VRBOSKA – Župna crkva »Sv. Lovrinca«

Ime / Name
Župna crkva »Sv. Lovrinca« / Pfarrkirche zum hl. Laurentius

Code: VA-CI-01                                    


Adresa / Adresse
Vrboska

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,18114°    Longitude: E 16,67005° 
Visina / Höhe: 8 m

Zemljište / Grundstücke
*146, 1055, 1063

Datum snimanja / Erfassungsdatum
19.05.2013 11:39:59


Informacije

Naime, iz spomenutog dokumenta kanonika Nikole Starjanića iz 1504. godine doznaje se da su mještani Vrboske htjeli sagraditi svoju crkvu, neovisnu od Vrbanja s pravom patronata te su od hvarskoga biskupa Lorenza Michielija zatražili dozvolu da sagrade novu crkvu u samoj uvali. Biskup Michieli odobrio je ovu molbu te se pretpostavlja da je crkva izgrađena za vrijeme njegovog biskupovanja ili dovršena neposredno nakon toga, i to između 1473. i 1486. godine, te da je njemu u čast posvećena njegovom imenjaku i zaštitniku svetom Lovri đakonu.

Zaštitni položaj / Schutzstellung
Z-4942


Info

Aus einem Dokument des Kanonikers Nicholas Starjanić aus dem Jahr 1504 erfahren wir, dass die Menschen in Vrboska eine Kirche, unabhängig von Vrbanj unter deren Patronat sie standen, bauen wollten und den Bischof von Hvar Lorenzo Michieli um Erlaubnis baten, eine neue Kirche in der Bucht zu bauen. Bischof Michieli genehmigte diesen Antrag und es wird angenommen, dass die Kirche während seines Episkopats oder kurz danach fertiggestellt wurde, und dass sie zwischen 1473 und 1486 durch die Namensgebung des Schutzpatrons Laurentius eingesegnet wurde.

Crkva bila je jednobrodna pravokutna građevina skromnih dimenzija vjerojatno s pravokutnom apsidom analogno tlocrtu drugih sakralnih građevina u Vrboskoj. Perimetralnim zidovima obuhvaćala je tek širinu današnjeg glavnog broda crkve što je očito iz tkanja kamene građe na današnjem pročelju crkve.

Die Kirche war ein einschiffiges rechteckiges Gebäude von bescheidenen Dimensionen, wahrscheinlich mit rechteckiger Apsis analog des zweiten Sakralbaues in Vrboska. Die Umfassungsmauern umfassten nur die Breite des heutigen Hauptschiffs der Kirche, was an der heutigen Fassade der Kirche im Steinverbund ersichtlich ist.

Iz sačuvanog zida njenog pročelja čija struktura se jasno razlikuje od ostatka pročelja vidljivo je da je glavni otvor bio niži ili drugačijeg oblika od današnjeg, a da se nad središnjim dijelom glavnog pročelja, iznad okulusa izdizao zvonik na preslicu

Von der erhaltenen Fassade, deren Struktur sich deutlich vom Rest der Fassade unterscheidet ist offensichtlich, dass die Hauptöffnung eine niedrigere oder andere Form als heute hatte, und dass über dem zentralen Teil der Hauptfassade, oberhalb des Rundfensters, der Glockenturm aufragte.

Sigurno je crkva sv. Lovre nastradala tijekom pučkog ustanka 1512. godine kada je providur Giustiniani s hvarskim plemićima poharao mjesto. Nakon što je poharana i 1538., nanovo je opljačkana i spaljena u kolovozu 1571. godine u napadu osmanskog vazala bega Uluč Alija.  Crkva je obnovljena i proširena u razdoblju od 1572.-1576. godine u baroknom slogu, kada je proširena izgradnjom bočnih brodova, a unutrašnjost je građevine razdijeljena četvrtastim stupovima i polukružnim lukovima.

Mit Sicherheit wurde die Kirche während des Aufstandes im Jahr 1512 beschädigt, als der Providur (hoher venezianische Regierungsbeamter) Justinian und die Adligen der Stadt Hvar den Ort niederbrannten. Nach einer Verwüstung im Jahr 1538 wurde sie im August 1571 vom osmanischen Vasallen Uluč Alija ausgeraubt und niedergebrannt.  Die Kirche wurde in der Zeit von 1572 bis 1576 im Barockstil wieder aufgebaut. Der Bau wurde durch Seitenschiffe erweitert und das Innere des durch quadratische Säulen und Halbkreisbögen geteilt.

Crkvu sv. Lovre pohodio je 1579. godine apostolski vizitator veronski biskup Agostino Valier i prema njegovim riječima zatekao ju je skladnu i prostranu. Premda je veronski biskup Valier izrazio pozitivan dojam s obzirom na izgled crkve, sukladno danas poznatim podacima iz kasnijih vizitacija, možemo ustvrditi da je Valier prilikom svog obilaska Vrboske zatekao jednobrodnu crkvu skromnih dimenzija, a ne trobrodno zdanje kakvo danas zatičemo.

Die Kirche wurde 1579 vom Apostolischen Visitator, dem Bischof von Verona, Agostino Valier, besucht. Dieser fand sie harmonisch und geräumig. Obwohl Bischof Valier einen positiven Eindruck hinsichtlich des Aussehens der Kirche hatte, müssen wir nach heutigen Erkenntnissen und späteren Besuchen feststellen, dass Valier auf seiner Tour durch Vrboska eine einschiffige Kirche von bescheidenen Dimensionen und kein dreischiffiges Gebäude wie wir es heute kennen, vorgefunden hat.

Valier je ovom prigodom naredio da se sagradi dolična sakristija koja je trebala biti osigurana rešetkama i staklom na prozorskim otvorima koja međutim nije skoro sagrađena. Današnja sakristija je građena gotovo istovremeno s bočnim brodovima crkve te pravokutnim svetištem. Prozorski otvori na bočnim zidovima apside istovjetni su prozorskim otvorima na začelnom zidu sakristije.

Valier ordnete bei dieser Gelegenheit an, eine passende Sakristei zu bauen, deren Fensteröffnungen durch Gitter und Glas gesichert werden sollten, was aber nicht annähernd geschah. Die heutige Sakristei wurde fast gleichzeitig mit den Seitenschiffen der Kirche und dem rechteckigen Allerheiligsten gebaut. Die Fensteröffnungen an den Seitenfenstern der Apsis sind identisch mit den Fensteröffnungen an der Stirnseite der Sakristei.

U oba slučaja radi se o blago šiljato zaključenim visokim i uskim prozorskim otvorima s koso uvučenim doprozornicima. Ovako oblikovane prozore nemoguće je preciznije datirati jer identično oblikovane otvore nalazimo od kasnog srednjeg vijeka do 17. stoljeća na brojnim crkvama srednje Dalmacije.

In beiden Fällen handelt es sich wohl um spitze, geschlossene und hohe Fensteröffnungen mit schrägen Rückseiten. Solche Formfenster können nicht genauer datiert werden, da identisch geformte Öffnungen vom späten Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert auf zahlreichen Kirchen in Mitteldalmatien zu finden sind.

Vicentinski biskup i apostolski vizitator Mihovil Priuli, obišavši crkvu sv. Lovre 7. siječnja 1603. godine donosi nešto preciznije podatke. On je primijetio da je crkva nadsvedena te da je njen pod izravnat. U crkvi su se osim skromnog glavnog oltara posvećenog sv. Lovri tada nalazila još dva oltara, jedan posvećen Presvetom Ružariju i drugi Presvetom Začeću. Biskup je, osim ostalih izmjena, naložio da se crkveni zidovi obijele, a da se na okrugli prozor na pročelju crkve postavi željezna rešetka.

Der Besuch des Vicentiner Bischofs und Apostolischen Visitators Michael Priuli am 7. Januar 1603 brachte genaueres: Er bemerkte, dass die Kirche überwölbt und nicht unterteilt war. In der Kirche standen neben dem bescheidenen Hauptaltar des hl. Laurenzius noch zwei weitere Altäre, von denen einer der Muttergottes vom Rosenkranz und der andere Maria Empfängnis geweiht war. Der Bischof ordnete neben anderen Änderungen an, dass die Kirchenwände ausgemalt werden sollen und dass das Rundfenster in der Kirchenfassade ein Eisengitter erhalten soll.

2. siječnja 1625. godine crkvu je pregledao zadarski nadbiskup i apostolski vizitator Oktavijan Garzadori te je u spisima vizitacije naveo da se u crkvi nalaze tri kamena oltara, glavni te dva bočna posvećena Svetom Križu i Presvetom Ružariju. Nadbiskup Garzadori napominje da crkva nema sakristije čiju izgradnju je još 1579. godine naredio vizitator Valier. Crkva je prema Garzadoriju dobro napravljena, ali je svojom veličinom neprikladna za potrebe stanovništva Vrboske koji su vizitatoru iznijeli svoju namjeru da otvore kapelu (aperire cappellam) što nam pokazuje da je crkva prije naknadnog proširenja imala barem jednu bočnu kapelu čijom nadogradnjom se formirao bočni brod.

Am 2. Januar 1625 wurde die Kirche von Zadarer Erzbischof und Apostolischen Visitator Octavian Garzadori geprüft und in den Niederschriften der Visitation steht, dass es in der Kirche drei Steinaltare gibt, einen Haupt- und zwei Seitenaltäre, die dem Heiligen Kreuz und der Muttergottes vom Rosenkranz gewidmet waren. Erzbischof Garzadori stellt fest, dass die Kirche keine Sakristei hat, deren Bau noch Valier im Jahr 1579 anordnete. Die Kirche ist laut Garzadori gut gemacht, aber in seiner Größe nicht für die Bedürfnisse der Bevölkerung von Vrboska geeignet, sodass der Visitator seine Absicht bekundet, eine Kapelle zu öffnen (aperire cappella), die uns zeigt, dass die Kirche vor der anschließenden Erweiterung zumindest eine Seitenkapelle hatte, durch deren Aufweitung ein Seitenschiff gebildet wurde.

Iz spisa vizitacije apostolskog vikara Petra Morarija doznaje se da je 1627. godine crkva bila u izgradnji. Stanovnici Vrboske su vjerojatno nedugo nakon 1625. godine započeli s realizacijom namjere da povećaju crkvu. Naime, Morari je zabilježio 1627. godine da je cijela crkva u izgradnji zajedno sa krstionicom sjeverno od glavne lađe čije zidove zatiče od kamena i bez ukrasa. Već tada je postojala barem jedna bočna kapela uz glavni brod crkve ili čak bočni brod s obzirom na podatak koji donosi Morari, a to je da je crkva imala, osim glavnog ulaza još troja vrata, od kojih su jedna bila na glavnom pročelju. Tijekom 17. stoljeća, osim što je crkva povećana prigradnjom u više navrata s dva bočna broda, preoblikovano je i svetište crkve. Novo, pravokutno svetište je izgrađeno više i duže od prvobitnog, s polukružnim trijumfalnim lukom koji je u potpunosti iskoristio visinu glavne lađe crkve. U unutrašnjosti je nadsvedeno četverodijelnim križno rebrastim svodom, a s njegove sjeverne strane mu je istovremeno prigrađena sakristija. Izgradnja bočnih brodova dovršena je tijekom 18. ili 19. stoljeća kada su traveji bočnih brodova nadsvedeni češkom kapom.

Aus der Liste des Besuches des Apostolischen Vikars Petar Morari geht hervor, dass die Kirche im Jahre 1627 im Ausbau war. Die Bewohner von Vrboska begannen wahrscheinlich kurz nach 1625 mit der Verwirklichung der Absicht, die Kirche zu vergrößern. Im Jahr 1627 schrieb Morari nämlich, dass die ganze Kirche zusammen mit dem Baptisterium nördlich des Hauptschiffes ausgebaut wurde und die Wände aus Stein und schmucklos waren. Schon damals gab es mindestens eine Seitenkapelle am Hauptschiff oder sogar ein Seitenschiff auf Grund der Tatsache, dass Morari sagt, dass die Kirche außer dem Haupteingang noch drei Türen hatte, von denen eine an der Hauptfront war. Im 17. Jahrhundert wurde neben der Erweiterung durch zwei Seitenschiffe auch der Altarraum umgebaut. Das neue, rechteckige Allerheiligste wurde mehr und mehr verändert und erhielt einen halbkreisförmigen Triumphbogen, der die Höhe des Hauptschiffes der Kirche voll ausnutzte. Im Inneren wurde es von einem vierteiligen Kreuzrippengewölbe überlagert und an seiner Nordseite eine Sakristei angebaut. Der Bau der Seitenschiffe wurde im 18. oder 19. Jahrhundert abgeschlossen, als die Seitenschiffe mit „tschechischen Kappen“ überwölbt wurden.

Danas je glavna lađa crkve nadsvedena šiljatim bačvastim svodom s kamenim pojasnicama koje dijele svod na četiri traveja, a oslanjaju se na kamene konzole. Gotovo identičan tip kasnosrednjovjekovnog konstrukcijskog sistema veoma je čest i javlja se u Dalmaciji od 15. a ponegdje sve do 19. stoljeća u crkvama na otocima Hvarske biskupije, Hvaru, Braču i Visu, ali i na kopnu između Šibenika i Omiša. Na otoku Hvaru isti tip svoda nalazimo u koru hvarske katedrale izgrađenom najvjerojatnije oko 1500. godine, ali i u obližnjoj Jelsi, gdje je župna crkva Uznesenja Marijina proširena i utvrđena 1535. godine te je unutrašnje oblikovanje svoda i pojasnica napravljeno po uzoru na kor hvarske katedrale.  Za razliku od jelšanske župne crkve i kora Hvarske katedrale, u crkvi u Vrboskoj danas ne nalazimo razdjelni vijenac između zida i svoda jer je glavni brod naknadno odijeljen od bočnih stupcima povezanim lukovima koji sežu visoko, gotovo u krivulju svoda.

Heute wird das Hauptschiff der Kirche von einem spitzen Tonnengewölbe mit Steingurten überragt die auf Steinkonsolen ruhen und das Gewölbe in vier Strahlen teilt. Diese Art spätmittelalterlicher Konstruktion ist sehr verbreitet und tritt in Dalmatien vom 15. bis zum 19. Jahrhundert auf den Inseln der Diözese Hvar, Hvar, Brač und Vis, aber auch auf dem Festland zwischen Sibenik und Omis auf. Auf der Insel Hvar findet sich die gleiche Gewölbeform im Chor der Kathedrale von Hvar, wahrscheinlich um 1500 gebaut, aber auch im nahe gelegenen Jelsa, wo die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 1535 erweitert und befestigt wurde, und die Innengestaltung des Gewölbes nach Vorbild des Chores der Kathedrale von Hvar gestaltet wurde. Anders als in der Pfarrkirche von Jelsa und dem Chor der Kathedrale von Hvar, finden wir allerdings in der Kirche von Vrboska heute keinen teilenden Kranz zwischen Seitenwand und Gewölbe, weil das Hauptschiff später von den Seitenschiffen durch Bögen getrennt wird, die hoch in die Wölbung des Hauptschiffes ragen.

U konačnici su dva bočna, niža broda zajedno sa sakristijom i glavnim brodom prekrivena jedinstvenim, dvoslivnim krovom, bez izvana, iskazane visine pojedinih brodova lišivši je time bazilikalnih karakteristika. Pročelje crkve zaključeno je jedinstvenim zabatom koji obuhvaća sva tri crkvena broda, jednako kao i pročelje dominikanske crkve sv. Marka u Hvaru koje je moglo poslužiti kao uzor.

Schließlich wurden die beiden Seitenschiffe mit Sakristei und Hauptschiff, mit einem Satteldach überdeckt, ohne dass an der Außenseite die Höhe der einzelnen Schiffe und damit die Merkmale einer Basilika ablesbar wären. Die Fassade der Kirche besteht aus einem einzigen Giebel, der alle drei Kirchenschiffe umfasst, ebenso wie die Fassade der Dominikanerkirche Sv. Marak in Hvar, die als Vorbild dienen könnte.

Najvjerojatnije u 18. stoljeću iznad pročelja crkve sagrađen današnji zvonik na preslicu, pojavila se ideja početkom 20. stoljeća da se u Vrboskoj sagradi samostojeći zvonik, ali to se nije dogodilo. Na južnom pročelju su vrata koja vode u crkvu, uz njih je niša u kojoj je smješten bunar, a u jugozapadnom uglu su vrata koja vode na kor.

Wahrscheinlich im 18. Jh. wurde über der Fassade der Kirche, der heutige Glockenturm gebaut. Zu Beginn des 20. Jh. kam die Idee auf einen selbstständigen Glockenturm zu bauen, dazu kam es aber nicht. In der Südwand befinden sich eine Tür die in die Kirche führt und daneben eine Nische, in der sich der Brunnen befindet, und in der südwestlichen Ecke befindet sich eine Tür, die zum Chor führt.


Unutrašnjost crkve skriva neprocjenjiva umjetnička blaga – jednu od najbogatijih umjetničkih zbirki u Dalmaciji.

Das Innere der Kirche birgt unschätzbare Kunstschätze – eine der reichsten Kunstsammlungen in Dalmatien.

Na glavnom oltaru župne crkve Sv. Lovrinca, rad Ivana Rendića, nalazi se triptih Sv. Lovrinca rad Paola Veronesea. Na bočnom oltaru nalazi se „Gospa od Ruzarija“ rad Jacopa Bassana.

Am Hauptaltar der Pfarrkirche des hl. Laurentius, ein Werk des Ivan Rendić, befindet sich ein Triptychon des hl. Laurentius, eine Arbeit von Paolo Veronese. Auf dem Seitenaltar findet sich „Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz“ ein Werk des Jacob Bassano.

U crkvi se nalaze „Sv. Ante“, „Božična noć“ i „Poklonstvo kraljeva“ Celestina Medovića. Zanimljiv je i barokni srebrni križ Tiziana Aspettia kojeg je napravio Benvenuto Cellina.

In der Kirche finden sich weiters die Gemälde „St. Antonius“, „Weihnachtsnacht“ und die „Anbetung der Könige“ des Celestin Medović. Bemerkenswert ist auch ein barockes Silberkreuz des Tizian Aspettija hergestellt von Benvenuto Cellina.

Danas se u crkvi nalaze i umjetnine iz crkve-tvrñave Sv. Marije. Njoj pripadaju „Roñenje Bogorodice“ Antonija Sciurija, „Gospa Karmelska“ S. Celestija, „Uskrsnuće“ i „polaganje u grob“ Guiseppea Albardija, te slika Marka Rašice „Gospa Karmelska“ iz 1927. g.

Heute sind in der Kirche auch Kunstwerke aus der Wehrkirche der hl. Maria zu sehen. Dazu gehören „Die Geburt der Jungfrau“ von Antonio Sciuri „Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel“ des S. Celesti, „Auferstehung“ und „Grablegung“ des Guiseppe Albardija und das Bild „Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel“ von Marko Rašic aus dem Jahr 1927.

U crkvi je i kip Sv. Petra koji se nalazio u luneti portala crkvici Sv. Petri, a pripisan je radionici Nikole Firentinc.

In der Kirche steht auch eine Statue des Hl Petrus, die einst in der Lünette des Portals der kleinen Kirche zum hl. Petrus stand und aus Werkstatt des Nikolaus von Florenz stammen soll.

Strop crkve sadrži slike koje prikazuju Oca, Sina i “Marijinu krunidbu“ koju okružuju visoki crkveni službenici. Slike su djelo nepoznatog umjetnika iz XVIII. stoljeća.

Die Decke der Kirche enthält Gemälde, die Gottvater, den Gottessohn und Maria mit Krone, umgeben von hohen Kirchenbeamten, darstellen. Die Gemälde sind das Werk eines unbekannten Künstlers aus dem 18. Jh.


Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011.
Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011.
Broj registra Z-4942

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011.
Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011.
Registriernummer: Z-4942

10. kolovoza, Vrboska slavi blagdan sv. Lovre, đakona, mučenika i zaštitnika mjesta. Uz svečanu misu i procesiju koja će sa svečevim kipom proći kroz mjesto, Vrbovljani će i u svojim domovima svečano obilježiti blagdan uz rodbinu i prijatelje.

Vrboska feiert am 10. August das Fest des hl. Laurentius, Diakon, Märtyrer und Schutzpatron. Mit einer feierlichen Messe und der Prozession mit der Statue des Heiligen durch den Ort, feiern die Einwohner von Vrboska das Fest auch mit ihren Verwandten und Freunden in ihren Häusern.


Linkovi / Links

Bunar na južnom zidu / Brunnen in der Südmauer
Spomen ploča uz bunara / Gedenktafel beim Brunnen
Crkva trvđana »Sv. Marije« / Wehrkirche der hl. Maria
Crkvica »Sv. Petra« / kleine Kirche des hl. Petrus
Katedrala »Sv. Stjepan I. papostola i mučenik« / Kathedrale des hl. Stefan I., Papst und Märtyrer (Hvar)
Župna crkva trvđana »Sv. Marije Uznesenja« / Pfarr-/Wehrkirche der hl. Maria (Jelsa)