HVAR – Crkva »Zvijezda Mora (Gospa na Fabrici, sv. Josipa na Fabrici)«


Ime / Name
Crkva »Zvijezda Mora (Gospa na Fabrici, sv. Josipa na Fabrici)« / Kirche „Meerstern“ (Muttergottes von Fabrika, hl. Josef von Fabrika)

Code: HV-CI-02                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Obala Fabrika 37

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17117°   Longitude: E 16,43851°
Visina / Höhe: 3 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*8

Datum snimanja / Erfassungsdatum
27.05.2013 17:30:18


Informacije

Prvotnu crkvu, naslovljenu sv. Josipu, sagradiše Boglići (stara hvarska obitelj, isprva pučka, a od kraja 18. st. plemićka; posljednji muški potomak danas u Trstu) koncem 17. st., najvećma zato, da posade, koje su na svojim brodovima uz Fabriku bile u karanteni, mogu pribivati bogoslužju. Oko 1734. započeli su ovi pravovlasnici proširenje crkve, koje potraja veoma dugo.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5868, RST 283-1964


Info

Die erste Kirche die dem hl. Josef geweiht war, baute die Familie Boglić (eine alte Hvarer Bürgerfamilie, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts adelig) am Ende des 17. Jahrhunderts deshalb, dass die Mannschaft, die auf ihren Schiffen in der Gegend „Fabrik“ unter Quarantäne gestellt waren, einen Gottesdienst erhalten konnten. Um 1734 begannen diese orthodoxen Priester die Kirche zu erweitern, was lange dauerte.

Jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom i polukružno oblikovanim pročeljem, sagrađena u prvoj polovini 18. stoljeća. Zanimljiva je zbog svojeg polukružnog zaključka pročelja i jedna je od rijetkih takvih primjera.

Das einschiffige Bauwerk mit rechteckiger Apsis und Fassade mit einem halbkreisförmigen Giebel stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es ist interessant für seinen halbkreisförmigen Abschluss der Fassade und eines der wenigen derartigen Beispiele.

Tvrdnja da su ovu crkvu sagradili domaći graditelji, nije, nažalost, dokumentirana, iako je to moguće, dapače i vjerojatno – zbog preplitanja slogova od gotike do baroka. Polukružni zabat, koji strši iznad krova, po uzoru je na onaj Sv. Roka na splitskom Peristilu iz 1516. g.; na njemu je rozeta, kojoj je po sredini mogranj / šipak, znamen jedinstva u mnoštvu, simbol Marije. Na donjem se dijelu crkvenoga pročelja ističu tri barokna prozora, postavljena unutar istostranična trokuta – znamena kršćanskoga Trojstva.

Die Behauptung, dass die Kirche von lokalen Baumeistern gebaut wurde, ist leider nicht dokumentiert, aber wahrscheinlich aufgrund der Verflechtung diverser Stilrichtungen von der Gotik bis zum Barock. Der halbkreisförmige Giebel, über dem das Dach verläuft, ist dem von sv.. Roko des Spliter Peristyl aus dem Jahr 1516 nachempfunden. Auf der Fassade ist eine Rosette und in der Mitte ein Granatapfel, das Zeichen der Einheit in der Menge, ein Symbol Marias. Im unteren Teil der Kirchenfassade sind drei barocke Fenster in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet – die bekannte christliche Dreifaltigkeit.

God. 1795. prepustiše Boglići nedovršenu crkvu hvarskoj bratovštini Gospe od Pojasa (Cinture), zvane još i „od Utjehe („Utišenja“)“ ili „Uznesene“, koja je dotle djelovala u crkvi sv. Nikole fratara augustinaca (gdje je od 1849. hvarsko groblje) – tu crkvu i samostan, kao i tu cijelu redovničku zajednicu, ukinu mletačka vlada 1787., pa su bratimi ostali bez sjedišta.

Im Jahr 1795 überließen die Boglić die unvollendete Kirche der Hvarer Bruderschaft Unserer Lieben Frau vom Gürtel, auch „vom Utjehe („Utišenja“)“ oder „aufgenommen“ genannt, die bisher in der Kirche des hl. Nikolaus (wo seit 1849 der Hvarer Friedhof ist) als Franziskanermönche wirkten. Kirche und Kloster, sowie die gesamte Klostergemeinschaft wurde von der venezianischen Regierung im Jahr 1787 abgeschafft und die Bruderschaft verlor ihren Sitz.

Oni dovršiše crkvu 1804. g., preniješe u nju svoj oltar, te Gospin kip u svečanom ophodu 12. kolovoza te godine.

Sie vollendeten die Kirche im Jahr 1804 und holten ihren eigenen Altar und die Statue Unserer Lieben Frau in einer feierlichen Prozession am 12. August dieses Jahres in die Kirche.

Ali, već za nekoliko godina ukinu francuska vlast tu bratovštinu, a crkvu podržavi i pretvori u skladište. Hvarani to nisu mogli prihvatiti pa su plaćali najamninu da se ovdje i dalje vrši bogoštovlje. Crkva je napokon bila vraćena mjesnoj župi 1852. godine.

Aber nach ein paar Jahren schafften die französischen Behörden die Bruderschaft ab, die Kirche wurde nicht mehr unterstützt und in ein Lagerhaus umgewandelt. Die Hvarer wollten das nicht akzeptieren und bezahlten die Miete, um hier weiter zu beten. Die Kirche wurde schließlich im Jahr 1852 der örtlichen Pfarre zurückgegeben.

Od 1804. do danas crkvi je naslovni blagdan Uznesenje Marijino iliti Velika Gospa; u 19. i poč. 20. st. nazivahu je „Gospom od Porta“, tj. gradske luke, a iza 1. svj. rata stavi na nju mjesni župnik đon Stipe Miličić natpis „Zvijezda mora“ (po drevnom himnu Gospi: Zdravo morska zvijezdo … ), i to ime ostade.

Von 1804 bis heute ist der Titel des Festtages der Kirche „Maria Himmelfahrt“, im 19. und Anfang des 20. Jh. auch „Unsere Liebe Frau vom Hafen“, dh. Stadthafen. Nach dem 1. Weltkrieg setzte der örtliche Pfarrer Stipe Miličić die Aufschrift „Seestern“ (die alte Hymne an die Gottesmutter: Seestern ich dich grüße …), und dieser Name blieb.

Jer je po zatvaranju Sv. Venerande ovamo bila pohranjena pala s njenog rimokatoličkog oltara, sve do 1970ih, kad bi obnovljena i stavljena u izloženi dio Stolne riznice u Biskupskom dvoru. Danas u crkvi se čuva glavni oltar iz ukinute augustinske crkve posvećen Gospi od Pasca.

Nach dem Ende von sv. Venerande wurde deren römisch-katholischer Altar bis in die 1970er Jahre hier verwahrt, bis er restauriert und in die Schatzkammer des Bischofspalastes gebracht wurde. Heute befindet sich in der Kirche der Hauptaltar der abgeschafften Augustinerkirche, der Unserer Lieben Frau von Pasco gewidmet ist.

Zvonik izgrađen u obliku preslice na sjevernoj strani.

Der Glockenturm mit Rundbogen wurde an der Nordseite errichtet.

Natpis iznad ulaznih vrata:

ZIVIJEZDA MORA

Inschrift ober der Eingangstür:

Meeresstern

Danas se crkva koristi kao izložbeni prostor.

Heute wird die Kirche als Ausstellungsraum verwendet.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2012. Datum tiskanog izdanja: 21.12.2012. Broj registra Z-5868

Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 05/2012, Veröffentlichungsdatum: 21.12.2012. Registriernummer Z-5868

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links