, meteorološki podaci o Hvaru, arhiv te novija izdanja s područja hvarskog prirodoslovlja.

Es befindet sich in der Laube der Sommerresidenz des Hanibal Lucić und verwahrt etwa 350 Artikel. Alte naturgeschichtliche und meteorologische Instrumente, Fossilien, Kräuterpräparate, Herbarien, archäologische Artefakte, Fotografien, Urkunden, alte wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften, meteorologische Daten von Hvar, antiquarische und aktuelle Veröffentlichungen von naturwissenschaftlichem Charakter der Insel Hvar.

Glavninu zbirke čini ostavština hvarskog prirodoslovca dr. Grgura Bučića, a manji je dio predmeta nabavljen otkupom ili dobiven na dar.

Die Sammlung ist das Vermächtnis des Hvarer Naturwissenschaftlers Dr. Grgur Bučić. Eeinige wenige Artikel wurden gekauft oder waren ein Geschenk.

Dr. Grgur Bučić (1829.-1911.) bio je telegrafist u Hvaru i voditelj meteorološke postaje od njezina osnutka 1858. g. Po vokaciji je pak bio prirodoslovac, te se bavio širokim spektrom istraživanja, od klimatoloških, bioloških, zooloških, paleontoloških, mineraloških do oceanografskih, o čemu je izvještavao u brojnim radovima. Od prirodoslovnih istraživanja osobito je važan njegov rad na umjetnom uzgoju jedne podvrste jadranske spužve. Bavio se i arheologijom, te prvi započeo prapovijesna istraživanja na Hvaru (i u Hrvatskoj). Za svoj rad dobio je nekoliko priznanja, među ostalima i počasni doktorat Sveučilišta u Grazu.

Dr. Gregor Bučić (1829-1911) war Telegraphist in Hvar und Leiter der meteorologischen Station seit ihrer Gründung im Jahr 1858. Er war Naturwissenschaftler aus Berufung und befasste sich mit einem breiten Spektrum von Forschungen. Über klimatologische, biologische, zoologische, paläontologische, mineralogische und ozeanographische Themen berichtete er in zahlreichen Artikeln. Seine naturgeschichtliche Forschung war besonders wichtig für seine Arbeit an der künstlichen Zucht einer Unterart eines adriatischen Schwammes. Er beschäftigte sich auch mit Archäologie und begann mit prähistorischen Forschungen auf Hvar (und in Kroatien). Für seine Arbeit erhielt er mehrere Auszeichnungen, unter anderem eine Ehrendoktorwürde der Universität Graz.

Prirodoslovni kabinet njegova imena je uredio i dugo godina vodio suradnik Muzeja prof. Ante Tadić (1892. –1988.), po struci prirodoslovac. Izradio je popis Zbirke te objavio više stručnih i popularnih radova o dr. Bučiću.

Das Naturhistorische Kabinett seines Namens wurde gegründet und lange Zeit vom Mitarbeiter des Museums, dem Naturforscher Prof. Ante Tadić (1892-1988) geleitet. Er inventarisierte auch die Sammlung und veröffentlichte mehrere professionelle und populäre Artikel über Dr. Bučić.

Život i djelo dr. Grgura Bučić tema je izložbe koja se predviđa za 2008. g. (u sklopu proslave 150. obljetnice osnutka prve meteorološke postaje u Hvaru), a bit će jezgra buduće javne prirodoslovne zbirke Muzeja hvarske baštine.

Leben und Werk von Dr. Gregor Bučić war auch Gegenstand einer Ausstellung im Jahr 2008 (Anlässlich des 150. Jahrestages der ersten meteorologischen Station in Hvar) und sollte auch Kern einer künftigen öffentlichen naturwissenschaftlichen Sammlung des Museums für das Erbe von Hvar werden.

(Marinko Petrić)

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links

Zdenac u ljetnikovci Hanibala Lucića / Brunnen im Sommerhaus des Hannibal Lucić
Grb »Lucića na zdencu« / Wappen der Lucić am Brunnen
Grb »Obitelj Gazarovića na zdencu« Wappen der Gazarović am Brunnen
Reljef na zdencu / Relief am Brunnen
Reljef »na zdenzu ljetnikovca« / Relief am Brunnen des Sommerhauses
Bista »Hanibal Lučić« / Büste des Hanibal Lučić
Kuća / Haus »Bučić«

Muzej hvarske bastine, zbirke / Hvar Heritage Museum, Sammlungen:

Arheološka zbirka i lapidarij „Dr. Grga Novak“ / Archäologische Sammlung und Lapidarium „Dr. Grga Novak“
Galerija Aresenal / Galerie Arsenal
Hvarsko povijesno Kazalište / huistorisches Theater Hvar
Ljetnikovac Hanibala Lucića / Sommerhaus des Hannibal Lucić
Prirodoslovni kabinet „Dr. Grgur Bučić“ / Naturwissenschaftliches Kabinett „Dr. Grgur Bučić“