HVAR – Crkva »Sv. Kuzme i Damjana«


Ime / Name
Crkva »Sv. Kuzme i Damjana« / Kirche der Heiligen Cosmas und Damian

Code: HV-CI-05                                       


Adresa / Adresse
Grad Hvar, Ulica Marije Maričić 2

Lokacija / Position
Latitude: N 43,17281°   Longitude: E 16,44181°
Visina / Höhe: 6 m

Katastarska čestica / Grundstücke
*80

Datum snimanja / Erfassungsdatum
17.02.2015 16:15:41


Informacije

Posebnu pažnju u gradu Hvaru zavrjeđuje romanička crkva sv. Kuzme i Damjana u blizini glavnih gradskih vrata. Crkva je oblika izrazito izdužene pačetvorine, dimenzija 5,2 x 12,8 m, orijentirana u smjeru sjever-jug, s upisanom pačetvorinastom apsidom. Građena je pravilnim izduženim klesanicima u redovima, što je izrazita odlika gradske romaničke arhitekture. Na glavnom južnom pročelju crkve su naknadno postavljena ranobarokna vrata uz koja su vidljivi obrisi ranijeg romaničkog ulaza. U visini prvog kata, iznad ravnog razdijelnog glatkog vijenca, dva su romanička lučna prozora. Na istočnom zidu crkve, sa strane ulice u prizemlju, vidljivi su tragovi romaničkih vrata pri samom uglu građevine prema glavnoj ulici. Kao i na južnom pročelju ponavlja se razdijelni kameni vijenac nad kojim su dva uska romanička prozora. Struktura zida i njegove dimenzije s vanjske strane ovih prozora pokazuju da se radi o naknadnom suženju širih romaničkih prozora istovjetnih onima na pročelju crkve. Na istom je zidu prilikom baroknog uređenja crkve otvoren i ovalni prozor.

Stupanj zaštite / Schutzstellung
Z-5044, RST 211


Info

Besondere Aufmerksamkeit gilt der romanischen Kirche der Heiligen Cosmas und Damian in der Nähe des Haupt-Stadttores. Die Kirche hat die Form eines außergewöhnlich langgestreckten Rechtecks von 5,2 x 12,8 m, das in Nord-Süd-Richtung orientiert ist und eine rechteckige Apsis aufweist. Sie wurde in Reihen regelmäßiger länglicher Quadersteiner gebaut, ein markantes Merkmal städtischer romanischer Architektur. An der südlichen Hauptfassade der Kirche befindet sich eine frühbarocke Tür mit sichtbaren Konturen eines früheren romanischen Eingangs. Auf der Höhe des ersten Stockwerks, über dem flachen Zwischengesimse, befinden sich zwei romanische Fenster. An der Ostwand der Kirche finden sich im Erdgeschoss Spuren einer romanischen Türe an der Ecke des Gebäudes zur Straße. Wie an der Südfassade wiederholt sich ein fragmentarisches Gesimse, auf dem sich zwei schmale romanische Fenster befinden. Die Struktur der Wand, und die Maße der Außenseite des Fensters zeigen, dass es sich hier um eine nachträgliche Verengung der breiteren romanischen Fenster, die einst identisch mit denen auf der Vorderseite der Kirche waren, handelt. An der gleichen Wand befindet sich ein ovales Fenster, das während der barocken Ausschmückung der Kirche geschaffen wurde.

Artikulacija zidova crkve s razdijelnim vijencem, raspored prozora i vrata, atipičan tloris u crkvenom graditeljstvu, kao i orijentacija svetišta pokazuje da se izvomo radi o romaničkoj stambenoj zgradi koja se po svom obliku i dimenzijama uklapa u matricu romaničke stambene arhitekture grada Hvara. Sa zapadne strane crkve je do 30.-ih godina ovog stoljeća bila sačuvana cjelovita zgrada u ravnini pročelja crkve sv. Kuzme i Damjana što je vidljivo po strukturi zapadnog zida crkve kao i po uglovnom kamenju. Na pročelju crkve je još vidljiv kvadratni prozorčić potkrovlja nekadašnje romaničke kuće, a prilikom adaptacije za crkvu vjerojatno je nadozidan zvonik na preslicu. Prema analizi romaničke stambene arhitekture u gradu Hvaru, koja poglavito pripada vremenu od polovine 13. do početka 14. stoljeća, kuća je vjerojatno izgrađena polovinom 13. stoljeća, a funkcionalnu preinaku za sakralnu namjenu je dobila koncem 13. stoljeća. Naime u drugoj polovini 13. stoljeća grad Hvar dosiže izraziti kulturni i urbani zamah, budući da je u to doba u njemu smještena biskupija, i od tada grad Hvar postaje glavno središte otoka i crkveni centar.

Die Gestaltung der Kirchenwände durch Gesimsteilung, Anordnung von Fenstern und Türen, atypischen Grundriss der Kirche sowie die Orientierung Gebäudes legen die Vermutung nahe, dass es sich hier ursprünglich um ein Wohngebäude handelte, das in seiner Form und Abmessungen in die Matrix der romanischen Wohnarchitektur der Stadt Hvar passt. An der Westseite der Kirche stand bis zu den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Gebäude dessen Südwand in einer Ebene mit der Fassade von St. Kuzme und Damjan war. Reste davon sind noch in der Struktur der Westwand der Kirche sowie in den Ecksteinen sichtbar. Auf der Vorderseite der Kirche ist noch ein quadratisches Fenster zu sehen, des Dachgeschosses des ehemaligen romanischen Hauses. Im Zuge einer der Restaurierung der Kirche wurde wahrscheinlich der Glockenturm errichtet. Nach der Analyse der romanischen Wohnarchitektur der Stadt Hvar, wurde das Haus wahrscheinlich in der Mitte des 13. Jh. gebaut und am Ende des 13. Jh. für religiöse Zwecke umgestaltet. In der Tat erfolgte in der zweiten Hälfte des 13. Jh. in der Stadt Hvar eine kulturelle und urbane Dynamik, da zu dieser Zeit der Bischofssitz hierher verlegt, und die Stadt Hvar das Zentrum der Insel wurde.

(Nikša Petrić)


Crkva Sv. Kuzme i Damjana ima lijep renesansni sofit i oltarnu sliku s portretom donatora, don Alviža Ivanića.

In der Kirche der Heiligen  Cosmas und Damian finden sich schöne Renaissanceleuchten und ein schönes Altarbild mit einem Porträt des Spenders Don Alviz Ivanic.

O žalosnom stanju crkve sv. Kuzme i Damjana u Grodi, najstarije crkve u sačuvanom obliku u Hvaru, već je pisao Joško Kovačić u Kruvenici u lipnju 2015. godine. Od tada se žalosno stanje nije promijenila – radska ulica koja do nje vodi i dalje je blokirana s obje strane, restaurirani oltar i svijećnjaci i dalje polako propadaju u podrumu benediktinki, prozori još nisu obnovljeni, a kroz otvorena vrata i dalje ulaze mačke i ptice.

Über den traurigen Zustand der Kirche der hl. Cosma und Damjan, der ältesten Kirche in Hvar, wurde bereits im Juni 2015 von Joško Kovačić in Kruvenica geschrieben. Seitdem hat sich der traurige Zustand nicht verändert – die Baustraße, die zu ihm führt, ist immer noch auf beiden Seiten gesperrt, der restaurierte Altar und die Kerzenleuchter verfallen weiter langsam im Keller der Benediktiner, die Fenster sind noch nicht restauriert, und Katzen und Vögel kommen weiterhin durch die Tür.

Pored svoje vrijednosti kao sakralna arhitektura, građevina je jedina sačuvana romanička kuća u Hvaru. U crkvi je sačuvana oltarna pala s portretom donatora, don Alviža Ivanića. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011. Datum tiskanog izdanja: 04. 08. 2011. Broj registra Z-5044

Neben seinem Wert als sakrale Architektur ist das Gebäude das einzige erhaltene romanische Haus in Hvar. Register der Kulturgüter der Republik Kroatien Nr. 01/2011. Veröffentlichungsdatum: 04. 08. 2011. Registriernummer Z-5044


Biskupski arhiv u Hvaru čuva dokumente koji svjedoče o namjeravanoj pregradnji crkve 1930-ih godina, kojom je i začeta današnja zanemarenost ove crkve:

Das Archiv des Erzbischofs in Hvar bewahrt Dokumente auf, die über den geplanten Wiederaufbau der Kirche in den 1930er Jahren berichten, der auch die gegenwärtige Vernachlässigung dieser Kirche vorbereitete:

Crkva se, naime, našla na putu širenja hotela Palace. Sagrađen kao hotel Carice Elizabete, preimenovanje 1918. u Grand hotel Palace, kada ga je – zajedno s ostalom imovinom Higijeničkog društva – otkupio poduzetnik Milan Čanak. Zbog dugova hotel je kasnije pripao hipotekarnoj Srpskoj banci, a od nje je hotel – koji će od tada nositi današnje ime Palace – otkupio Roko Bradanović, Višanin, veletrgovac vinom i počasni jugoslavenski konzul u Pragu. Upravitelj hotela bio je raniji hvarski gradonačelnik dr. Josip Avelini. Bradanović je 13. svibnja 1931. putio pismo đon Ivanu Kasandriću, rektoru Beneficija Crkve Sv. Kuzme i Damjana (intra moenia). Piše kako je u interesu napretka Hvara odlučio da nadogradi svoj Hotel Palace proširivši staru kuću Miličić u produženoj liniji ostojeće praonice kako bi prednje sobe u novoj zgradi bile sa svim konfortom.

Die Kirche befindet sich auf einer Verbreiterung des Weges des Palasthotels. Erbaut wurde das Hotel als Kaiserin Elizabeth und im Jahr 1918 in Grand Hotel Palace umbenannt, als es vom Geschäftsmann Milan Čanak zusammen mit anderen Vermögenswerten der Hygienischen Gesellschaft gekauft wurde. Wegen der Schulden wurde das Hotel später Teil der Hypothekenbank der Srpska Bank. Von dieser wurde das Hotel, das ab nun den heutigen Namen Palace tragen wird, von dem Weingroßhändler und ehrenamtlichen jugoslawischen Konsul in Prag Roko Bradanović, Visman, erworben. Der Hoteldirektor war der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Dr. Josip Avelini. Am 13. Mai 1931 sandte Bradanović einen Brief an Ivan Kasandrić, dem Rektor des Benefiz der Kirche der hl. Kuzme und Damjana (intra moenia). Er schrieb, dass er im Interesse der Weiterentwicklung von Hvar beschlossen hat, sein Hotel Palace zu modernisieren, indem er das alte Haus Miličić um eine Reihe von Waschräumen erweiterte, um die vorderen Räumlichkeiten im neuen Gebäude mit allen Annehmlichkeiten auszustatten.

To je bilo jedino moguće da prostor hotela uđe u prostor crkve tj. da se radi estetske strane fasade zahvati i jedan dio oltarske niše.

Das war nur möglich, wenn der Raum des Hotels in den Kirchenraum eindringt, dh dass die ästhetische Seitenfassade eingenommen wird und ein Teil der Altarnische.

Kao naknadu za dio niše Bradanović je nudio sljedeće radove na uređenju crkve – rušenje vanjskog starog zida u dvorištu; postavljanje željeznih rešetaka na prozorima zgrade; gradnju sakristije crkvi do visine hotelske terase (pri gradnji bi se nastojalo sačuvati šipak); na ulazu u dvorište postavio bi se željezni raštel, e da bi se uredjeni perivoj pred crkvom ispod luka vidio; gradnja male lijehe uz ostojeći gradski zid i opločanje prostora pred crkvom; te uređenje oltara tako da širina baze drvenog okvira ostane u niši.

Als Ausgleich für die Inanspruchnahme eines Teils der Nische bot Bradanović folgenden Arbeiten zur Dekoration der Kirche an – den Abriss einer Außenmauer im Hof; die Installation von Gitter an den Fenstern; den Bau einer Sakristei auf Höhe der Hotelterrasse (während des Baus wird versucht, die šipak zu erhalten); am Eingang des Hofes wäre ein eiserner Schläger, sodass ein Garten vor der Kirche unter den Bögen zu sehen war; eine kleine Rinne bei der Stadtmauer und Verputzen des Raumes vor der Kirche; und die Dekoration des Altar so zu gestalten, dass die Breite der Basis des Holzrahmens in die Nische passt.

Konačno, Bradanović ističe kako je ovo privremena mjera jer je, pretpostavlja, želja beneficijata, crkvenih nadleštva i svih dobromislećih ljudi, da se ta crkvica prenese s tog mjesta, jer takvo svetište ne može da stoji u tom nehygjenskom ambijentu. Planirao je otkupiti četiri ruševine kuća u Grodi – inzulu Gazzari – te na to mjesto dislocirati crkvu (srećom to nije učinjeno a kuće u Grodi uspješno su obnovljene 1980-ih). Možda iz toga razloga crkva nije nacrtana na reklanli hotela Palace iz 1930-ih.

Abschließend weist Bradanović darauf hin, dass dies eine vorübergehende Maßnahme sei, da vermutlich der Wunsch nach Sozialleistungen, kirchlichen Verantwortlichkeiten und all den guten Menschen, um diese Kirche von diesem Ort wegzubringen, weil solch ein Heiligtum nicht in diesem touristischen Ambiente stehen könne. Er plane, die vier Ruinen eines Hauses in Grodi – die „Insel“ Gazzari – zu kaufen und an diese Stelle die Kirche zu stellen (zum Glück wurde dies nicht getan und die Häuser in Grodi wurden in den 1980er Jahren erfolgreich restauriert). Vielleicht ist die Kirche aus diesem Grund nicht aus dem Palace Hotel der 1930er Jahre ausgezogen.

Bradanovićev dopis je već 14. svibnja rektor crkve, dr. Kasandrić, proslijedio Ordinarijatu u Hvar uz mnijenje da se ovaj podnesak može uzeti kao baza za pregovore.

Bradanovićs Brief wurde bereits am 14. Mai vom Rektor der Kirche, Dr. Kasandrić, an das Ordinariat in Hvar geschickt, mit der Anregung, diesen Brief als Grundlage für Verhandlungen zu verwenden.

Priložio je i 5 kopija Bradanovićeva pisma koji su trebali biti proslijeđeni patronima crkve – Stolnom kaptolu (koji je u odlučivanju kao nasljednik kanonika Ozorića imao jedan glas), baštinicima pok. Josipa Boglića zastupanim od dr. Luje Boglića iz Splita (1 glas), baštinicima pok. Joakima Boglića zastupanim od Ivanke ud. Božić iz Hvara (1 glas), baštinicima pok. Ivana Krstitelja Kačić-Dimitrija zastupanim od njegova sina Jerka, oficira bojne mornarice – poručnika bojnog broda 1. klase i komandanta kraljevske podmornice „Nebojša“ u Tivtu (1/3 glasa) te baštinicima pok. Antuna Nimire u Rabu (1/6 glasa). Baštinici ostalih patrona bili su izumrli.

Beiliegend waren auch 5 Kopien von Bradanovics Briefen, die an die Kirchenpatrone weitergeleitet werden sollten – an das Stolni Kaptol (der eine Stimme als Nachfolger des Kanonikus Ozorić hatte), die Erben von Josef Boglić, vertreten durch Dr. Lujo Boglić aus Split (1 Stimme), die Erben von Joakim Boglić, vertreten durch Ivanka’s Bruder Božić aus Hvar (1 Stimme), die Erben von Johann Baptist Kacic-Dimitris Gönnern, vertreten durch seinen Sohn Jerka, Marineoffizier – Leutnant 1. Klasse des Kriegsschiffs und Kommandant des königlichen U-Bootes „Nebojša“ in Tivat“ (1/3 Stimme) und die Erben  gen. Antuna Nimire in Rab (1/6 Stimme). Die Erben der anderen Gönner waren ausgestorben.

Sačuvani su odgovori Jerka Kačić-Dimitrija i Vjekoslava (Luje) Boglića koji su istaknuli kako svoju odluku prepuštaju rektoru Kasandriću.

Die Antworten auf Jerka Kačić-Dimitrija und Vjekoslava (Luje) Boglić sind erhalten geblieben und weisen auf ihre Entscheidung hin, den Rektor Kasandrić zu empfangen.

Iz Raba je nadžupnik dr. Anton Mrakovčić odgovorio kako baštinici Ninlire – dr. Demetrij, dr. Antun, Juraj i Jelena -žive u Trstu, pa je pismo odaslano dr. Demetriju, no odgovor nije ronađen.

Aus Rab antwortete Superintendent Dr. Anton Mrakovcic, dass die Erben Ninlire – Dr. Demetrius, Dr. Antun, Juraj und Jelena – in Triest leben, also wurde der Brief an Dr. Demetrius geschickt, aber keine Antwort erhalten.

Stolni Kaptol sastao se na sjednici 30. svibnja 1931. i zaključio kako Bradanović mora dostaviti detaljan nacrt e da bude u stanju znati što g Bradanović pita. Nacrt je izradio ing. Silvije Sponza, a primjerci nacrta čuvaju se u njegovoj ostavštini (sada u Muzeju hvarske baštine) i u Biskupskom arhivu.

Das Stol Kapitel traf sich am 30. Mai 1931 zu einer Sitzung und kam zu dem Schluss, dass Bradanović einen detaillierten Plan vorlegen muss um Herrn Bradanović Fragen beantworten zu können. Der Entwurf stammt von Ing. Silvije Sponza, und die Entwürfe sind in seinem Vermächtnis (jetzt im Museum des Hvarer Erbes) und im Archiv des Bischofs aufbewahrt.

Zaključivši kako Bradanovićevom ponudom crkva dobiva sakristiju, uređeni okoliš i željezna vrata na ulazu u dvorište, a gubi samo jedan dio niše, u kojoj je sada oltar to lm 63cm, Kaptol je na sjednici 20. lipnja 1931. dao svoj glas za izvođenje radova. Uvjetovali su da prozori nad crkvom ne smiju imati kapke (škure) već željezne rešetke (feriate) i da krov novogradnje ne smije imati strehu nad crkvom, sakristijom i vrtom.

Schlussendlich, gemäß Bradanovićs Angebot erhielt die Kirche eine Sakristei, eine dekorative Gestaltung des Umfeldes und ein eisernes Tor am Eingang zum Hof. Sie verliert nur einen Teil der Nische deren Abstand jetzt 63 cm zum Altar beträgt. In seiner Sitzung am 20. Juni 1931 gab das Kapitel dann seine Zustimmung über über die Ausführung der Arbeiten. Es legte fest, dass die Kirchenfenster keine Läden (Scheren), sondern Eisenstäbe haben sollten und dass das Dach des Neubaues nicht über Kirche, Sakristei und Garten ragen dürfe.

Također Bradanović je morao jamčiti za sebe i nasljednike da će se brinuti za otstranjenje vlage na crkvici i na sakristiji, koju bi mogla prouzročiti novogradnja.

Bradanović musste auch für sich und seine Nachfolger garantieren, dass er sich um die Feuchtigkeit der Kirche und der Sakristei kümmern würde, was zu Neubauten führen könnte.

Dakle bez obzira na nepronađene odgovore, ovim je bilo dostatno glasova (2 i 1/3 nasuprot 1 i 1/6) za prihvaćanje prijedloga radova na sv. Kuzmi i Damjanu.

Also unabhängig von den unbeantworteten Ersuchen, waren das genug Stimmen (2 und 1/3 gegen 1 und 1/6), um die Vorschläge der Arbeiten an der Kirche zu akzeptieren.

No, neopozivi ugovor između Biskupskog ordinarijata u Hvaru, kojeg je zastupao prepozit Kaptola on Ivo Bojanić i dr. Josipa Avelinija, opunomoćenika Roka Bradanovića sklopljen je tek pune četiri godine nakon slanja prijedloga, 13. svibnja 1935. godine. K tome, ugovor uopće ne predviđa radove iz Sponzina nacrta nego tek da može krov crkve sv. Kuzme i Damjana preudesiti sa sjeverne strane tako, da ga skrati u dužini prema tehničkoj mogućnosti i izgradi ponovno na trošak R. Bradanovića sa rećom stranicom (t.z. na 3 vode) i da žlijeb spojni između crkve i kuće bude po zanatu izoliran, e da  crkva i kuća ne trpi o nikakve vlage.

Das unwiderrufliche Abkommen zwischen dem Bischofsordinariat in Hvar, vertreten durch den Probst des Kaptol Ivo Bojanic und Dr. Josip Avelini, des Bevollmächtigten von Roko Bradanović, wurde erst vier Jahre nach Vorlage des Vorschlags am 13. Mai 1935 abgeschlossen. Außerdem sieht der Vertrag keine Arbeiten aus dem Sponzin-Entwurf vor, sondern nur, dass das Dach der Kirche der hl. Kuzme und Damjan an der Nordseite umgestaltet werden muss, um es entsprechend den technischen Möglichkeiten zu kürzen und es auf Kosten von R. Bradanović dreiseitig (d.h. nach 3 Seiten) wieder aufzubauen. Weiters muss die Fuge zwischen der Kirche und dem Haus isoliert werden, damit Kirche und das Haus nicht an Feuchtigkeit leiden.

 Tako je i učinjeno. Okoliš crkve ostao je neuređen a nije izgrađena ni sakristija.

So wurde es auch gemacht. Das Umfeld der Kirche blieb unangetastet und es wurde auch keine Sakristei gebaut.

Popločenje pred crkvom je izvedeno tek za njezine obnove početkom 2000-ih godina. Hotel se naslonio na sami zid crkve, a kasnije je – gradnjom krajnje neprimjerenog bazena sa staklenom ogradom i ruzinavim metalnim okvirom – oduzeo i veći dio crkvenog vrta. Željezni raštel – za kojeg ne možemo sa sigurnošću reći kada je postavljen – sada se nalazi odbačen naslonjen na zapadni zid crkve.Za zadnje obnove na ulazu u dvorište postavljena su drvena vrata.

Der Bürgersteig vor der Kirche wurde nur für den Wiederaufbau in den frühen 2000er Jahren gemacht. Das Hotel lehnte sich an die Wand der Kirche und später, mit dem Bau eines extrem unzureichenden Pools mit Glasgeländer und Metallrahmen, wurde der größte Teil des Kirchengartens beansprucht. Der Eisen-raštelvon dem man nicht mit Sicherheit sagen kann wann er errichtet wurde – befindet sich jetzt auf die Westwand der Kirche. Für die letzte Renovierung gibt es am Eingang zum Hof eine Holztür.

Razlog odustajanju od izvornog projekta bio je vjerojatno nedostatak novca, uslijed gospodarske krize koja je 1930-ih zahvatila svijet. Spremno prihvaćanje projekta pregradnje crkve od strane crkvenih vlasti ne treba čuditi. Crkve, koje su vapile za obnovom, kao i danas, bile su brojne, a sredstva za njihovo redovno održavanje znatno su smanjena uslijed agrarne reforme.

Der Grund für den Rücktritt vom ursprünglichen Projekt war wahrscheinlich Geldmangel aufgrund der Wirtschaftskrise, die die Welt in den 1930er Jahren traf. Die Bereitschaft, das kirchliche Umverteilungsprojekt der Kirche zu akzeptieren, sollte also nicht überraschen. Kirchen, die um Renovierung jammerten, waren, wie auch heute zahlreich, und die Mittel für ihre regelmäßige Wartung wurden durch die Agrarreform erheblich reduziert.

Obnova crkve sv. Kuzme i Damjana danas bi se uz male izdatke mogla dovršiti, a put do nje bi morao konačno biti otvoren.

Die Restaurierung der Kirche der hl. Kuzme und Damian könnte heute mit geringen Kosten abgeschlossen werden und der Weg dorthin sollte endlich offen sein.

(Izvor / Quelle: Kruvenica br-41)


Obnova crkve sv. Kuzme i Damian uglavnom su završeni 2019. godine. Međutim, nesmetan pristup još nije bio moguć.

Die Restaurierung der Kirche der hl. Kuzme und Damian wurde im Jahr 2019 weitgewhend abgeschlossen. Der freie Zugang war allerdings noch nicht möglich.

natrag na vrh / Seitenanfang


Linkovi / Links