VELO GRABLJE – Križ »Jurja Tudora (1)«

Ime / Name
Križ »Jurja Tudora (1)« / Kreuz des Georg Tudor

Code: GV-CZ-01                               


Adresa / Adresse
Velo Grablje, Za glavica

Lokalna položaj / Position
Latitude: N 43,16805°   Longitude: E 16,53402°
Visina / Höhe: 371 m

Zemljište / Grundstücke
7459/60 

Datum snimanja / Erfassungsdatum
09.05.2014 09:53:47


Informacije

Na stari put od Selca do Velo Grablje, je stoj na visokoj bazi u jednog od pet kamenih križa, postavljen Jurja Tudora 1910. godine u spomen na 400. obljetnicu štovanju sv. Križ u gradu Hvaru.

Zaštitni položaj / Schutzstellung


Info

Am alten Weg von Selca nach Velo Grablje steht auf einem hohen Sockel eines der 5 Steinkreuze die Juraj Tudor im Jahr 1910 zum Gedenken an den 400. Jahrestag der Anbetung des hl. Kreuzes in der Stadt Hvar errichtet hat.

Za Hvarsku biskupiju je 1910. godina od posebne važnosti. Naime, odlukom hvarskog biskupa, ova je godina proglašena Godinom sv. Križa. Povod je, kao što znamo, 400. obljetnica štovanja sv. Križića u gradu Hvaru.

Für die Diözese Hvar ist 1910 von besonderer Bedeutung. Nämlich, durch die Entscheidung des Bischofs von Hvar, wurde dieses Jahr zum Jahr des hl. Kreuz. Der Grund dafür ist, wie wir wissen, der 400. Jahrestag der Anbetung des hl. Kreuzes in der Stadt Hvar.

Natpis:
J.T.P.V. 1910

Inschrift:
J.T.P.V. 1910


1910 g. Juraj Tudor, zvani Dura, pok. Viska, zvanog Štefetov, podigao je pet križeva oko Velog Grablja. Juraj Tudor rođen je 1860. godine u Velom Grablju na otoku Hvaru. U zavičaju je 1895. godine sklopio ženidbu s Magdalenom Jurić, djevojkom iz obitelji Petra Velog. Iste godine, kao i brojni otočani, odlazi trbuhom za kruhom u prekomorske zemlje. Odabire Argentinu za svoje novo prebivalište.

Im Jahr 1910 errichtete Georg Tudor, bekannt als Dura, genannt Visko, genannt Štefetov, fünf Kreuze im Bereich von Velo Grablje. Georg Tudor wurde 1860 in Velo Grablje geboren. Hier heiratete er 1895 Magdalena Jurić, ein Mädchen aus der Familie des Petar Velog. Im selben Jahr geht er um Geld zu verdienen, wie zahlreiche Insulaner in Übersee. Er wählt Argentinien für seine neue Residenz.

Nastanio se u malom mjestu Los Molinos u provinciji Santa Fe. Na poljoprivrednom imanju bavi se ratarstvom i stočarstvom. Nakon petnaest godina uspješnog rada i stjecanja pozamašnog kapitala prodaje stečenu imovinu, te se sa suprugom i šestoro djece (četiri sina i dvije kćeri) vraća u svoj rodni kraj.

Er siedelte sich in einer kleinen Stadt namens Los Molinos in der Provinz Santa Fe an. Der Hof beschäftigt sich mit Landwirtschaft und Viehzucht. Nach fünfzehnjähriger erfolgreicher Arbeit und Erwerb eines ansehnlichen Kapitals verkaufte er das erworbene Grundstück und kehrte mit seiner Frau und sechs Kindern (vier Söhnen und zwei Töchtern) in seine Heimatstadt zurück.

Iz Argentine se vratio 1910. godine, te je iste godine podigao pet kamenih križeva na istaknutim predjelima oko Velog Grablja. Redoslijed podignutih križeva izgleda ovako:

Er kehrte 1910 aus Argentinien zurück und errichtete im selben Jahr fünf Steinkreuze auf markanten Stellen in der Gegend um Velo Grablje. Die Reihenfolge der aufgestellten Kreuze sieht so aus:

Kad krećemo cestom iz Starog Grada prema Velom Grablju dolazimo do prvog križa na predjelu Za glavica, 150 m zapadno od staroga puta od Malobonkine vapnenice.

Wenn wir auf der Straße von Stari Grad nach Velo Grablje beginnen, kommen wir zum ersten Kreuz in der Gegend Za glavica, am alten Weg, 150 m westlich des Malobonik-Kalkofens.

Drugi je podignut na predjelu „Na glavicu“, blizu sadašnjeg Vidikovca. Izvorno se nalazio na suprotnoj strani, a premješten je na današnji položaj prilikom izgradnje ceste za Hvar.

Das zweite Kreuz wurde in der Gegend „Na glavicu“ in der Nähe des heutigen Vidikovac aufgestellt. Es befand sich ursprünglich auf der gegenüberliegenden Seite und wurde beim Bau der Straße nach Hvar auf die heutige Stelle verlegt.

Treći se nalazi na predjelu Sv. Rok, također uz cestu za Hvar. Poznato je da je ovaj križ nakon II. svjetskog rata netko oštetio, no ubrzo je marom i dobrom voljom Velograbljana obnovljen, iako su na njemu i danas vidljiva oštećenja.

Das dritte befindet sich im Bereich „Sv. Rok“, ebenfalls an der Straße nach Hvar. Es ist bekannt, dass das Kreuz nach dem II. Weltkrieg jemand beschädigte. Es wurde aber aus Marmor und dem guten Willen von der Velo Grabljer wiederaufgebaut, obwohl es heute noch sichtbare Schäden hat.

Četvrti križ je postavljen na predjelu „Opneni put“ (domaći naziv za nekadašnji općinski put), oko 300 m zapadno od crkvice sv. Vida.

Das vierte Kreuz befindet sich in der Gegend „Openi put“ (Name der ehemaligen Gemeindestraße), ca. 300 m westlich der Kirche zum hl. Vitus.

Peti križ je postavio na predjelu „Poklon“, a nalazi se na starome putu kojim se iz Velog Grablja išlo za Hvar, a time, dakako, i u sve krajeve svijeta.

Das fünfte Kreuz wurde im Gebiet „Poklon“ am alten Weg von Velo Grablje nach Hvar errichtet und somit an alle Enden der Gemeinde.

Na svakom križu se nalaze uklesani inicijali: J. T. P. V. 1910. (Juraj Tudor Pokojnog Viska, 1910.).

Auf jedem Kreuz befinden sich die eingravierten Initialen: J. T. P. V. 1910. (Juraj Tudor, genannt Visko, 1910).

Iznimku predstavljaju križevi na predjelu Na glavicu i Sv. Rok, gdje nema spomenutih inicijala.

Ausnahmen sind die Kreuze in der Gegend „Na glavicu“ uns „Sv. Rok“, die keine Inschriften aufweisen.

Zbog skučenog stambenog prostora i, kao što znamo, škrte zemlje u rodnom selu, dolazi u Stari Grad i kupuje zemljište za gradnju obiteljske kuće. Osim tog zemljišta kupuje i plodno polje za podizanje vinograda i sadnju ratarskih kultura na prostoru današnje Vinarije u Starome Gradu. Pored zemljoradnje otvara trgovinu željezne robe u suradnji sa starogradskom obitelji Fredotović. Nakon useljenja u obiteljsku kuću 1913. godine rodio mu se peti sin. Njegovim je rođenjem obitelj zaokružena.

Wegen des knappen Wohnraums und, wie wir wissen, Geiz um Grund in seinem Heimatdorf kommt Tudor nach Stari Grad und kauft dort Land für den Bau eines Einfamilienhauses. Neben diesem kauft er auch ein fruchtbares Feld für die Anlage von Weinbergen und Feldpflanzen im Gebiet der heutigen Weinkellerei in Stari Grad. Neben der Landwirtschaft eröffnet er in Zusammenarbeit mit der alten Familie Fredotović einen Handel mit Eisenwaren. Nach dem Bezug des Familienhauses im Jahr 1913 wurde der fünfte Sohn geboren. Mit dieser Geburt wurde die Familie abgerundet.

Juraj Tudor umire u Starome Gradu 1928. godine u 68. godini života. Pokopan je na gradskome groblju u Starom Gradu. Njegova supruga Magdalena je umrla 1976. godine u Starom Gradu u stotoj godini života i pokopana je na gradskom groblju.

Georg Tudor stirbt 1928 im Alter von 68 Jahren in Stari Grad. Er wurde auf dem Stadtfriedhof in Stari Grad begraben. Seine Frau Magdalen (Mandica) starb 1976 im Alter von hundert Jahren in Stari Grad und wurde auf dem Stadtfriedhof beigesetzt.


Linkovi / Links

Križ »Jurja Tudora (2)« / Kreuz des Georg Tudor (2)
Križ »Jurja Tudora (3)« / Kreuz des Georg Tudor (3)
Križ »Jurja Tudora (4)« / Kreuz des Georg Tudor (4)
Križ »Jurja Tudora (5)« / Kreuz des Georg Tudor (5)